Liczenie Omeru – Sefirat HaOmer

Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu” – powiedział Bóg do Mojżesza, gdy objawił się mu w krzewie gorejącym, u podnóża góry Synaj, – „będziesz oddawać cześć Bogu na tej górze.

Dotarcie do TEJ góry zajęło siedem tygodni.  Lud Izraela wyruszył z Egitpu 15 dnia miesiąca Nissan (pierwszego dnia święta Pesach,) a 6 dnia miesiąca Siwan  (który to dzień obchodzimy od tamtego czasu jako święto Szawuot) zebrał się u podnóża góry Synaj i otrzymał Torę od B-ga.

Znawcy kabały wyjaśniają, że te 49 dni, które łączy ze sobą Pesach z Szawuot, odpowiada 49 przymiotom serca .  Każdego dnia widzimy proces udoskonalania jednej z tych sefirot.  To stopniowe udoskonalanie się przywodzi lud Izraela coraz bliżej do momentu wybrania ich przez B-ga i przyjęcia Jego porozumienia z ludzkością.

Każdego roku ponownie odbywamy tę podróż poprzez „liczenie omeru”.  Począwszy od drugiej nocy święta Pesach liczymy dni i tygodnie: „Dzisiaj mamy jeden dzień omeru,”  „Dzisiaj mamy dwa dni omeru”. „Dzisiaj mamy siedem dni, co odpowiada jednemu tygodniowi omeru” i tak dalej, aż do „Dzisiaj mamy czterdzieści dziewięć dni, co odpowiada siedmiu tygodniom omeru.  Szawuot, „święto tygodni” jest rezultatem tego liczenia, napędzanym przez cuda i objawienia związane z wyjściem z Egiptu, ale osiągniętym poprzez metodyczny, 49-stopniowy proces udoskonalania, zachodzący w ludzkiej duszy.

Kolel Tora – 12.03.2018

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z shiurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. wartość zastawu, ważność przysięgi – ciąg dalszy tematu:http:/

18 Ijar – Plaga ustąpiła

Śmiercionośna zaraza wśród uczniów Rabbi Akiwy (około 120 r.n.e.)
W tygodniach między Pesach a Szawuot plaga zdziesiątkowała 24 000 uczniów wielkiego mędrca Rabbiego Akiwy – był to skutek, jak mówi Talmud, sytuacji że „nie szanowali się nawzajem”.
Śmiercionośna plaga ustąpiła w dniu Ijar 18 – 33 dzień liczenia Omeru inaczej – „Lag B’Omer” – jest jednym z powodów, dla których dzień ten jest obchodzony każdego roku.

18 Ijar – 33 Omer

Rocznica odejścia z tego świata Rabina Szymona bar Jochaj (II w.n.e.)
Rabin Shimon bar Jochai („Rashbi”) był wybitnym uczniem Rabina Akiwy i jednym z najważniejszych tana’im, których nauki prawa Tory zebrano w Misznie. Był także pierwszym, który publicznie nauczał mistycznego wymiaru Tory znanego jako „Kabbała” i jest autorem podstawowego dzieła Kabbały, Zoharu – “księga Blasku”. Przez 13 lat Rabin Szymon ukrywał się w jaskini, aby uciec przed prześladowaniami Rzymian, których rząd Raszbi krytykował.
W dniu jego śmierci – Iyar 18, 33 dzień liczenia Omeru – Rabin Szimon zebrał swoich uczniów i ujawnił wiele najgłębszych tajemnic B-skiej Mądrości i polecił im obchodzić tę datę jako „dzień mojej radości.”

Ijar 18, 33 Omer

Lag Ba’Omer był świętem, zasługującym na szczególną uwagę Mitteler Rebe. On wraz z Chasydami wychodzili tego dnia na zewnątrz, w pole i choć nie obmywali rąk i nie przełamywali chleb, zabierał ze sobą mashkeh (mocny drink), którego z powodów zdrowotnych nie wolno mu było pić. Wiele cudownych momentówl można było zaobserwować w tym czasie, większość z nich dotyczyły błogosławieństw dla par bezdzietnych dzieci – i przez cały rok ludzie czekali na Lag Ba’Omer.

Ijar 17, 32 Omer

Tzidkat’cha się nie wypowiada.

Niektórzy recytują sz’ma rano, przed poranną modlitwą, aby spełnić swój obowiązek odmawiania sz’ma we właściwym czasie; powinni powtarzać (jak to należy czynić według tradycji przy czytaniu sz’ma poza wspólnotą) trzy wyrazy Ani Haszem Elokeichem oraz na zakończenie wyraz Emet. Gdy recytuje się sz’ma według tefilinu RabeinuTam lub Szimusza Raby, trzy słowa nie są powtarzane, ale jeden wyraz na zakończenie: Emet należy powiedzieć.

Na Lag Ba’Omer, około roku 5604 (1844), według nauczania Cemach Cedek Baal Szem Tow: Jest napisane: “Dla ciebie (Izrael) ma być lądem pożądanym, powiedział Pan Zastępów”. Podobnie jak najwięksi naukowcy nigdy nie poznają wielkości ogromnych zasobów naturalnych, którymi Wszemogący obdarzył ziemię (“wszystko pochodzi z ziemi”), nie jest w stanie człowiek kiedykolwiek poznać granice wielkich skarbów, które kryje ziemia Izraela – B-ga “ziemia pragnienia.

Baal Szem Tow podsumował: „Chcę, aby ziemia Izraela rodziła takie płony, które tylko B-ska “ziemia pożądania” jest zdolna rodzić.

 

16 Ijar – Zburzenie ściany jerozolimskiej

W roku 70 n.e. (rok 3830 od stworzenia świata) Tytus wraz ze swoją armią oblegli Jerozolimę. Ciągłymi atakami znacznie nadwerężyli siły obrońców. Dnia 16 Ijar Rzymianom udało się zrównać z ziemią środkową ścianę Jerozolimy. Później miasto Według Józefa Flawiusza przed wojną około pół miliona ludzi mieszkało w Jerozolimie oraz prawie tyle samo tylu pielgrzymów przybyło z okazji Pesach. Bardziej wiarygodne szacunki wskazują liczbę mieszkańców od 50 000 do 75 000 osób. W przeddzień oblężenia miasto było również pełne uciekinierów, którzy przybywali do niego ze spustoszonych obszarów Rzymu; z czego 23 400 było żołnierzami.zostało spalone, jego mieszkańcy sponiewierani.
Przez długi czas trwało oblężenie Świętego Miasta. Świątynia została całkowicie zniszczona w dniu 9 Aw.

Ijar 16, 31 Omer

Gdy mój ojciec podcinał paznokcie, umieszczał mały kawałek drewna między nimi przed ich spalaniem.

Z punktu widzenia umiejętności i zdolności Chasyd Reb Elyeh Abeler był prostym człowiekiem. Pewnego razu, kiedy wszedł do yechidus, mój dziadek powiedział do niego: “Elyeh, zazdroszczę ci. Podróżujesz po różnych do różnych targach, gdzie można spotkać wielu ludzi. Zdaża się, że w trakcie biznesowej transakcji, zaczynacie przyjemną dyskusję o żydowskich obyczajach, zaczynając od z Ein Jakowa itp. To wzbudza zainteresowanie kolegów do studiowania nigleh (Talmud, halacha etc.) i Chassidus. To wywołuje radość Na Wysokości i B-ską nagrodę, taki “handel” – błogosławieństwo dla dzieci, zdrowie i życiowe powodzenie; im większy, uczciwszy jest wysiłek pracy, tym bardziej obfita jest nagroda “.

Kolel Tora – 20.05.2019

O wekslach ciąg dalszy – obie strony “trzymają” weksel.
Rozdział – Bawa Mecja 7B.
Rozstrzygnięcie sporów – propozycje rozwiązań.
Mowa o wekslach oraz stronach – pożyczkobiorca – pożyczkodawca.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

15-16 Ijar – “Manna z nieba”

Manna z Nieba (1313r. p.n.e.)
Dnia 15 miesiąca Ijar roku 1313 p.n.e. wyczerpały się zapasy macy, którą Żydzi zdołali zabrać ze sobą w pośpiechu wychodząć z Egiptu. Zapasów starczyło dla każdego tylko na 60 posiłków, zostały wyczerpane po 30 dniach po Wiekim Wyjściu.

Ludzie skarżyli się Mojżeszowi, że nie mają nic do jedzenia, że skazani na śmierć głodową na pustyni.

Haszem przemówił do Mojżesza, by uspokoił naród żydowski, by się ludzie nie martwili, że nie dopuści do ich śmierci głodowej na pustyni – będą mieli “chleb z nieba”
Manna, “chleb z nieba”, który podtrzymywał Dzieci Izraela przez 40 lat ich przejścia przez pustynię, zaczął spadać 16 dnia miesiąca Ijar 2448 roku od stworzenia świata – miesiąc po wyjściu z Egiptu.

Ijar 15, 30 Omer

W czasach Alter Rebbe wśród Chasydów znane było powiedzenie: „Kawałek chleba, który mam, jest twój, tak samo, jak jest mój”. Przy tym pierwszym było słowo „twój”, dopiero potem „… twój, tak samo jak mój”.

14 Ijar – Palenie ksiąg żydowskich

Po powstaniu partii nazistowskiej w Niemczech w 1933 r. Naziści spalili tysiące książek napisanych przez Żydów – i innych uznanych za “nie-niemieckich” – na 14 Ijar tego roku.

Ijar 14, Pesach Szeini, 29 Omer

Treścią Pesach Szeini jest to, że nigdy nie jest za późno. Zawsze jest możliwość naprawy sytuacji. Nawet jeśli ktoś był tamei (rytualnie nieczysty), lub był daleko, a nawet w przypadku, gdy lachem (nieczystość etc.) była z powodów zamierzonych – mimo to naprawa jest możliwa.

Ijar 13, 28 Omer

Podczas Minchi, odmawia się tachanun.

Pewnego razu Alter Rebe powiedział (w ciągu tam tych lat, kiedy wygłaszał krótkie maamarim): “Trzeba wiedzieć, co jest nad tobą.”  Musisz wiedzieć, że wszystko co “ponad” jest z Niebiańskich Sfirot i Parcufim (Święte emanacje i konfiguracje), wszystko pochodzi “od ciebie “; wszystko zależy od tego, jak się poświęcasz.

12 Ijar

Rzymskim Żydom przyznano przywileje.
W dniu 12 Ijar, 1402 r., rzymscy Żydzi otrzymali “przywileje” od papieża Bonifacego IX.

Żydzi otrzymali  prawo do przestrzegania Szabatu, prawo ochrony przed miejscowymi opresyjnymi urzędnikami, zmniejszono ich podatki i wydano rozkazy traktowania Żydów jako pełnoprawnych obywateli Rzymu.

Ijar 12, 27 Omer

Oto poprawne czytanie modlitewnika siddur:

Menu ma’amar z samogłoską kamatz. K’yom…ne’emar, z patach. (“do naszego błagania … i jest powiedziane: ” strona 62).

Zachur (ki afar znachnu) z samogłoską m’lupam. (“Jest świadomy, że jesteśmy, ale pył…” strona 68).

Un’tal’tani z samogłoskami patach, sh’va, patach. (“I wiatr poderwał mnie…”; strona 72).

Ve’ahavatecha lo tassur, nie al tassir. (“Niech Twoja miłość nigdy nie przeminie…”; strona 107).

11 Ijar – Pogromy w Rosji

Zamieszki w Wasilkowie i Konotopie (1881)
Antyżydowskie zamieszki (pogromy) wciąż nasilały się w Rosji. Dnia 11 Ijar (1881 r.) fala pogromów ogarnęła miasta Wasłkow i Konotopa. Pretekstem było oskarżenie Żydów o zamordowanie cara Aleksandra II, który w rzeczywistości został zamordowany przez rewolucjonistów.
Przez kolejne trzy lata fala niekończących się pogromów ogarnęła całą carską Rosję.

11 Ijar – Konfiskacja ksiąg żydowskich

Konfiskacja ksiąg żydowskich (1510 r.).
Dnia 11 Ijar we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, za namową apostata (Meshumada) została przeprowadzona brutalna akcja konfiskacji 1 500 żydowskich ksiąg

Ijar 11, 26 Omer

Oto poprawne czytanie z modlitewnika – siddur:

V’chain (sz’nei ch’tuvim), z  samogłoską tsayreh, nie patach. (“Przy dwóch ustępach…”; strona 26).

Chiyitani (miyardi vor) z samogłoską kamatz, nie patach. (“Musisz zostawić mnie przy życiu”; strona 30).

Zecher (rav tuv’cha), z samogłoską segol, nie tsayreh. (“Bedą pamiętać…”; strona 33).

Maszlich karcho (k’fitim) z samogłoską patach, nie kamatz. (“On rzuca Jego lód jak kąski …”, strona 35).Umalchuto ve’emunato la’ad kayemet. (“…i Jego prawdy i Jego suwerenność wiecznie trwać będą.” strona 48).

Kolel Tora – 15.05.2019

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 7B – powtórzenie materiału
Rozstrzygnięcie sporów
Mowa o wekslach oraz stronach – pożyczkobiorca – pożyczkodawca.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.https://soundcloud.com/chabad-lubawicz/kolel-tora-15052019

Kolel Tora – 14.05.2019

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 7A – powtórzenie materiału
Rozstrzygnięcie sporów
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.https://soundcloud.com/chabad-lubawicz/kolel-tora-14-maj-2019

Ijar 10, 25 Omer

Mamy taki zwyczaj – zanurzać kawałek chleba (dla „chamoci”) w sól trzy razy, ale nie posypywać solą chleb.

