Parsze Tory

studiowanie-tory-300x1991Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach54 lub 55  tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Acharei  i Kedoszim czytane są osobno w kolejnych tygodniach.W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w  ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku.

 

  Księga BERESZIT (Rodzaju)

1.  Bereszit...............  1,1 - 6,8

2.  Noach .................... 6,9 - 11,32

3.  Lech Lecha............12,1 - 17,27

4.  Wajera.................. 18,1 - 22,24

5.  Chaje Sarah.............23,1 - 25,18

6.  Toldot ..................25,19 - 28,9

7.  Wajece..................28,10 - 32,3

8.  Wajiszlach............32,4 - 36,43

9.  Wajeszew ............37,1 - 40,23

10. Mikec ..................41,1 - 44,17

11. Wajigasz.............44,18 - 47,27

12. Wajechi .............47,28 - 50,26

Księga SZMOT (Wyjścia)

1.  Szmot..................1,1 - 6,1

2.  Waera................. 6,2 - 9,35

3.  Bo ......................10,1 - 13,16

4.  Beszalach .........13,17 - 17,16

5.  Jitro ...................18,1 - 20,23

6.  Miszpatim.........21,1 - 24,18

7.  Teruma ..............25,1 - 27,19

8.  Tecawe...............27,20 - 30,10

9.  Ki Tisa................30,11 - 34,35

10. Wajakel .............35,1 - 38,20

11. Pekudei .............38,21-40,38 

Księga WAJIKRA (Kapłańska)

1.  Wajikra.................1,1 - 5,26

2.  Caw .....................6,1 - 8,36

3.  Szemini................9,1 - 11,47

4.  Tazrija ..............12,1 - 13, 59

5.  Mecora ..............14,1 - 15, 33

6. Acharei......16,1 - 18, 30

7.  Kedoszim ..........19,1 - 20,27

8.  Emor..................21,1 - 24,33

9.  Behar................  25,1 - 26,2

10. Bechukotai..........  26,3 - 27,34

Księga BAMIDBAR (Liczb)

1.  Bamidbar .............. 1:1 - 4:20

2.  Naso ................. 4,21 - 7,89

3.  Behaalotcha........... 8,1 - 12,16

4.  Szelach............  13,1 - 15, 41

5.  Korach ...............16,1 - 18,32

6.  Chukat..............  19,1 - 22, 1

7.  Balak ................ 22,2 - 25,9

8.  Pinchas ..............25,10 - 30,1

9.  Matot ............... 30,2 - 32,42

10. Masei ................ 33,1 - 36,13

Księga DWARIM (Powtórzonego Prawa)

1.  Dwarim ............... 1,1 - 3,22

2.  Waetchanan............. 3,23 - 7,11

3.  Ekew ................ 7,12 - 11,25

4.  Re'eh ................ 11,26 - 16,17

5.  Szoftim.............  16,18 - 21,9

6.  Ki Tece............  21,10 - 25,19

7.  Ki Tawo..............  26,1 - 29,8

8.  Nicawim.............  29,9 - 30,20

9.  Waejlech...............  31,1 - 30

10. Hazinu .................32,1 - 52

11. Wezot Habracha.....  33,1 - 34,13

         

Behar

Behar-parszaParsza Behar – Księga Tory Wajikra  (Księga Kapłańska) 25:1-26:2

Behar (בְּהַר ) w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza "na górze".
Parsza Behar jest 32-m rozdziałem czytania Tory w cyklu rocznym i 9-m w Księdze Kapłańskiej - Wajikra.

Parsza zaczyna się od micwy  Szmitta  nazywanej również Szabatem dla ziemi. Jest to nakaz odpoczynku dla ziemi uprawnej co siódmy rok, co siódmy rok pole uprawne powinno leżeć odłogiem. 
Również jeden z wątków zawartych w parszy Behar  to „Onat dewarim”  - sprawianie przykrości, ranienie słowami, urąganie innych. Zakaz urągania swojemu rodakowi jest jednym z siedemnastu przykazań negatywnych -zakazów (lo tase), dotyczących sposobu wysławiania się. W parszy Behar (Wajikra 25:17) czytamy: "Welo tonu isz et amito" - Nie będziecie urągać jeden drugiemu - będziesz bał się twojego Boga, bo Ja jestem Bóg, wasz Bóg".

Kolejność czytania parszy Behar:
- czytanie pierwsze – Wajikra 25:1-13
- czytanie drugie – Wajikra  25:14–18
- czytanie trzecie – Wajikra 25:19–24
- czytanie czwarte – Wajikra 25:25–28
- czytanie piąte – Wajikra 25:29–38
- czytanie szóste – Wajikra 25:39–46
- czytanie siódme – Wajikra 25:47–26:2

A dlaczego nadanie Tory odbyło się na Górze Synaj ?

