Monthly Archives: Wrzesień 2014

Kalendarium świąt żydowskich w 5778 roku

   ROSZ HA SZANA  –  1-2 Tiszrei / 21-22.09.2017 r. JOM KIPPUR  –  10 Tiszrei / 30.09.2017 r.  SUKKOT               –  15-22 Tiszrei – 5-12.10.2017 r. SZMINI ACERET & SIMCHAT TORA  – 22-23 Tiszrei – 12-13.10.2017 r. CHANUKA  – 25 Kislew – 2 Tewet […]