W trakcie uroczystego posiłku na drugi dzień Szawuot 5621 (1861) Cemach Cedek opowiadał: 

„W trakcie posiłku drugiego dnia Szawuot 5555 (1795) mój dziadek (Alter Rebe) powiedział:

W trakcie uroczystego posiłku na drugi dzień Szawuot 5528 (1768) mój uświęcony mistrz i nauczyciel (Maggid z Mezritch) powiedział:

“Będziesz recytował samodzielnie,” us’fartem lachem. Słowo us’fartem, , które będziesz wymawiał – ma korzeń sapirut, – blask i jasność. Us’fartem lachem, – twój lachem, sam w sobie, ma być jasne.”

Cemach Cedek kontynuował opowiadanie: Mój dziadek (Alter Rebe), a następnie oparł głowę na rękach i zaśpiewał Niggun (melodie) Czterech Stanzas z głęboką d’veikut. Potem podniósł głowę i powiedział tonem pytającym, “A tym da się rozjaśnić lachem?” – I nie przerywając, kontynuował tonem odpowiedzi “Z siedmiu pełnych tygodni ( dokładnie: … „siedmiu … szabatów “), gdy się recytuje siedem atrybutów emocji, każdy po kolei atrybut podłącza się do wszystkich siedmiu atrybutów. Siedem atrybutów same w sobie stają się “siedmioma tygodniami, Szabat nie potrzebuje udoskonaleń”

Ijar 9, 24 Omer

Nasz nauczyciel Baal Szem Tow powiedział: Wszystko, co człowiek widzi lub słyszy jest dla niego wskazówką postępowania dla służby B-gu. To jest idea “avoda”, służenia – zrozumieć i dostrzec we wszystkim możliwość służenia B-gu

Ijar 8, 23 Omer

Emisariusz stanowi jedną całość z tym, kto go wysłał. Teza ta jest zbieżna z tezą o działaniu anioła jako wysłannika B-ga, gdyż ma w sobie Boską nazwę. Jeśli tak jest z aniołem, na pewno jest to prawdą duszy (patrz Ijar 6); w rzeczywistości, jakość tej jedności jest wyższego stopnia, jak wyjaśniono w innym miejscu (patrz Tamuz 10)

Teraz chasydzi są wysłannikami Rebe, Alter Rebe. Więc jeśli chasyd jest aktywnie zaangażowany w swoje misyjne działania , jest powiązany z jego Rebe, związany całą swoją istotą – chodzi chasyd, je chasyd, śpi chasyd.

8 Ijar

 

Pierwsze krucjaty, pogromy – początek (1096)

Na początku lat 70-tych muzułmańscy Turcy rozpoczęli ofensywę przeciwko chrześcijańskim pielgrzymom w Jerozolimie. Papież Grzegorz VII ofiarował swoją pomoc w obronie greckich chrześcijan, ale obietnica stworzenia armii nigdy się nie zmaterializowała.

W 1095 jego następca Urban II zaczął wołać o świętą wojnę, aby wyzwolić chrześcijan w Jerozolimie. W następnym roku ponad 100 000 ludzi zebrało się na jego wezwanie, tworząc pierwszą krucjatę. Miejscy i miejscowi duchowni w Europie uważali, że Krucjata ma również inny cel – unicestwić wszystkich niechrześcijan w Europie, którzy odmówili przejścia na chrześcijaństwo.

W drodze do Ziemi Świętej, tłum krzyżowców zaatakował wiele żydowskich społeczności. Dnia 8 miesiąca Ijar (wtedy był dzień Szabatu), Żydzi z Speyer (Nadrenia-Palatynat, Niemcy) zostali zmasakrowani. Wielu Żydów z Worms (Niemcy) również zostało zmasakrowanych w tym dniu; niektórzy z nich schronili się w miejscowym zamku na tydzień przed pogromem, odmawiając poranne modlitwy (patrz “Historia judaizmu, 1 Siwan).

7 Ijar – Poświęcenie murów Jerozolimy

Dnia 7 Ijar roku 335 p.n.e. był dniem radosnym w Świętym Mieście Jerozolimie. Tego dnia odbyło się uroczyste poświęcenie murów jerozolimskich, które zostały odbudowane po prawie 88 latach po ich zniszczeniu przez Nabuchodonozora w Babilonii.

7 Ijar – Weneckie Getto

 

Siódmego dnia żydowskiego miesiąca Ijar 1516 r. Wenecka Rada Miejska zarządziła, że wszyscy Żydzi będą ulokowani w jerdnym konkretnym obszarze miasta. Tak w Wenecji powstało Getto. Weneckie getto było otoczone rowem z wodą. Nocą “chrześcijańscy strażnicy” patrolowali na zewnątrz getta, pilnując, by nocna godzina policyjna nie była naruszona. Równocześnie z ustanowieniem tego getta wprowadzono wiele innych poniżających ustaw i rozporządzeń, w tym wymóg, aby wszyscy Żydzi nosili żółte gwiazdy, jako identyfikatory.
Pomimo tych wszystkich restrykcji społeczność żydowska przybierała na mocy, Żydzi funkcjonowali można powiedzieć noermalnie normalnie.
W 1797 r. Weneckie getto zostało zniesione przez Napoleona w czasie rewolucji francuskiej. W miejscu wybranym do ulokowania Żydów mieściły niegdyś odlewnie monet, co w języku włoskim oznacza “getta” . Stąd ta nazwa rozpowszchniła się w całej Europie – “getto”, jako miesce przymusowago zasiedlenia, oddzielające społeczność żydowską od reszty lokalnej populacji.

Ijar 7, 22 Omer

Gdy człowiek owija się w tallit gadol (duży talit), nie jest konieczne zakładanie na głowę okrycia i pochylanie głowy; jest to zaznaczone w przepisach cicit w siddur. Naszym zwyczajem jest, jednak osłaniać oczy z górną częścią Talit.

W dniach sefiry jest zwyczaj studiować traktat Sota – jedna strona każdego dnia, jest to dodatkowo do zwykłego codziennego studiowania.

Ijar 6, 21 Omer

Nasi mędrcy mówili: “Nie należy żegnać się z przyjacielem inaczej, niż słowem pożegnania z Tory, w halacha d’var” . Nasi przodkowie, świętej pamięci Rabini, wyjaśniali: Słowo pożegnania powinno być w rodzaju nauki Tory, która przekształca słuchacza w mehaleich. “Postęp”, hiluch, oznacza przejście wyżej z poziomu na poziom, wspinaczkę etap po etapie. Taki postęp uosabia wyższość ludzkiej duszy nad aniołami, to wzniesienie jest największym poprzez akt dobroci – rozszerzenie przysługi dla drugiego, materialna przysługa w ogóle i duchowa przysługa, w szczególności.

Ijar 5, 20 Omer

Alter Rebe usłyszał następującą mądrość od cadyka Reb Mordechaja, który z kolei usłyszał to od Baal Szem Towa: Dusza może zejść z tego świata i żyć siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt lat, po to by Żydowi wyświadczyć materialną przysługę  oraz przysługę w istocie duchową.

Ijar 4, 19 Omer

Żydowską tradycją jest, by nie podgalać ani obcinać włosów chłopcom do trzeciego roku życia. Pierwsze cięcie włosów, czyli upszerin chłopca jest żydowską tradycją wielkiej  wagi. Istotą tradycji jest akt edukacyjny, pozostają przy tym nie obcięte peyot (pejsy). Od dnia postrzyżyn, gdy pozostają nieobcięte peyot, jest zwyczaj zachować szczególną dbałość w przyzwyczajaniu chłopca do noszenia talit katan, recytowania Brachot – błogosławieństwa wczesnym rankiem, podziękowania po posiłku (birkat hamazon) oraz recytowania przed snem sh’ma

Dlaczego Omer liczymy nocą?..

Pamiętamy, że Omer był w rzeczywistości ofiarą przynoszoną w do Świątyni drugiego dnia Pesach, zawierającą ‚omerową’ miarę jęczmienia z nowej uprawy bieżącego roku. Jęczmień był zebrany poprzedniej nocy i ofiarowany tegoż samego dnia na ołtarzu. Nie wolno było spożywać z tego nowego urodzaju roku, dopóki ofiara Omeru nie  była złożona  na ołtarzu.

Tora precyzuje, że liczenie powinno być „kompletne”: „I będziecie liczyć sobie, od od drugiego dnia święta – od dnia, w którym dostarczycie Omer dla przedstawienia siedem tygodni – pełnych być powinno” (Wajikra, 23:15)

Jedynym sposobem na „pełnych być powinno” jest rozpoczęcie liczenia w poprzednią noc, ponieważ dzień zaczyna się nocą w prawie żydowskim (Talmud, Menachot 66a.). W historii stworzenia Tora mówi nam: „ I  było wieczór i był poranek – jeden dzień. ” (Bereszit, 1:5)

Sefirat HaOmer jest w rzeczywistości czymś w rodzaju anomalii. W przeciwieństwie do wszystkich innych obszarów Tory, jeśli chodzi o ofiary świątynne, „dzień” jest uważany za dzień i następna po nim noc. Ponieważ Tora koreluje Sefirat HaOmer z oferowaniem Omeru, sensowne byłoby rozpoczęcie liczenia w ciągu dnia. Jednak, aby mieć „pełną liczbę”, zaczynamy liczyć w poprzednią noc.

A ponieważ Tora ma na celu rozpoczęcie liczenia Omerów w nocy, należy rozumieć, że powinniśmy nadal wykonywać tę micwę w nocy, abyśmy mieli „pełną liczbę” dla wszystkich 49 dni Omeru (Szulchan Aruch Harav, Orech Chaim 489:3.)

Na głębszym poziomie Lubawiczer Rebbe wyjaśnia, że ​​koncepcja Sefirat HaOmer to 49-dniowy proces udoskonalania ciemności świata; dlatego właściwe jest, przyjęte aby liczenie odbywało się w nocy. Jednocześnie liczenie koreluje z ofiarą z Omeru, przy której dzień poprzedza noc. Symbolizuje to światło i B-skość, która przenika świat poprzez micwę Sefirat HaOmer.(Likutei Sichot, vol. 3, p. 976-979.)

 

(na podstawie opr.  Yehuda Shurpin , Chabad.org(

Ijar 3, 18 Omer

Nie powinno się pić wodę przed Hawdalą.

Według Tory, dopuszcza się w służbie B-gu wykorzystanie wszystkich behawioralnych cech. Obejmuje to też cechy, które są patologiczne, a nawet te, które są złe, ze względu na to, co wskazują same ich nazwy, opisy.
Na przykład, Cadyk, błogosławionej pamięci Rabin Meszulam Zusza z Anipoli, poznał wiele możliwości służenia B-ogu od złodzieja: a). Pracuje cicho, by inni nie wiedzieli; b). Jest gotów, na niebezpieczeństwa; c). Najmniejszy szczegół jest bardzo ważny dla niego; d). Pracuje z wielkim oddaniem; e) Entuzjazm; f) Jest pewny siebie i pełen optymizmu; g) Jeżeli nie udało mu się za pierwszym razem, próbuje jeszcze raz i jeszcze raz.

Ijar 2, 17 Omer

Mój dziadek (Rebe Maharash) urodził się tego dnia w 5593 (1833).
Pewnego razu, gdy miał siedem lat, miał sprawdzian wiedzy z tego, czego nauczał go jego ojciec – Cemach Cedek. Mój dziadek wypadł na tyle dobrze w teście, że jego nauczyciel był pod ogromnym wrażeniem. Nie mogąc się powstrzymać, powiedział do Cemach Cedek “No, co ty na to? Czyż nie zrobione wspaniale?” Cemach Cedek odpowiedział: “Co tu się dziwić, gdy tiferet-pośród -tiferet robi się dobrze?” .

2 Ijar (17 Omer)

Dzień 2 Ijar roku 5594 (1834) – dzień urodzin IV Rebbe Chabad Lubawicz, Rabina Shmuela Schneersohna.

Czwarty Rebbe Chabad-Lubawicz, Rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany pod akronimem “Maharash”, urodził się w miejscowości Lubawicz (Białoruś) dnia 2 Ijar roku 5594 od stworzenia świata (1834) . 

Jego ojciec, Rabin Menachem Mendel z Lubawicz (III Rebbe Chabadu, znany jako “Cemach Ceddek”) zauważył kiedyś, że urodziny Rabina Szmuela, zbiegają się z dniem 17 liczenia Omeru, które określane są przez mistrzów kabbalistycznych jako Tifferet sheb’Tifferet. (“Piękno Piękna”)
Rabbin Szmuel był najmłodszym z siedmiu synów Rabina Menachema Mendla, mimo to został wybrany przez ojca, by zastąpić go jako “Rebbe” i Przywódca Chabadu w centrum ruchu – Lubawicze (czterej jego bracia utworzyli oddziały chasydzkie Chabadu w innych miastach Białorusi i Ukrainy). Oprócz prowadzenia chasydów, prowadzenia i doradzania w sprawach ich duchowego i materialnego życia oraz tworzenia wielu maamarim (dyskursy chasydzkiego nauczania), Rabin Szmuel dużo podróżował po Europie, spotykając się z przywódcami rządów i biznesmanami, by wywierać presję na carskim reżimie, aby powstrzymać podżeganie władz Rosji do pogromów przeciwko Żydom Rosji. Był szanowanym a zaraem wpływowym przedstawicielem społeczności żydowskiej.

Rabi Szmuel zmarł w wieku 48 lat w dniu 13 Tiszrei, 5643 (1882).

1 Ijar – Spis ludności na pustyni

„I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi na pustyni Synaj… pierwszego dnia drugiego miesiąca [Ijar] drugiego roku po wyjściu ich z ziemi Egiptu, i rzekł: ”’ Sporządźcie spis całego zboru synów Izrael, podług rodzin ich, podług domów ich rodowych.… od wieku lt dwudziestu i wyżej… ”(Ks. Bamidbar /Liczb 1: 1-3).
Spis ludności odbył się dnia 1 Ijar 1312 roku p.n.e.