Próba odpowiedzi tu : http://www.chabad.org.pl/chabad-lubawicz/spisane-dawniej-i-dzis/858-paradoks-gory-synaj

DrukujEmail

Bechukotai

BechukotaiBechukotai – Wajikra (Księga Kapłańska) 26:3–27:34

Bechukotai (בְּחֻקֹּתַי – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego „za moich dekretów," drugie słowoa pierwszy charakterystyczny wyraz w tej Parszy. Jest to 33-ci fragment cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym oraz 10-ty i ostatni w Księdze Wajikra. Tekst Parszy składa się z 3’992 Hebrajskich liter i 1’013 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Bechukotaj.

Parsza Bechukotai zawiera szereg błogosławieństw, po których następuje szereg potępień lub bardziej dosłownie „hańb”.

W tej Parszy też zawarte są słowa przyrzeczenia B-ga, iż jeśli naród Izraela - Żydzi będą przestrzegać Jego przykazań, będą cieszyć się dostatkiem i bezpieczeństwem w Ziemi Świętej. Ale też Haszem ostrzega, że wygnanie, prześladowania i inne nieszczęścia spadną na nich - naród żydowski, jeżeli nie będą przestrzegać Boskiego Przymierza. Jednak jednocześnie Wiekuisty obiecuje, że nawet w najgorszych czasach nie opuści swój naród i nie pozwoli zniszczyć, oraz że nigdy nie zerwie zawartego z żydowskim narodem Przymierza.

Kolejność czytania parszy Bechukotai

- czytanie pierwsze – Wajikra  26:3–5
- czytanie drugie – Wajikra  26:6–9
- czytanie trzecie – Wajikra  26:10–46
- czytanie czwarte – Wajikra 27:1–15
- czytanie piąte – Wajikra  27:16–21
- czytanie szóste – Wajikra  27:22–28
- czytanie siódme – Wajikra  27:29–34

Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera :

 

 

DrukujEmail

Kedoszim

KedoszimParsza Kedoszim – Wajikra (Księga Kapłańska) – 19:1 - 20:27.

Kedoszim lub Kdoszim - קְדֹשִׁים– w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „święte nakazy”. jest to 14 i pierwszy charakterystyczny wyraz w tej paraszy. Parsza jest siódmym rozdziałem czytania w księdze Wajikra i 30-y tygodniowy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym. Parsza składa się z 3’229 liter hebrajskich, 868 hebrajskich słów.

 Krótki opis Parszy Kedoszim

Rozpoczyna się słowami : „ (19:1) I rzekł Wiekuisty do Mojżesza tak: „(19:2) Oświadcz całemu zbiorowi synów Israela, a powiedz im: Świętymi będziecie, bom Święty Ja Wiekuisty Bóg wasz!” . 

 W parszy wymienione są micwy, których spełnieniem Żyd może podnieść swoją duchowość, zbliżając się do B-żej Świętości.

Te nakazy obejmują m.in.: zakaz bałwochwalstwa; ; nakaz bojaźni i troski wobec rodziców: „(19:3) Bójcie się każdy matki swojej i ojca swojego”; nakaz miłowania i wspierania bliźniego: „(19:13) nie uciskaj bliźniego twego i nie obdzieraj”; nakaz przestrzegania zasady równości wszystkich ludzi wobec prawa; nakaz przestrzegania Szabatu; nakaz uczciwości w kontaktach służbowych; nakaz szanowania świętości życia ludzkiego; zakaz popełnienia grzechu obłudy, kłamstwa, wiarołomności - (19:11) “... nie okłamujcie się nawzajem.”  ;

Parsza „Kiedoszim” zawiera nakaz „(19:18) Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, który Rabi Akiwa nazwał „Wielkim nakazem Tory”.

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

Czytanie pierwsze: 19:1-14

Czytanie drugie: 19:15-22

Czytanie trzecie: 19:23-32

Czytanie czwarte: 19:33-37

Czytanie piąte: 20:1-7 

Czytanie szóste: 20:8-22

Czytanie siódme: 20:23-27

 

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera :

 

DrukujEmail

Acharei

AchareiParsza Acharei – Księga Wajikra (Księga Kapłańska) - 16:1-18:30

Acharei lub Achrei Mot- אַחֲרֵי- w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „po śmierci" lub „po”, jest to 5 słowo i pierwszy charakterystyczny wyraz, w tej paraszy. Parsza jest szóstym rozdziałem czytania w księdze Wajikra i 29-y tygodniowy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym. Parsza składa się z 4’294 liter hebrajskich, 1’170 słów hebrajskich.