1 Ijar – Rozpoczęcie budowy Drugiej Świątyni

Przed zniszczeniem Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej, Jeremiasz głośnie prorokował (Jeremiasz 29:10): „Tak bowiem powiedział Bóg: Albowiem po ukończeniu siedemdziesięciu lat Babilonu będę was wspominał i spełnię moje dobre słowo wobec was , aby przywrócić cię do tego miejsca.”  I rzeczywiście tak się stało…

Nieco ponad pięćdziesiąt lat po zniszczeniu Pierwszej Świątyni Babilończycy, którzy zniszczyli Pierwszą Świątynię, zostali pokonani przez wschodzące imperium perskie. Król perski Cyrus Wielki wkrótce zezwolił Żydom na odbudowę Świątyni.

Dnia 1 Ijar roku 370 p.n.e rozpoczęła się budowa Drugiej Świątyni Jerozolimskiej – pięćdziesiąt trzy lata po zniszczeniu Pierwszej Świątyni. Stało się to z inicjatywy Zerubabela i Joshua Najwyższego Kapłana za zgodą panującego Perskiego Króla Cyrusa.

Przynoszenie ofiar poświęcenia budowy rozpoczęło się kilka miesięcy wcześniej w miejscu jeszcze zupełnie pustym, gdzie dopiero była planowana budowa, gdzie w przeszłości stała Pierwsza Świątynia. Tuż po rozpoczęciu budowy w miesiącu Ijar Lewici przystąpili do służby w oprawie muzycznej i śpiewu.

Budowa została wkrótce zatrzymana, po tym jak wrogo nastawieni Samarytanie dostarczyli Cyrusowi fałszywe oszczercze informacje o jakoby wiarołomnych zamierzeniach Żydów. 

Dopiero wiele lat później prace budowlane zostały wznowione, by po 21 latach, dnia 3 Adar 349 roku p.n.e., za panowania Króla Dariusza II Druga Świątynia Jerozolimska powstała w całej okazałości.

(ilustracja – Chabad.org)

Ijar 1, Rosz Chodesz 2, 16 Omer

Na farbrengen podczas dni sefiry (w pewnego razu, w okresie lat 5651-5653, 1891/93), ktoś powiedział do ojca: “Chasydzi Alter Rebe zawsze liczyli.” Mój ojciec z dużym zadowoleniem przyjął to stwierdzenie i powiedział: “Ta idea charakteryzuje avoda człowieka. Godziny muszą być “liczone godzinami”, wówczas dni będą “liczone dniami”. Gdy mija dzień powinno się wiedzieć, co człowiek osiągnął i co pozostaje jeszcze do zrobienia … W ogóle, należy zawsze dbać o to, by jutro było znacznie lepsze niż dziś”.

Information in English

 

for DONATIONS

please click link below:

https://www.paypal.me/CHABADWARSAW

**********************

For the coming weeks

Shabbath Date – Candle Lighting Times – Shabbath end/ Parashat 

20 Iyar – 20:18 (Friday) – 21:48/ Behar

27 Iyar-       20:27 (31 May) – 22:00 / Bechukotai

5  Sivan –    20:34 (7 June) –          22:09 / Bamidbar 

12 Sivan –   20:40 (14 June) –        22:16 / Naso

19 Sivan –   20:42 (21 June) –        22:19 / Behaalitcha

26 Sivan –   20:43 (28 June) –         22:18 / Shlach

3  Tamuz –  20:40 (06 July) –          22:14 / Korach

10 Tamuz – 20:35 (12 July) –          22:06 / Chukat

17 Tamuz – 20:28 (19 July) –          21:55 / Balak

24 Tamuz – 20:19 (26 July) –          21:42 / Pinchas

2 Av –          20:08 (02 August) –     21:27 / Matot-Masei

9 Av –          19:55 (09 August) –     21:12 / Devarim

16 Av –        19:41 (16 August) –     20:55 / Vaetchanan

23 Av –        19:26 (23 August) –     20:38 / Eikev

30 Av –        19:11 (30 August). –    20:21 / Re’eh

7 Elul –        18:55 (6 Septemb) –   20:03 / Shoftim

14 Elul –      18:39 (13 Septemb) – 19:46 / Ki Tetze

21 Elul –      18:22 (20 Septemb) –  19:29 / Ki Tavo

28 Elul –      18:06 (27 Septemb) –  19:12 /  Nitzavim

**********************************************************

  Hours of services in the Chabad-Lubavitch Synagogue Shaharit:

  • Monday to Friday – 8:00 am
  • Shabbath Morning  (Saturday) – 10:00 am  followed by Shabbat lunch
  • Sunday – 9:00 am

Kabbalat Shabbath  –  Friday – 19:30  (7:30 pm) followed by Friday night dinner.                                

Dear Guests !                                                                                                                                                                      You’re most welcome to join our unique Shabbat meals with a warm and Jewish atmosphere in the center of Warsaw, Capital of Poland. At Beit Chabad we do all we possibly can to give every Jew the opportunity to experience Shabbat, as at home away from home! Our Chabad House provides high quality Shabbat Glat Kosher meals – both in terms of food and in terms of Kashrut. Needless to say, we have many expenses and payment doesn’t cover all the costs. Therefore, we kindly ask you to participate in these costs to enable us to continue our activities.                                                                                                  

 Every meal is charged – USD 18 per person   (at least).

 Here is link to pay: 

https://www.paypal.me/CHABADWARSAW

Any additional supporting donation will be very much appreciated!  Thank you!

Useful contacts

Chabad Lubavitch Warsaw
address: 19 Słomińskiego str./ appart.508A on the ground floor
00-195 Warsaw
tel: (+48 22) 637 53 52
fax: (+48 22) 637 57 98
e-mail: office@chabad.org.pl 

Hotels nearby Chabad Lubavitch Warsaw: 

Hotel „Czarny Kot” – 7 min. by walk http://czarny-kot.hotelswarsaw.net/pl/;

address: Okopowa 65. Warszawa

tel.: +48 22 838 09 38

 – Hotel “Maria” – 5 min. by walk

www.hotelmaria.pl

address: Al. Jana Pawła II 71, 01-038 Warszawa

tel.: +48 22 838 40 62

tel.: +48 22 838 40 63

mobile: +48 507 102 448

fax: +48 22 838 38 40

 – Hotel „Ibis Stare Miasto” – 12 min. by walk

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml

address: Muranowska 2, 00-209 Warszawa 

 tel.: +48 22 310 10 00

 – „Babka Tower” Apart Hotel – 5 min. by walk

www.babkatower.com

address: Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

tel.: +48 22 637 32 73

Mamaison Hotel Le Regina Warsaw  – 18 mins walk

address: 12 Kościelna str., 00-218 Warsaw; 

tel.: : +48 22 531 60 00;

e-mail: reservations.leregina@mamaison.com;

http://www.mamaison.com/pl/warsaw-leregina-hotel-special-offers.html?gclid=CIe6jKOOu74CFaXHtAodxAYAQ

– Hotel JM Warsaw – about 20 min. driving from Beit Chabad Warsaw

address: 45 Grzybowska str., 00-844 Warsaw;

tel.: +48 22 278 88 88;

e-mail: rezerwacja@jmhotels.pl;

http://www.jmhotels.pl/

– Capital Apartments – 5-10 min. by walk from Beit Chabad Warsaw

adress: 2.Pokornatreet str. – Room U19, Warsaw

tel.: +48 22 635 38 38; + 48  608 09 35 10;  e-mail: info@capitalapart.pl

http://www.capitalapart.pl/en

 NOTE: On Shabat make sure to get a lower floor and that there are no electric 

sensors of light on the from entrance to building till the apartment

Apartments in Beit Chabad Building – 19 Slominskiego, Warsaw (the same place as Beit Chabad); zamowienia.confirmo@gmail.com;  +48693108539.

HotelsApartment Piaskowa” – about 10 min. by walk to/from Beit Chabad Warsaw;

addresses – 3 places: 6,Piaskowa str., Warsaw and 2,Pokorna str.; and 7/9, Freta str. (18 min. by walk from Beit Chabad Warsaw)

contakt: daniel.podpora@gmail.com ; tel. +48 511465033

– PRESS HOSTEL – about15 min. by walk to/from Beit Chabad Warsaw; adress: str.Smocza 27 (entrance – from Niska str. see www); reservation: +48 507807232 or hello@presshostel.comhttp://www.presshostel.com

– GREEN WOOD HOSTEL – about15 min. by walk to/from Beit Chabad Warsaw; adress: str. Zakroczymska 13; reservation: +48 570883388 or greenwood.centrum@gmail.com; we also have another place near aerport ; see http://www.greenwoodhostel.pl/en/zakroczymska-copy/?ch=1 and http://www.greenwoodhostel.pl/en/lechicka-23/?ch=1

How to get from the Warsaw Okęcie–Chopin Airport to the Chabad Lubawicz Center  by the public transport:

– Buses line No 188 or 175 – walk 1–4 min – change to tram line No 37 or 1 or 33 or 17  go to the RONDO RADOSLAWA – stop  and further about 3 min on foot reach – it takes together about 40-50 min  Tickets price : PLN 4,4

– Train line No S2 or S3 – walk about 4 min – change to tram line No 1 or 33 or 17   go to the RONDO RADOSLAWA – stop  and further about 3 min foot reach. (it takes together about 30-40 min)

– Night bus (after 23:00) line No 32 – walk 1- 4 min – change on bus night line No 12 or 62  go  to the RONDO RADOSLAWA – stop and further about 3 min foot reach. (it takes together about 40-50 min)

 

For rent a car contact – “RENT a CAR CENTER” http://centrum-rentacar.pl/en/; e-mail: info@centrum-rentacar.pl; mob: +48 530 88 77 77

Kosher food and kosher store in Warsaw (some places):

– טעים – http://koshercateringtaim.com.pl/about/ 

Meals for groups of many persons and the few persons in Warsaw – sit down or stand-up reception?  Canapés or food stations or both? Classic kosher or regional kosher food?  Let us create your kosher menu according your wishes. For more information and/or placing an order please, contact  Mrs. Izabela Guttman  -e-mail address: confirmo@gmail.com and/or reservations.catering@gmail.com; phone nr +48 22 637 50 73  and/or  +48 693 108 539.

–  Restaurant “Galil”: Kosher Café & Bar in Warsaw: http://www.galil-restaurant.pl/about-us/

– Kosher Delight in Poland: Glatt Kosher Restaurants & Catering in Warsaw, Krakov and Lodz – http://www.kosherdelightpoland.com/about-us.html

– Kosher store: http://kosher.com.pl/; phone: +48226523432; mob: +48602466554; e-mail: phuassa@gmail.com; adress: Str. Twarda 6, Warsaw.  (Please check on your own if the kosher grade of the product you are buying matches your expectations)

 

When you need a driver:  

– Kristof Kurman – drives in Warsaw and throughout the country – Mercedes for 4 person + 1.

English speaker. Day fare: USD 0,5 /km; 

mob. +48  782 122 199;  e-mail: kris.kurman@gmail.com     

– Stefan – driver in Warsaw and throughout the country. English speaker.

Owns Mercedes E.  Day fare: USD 0,5 /km.   mob. +48 601 203 007    

– Antek – driver from the region of Lizhensk – for the entire country.  English speaker. 

Day fare negotiable.  

mob. +48 504 500 847;   e-mail: monca@o2.pl

– Andrzej Krolak – driver in Warsaw and throughout the country;  owns Mercedes E; 

English & Russian speaker. Day fare: within Warsaw – PLN 50 /h and out of Warsaw – PLN 1,5/h + for waiting PLN 30/h;                                  

mob. +48 602 753 626;   e-mail: grigo1@onet.eu

– Witek – licensed driver in Warsaw and throughout the country, great experience in driving.

English speaker. Owns new car – Toyota Sienna for 7 passengers.

Knowledge of multiple memory locations and specifics of the site, also good  knowledge about Jews cemeteries in Poland.   Day fare: USD 0.5 / km;

mobile. +48 601 331 539;    e-mail: witswi@wp.pl

–  Grzegorz Przygoda – BUS for 20 person; contakt: mob. +48 501293328 or office +4822 6155168; e-mail: grzegorz.przygoda@wp.pl

Wojtek – Taxi Doge for 6 persons; mob. +48602273119

Mariusz – different sizes of vans; contakt – mob. +48505285518; e-mail: mariuszczar@onet.eu

– Different cars with drivers English speakers from  Agency  „ZUBRZYCKI” – as below:

* Renault Trafic    1.6 DCI for 9 persons,  col. white, 2015  , 

* Renault Trafic   1.6 DCI  for 9 miejsc persons , col. white, 2015 ,

* Skoda Superb Combi  2.0 TDI  for 5 persons , col. black-met., 2013 ,  

* Toyota Land Cruiser  2.0 Disel  for 7 persons, col grey-met., 2003

* Mercedes – Benz  V – 250 CDI for 7 persons , col. grey-met., 2014,

* Audi Q 7 – 4,2 TDI for 5 persons, col. white, 2010,

* Audi Q 7 – 3.0 TDI for 5 persons, col. grey-met., 2010

All cars with air-conditioning

Contact: Mrs Agnieszka Duda tel. +48 602233946   e-mail:   marketing@zubrzycki.com.pl 

– Trips, transport across Poland and Europe – סיורים, טיולים בפולין ובאירופה         https://www.travelpolin.com

Michał Strzelecki – taxi driver:  Chrysler, 6 passengers; transport from airport Warsaw, driving around Warsaw and outside of Warsaw; mob. +48 602 649 568 ,    +48 500 075 899; e-mail: strzeleckim45@gmail.com

– Piotr Sobolewski – taxi driver *VOLVO S 60* – trips, transport across Poland and Europe; contakt: mob. +48 504721238; e-mail: sobolejew@gmail.com

When you need a guide:

– Malgorzata Binkowska – mob. +48 601246652;
e-mail:malgosiabink@gmail.com 
speaks English, Spanish, Russian; owns several elegant cars both for individual tourists and for little groups (up to 8 people); 
specializes in the Jewish Heritage – not only the Holocaust but also Jewish culture, art and rituals; 
able toarrange tours for guests looking for their roots – in Poland, Belarus and Ukraine.

– Tomash – high skills and knowlege; English speaker; mob.+48 607830603;  e-mail: anetravel@vp.pl;

– Erez – mob. +48 733 341 496; e-mail: erez.ilan1@gmail.com; speaks Hebrew; English; high skills and knowledge;

– Waclaw Wojciechowski – mob +48 601 815 735; e-mail: waclaw.wojciechowski@gazeta.pl
English speaker;  high skills and knowledge;

– Gorge Malenczyk – mob +48 501 236 117; e-mail: our-roots@jewish.org.plspeaks English; high skills and knowledge;

– Tomasz Kacer – mob:  +48 601 327 544; e-mail: tomkacer@poczta.onet.plEnglish speaker;
High skills and knowledge

– Andrzej /ANDY/ Bakalarski – mob.: +48 606 835 22;  andrew1946@wp.pl; Speaks English. High skills and knowledge, including tours in Lublin and the surrounding area  Owns Peugeot type 807 (can takes  up to 6 passengers and for longer trips with luggage 4 passengers); Has contacts to persons who have the keys to the cemeteries and this makes shortens the time of the trip.

– Avi Herbin – mob. +48 502 754 345; e-mail: a.her2710@gmail.comspeaks Hebrew; English

Aharon Eshed – licensed guid, Hebrew speaker; www.eshetours.pl; abale42@gmail.com;

mob. +48 606 855 505; phone: +48 22 815 64 14

– Ruvi Guide Cohen – high skills and knowledge, Hebrew and English speaker; contakt:

ru297@walla.co.il ; mob. +48 697 886 389

– Moshe Hejman – high skills and knowledge guide in Warsaw, Hebrew and English speaker; contakt: moshehayman@gmail.com; mob.: +48 531 226 385

Or you can take a guided bus tour for 60 pln per person all day ticket you can go off in every point you like and go on again when next bus comes – http://www.city-tour.com.pl/en/

– Leon Guiede Sznajder – professional guide, contact: mob. +48 736245688; e-mail: leonel@op.pl

Dina Guide Drori – mob. +48505484480; +972 52-890-1633; dinadrori@gmail.com

– Jed Guide – mob.  +48 697815735; english speaker

– Rats Idan – tourist guide in Warsaw, Krakow, Lodz eg . All tourist services – rent a cars, transfers, travel route planning . Hebrew and Russian speaker. (+972)-528023600 , (+48) 533 100 636 , idan.caliber@gmail.com.  Internet sites with useful information about Poland – https://www.trip2poland.co.ilwww.hipl.co.il

in Hebrew for Rats Idan: 

 השכרת רכב בפולין  

אנו סוכנים מורשים של אחד החברות להשכרת רכב הגדולות בפולין. פריסה רחבה של הסניפים, מסלולי השכרה גמישים ומחירים נוחים מאוד. מבחר גדול של רכבים מכל הסוגים . אפשרות  לקבלה או החזרה של רכב בבית הלקוח 

– רכבים חדשים, עם ביטוח מלא וביטול השתתפות עצמית. 11 קבוצות של רכבים – החל מרכבים קטנים ועד למיניבוסים שמתאמים להסעה של עד 9 נוסעים.

– פיקדון מופחת – רק 500 זלוטי ( כ 125 $ בלבד) משמש להבטחת החזרת רכב מתודלק מלא בלבד

– לא נדרש לחשוף פרטי כרטיס האשראי ברשת – תשלום מתבצע בעת לקיחת הרכב

– ישנה אפשרות להחזרת רכב בעיר אחרת בפולין  EU  בתוספת תשלום

– שירות בעברית \ אנגלית \ רוסית  
להזמנות או קבלת הצעת מחיר פנו במאייל info@trip2poland.co.il   או בטלפון ( WhatsApp , Viber  ) 
+972-528023600 
 
 – Shmuel Shpringer –  tourist guide in Poland. Hebrew speaker. Kontakt: +48 789 067 132;
e-mail: ashpringer@gmail.com
 
– Sason Oz – tourist guide in Poland. Hebrew speaker – mob: +48 607 504 503; 
e-mail: meg@supermedia.pl
 
– Tomi – tourist guide in Poland. Hebrew speaker – mob : +48 798 255 831
 
 – Maayan Rachamim –  tourist guide in Poland. Hebrew speaker – mob: +48 577 3888 791;
e-mail: triada.mg@gmail.com
 
 – Tomek tourist guide in Poland. Hebrew speaker – mob: +48 516 650 718; e-mai: golani@interia.pl
 
–  David Wajntraub – tourist guide in Poland. Hebrew and English speaker – mob: +48 517 403 732;
e-mail: david.wajntraub@gmail.com
 

 

For the citizenship and / or  property documents:

Grzegorz Kuczyński – lawyer Attorney The law firm Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy – Adwokaci [hereinafter referred to as the Law firm]  has vast experience in reprivatisation cases, i.e. legal actions aimed at restoring to its former owners properties seized by the Polish State due to military operations as well as during Stalinist times and at a subsequent time.The Law firm is i.a. involved in performing the following legal services:

  • Legal Audit heading to evaluate the claims and present the probability of regaining property or obtaining compensation;
  • reselling claims;                                                              
  • comprehensive legal representation before Courts and public authorities in potential proceedings conducted in order to regain ownership of the properties or obtain compensation.
  • providing ongoing legal advisory, including legal advisory of business activities conducted in Poland.                                                                                                    

Contact: www.gkkadwokaci.pl ;  mob. +48 608420248 and/or +48 58 300 04 73; e-mail: k.gotkowicz@gkkadwokaci.plg.kuczynski@gkkadwokaci.pl

Adam Penkul – matters of  Polish citizenship only;     mob. +48 508 086 466; adam_pekul@adk.ins.pl

Oded Karmi  –  helping in getting documents in Polish governmental offices; help to find Graves and Estate; mob: +48 504 649 777; +48 660 381 161

Rogério Angoneze Jr. – helping in getting documents in Polish governmental offices.  

mob.: +48 662 907 839; rogerioangoneze@yahoo.com.br;  http://procuradorpolonia.blogspot.com

 

 

When you need translators:

Agnieszka Yavor – Hebrew (certified for legal documents); mail: hebraja@poczta.internetdsl.pl

Richard Rabes – English (certified for legal documents); mail:ryszardwrabs@wp.pl ,

mob: +48 601 333 777

Borys Gerus – Hebrew (certified for legal documents); tel: +48 22 891 03 23 ,                                      mob: +48 519 770 792 , mail: borisgerus@gmail.com

Oded Karmi  – Hebrew, English – for translating conversation and for all kinds of documents from Polish to Hebrew and from Hebrew to Polish (not sworn); lesson in Hebrew and English; helping in getting documents in Polish governmental offices; help to find Graves and Estate; sightseeing in LODZ and finding cheap accommodation, tourist groups organization to Israel and Polandmob: +48 504 649 777; +48 660 381 161

 

 

28 Nissan

Mury Jerycha runęły (1273 r.p.n.e.)
Siódmego dnia oblężenia Jerycha (Kartki historii 22. Nissan), lud Izraela, okrążyli mury miasto siedem razy. Święta Arka Przymierza przez cały czas była przy nich. Zabrzmiał dźwięk szofaru i w tym że momencie mury (cudownie) runęły, pozostały gruzy, tak że miasto było już całkowicie otwarte i niezabezpieczone. Jerycho zostało podbite. Był to milowy krok w drodze podboju Ziemi Obiecanej.

Nissan 27. 12 Omer

Jest możliwe, że sprawiona komuś przyjemność będzie całkowicie nietrafiona, jak pisze Alter Rebe w rozdziale 7 Tanii: „Tak nam nakazano – “uświęcić sobą tym, co jest Tobie dozwolone”. 

Człowiek powinien wnosić świętość tam, gdzie jest to dopuszczalne tak, by służyć jednemu przeznaczeniu – zgłębieniu jego wiedzy Tory, micw oraz strach przed B-giem i dobrych cech charakteru.

Nissan 26, 11 Omer

Z Šícha mojego ojca: „Chassidus wymaga jednego…… Umyj swoje ciało (po hebrajskiu „i b’ssaro”) wodą i ubierz się w kapłańskie szaty”.  Element intelektualny Chassidus: należy dokładnie oczyścić ciało i usunąć nawyki ciała. Nawyki są określone słowem et (“i”) w cytowanym wersecie, co oznacza “to, co jest przypadkowe w ciele” – nawyki wyrobione przez organizm. Tylko wtedy można ubrać się w “święte szaty.”
Rozważając Chassidus, omawiając Chassidus oraz praktykę chasydów medytowania przed davening – są to “święte szaty,” szaty, które zostały przesłane z wyżyn świętości. Ale każdy powinien osobiście zmyć nieczystości “ze swojego ciała wodą …”. Szaty duszy dane są każdemu z wysokości. Ale zmywając nieczystości “nieprzewidziane”, które powstają  z natury ciała i przewracając ciału “ciało świętości” co jest do osiągnięcia wyłącznie poprzez własne wysiłki człowieka. To, czego wymaga Chassidus, jest ideałem, dla którego nasz wielki nauczyciel (Alter Rebe) poświęcił się całkowicie i bezinteresownie. Otworzył przewód całkowitego poświęcenia, ofiarowania siebie służbie Bożej poprzez modlitwę, związane się z samą istotą En Sof, nieskończonej Boskości. Chassidus umieszcza chassida twarzą w twarz z esencją En Sof.

Nissan 25, 10 Omer

Awoda (służba Bogu) człowieka powinna być w zgodzie z jego charakterem i wrodzonymi atrybutami.

Ktoś potrafi obrabiać perły lub polerować kamienie szlachetne, ale pracuje przy pieczeniu chleba (analogia, by wyraz avoda był  bardziej zrozumiały).

Aczkolwiek pieczenie chleba jest rzemiosłem i trudem bardzo pożytecznym, uważa się, że ten człowiek popełnienia “grzech”.

24 Nissan

Pierwszy Szabat na pustyni:
Dwa dni po tym, jak Żydzi przekroczyli Morze Czerwone (21 Nissan), przybyli do Marah. Tam otrzymali szereg przykazań B-skich, a jedno z nich był nakaz przestrzegania Szabatów. 
Po raz pierwszy ten nakaz naród żydowski spełnił dnia 24 miesiąca Nissan roku 1313 p.n.e.

Nissan 24, 9 Omer

Zwyczajem jest, aby nie odmawiać sze’he’che’janu b’racha w dniach liczenia Omer’u.

W każdym z nas tkwi pierwiastek „nie-dobra”. Ale kozioł ofiarny (reprezentujący zło, był wygnany do Azazeil’i)*  faktycznie pełnił służbę w Bejt Hamikdasz!**

Fizycznie stworzona istota  nieuchronnie posiada negatywny pierwiastek, ale musimy wypędzić to zło na „pustynną ziemię”.

  • Patrz Wajikra 16. To był rytuał na Jom Kippur. Dwa kozły były wybierane w drodze losowania, jeden „na ofiarę dla B-ga”, na ofiarnym ołtarzu, drugi, kozioł, był zrzucany z Azazeil’i, skalista góra w „opustoszałej ziemi”, pustyni ich grzechy.
  • *To zdanie (jak poprzedzające go i następujące po nim) kładzie nacisk na wszechobecność zła na tym świecie, stwierdza, że procedura obejmująca wygnanie zła była w istocie częścią świętej służby w Świętej Jerozolimie!

Isru Chag

Isru Chag – אסרו חג

W judaizmie określenie ISRU CHAG odnosi się do dnia po każdym z trzech świąt pielgrzymich: Pesach, Szawuot i Sukkot, kiedy za czasów świątynnych Żydzi odbywali pielgrzymki do Jerozolimy.
Wyrażenie pochodzi z wersetu Techilim 118: 27 : “Pan jest B-giem: niech nas oświeci! Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza.”…. Słowa te, zgodnie z interpretacją naszych mędrców powinien być rozumiany jako „Ktokolwiek czyni ‘dodatek’ do Święta poprzez jedzenie i picie jest traktowany przez Pismo Święte tak, jakby zbudował ołtarz i złożył na nim ofiarę ”. W responsach dla tych, którzy zapytali o uzasadnienie przestrzegania Isru Chag, Rabin Yosef Hajiim (1832 – 1909), znany jako Ben Isz Chai, cytował wielkiego uczonego Kabbalistę Rabina Izaaka Lurię (1534 – 1572) jako ARI, tak że my [Żydzi] łączymy dzień po świętach z samym świętem z powodu pozostałego Światła Święta – innymi słowy, aby Świętość Święta została przedłużona.

Nissan 23, 8 Omer

Obecność Mesjasza objawia się w dniu Aharon Szel Pesach, a to objawienie ma znaczenie dla całego Izraela: Pesach jest ‘medaleg’ – “pomijanie” (zamiast prawidłowego toku), a Leil szimurim, “chronioną noc”.  W ogóle duch Pesach jest duchem wolności. Pesach się kończy, a my znajdujemy się jak oślepieni w świecie zewnętrznym. To jest, gdy Mesjasz przejawił obecność i “wchodzi do gry” – podtrzymuje nas z wielkim zdecydowaniem, które pozwala nam utrzymać się w tym świecie.

Nissan 22, 7 Omer

Ostatni dzień Pesach

W ciągu dnia dbamy o następujący porządek: Kiddush, potem daven Mincha, a po nim –  świąteczny Jom Tow posiłek.
Baal Szem Tow zwykł był mieć trzy świąteczne posiłki w dniu Aharon Szel Pesach.
Trzeci posiłek tego dnia Baal Szem Tow nazywał Masziach S’uda jest  (“Posiłek Mesjasza”). Aharon Szel Pesach jest dniem Mesjasza S’uda, ponieważ w tym dniu blask światła Mesjasza jest odsłonięty całkowicie.