 Krótki opis Parszy Acharei

Po śmierci synów Ahrona - Nadawa i Awiu, która była ostrzeżeniem B-ga, by nikt „nie wchodził każdego czasu do Świątyni poza zasłonę” bez Jego zgody. Tylko jedna osoba Kohen HaGadol (Najwyższy Kapłan) może raz w roku, w Święto Jom Kipur wejść do Najświętszego Miejsca w Świątyni, by wnieść święte kadzidła. W parszy dokładnie opisany jest strój, jaki Kohen HaGadol powinien zakładać przy wejściu tego dnia do Świątyni. W Parszy tej opisany jest rytuał przy składaniu ofiary ze zwierzęcia, według nakazu B-ga na Jom Kipur (Sądny Dzień). Jest to wybór losowy, pośród dwóch kozłów, który z nich będzie poświęcony na ofiarę B-gu, a który odesłany na pustynię. Parsza Acharej zawiera również nakazy dotyczące składania ofiar B-gu oraz zakazy, w szczególności zakazuje się: składania ofiar B-gu w miejscu innym, niż Świątynia, spożywania krwi, kazirodztwa oraz innych perwersji i wyuzdania w stosunkach seksualnych dla zachowania czystości narodu izraelskiego.

 Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

 Czytanie pierwsze: Wajikra, 16:1-17

 Czytanie drugie: Wajikra, 16:18-24

 Czytanie trzecie: Wajikra, 16:25-34

 Czytanie czwarte: Wajikra, 17:1-7

 Czytanie piąte: Wajikra, 17:8-18:5

 Czytanie szóste: Wajikra, 18:6-21

 Czytanie siódme: Wajikra, 18:22-30

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera: 

DrukujEmail

Mecora

MecoraParsza Mecora – Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 14:1-15:33

Mecora - מְּצֹרָע – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „trędowaty", jest to dziewiąty wyraz i pierwszy charakterystyczny w tej paraszy. Mecora jest 28-ym rozdziałem tygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i zarazem piątym w Księdze Kapłańskiej. Parsza składa się z 4'697 liter hebrajskich, 1'274 słów hebrajskich.

Krótki opis Parszy Mecora

W poprzednim rozdziale Tory – w Praszy Tazria były opisane objawy trądu. Uważano, że trąd dotykał człowieka z przyczyn duchowych. Na trąd mógł zachować człowiek, który kłamał, oszukiwał bądź pomawiał innych, kradł lub dopuszczał się innych niegodnych  czynów. Osoba trędowata  była spostrzegana jako osoba nieczysta .  „Człowiek, któremu by wystąpiła na skórze jego ciała nabrzmiałość, albo przyrzut, albo plama, a wyda się na skórze ciała jego jako zaraza trądu, przywiedziony będzie do Ahrona, kapłana, albo do którego z synów jego, kapłanów. „ (Wajikra 14:2)       W parszy tego tygodnia opisano proces rytualnego oczyszczania trędowatych, którego dokonywał kapłan (kohen): „Oto nauka o trędowatym w dzień oczyszczenia jego: przywiedziony będzie do kapłana, – I wyjdzie kapłan poza obóz, i zobaczy kapłan, iż oto uleczona jest zaraza trądu na trędowatym; Poleci wtedy kapłan, aby wzięto dla oczyszczającego się parę ptaków żywych, czystych, i drzewa cedrowego, i czerwieni i izopu.” (Wajikra 14: 2-4)… Parsza dokładnie opisuje cały proces rytuału oczyszczania.
Trąd również może zaatakować mieszkanie, gdy na ścianach pojawiają się ciemno-czerwone lub zielone  plamy. Kapłan (kohen) przez dziewiętnaście dni kwarantanny obserwuje wnętrze  i na koniec tego okresu podejmuje decyzję, czy mieszkanie jest czyste lub może być oczyszczone, czy też nie czyste i czystym już nie będzie - podlega zniszczeniu.
W Parszy  Mecora omówione też przypadki duchowej nieczystości i rytuały oczyszczenia: gdy u mężczyzny występuje wydzielina nasion bądź śluzu lub u kobiety - na skutek miesiączkowania lub innego krwawienia. Rytualne oczyszczenia w takich sytuacjach następuje poprzez odpowiednie zanurzenie się w mykwie ewentualnie w czystej wodzie : w rzece lub naturalnym jeziorze, w którym jest wymiana wody.

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

Czytanie pierwsze:  14:1-12

Czytanie drugie:  14:13-20

Czytanie trzecie: 14:21-32

Czytanie czwarte: 14:33-53

Czytanie piąte: 14:54-15:15

Czytanie szóste: 15:16-28

Czytanie siódme: 15:29-33

Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera:

DrukujEmail

Więcej artykułów…