W 5666 (1906) w jesziwie Tomchei Tmimim w Lubawicz przyjęto nowy zwyczaj na Pesach: Studenci spożywali posiłki pesachowe wszyscy razem, w sali studyjnej. Zbierało się 310 studentów siedzących przy osiemnastu stołach. Mój ojciec Rebbe jadał uroczysty posiłek w dniu Aharon Szel Pesach razem z uczniami jesziwy. Do posiłku zarządził by dodano cztery kieliszki wina dla każdego ucznia, a następnie oznajmił: “To jest S’uda MASZIJACH.”

Nissan 21, 6 Omer

To był zwyczaj w Lubawicz, aby nie zasypiać w nocy dnia siódmego Pesach, jak również na Szawuot i Hoszana Raba. W wieku dziewięciu lat nie poszedłem spać siódmego dnia Pesach.

Trzeba studiować Torę przez całą noc.

20 Nissan

Faraon zapędza Żydów do brzegu Morza Czerwonego (1313 p.n.e.)

Pogoń Faraona za Żydami (patrz historia dla 18 Nissan) zakończyła się dnia 20 Nissan, nad brzegiem Morza Czerwonego. Przerażony naród żydowski dzieli się na kilka frakcji. Niektórzy opowiadali się za masowym samobójstwem, inni chcieli się poddać i wrócić do Egiptu, odważniejsi, gotowi do bitwy z Egipcjanami, podczas gdy inni radzili narodowi modlić się. B-g miał inny zamiar. Poinstruował Żydów, aby po prostu szli dalej – nie lękając się, że morze przed nimi. Żydzi spełnili polecenie – w ciągu nocy przeszli przez morze, którego wody rostąpiły się przed nimi.

Nissan 19, 4 Omer

Mój ojciec pewnego razu rozwinął “Ma nishtana” (te “cztery pytania” na Seder):

Jak to ta noc, czyli to przedstawia, ostateczne wygnanie Izraela (wygnania będącego analogią do nocy) różni się od wszystkich innych nocy, czyli wszystkich wcześniejszych emigracji?

1) We wszystkie inne noce nie zanurzamy się w kąpieli celem oczyszczenia (hebrajskie słowo matbilin oznacza zanurzenie się we własnej Mykwie oczyszczającej), wyrażaj czyszczenie, oczyszczanie, oczyszczanie …

inaczej mówiąc, rytuał oczyszczenia nie obowiązywał dla wcześniejszych emigrantów, dopiero dla następnych przy kolejnych banicjach;

ale dzisiaj możemy zanurzyć dwa razy, to ostateczne wygnanie sprowokuje oczyszczenie ciała i odrodzenie duszy

2) We wszystkie inne noce jemy Chamec lub Macę. Po każdym z wcześniejszych wygnaniu nasza avoda angażowała naszą B-ską duszę (wskazana przez macę, metafora unieważnienie siebie), a także nasza dusza zwierzęca (wskazana przez Chamec, metafora ego, świadomości);

Ale tej nocy, po ostatecznym wygnaniu …

……Jemy tylko Macę, dla pełnego oczyszczenia ducha.

3) We wszystkie inne noce jemy różne zielone warzywa. Twarz zazdrosnej osoby zmienia kolor na zielony, kolor symbolizujący zazdrość. Podczas wcześniejszych banicji były różne formy zazdrości; na przykład, konkurencyjne zazdrości wśród studiujących Torę:

Ale tej nocy, po ostatecznym wygnaniu …

Tylko maror – gorzkie zioła, najbardziej intensywny rodzaj zazdrości, powiedziane w Talmudzie, że w życiu ostatecznym “każdy cadyk obruci się w popiół wobec ‘osłony’ z jego kolegów.”

4) We wszystkie inne noce spędzamy przy jedzeniu albo siedzeniu lub pokładaniu się … “Jedzenie” wskazuje na duchową radość, ta’anug, w objawieniach, które wynikają z wyjścia. Istnieje wzrost lub manifestowanie ta’anug, a tam jest (jeszcze wyżej) istotą ta’anug. Niektórzy poprzez swoją avoda osiągają wzrostu ta’anug, podczas gdy inni osiągają istotę ta’anug.

Ale dzisiaj wszyscy się rozsiądą. Po tej ostatniej emigracji, cały Izrael osiągnie rozkwitu ta’anug.

19 Nissan

Rabin Zemba zginął w Warszwskim Getcie 19 Nissan 1943, był siłą duchową i moralną dla swoich braci w niewoli….

Rabin Menachem Zemba urodził się na przedmieściach Warszawy w 1883 r. Był wielkim geniuszem i uczonym Tory.  

Wstąpił do warszawskiego rabinatu w 1935 roku i został uznany za czołową postać rabiniczną w przedwojennej Europie Wschodniej.

Rabin Zemba był siłą duchową i moralną w getcie warszawskim, zawsze starając się dodać ludzim optymizm, tchnąć ducha nadziei. Zorganizował tajne lokale w piwnicach i schronach, gdzie dziewczęta i chłopcy studiowali Torę. Chociaż miał możliwość ucieczki z Getta, odmówił, czuł, wiedział, że jego obecność była potrzebna Żydom w Getcie.

Rabin Zemba był zdecydowanym zwolennikiem powstania w Getcie Warszawskim, przekazywał środki osobiste na amunicję, modlił się za powstańców, błogosławiąc całym sercem ten bohaterski zryw. Pięć dni po rozpoczęciu walk, w Szabat dnia 19 Nissana, dom, w którym ukrywał się Rabin Zemba, został podpalony przez SS. Podczas próby ucieczki Rabin Zemba został zastrzelony przez nazistów. Niech B-g pomści jego krew i krew ofiar nazizmu. 

Rabin został pochowany w Getcie, a w 1958 roku jego ciało zostało przetransportowane do Izraela. Został pochowany w Jerozolimie, gdzie też odbyła się wielka uroczysta pogrzebowa procesja.

Rabin Zemba dużo pisał na tematy duchowe, religijne, opracowywał m.in. studia Tory. Niestety większość jego rękopisów naukowych spalono w Getcie Warszawskim. Jego nieliczne prace, które powstały przed wojną, wciąż są badane przez uczonych Tory na całym świecie.

Nissan 20, 5 Omer

Pewnego razu w Pesach, Reb Chayim Abraham (syn Alter Rebbe) udał się do swego brata (Mitteler Rebbe) z życzeniami „dobrego Jom-Tow”.

Reb Chayim Abraham nawiązał do tego, co kiedyś powiedział Alter Rebbe:  “Na Pesach nie oferuje się jedzenia ani napojów dla gości, ale gość sam może sobie poradzić.”

Nissan 18, 3 Omer

Patach Eliasz powiedział przed Mincha, ale nie Hodu (str. 124/125).

W 5608 (1848) Cemach Cedek wygłosił maamar od wersetu Jeśli pożyczysz pieniądze Hebrajskie słowo kessef (“pieniądze”) kojarzy się z duszą, bo dusza ma pragnienie i tęsknotę (kosseff) wzniesienia się na wyżyny. Jest to wyrażone w przejściu, To jest duch człowieka, który wznosi się w górę, do niebiańskich wyżyn.” “Człowiek” (adam w tym wersecie) odnosi się do dusz w Izraelu, jak w oświadczeniu: “Ty (Izrael) nazywasz się Adam.

Dusza dana człowiekowi w kredycie” i jak to jest napisane – Dni są tworzone“, czyli nie ma stałej liczby dni, które każdy człowiek ma przeżyć, a jeśli jednego dnia brakuje zabraknie jednego okrycia.

18 Nissan

Faraon uświadomił sobie – Żydzi wyszli na dobre… (1313 r.p.n.e.)
Po wielkim exodusie narodu żydowskiego z Egiptu (15 Nissan), Faraon, który udzielił Żydom oficjalnego pozwolenia wyjścia poza granice Egiptu na trzy dni, został poinformowany przez tajnych agentów, których wysłał wraz z Żydami, że nie naród nie ma zamiaru wracać. Faraon postanowił zmobilizować swoją armię i ścigać Żydów, z zamiarem sprowadzenia ich z powrotem do Egiptu. 
Doprowadziło to do utonięcia Egipcjan w Morzu Czerwonym (dnia 21 Nissana).

Ilustracja – Chabad.org

Czytanie Tory w Święto Pesach

Czytanie Tory w okresie Święta Pesach.
Każdego kolejnego dnia Pesach czytamy inny fragment Tory. Wspólny mianownik tych wszystkich fragmentów stanowi temat wyjścia z Egiptu, prawa dotyczące “chamecu” oraz macy, jak również ofiar pesachowych oraz obowiązku pielgrzymowania do Świątyni. Trzeba zaznaczyć, że kolejność tych fragmentów nie odpowiada kolejności, w której następują w Torze. Dlaczego? Poniżej znajduje się odpowiedź. I tak, pierwszego dnia Pesach czytamy rozdział 12 z Księgi Szmot (Wyjścia). Drugiego dnia czytamy fragment z Księgi Wajikra (Kapłańska), rzd 23, w którym mowa o prawach związanych ze świętami. Fragment ten znajduje się w trzeciej Księdze Tory, natomiast w dni kolejne Pesach czytamy fragmenty z Księgi Szmot, czyli z drugiej Księgi Tory. Jest to dlatego, że w tym fragmencie Księgi Wajikra wymienione są prawa dotyczące Omeru – przynoszenia oraz liczenia, zaś wykonanie tych obowiązków rozpoczyna się właśnie drugiego dnia Święta Pesach, dokładniej – drugiej nocy. Trzeciego dnia Święta czytamy rozdział 13 z Księgi Szmot: “…Poświęc Mi wszystko pierworodne….”. Czwartego dnia – również czytamy z Księgi Szmot, ale rozdział 22. Piątego dnia -rzd. 34, Ks. Szmot, ale tego dnia czytanie zaczyna się od ostatnich zdań rozdziału 33. Szóstego dnia czytamy fragment z Księgi Bamidbar (Liczb), rzd 9. Siódmego dnia, gdy wydarzył się cud rozstąpienia się morza – fragment z Księgi Szmot, rzd 13-15. Natomiast poza granicami Izraela – fragment z Księgi Dwarim (Powtórzonego Prawa), rzd 15-16.
Tak więc w dniach drugim i siódmym czytamy w “nie po kolei”, tu codzi o tematy, a nie kolejność “porządkowa”.
Każdego dnia Święta Pesach w Synagodze z “Aron Kodesz” wyjmowane są dwa zwoje Tory a do czytania są wzywane odpowiednie ilości mężczyzn.

Nissan 17, 2 Omer

“Ktokolwiek szeroko przedstawia o wyjściu z Egiptu, taka osoba (harei Zeh) ma być czczona” (Haggada). Hebrajskie słowo zeh (“to”) wskazuje stan świętości, tak jak w zdaniu: “Tutaj, w tym (zeh) jest B-g” (s. 336). Ten kto wzbogaca narrację o exodusie, jest Zeh, jego pierwiastek świętości, jest wzbogacony.

Nissan 16, 1 Omer

Nawet ten, kto, uchowaj Boże, pochował ojca, wypowiada przed rozpoczęciem ma nishtana tateh Ich Vell ba reż freggen FEER kashess(“Ojcze, mam zamiar zadać tobie cztery pytania“). W podobnym duchu, nawet ten, kogo , uchowaj Boże, matka i ojciec już nie żyją, jednak mówi się birkat hamazon (błogosławieństwo dziękczynne po posiłkach) Niech Miłosierny Jednym błogosławi ojca, mój nauczyciel, itp, matka mojego nauczyciela, itp “.

Nissan 15

Podczas pierwszego sederu mój ojciec wypowiadał się krótko, tak, by zdążyć na afikoman przed północą. Na drugi dzień, jednak  on mówił znacznie dłużej: Seder zaczynał się przed 9 wieczorem i kończył się około 3 lub 4 nad ranem, trwał tak długo, jak trwało wyjaśnienie Haggady.

Alter Rebbe powiedział: maca pierwszego wieczoru Pesach jest nazywanaŻywność Wiary”; maca drugiego wieczoru nazywa się “Posiłkiem Żdrowia”, gdy leczenie przynosi wiarę (“Dziękuję, B-ga, o uzdrowienie mnie“) to z pewnością nie chodziło o choroby. Gdy wiara uzdrawia, nie ma ma miejsce na chorobę.

Nissan 14

Co się tyczy sprzedaży chamec’a jest  zwyczaj w rodzinie Rebego, by nie wyznaczać rabina jako pośrednika (upoważnionego do sprzedania chamec’a nie-Żydom), ale by sprzedawać chamec wprost do rabina z kablan areiv, jako do trzeciej strony – gwaranta.

Mój ojciec osobiście nadzorował pieczenie macy sz’mura na Erew Pesach. On też recytował Hallel, ale przerywał nawet w środku rozdziału – by wydawać instrukcje dotyczące ugniatania, pieczenia i tak dalej.

Pesach – 5779 – Seder 1

To był udany uroczysty wieczór – Seder – początek Święta Pesach.

Partnerem wydarzenia był Bank Pekao S.A.

Serdeczne podziękowania!

14 Nissan – Dzień urodzin Majmonides’a

Dzień urodzin Maimonides’a (1135)
Rabin Moses ben Maimon, talmudysta, halachista, lekarz, filozof i przywódca społeczności, znany w świecie żydowskim pod skrótem „Rambam” i na całym świecie jako „Majmonides”, urodził się w Cordova, Hiszpania, 14 dnia Nissana roku 4895 od stworzenia – 1135 r.n.e.

Rabin Mosze ben Maimon, szeroko znany w świecie żydowskim pod akronimem „Rambam” i na całym świecie jako „Majmonides”, jest jedną z najważniejszych postaci wśród uczonych Tory ; na jego nagrobku widniały słowa: „Od Mosze (Mojżesza) do Mosze nikt nie pojawił się jako Mosze”.
Obecnie wiele szpitali i szkół na całym świecie nosi imię Majmonidesa; i do dziś studenci na całym świecie pochylają się się nad jego pracami naukowymi.

Nissan 13

Jarzeit z Rebbe Cemach Cedek. Zmarł w roku 5626 (1866) w Lubawiczach i został tam pochowany.

Mój dziadek opowiadał:

W wieku 12 lat Cemach Cedek zaczął pisać rozprawy naukowe w dziedzinie Talmudu i Halachy, jak również w chasydzkich filozofii

13 Nissan

Obrzezanie Abrahama (1714 r.p.n.e.)
Według Midraszu, dnia 13 miesiąca Nissan roku 2048 od stworzenia świata (1714 p.n.e.), B-g ukazał się Abramowi, zmienił jego imię na Abraham („ojciec wielu narodów”) i nakazał jemu oraz wszystkim domownikom płci męskiej obrzezać się; nakaz ten obowiązuje wszystkich synów narodu Żydowskiego = potomków Abrahama, by w wieku ośmiu dni od urodzenia – aby „Moje przymierze (brit) było w waszym ciele, jako wieczne przymierze”. Abraham miał wówczas 99 lat, a jego syn Ismael 13 lat. 
Jicchak, który urodził się rok później, był pierwszym Żydem, który został obrzezany w wieku ośmiu dni od urodzenia.

Nissan 12

Od czasu wyjścia z Egiptu Żydzi są nazywani: “Armia B-ga.”. Również są nazywani “sługi”. Różnica jest taka: służący wykonuje pracę dla swego pana , które mogą być na różnych poziomach; może on pracować w delikatnej pracowni obróbki pereł, może wykonywać inne rodzaje prac specjalistycznych lub może wykonywać proste zadania. Jego służba wymaga wielkiego trudu i pracy, ale to nie stanowi mesirat Nefesh – gotowość do poświęcenia siebie, poświęcenia swojego życia. Żołnierze są sługami, którzy służą pomocą, oddaniem z poświęceniem siebie w bitwach broniąc lub atakując. Żołnierze stoją na swoich posterunkach dzielnie, z wielką determinacją, niezłomni wobec wroga; ich służba nie ma nic wspólnego ze zrozumieniem, bo działają zgodnie z rozkazami dowódcy.

 

Żydzi w Egipcie zostały całkowicie zdegradowani w czasach ich ciężkiej i gorzkiej niewoli. Jednak, mimo wszystko, nie zmienili ani swoich imion ani języka, ani wyróżniających ich ubiorów. Z całą determinacją trzymali się swojego, bo wiedzieli, że B-g obiecał im wyzwolenie.

 

Ten, kto zachowuje się tak jak oni w takich okolicznościach jest żołnierzem w armii B-ga, a Wszepotężny przyjdzie mu z pomocą tak, jak się dzieje w naturze, a nawet przekraczając naturę.

12 Nissan – Król Ezechiasz

Choroba i cudowne wyzdrowienie Króla Ezechiasza Ill (548 r.p.n.e.)
W tym dniu Król Ezechiasz, największy ze wszystkich królów Judei, poważnie zachorował i został poinformowany przez proroka Izajasza, że umrze, ponieważ B-g był niezadowolony z faktu, że Ezechiasz nigdy się nie ożenił. Ezechiasz jednak odmówił zawarcia związku małżeńskiego, ponieważ proroczo przewidział, że jego dzieci poprowadzą naród żydowski do grzechu. Popełnił błąd, ponieważ zadaniem człowieka jest słuchanie przykazania prokreacji, a reszta jest w rękach B-żych. Ezechiasz poprosił proroka o modlitwę w jego intencji, ale ten odmówił, twierdząc, że niebiański dekret jest ostateczny. Król poprosił proroka o odejście, mówiąc, że ma tradycję od swoich przodków, że nigdy nie należy rozpaczać, nawet jeśli ostry miecz zostanie przeciągnięty przez gardło. Król modlił się do B-ga, a jego modlitwa została przyjęta. B-g wysłał Izajasza, aby powiedział mu, że wyzdrowieje i że jego życie zostanie przedłużone o piętnaście lat. Ezechiasz wyzdrowiał trzy dni później, to był pierwszy dzień Pesach.
Później Król poślubił córkę proroka Izajasza.

12 Nissan

Ezra wraz ze swoimi sprzymierzeńcami wyruszają z Babilonu (rok 348 p.n.e.).

W rok po wybudowaniu drugiej Świątyni w Jerozolimie, Ezra zwołał wielu ze społeczności żydowskiej, którzy wciąż pozostawali w Babilonie i rozpoczął podróż do Ziemi Izraela. Chociaż właściwie wcześniej do takiej wyprawy szykował się jego nauczyciel, Baruch ben Neriah, jednak był zbyt słaby, aby wyruszyć w wyczerpującą podróż. Ezra nie zdecydował się na wyjście z Babilonu i opuszczenie swojego nauczyciela aż do jego śmierci. 

Ezra był głową Sanhedrynu, z którego pozostali członkowie udali się w podróż razem z nim.

Dwunastego dnia miesiąca Nissan Ezra wyruszył z brzegu rzeki Ahawy – miejsca początku długiej podróży do Ziemi Izraela, która potrwa prawie pięć miesięcy.

(Ilustarcja: “Powrót z wygnania” przedstawia ten drzeworyt dla Die Bibel in Bildern, 1860, autorstwa Juliusa Schnorra von Carolsfeld.)

11 Nissan – Brit Mila na pustyni

Brit Mila synów Israela (1273 r. p.n.e.)
Po przejściu narodu żydowskiego przez rzekę Jordan do ziemi Kanaan (patrz wpis „Nissan 10”) i w ramach przygotowań do złożenia Ofiary Pesachowej, wszyscy mężczyźni przystąpili do spełnienia B-żego Przykazania obrzezania, na czele z ich Przywódcą Joszua.
Ze względu na warunki pogodowe na pustyni, które nie sprzyjały gojeniu się ran, w ciągu czterdziestu lat pobytu na pustyni tylko Plemię Lewiego obrzezało swoich synów.

Nissan 11

Jakiś czas w dniu swoich urodzin, należy spędzić w odosobnieniu. Powinno się przywołać swoje doświadczenia i myślami zagłębić się w nich. Następnie powinno się odprawić pokutę i naprawić te (z przeszłych czynów), które potrzebują naprawy i nawrócenia.

10 Nissan – przejście przez Jordan

Izraelici przeszli przez rzekę Jordan (1273 r. p.n.e.).

Izraelici głęboko opłakiwali swego zmarłego przywódcę Mojżesza.  Trzydzieści dni poświęcili na specjalne midlitwy na cześć jego pamięci.

Gdy czas żłoby minął, trzy dni po tym, jak dwaj ‘szpiedzy’ wysłani przez Joszua – następcę Mojżesza zebrali informacje w mieście Jerycho i wrócili do obozu, Synowie i Córy Izraela byli gotowi by wejść do Ziemi, którą Haszem obiecał ich Praojcom przekazać narodowi żydowskiemu w wieczne dziedzictwo. Gdy zbliżyli się do Jordanii, niosąc Świętą Arkę Przymierza, prowadzeni przez Kohanim (kapłanów) ich czele, rzeka rozstąpiła się dla nich, jak kiedyś wody Morza Czerwonego rozdzieliły się, gdy ich ojcowie i matki wychodzili z Egiptu 40 lat wcześniej.

10 Nissan

Miriam – starsza siostra Mojżesza

Dnia 10 Nissan roku 2487 od stworzenia świata (1274 r.p.n.e.) , w wieku 126 zmarła Miriam, siostra Mojżesza, zmarła  – 39 lat po wyjściu z Egiptu, a dokładnie rok przed wejściem  narodu Izraela do Ziemi Świętej.
Miriam pilnowała swojego brata – Mojżesza, gdy płynął w koszyczku z sitowia w wodach Nilu. Gdy córka Faraona, Termutis, ujrzała niemowlę, wzruszył ją  widok płaczącego niemowlaka.  Właśnie wtedy Miriam, ukryta się w brzegowych zaroślach, zjawiła się przed oblicze księżniczki i odważnie zaproponowała znalezienie kobiety, która wykarmi maleństwo. Córka Faraona zgodziła się, a siostra Mojżesza przyprowadziła swoją (i jego) matkę Johewed. I potem, gdy jej brat wrócił do Egiptu z kraju Madianitów, aby na rozkaz B-ga, wyprowadzić naród Izraela z niewoli egipskiej, wspierała go i opiekowała się Izraelitami na czas jego bycia wraz z Aaronem u Faraona.

Nissan 9

Bogactwo Żyda nie jest w jego domach i złocie. Wieczne bogactwo Żyda jest w tym, by być Żydem w zgodzie z Torą i Micwot oraz wprowadzenie dzieci i wnuków do świata Tory i Micwot.

Nissan 8

Każda dusza ma swoją szczególną pracę, w obszarze intelektu i emocji, zgodnie z jej naturą i charakterem. Napisane jest: „Od moich wrogów dałeś mi mądrość” * ze złych skłonności człowiek może wydobyć naturalne pozytywne cechy, może stać się mądry i wiedzieć, jak radzić sobie z poprawianiem tych cech i jak podporządkować swoje moce, w służeniu B-gu.

  • Techilim 119:98

Nissan 7

Tekst Vay’hi binsoa (str 185, par Al..): V’chirtzon kol amcha Beit Izrael.

 

Nazwisko Alter RebbeBaruchovitch.

 

Nazwisko rodziny Rebbe MittelerSchneuri.

 

Nazwisko rodziny Cemach CedekSchneersohn.

7 Nissan

Żydzi przygotowują się do ostatniego etapu swojej wędrówki przez pustynię – wejścia  do ziemi Kanaan (rok 1273 p.n.e.)

Przez trzydzieści dni naród żydowski opłakiwał odejście z tego świata swojego przywódcy – Mojżesza. (W tym czasie Joszua, nowy przywódca narodu żydowskiego, wysłał zwiadowców do ziemi Kanaanu, by rozeznali, jak tam jest)

Dnia 7 miesiąca Nissan, pierwszego dnia po zakończeniu okresu żałoby, Joszua poinstruował Żydów, by przygotowali się do dalszego, ostatniego przemarszu, do przekroczenia rzeki Jordan i zajęcia Ziemi Obiecanej. To był pierwszy raz, kiedy Joszua przemówił do narodu. Naród Żydowski bezwarunkowo i jednogłośnie zaakceptował go jako swojego nowego przywódcę.

Kolel Tora – 10.04.2019

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6B – powtórzenie materiału
Rozstrzygnięcie sporów
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Kolel Tora – 09.04.2019

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6B. 
Rozstrzygnięcie sporów
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Nissan 6

Doświadczenie pokazuje, że mniej dywagacji, ale praca uporządkowana i sumienna, jak to – “przyjemności” Tory (z “prawicy przynosząc blisko i lewą ręką odrzucającą“) jedno jest pewne, aby osiągnąć wyniki, zwłaszcza w sprawach dotyczących podstaw naszej religii.

5 Nissan

Szpiedzy Jerycha (1273 r.p.n.e.)

Na dwa dni przed zakończeniem trzydziestodniowego okresu żałoby po odejściu z tego świata Mojżesza, 7 Adar, Joszue wysłał dwóch zwiadowców – Caleba i Pinchasa – przez rzekę Jordan do Jerycha, aby zbierali dokładne informacje o ziemi, gdzie podąża naród żydowski. To był okres przygotowań do walki Izraelitów z pierwszym miastem w podboju Ziemi Świętej. W Jerychu pomagała im i pomaga ukryć się Rahab, kobieta, która mieszkała w murach miejskich. (Rahab została później żoną Joszua).

Nissan 5

W Birkat Hamazon w Recei (str. 91), mówi się Baal hayeshuot (“b” w pierwszym słowie) u’vaal hanechamot (“v” w drugim słowie).

Mój dziadek skomentował mówiąc: “Miejsce człowieka nie jest po to, by go uhonorować, ale raczej człowiek ma uhonorować miejsce, które zajmuje. ” Termin „kavod” – “honor”, ma dwa znaczenia. Jednym z nich jest „kaveid”- “wątroba”, jak mówi Tora – “Serce faraona jest kaveid (ciężkie ) oraz komentarz Mędrców: “Jego serce stało się jak wątroba, “(zimne, nieczułe). Drugie znaczenie jest „kavod”, to “honor” i oznacza objawienie w boskiej iluminacji.

“Miejsce nie honoruje człowieka”: Miejsce (i okoliczności) nie powodują, że się staje oziębłym i nieczułym. Raczej “Człowiek honoruje jego miejsce,” człowiek ma zdolność i moc rozjaśnić otoczenie (miejsce), gdzie się znajduje światłem Tory i avod’ą.Kiedy dusza wstępuje do ciała, daje przysięgę być cadykiem. Przysięga, sz’wua, oznacza “sytość”; osoba jest hojnie obdarzona wybitną mocą, aby spełnić zamiar B-ga – posiadanie duszy (zstąpienie do świata materialnego). I jak to jest ze wstąpieniem duszy, tak jest także z każdą osobą, niezależnie od miejsca, gdzie się znajduje.

 

Nissan 4

Dwa rodzaje „Awody” (tł.: służby Bogu) dla osób nie praktykujących regularnie:

1) Awoda „sam na sam”: gdy, na przykład, się jest w pracy, masz wolną chwilę gdziekolwiek jesteś etc, trzeba zwyczajnie studiować Misznę lub dwie, ewentualnie rozdział Tanji. Lub też można przywołać w pamięci Torę – na przykład Humasz, Misznę, Tehillim, Tanję, w ten sposób pojawi się możliwość przeanalizowania przywołanych źródeł w miejscu, gdzie się znajdue – Tu i teraz  na rynku, na ulicy lub gdziekolwiek.

2) Awoda, gdy się jest wśród innych: rozmawiając na przykład o sprawach biznesowych, trzeba naprowadzić rozmowę tak, aby móc uzupełnić tok rozmowy pożądanymi treściami, też poszukać jakiegoś powodu lub okazji, aby zachęcić rozmówcę / rozmówców do nauki Tory i innych źródeł.

3 Nissan

Zgodnie z nakazem Bożym, dnia 3 Nissan roku 1312 p.n.e. Lewici – potomkowie Lewego (jednego z dwunastu synów  Jakuba) przystąpili do pełnienia służby swojej w Tabernakulum – Przybytku Zboru narodu Izraela, przed Aaaronem – Kapłanem i jego synami. Przed tym odbyła się ceremonia inauguracji – „jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi o Lewitach, tak postąpili” (Bamidbar, rzd 8: 5-22). 

Mojżesz wprowadził Lewitów do służby w Świątyni. 

Lewici zajmowali się głównie pilnowaniem i sprzątaniem Świątyni, przygotowywaniem całej liturgii modlitewnej (muzyka, śpiew etc) oraz innymi pracami, zleconymi im przez kapłanów. 

W późniejszych czasach Król Dawid niektórych lewitów wyznaczał do służby urzędniczej i sędziowskiej. Zdarzało się, że Lewici byli wzywani przez kapłanów  do pomocy przy wyjaśnianiu ludowi Prawa Mojżeszowego. Pozostawali w służbie od 25 do 50 roku życia. Jednak pomimo wysokiej i arcyważnej funkcji, jaką pełnili Lewici, nie mieli prawa zbliżać się do Miejsca Najświętszego ani do Ołtarza.

Nissan 3

Poprzez regularne sesje studiowania Tory ojca: Parsza Chumasz’a z Raszi codziennie; recytując Tanach z pamięci – każdy rozdział Tory, rozdziały Nevi’im i Ketuvim; rozdział Misznajot; regularne dogłębne studiowanie Gemary – dwie rozkładówki tygodniowo; sesja studiowania Gemary – trzy strony dziennie; sesja badania Talmudu Jerozolimskiego; regularne studiowanie Kodów, ale nie codziennie. W ciągu roku mógłby skończyć cały Midrasz Raba, “pożyczki” z długim sedrot i “spłaty” na krótsze okresy.

Nissan 2

Yahrzeit mojego ojca Rebe, (R. Sholom Dovber), który zmarł w sobotę, 2 Nissan 5680 (1920), w Rostowie i jest pochowany tam.

Pierwszy maamar on (R. Sholom Dovber) wydany po śmierci ojca (Rebe Maharash) był drugiego dnia Chol Hamoed Sukot 5643 (1882), począwszy Keter yitnu l’cha itp Ostatnia publikacja maamar’a za jego życia została wydana na Purim 5680, począwszy Reishit Goje Amaleka … keitz sam, lachoshech.

Nissan 1, Rosh Chodesh

Mój ojciec polecił swojemu szwagrowi – R. Mosze Horenstein, kochen, powiedzieć Yehi Ratzon po Nassi, zauważając, że nawet Kohein lub Leivi musi to powiedzieć, bo jest to związane ibur.

1 Nissan – NASI

“NASI” – termin pochodzący z czasów biblijnych, z czasów Wielkiego Wyjścia. W tamtych czasach każde z dwunastu pokoleń Izraelitów miał swojego “Nasim”, był on głową swojego plemienia. W późniejszych pokoleniach, aż do dziś Nasi to lider/przywódca/mistrz “cywilny” i / lub duchowy żydowskiej społeczności.
W okresie pierwszych dni miesiąca Nissan, „Nasi” – każdy z przywódców plemiennych, składał inauguracyjne ofiary w Miszkanie – każdego dnia kolejny “Nasi”.
Przenośne Sanktuarium zbudowane przez Izraelitów na pustyni Synaj – Miszkan zostało zainaugurowane pierwszego dnia hebrajskiego miesiąca Nissan roku 2449 od stworzenia świata (1312 r. p.n.e.). Począwszy od tego dnia i kontynuując przez pierwsze dwanaście dni miesiąca Nissan, “Nasi” każdego z dwunastu plemion Izraela przynosił ofiary inauguracyjne jako przedstawiciel swojego plemienia.
Naszym zwyczajem jest upamiętnianie inauguracji Miszkanu każdego roku, czytając w każdym z tych dwunastu dni wersety z Tory, które opisują ofiary tego dnia. Wersety te są tradycyjnie czytane po porannych modlitwach (szacharit), ale mogą być recytowane w każdej chwili przez cały dzień.
Po czytaniu następuje krótka modlitwa, w której mówimy: „Niech to będzie Twoja wola, mój Boże i Boże moich ojców. . . że jeśli ja, Twój sługa, pochodzę z plemienia…
Trzynastego Nisan czytamy podsumowanie wszystkich ofiar, a następnie czytamy o rozpaleniu menory w Przybytku Przymierza – wkładu lewitów – plemienia Lewiego (które nie zostało zaliczone do tego celu wśród 12 plemion). 
Tego dnia modlitwa nie jest recytowana.

NASI – dzień pierwszy:

Czytanie Tory: “I złożył pierwszego dnia dar swój Nachszon, syn Aminadawa, z pokolenia Jehudy. Złożył on w darze swoim: misę srebrną jedną, sto trzydzieści szekli wagi, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. Oto dar Nachszona, syna Aminadawa.” (Bamidbar, 7:12-17)
Modlitwa dnia pierwszego: Niech będzie Twoją wolą, HaSzem, mój B-że i B-że moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o B-że – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, HaSzem, mój B-że i B-że moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z pokolenia Isachara, ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego pokolenia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

NASI – dzień drugi.

Czytanie Tory: “Dnia drugiego złożył dar Netanel, syn Cuara, naczelnik pokolenia Isachara. Złożył on w darze swoim: misę srebrną jedną, sto trzydzieści szekli wagi, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. Oto dar Netanela, syna Cuara.” (Bamidbar, 7:18-23)
Modlitwa dnia drugiego: Niech będzie Twoją wolą, HaSzem, mój B-że i B-że moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o B-że – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, HaSzem, mój Boże i Boże moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z pokolenia Isachara, ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego pokolenia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

Nasi – dzień trzeci.

Czytanie Tory: ” Trzeciego dnia przywódca potomków Zewuluna, Eliaw syn Chelona [złożył ofiarę]. Jego ofiarowaniem było: jedno srebrne naczynie o wadze stu trzydziestu szekli, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To było ofiarowanie Eliawa syna Chelona. ” (Bamidbar, 7:24-29).
Modlitwa dnia trzeciego: Niech będzie Twoją wolą, HaSzem, mój B-że i B-że moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o B-że – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, HaSzem, mój B-że i B-że moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z pokolenia Zewuluna, ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego pokolenia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

NASI – dzień czwarty.

Czytanie Tory: “Czwartego dnia przywódca potomków Reuwena, Elicur syn Szdeura [złożył ofiarę]. Jego ofiarowaniem było: jedno srebrne naczynie o wadze stu trzydziestu szekli, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To było ofiarowanie Elicura syna Szdeura. Modlitwa dnia czwartego: Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o Boże – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, Ha-Szem, mój Boże i Boże moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z plemienia Reuwena, to wówczas ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego plemienia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci, i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

Nasi – dzień piąty

Czytanie Tory: Piątego dnia przywódca potomków Szimona, Szlumiel syn Curiszadaja [złożył ofiarę]. Jego ofiarowaniem było: jedno srebrne naczynie o wadze stu trzydziestu szekli, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To było ofiarowanie Szlumiela syna Curiszadaja.” (Bamidbar, rzd 7:36-41)

Modlitwa dnia piątego: Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o Boże – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z plemienia Szimona, to wówczas ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego plemienia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci, i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

NASI – dzień szósty

Cztanie Tory: “Szóstego dnia przywódca potomków Gada, Eliasaf syn Deuela [złożył ofiarę]. Jego ofiarowaniem było: jedno srebrne naczynie o wadze stu trzydziestu szekli, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To było ofiarowanie Eliasafa syna Deuela.” (Bamidbar, rzd 7:4247)

Modlitwa dnia szóstego: Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o Boże – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z plemienia Gada, to wówczas ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego plemienia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci, i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

NASI – dzień siódmy:

Czytanie Tory: “Siódmego dnia przywódca potomków Efraima, Eliszama syn Amihuda [złożył ofiarę]. Jego ofiarowaniem było: jedno srebrne naczynie o wadze stu trzydziestu szekli, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To było ofiarowanie Eliszamy syna Amihuda.” (Bamidbar, rzd 7:48-53)

Modlitwa dnia siódmego: Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o Boże – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z plemienia Efraima, to wówczas ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego plemienia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci, i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

NASI – dzień ósmy.

Czytanie Tory: “Ósmego dnia przywódca potomków Menaszego, Gamliel syn Pedacura [złożył ofiarę]. Jego ofiarowaniem było: jedno srebrne naczynie o wadze stu trzydziestu szekli, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To było ofiarowanie Gamliela syna Pedacura.” (Bamidbar, rzd 7:55-59)

Modlitwa dnia ósmego: Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o Boże – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z plemienia Menaszego, to wówczas ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego plemienia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci, i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

NASI – dzień dziewiąty.

Czytanie Tory: “Dziewiątego dnia przywódca potomków Biniamina, Awidan syn Gidoniego [złożył ofiarę]. Jego ofiarowaniem było: jedno srebrne naczynie o wadze stu trzydziestu szekli, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To było ofiarowanie Awidana syna Gidoniego.” (Bamidbar, rzd 7:60-65).

Modlitwa dnia dziewiątego: Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o Boże – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z plemienia Biniamina, to wówczas ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego plemienia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci, i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

NASI – dzień dziesiąty.

Czytanie Tory: “Dziesiątego dnia przywódca potomków Dana, Achiezer syn Amiszadaja [złożył ofiarę]. Jego ofiarowaniem było: jedno srebrne naczynie o wadze stu trzydziestu szekli, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To było ofiarowanie Achiezera syna Amiszadaja.” (Bamidbar, rzd 7:66-71).

Modlitwa dnia dziesiątego: Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o Boże – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z plemienia Biniamina, to wówczas ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego plemienia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci, i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

NASI – dzień jedenasty.

Czytanie Tory: ” Jedenastego dnia przywódca potomków Aszera, Pagiel syn Ochrana [złożył ofiarę]. Jego ofiarowaniem było: jedno srebrne naczynie o wadze stu trzydziestu szekli, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To było ofiarowanie Pagiela syna Ochrana.” (Bamidbar, rzd 7:72-77).

Modlitwa dnia jedenastego: Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o Boże – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z plemienia Biniamina, to wówczas ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego plemienia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci, i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

NASI – dzień dwunasty.

Czytanie Tory: ” Dwunastego dnia przywódca potomków Naftalego, Achira syn Einana [złożył ofiarę]. Jego ofiarowaniem było: jedno srebrne naczynie o wadze stu trzydziestu szekli, jedna srebrna misa [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego – oba wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; jeden złoty puchar [o wadze] dziesięciu szekli napełniony kadzidłem. Jeden młody byk, jeden baran, jedno jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną; jeden kozioł na ofiarę za grzech; a na ofiarę pokojową: dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych jagniąt. To było ofiarowanie Achiry syna Einana” (Bamidbar, rzd 7:78-83).

Modlitwa dnia dwunastego: Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że za sprawą Twej wielkiej dobroci oświetlisz święte dusze, które odnawiają się jako „ptaki” i śpiewają i chwalą, i modlą się w imieniu świętego ludu Israela. Panie świata, zgromadź i zabierz te święte „ptaki” do świętego miejsca, o którym powiedziano: Żadne oko – z wyjątkiem Ciebie, o Boże – go nie widziało. Niech będzie Twoją wolą, Wieczny, mój Boże i Boże moich ojców, że jeśli ja, Twój sługa, jestem z plemienia Biniamina, to wówczas ustęp Tory o przywódcy, który dziś odmawiałem, niech oświeci mnie wszystkimi świętymi „iskrami” i wszystkimi świętymi światłami, które są zawarte w świętości tego plemienia, abym zrozumiał i pojął Twą Torę i lękał się Ciebie, abym czynił Twoją wolę przez wszystkie dni mojego życia – ja i moje dzieci, i dzieci moich dzieci, od teraz i na zawsze. Amen.

Trzynastego Nisan czytamy podsumowanie wszystkich ofiar, a następnie czytamy o rozpaleniu menory w Przybytku Przymierza  – wkładu lewitów – plemienia Lewiego (które nie zostało zaliczone do tego celu wśród 12 plemion).  

Tego dnia modlitwa nie jest recytowana.

„Oto poświęcenie ołtarza w dzień namaszczenia jego, ze strony naczelników Izraela: dwanaście srebrnych naczyń o wadze stu trzydziestu szekli, srebrnych mis [o wadze] siedemdziesięciu szekli według szekla świątynnego dwanaście – wszystkie wypełnione wyborną mąką wymieszaną z oliwą na ofiarę hołdowniczą; złotych pucharów [o wadze] dziesięciu szekli napełnionych kadzidłem dwanaście. Młodych byków, dwanaście baranów, dwanaście jednorocznych jagniąt na ofiarę całopalną; dwanaście kozłów na ofiarę za grzech. Wszystkiego zaś bydła na ofiarę pojednania: wołów dwadzieścia cztery, baranów sześćdziesiąt, kozłów sześćdziesiąt, jagniąt rocznych sześćdziesiąt: Oto poświęcenie ołtarza po namaszczeniu jego…. A gdy wchodził Mojżesz do Przybytku Zbioru, aby rozmawiać z nim, słyszał wtedy głos przemawiający doń sponad wieka, co ponad arką świadectwa, spod dwu cherubów; i przemawiał do niego” (Bamidbar, rzd 7:84-89)29 Adar

Pierwsza micwa dla narodu żydowskiego od Stwórcy (1313 r.p.n.e.)
Krótko przed zachodem słońca dnia 29 miesiąca Adar, B-g micwę Mojżeszowi micwę dotyczącą uświęcenia księżyca i ustanowieniu księżycowego kalendarza. To pierwsza micwa, którą Żydzi otrzymali jako naród. Mojżesz miał trudności z wyobrażeniem sobie wyglądu księżyca w dokładnym momencie jego miesięcznego odrodzenia. Po zachodzie słońca Stwórca pokazał Mojżeszowi sierp księżyca nowego miesiąca Nissana, pokazując mu dokładne wymiary księżyca w chwili, gdy nowy miesiąc ma być uświęcony. Dla następnych pokoleń, każdy nowy miesiąc był wprowadzany, gdy dwóch świadków zeznawało przed Sanhedrynem (najwyższy sąd rabiniczny), że widzieli księżyc w nowiu. W IV wieku n.e. Hillel II przewidział, że Żydzi nie będą już mogli przestrzegać kalendarza opartego na stwierdzeniach Sanhedrynu. Tak więc Hillel i jego sąd rabinacki ustanowili wieczny kalendarz, który jest przestrzegany również dziś – aż do czasu, gdy Mosiach przyjdzie i ponownie ustanowi Sanhedryn.

28 Adar – Purim w Kairze

Purim w Kairze (1524)
Ahmed Pasza był gubernatorem Egiptu pod rządami Selima II „Wspaniałego”, Sułtana Imperium Osmańskiego. Ahmed zamierzał odłączyć się od Imperium Osmańskiego i ogłosić się Sułtanem Egiptu. Poprosił swojego żydowskiego mincerza Abrahama de Castro o wybicie nowej egipskiej waluty ostemplowanej jego wizerunkiem. Zamiast tego De Castro udał się do Konstantynopola i poinformował Selima II o spisku Ahmeda. Ahmed postanowił zemścić się na społeczności żydowskiej w Kairze. Uwięził wielu żydowskich przywódców, grożąc ich egzekucją, chyba że otrzyma ogromną kwotę jako okup. Żydzi z Kairu pościli i modlili się do B-ga. Udało się im też uzbierać dużą sumę pieniędzy, ale kwota ta nawet nie zbliżyła się ona do kwoty żądanej przez Ahmeda. Przed planowanymi egzekucjami Ahmed odwiedził swoją łaźnię. Wychodząc z łaźni został zaatakowany i ciężko ranny przez grupę własnych doradców i gubernatorów. Ahmed uciekł, ale później został schwytany i ścięty.
Od tego czasu Żydzi z Kairu obchodzili 28 dzień Adaru jako dzień świąteczny. Specjalny megillah (zwój) został napisany dla upamiętnienia cudu, który był czytany w Kairze każdego dnia tego dnia.

(ilustarcja: kairskie dziewczyny świętują)

28 Adar

Unieważnienie dekretu zakazującego brit mila (II wiek)
W czasach talmudycznych dzień 28 miesiąca Adar był obchodzony w celu upamiętnienia unieważnienia dekretu rzymskiego imperatora, na którego mocy był zakaz rytualnego obrzezania nowonarodzonych chłopców, studiowania Tory i przestrzegania Szabatu. Dekret został odwołany dzięki staraniom Rabina Jehudy ben Szamua i jego kolegów Rabinów. (Megillat Taanit, Rosz Haszana 19a).

Ilustarcja: Obrzezanie Abrahama syna Isaaca. Regensburg Pentateuch, Izrael Muzeum, Jerozolima (c. 1300).

27 Adar

Rocznica śmierci Króla Sedekiasza (397 p.n.e.)
Sedekiasz był ostatnim Królem królewskiego domu Dawida, który panował na Ziemi Świętej. Wstąpił na tron w roku 434 pne, potym jak Król Nabuchodonozor z Babilonii (który panował w królestwie Judy) wygnanł Króla Jekoniasza (bratanka Sedekiasza) do Babilonii. W 425 r.p.n.e. Sedekiasz zbuntował się przeciwko rządom babilońskim, gdy wojska Nabuchodonozora otoczyły Jerozolimę (w dniu 10 Tewet tamtego roku); latem 423 r.p.n.e. mury Jerozolimy zostały zburzone, miasto podbite, zniszczona Pierwsza Świątynia, a lud Judy został wygnany do Babilonii. Sedekiasz próbował uciec przez tunel prowadzący z miasta, ale został schwytany; jego synowie zostali zabici na jego oczach, a on sam następnie został oślepiony.
Sedekiasz zmarł w królewskim lochu w Babilonii, gdzie był więziony aż do śmierci Nabuchodonozora w 397 r.p.n.e.
Zły Meroduch – syn i następca Nabuchodonozora – uwolnił go (i jego siostrzeńca Jeconiasza) 27 dnia miesiąca Adar, ale Sedikiasz zmarł tego samego dnia, gdy został uwolniony.

Kolel Tora – 02.04.2019

http://

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6B.
Rozstrzygnięcie sporów
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Kolel Tora – 01.04.2019

http://

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6B.
O przysięgach – ciąg dalszy ….. Nie kłamać w obliczu B-ga!….
Co na to Miszna i Gemara?
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

25 Adar 2

Dzień śmierci Nabuchodonozora, Cesarza Babilońskiego.

Zmarł 25 dnia miesiąca Adar w roku 3364 od stworzenia świata (397 r p.n.e.), 26 lat wcześniej podbił Jerozolimę i zniszczył Pierwszą Świątynię. (wg Ks. Jeremiasza, 52:31).

25 Adar 2 – dzień urodzin Rebecin Chaji Muszki

25 Adar 2 jest dniem urodzin Rebbecin Chaji Muszki Schneerson (1901)
Rebecin B”P Chaja Muszka Schneerson (1901-1988), żona Lubawiczer Rebbe, B”P Menachema M. Schneersona, urodziła się w Szabat, dnia 25 Adar, w Babinowiczach, mieścowości leżącej niedaleko rosyjskiego miasta Lubawicz, w roku 5661 od stworzenia świata (1901).
W przemówieniu wygłoszonym z okazji 87 urodzin Rebecin, ok. miesiąca od dnia jej śmierci, dnia 25 Adar w 1988 r. Rebbe zainicjował międzynarodową “kampanię urodzinową” ku pamięci Rebecin, zachęcając ludzi do świętowania urodzin i wykorzystywania dnia jako czasu introspekcji i przyjmowania postanowień dotyczących zwiększenia dobrych uczynków.

Kolel Tora – 28.03.2019

http://

O przysięgach – ciąg dalszy – jak się dowiedzieć prawdy?….
Co na to Miszna i Gemara?
Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6B.
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

22 Adar

Trzęsienie ziemi ratuje rzymskich Żydów przed przymusową konwersją (1430)
Kościół i rząd Rzymu wydały wspólny dekret, który ustanawiał dzień  6 marca 1430 r (to była środa), dniem, w którym wszyscy Żydzi rzymscy musieli przejść na chrześciaństwo. Sprzeciwiającym się groziła kara śmierci. Tego dnia – 6 marca 1430 roku – wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło Rzym i wielu arcybiskupów i księży, którzy wymyślili dekret, zostało zabitych.  Po trzęsieniu ziemi papież Martin V unieważnił dekret.

Adar (2) 22

Birkat kohanim (s. 268) aktywuje B-ski Intelekt. „Uniesienie rąk” (przez kohanim) to podniesienie atrybutów emocjonalnych (midot). Ich błogosławieństwo Izraela, „dzieci królów” (1), oznacza malchut. Mamy więc pełną konfigurację Dziesięciu Sefirot. (2)

PRZYPISY
1. Porównaj Szabat 67a.
2. Dziesięć Sefirot, dziesięć atrybutów G-d, przybywa w zasięgu pojmowania człowieka przez Torę i micwot. Każda micwa ma swoją rolę, a tutaj Rebe opisuje wpływ błogosławieństwa kohanim znalezionego w dzisiejszej lekcji Chumash.

Kolel Tora – 27.03.2019

http://

O fałszywych przysięgach – jak się dowiedzieć prawdy?….
Co na to Miszna i Gemara?
Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6A.
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Kolel Tora – 26.03.2019

http://

O fałszywych przysięgach – jak się dowiedzieć prawdy?….
Co na to Miszna i Gemara?
Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6A.
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Kolel Tora – 25.03.2019

http://

Czy przysięga w ogóle jest potrzebna? Kiedy ma pomóc w rozstrzygnięciach bejt din’u?
O fałszywych przysięgach – jak się dowiedzieć prawdy?….
Co na to Miszna i Gemara?
Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6A.
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

21 Adar – Purim Narbonne

21 Adar – dzień “Purim Narbonne”

Zdarzyło się to w 1236 roku.

Rybak-chrześcijanin obraźliwie zaczepił Żyda. Żyd nie pozostał dłużny. W walce z chrześcijaninem Żyd zadaje mu śmiertelny cios. Rozwścieczeni chrześcijanie z miasta Narbonne, Francja, wszczęli pogrom przeciwko społeczności żydowskiej tego miasta, bestialsko atakując ludność, w tym dzieci, kobiety, starców, niszcząc mienie żydowskie.

Gubernator Narbonne, Don Aymeric, szybko interweniował i wysłał oddział żołnierzy by ochronić społeczność żydowską. Zamieszki zostały dość szybko powstrzymane, a żydowskie mienie skradzione podczas zamieszek zostało zwrócone do właścicielom.

Od tamtego czasu 21 Adar jest odnotowywany jako “Purim Narbonne,” dzień czczony co roku przez społeczność żydowską w pamięć tego historycznego wydarzenia.

(ilustracja: obraz Marca Chagalla “Upadły anioł”)

21 Adar – Rabbi Elimelech z Leżajska

Elimelech

Rocznica  śmierci (Jorcajt) Rabbi Eliemelecha   21 dnia miesiąca Adar , kiedy tysiące Chasydow z całego świata przyjeżdżają na jego grób w Leżajsku

(więcej…)

20 Adar 2 – Choni ha-M’agel (Choni Twórca Kręgu)

Zdarzyło się to dnia 20 Adar2 ok. 1 p.n.e, że zwrócili się do Choni Twórcy Kręgu (*): „Módl się, aby padał deszcz”, ponieważ przez cały miesiąc Adar nie było deszczu, ziemia wyschła.
Powiedział wtedy do nich Choni: „Idźcie, zabierzcie swoje piece Paschalne do środka, aby nie rozpuściły się w ulewnym deszczu”.
Choni modlił się, ale deszcz wciąż nie nadchodził. Co on zrobił? Narysował okrąg, stanął w nim i powiedział do B-ga: „Mistrzu Wszechświata! Twoje dzieci zwróciły się do mnie, bo jestem jak poseł z Twojego domu. Przysięgam na Twoje Wielkie Imię, że nie ruszę się stąd, dopóki nie zlitujesz się nad Swoimi dziećmi i nie zeszlesz deszcz na ich ziemię !” (Talmud, Taanit 23a)
Wtem zaczął padać deszczyk.
Powiedział Choni: „Nie o to prosiłem. Prosiłem o deszcze, aby wypełniły cysterny, rowy, jeziora i wszystkie zbiorniki! ”
Ulewne deszcze zaczęły padać wielkimi potokami.
Powiedział Choni: „Nie o to prosiłem. Prosiłem o deszcze dobrej woli, błogosławieństwa i hojności ”.
Wtem zaczął padać deszcz właściwy. Padał, dopóki Żydzi nie wyszli z Jerozolimy na Wzgórze Świątynne z powodu powodzi spowodowanych przez deszcze. Przyszli wtedy do Choni i powiedzieli: „Tak jak modliłeś się, aby zaczęły padać deszcze, teraz módl się, aby przestały.”
Powiedział im: „Idźcie i zobaczcie, czy Kamień Roszczeń (**) jeszcze się nierozpuścił. . . ”
Szimon ben Szetach wysłał wiadomość do Choni: „Gdyby nie fakt, że jesteś Choni, wydałbym dekret ekskomuniki przeciwko tobie. Ale cóż mogę uczynić przeciwko tobie – ty droczysz się (מתחטא לפני) z Wszechmogącym a On spełnia twoje życzenie, jak dziecko, które dręczy swego ojca, a jego ojciec spełnia jego życzenie. . . ” (Talmud, Taanit 19a)

(*) Choni Twórca Kręgu był żydowskim uczonym z I wieku p.n.e., przed wiekiem tannaim, uczonych, z których nauk wywodzi się Miszna. W I wieku p.n.e. wśród Żydów w Judei rozwinęły się różne ruchy religijne i grupy odłamów. Wiele osób twierdziło, że są cudotwórcami w tradycji Eliasza i Elizeusza, starożytnych żydowskich proroków. Talmud podaje kilka przykładów takich żydowskich cudotwórców, wśród nich – Choni Twórca Kręgu

(**) W Jerozolimie był„ Kamień roszczeń ”; gdy ktokolwiek zgubił przedmiot, szedł tam, a ktokolwiek znalazł tę przedmiot, też się tam udawał. Ten ostatni stawał i głosił o znalezisku, a ten pierwszy przedstawiał cechy charakterystyczne zguby i jeżeli się zgadzało otrzymał ją z powrotem. . . ” (Talmud, Bava Mecia 28a)
Na zdjęciu: Grób Choni ha-M’agel (Choni Twórca Kręgu) w Hacor HaGlilit, Galilee (Gal, from Eschar, Israel – https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Almog)

18 Adar 2

Pierwszy żydowski periodyk w USA (1823)
Inauguracyjne wydanie „The Jew”, pierwszego żydowskiego periodyku w Stanach Zjednoczonych, zostało opublikowane w marcu 1823 roku. Gazeta była wydana w Nowym Jorku przez Solomona H. Jacksona.
Podtytuł artykułu brzmiał: „Obrona judaizmu przed wszystkimi przeciwnikami, a zwłaszcza przed podstępnymi atakami “Rzecznika Izraela”.
Głównym celem gazety było zwalczanie misjonarzy, a w szczególności „Rzecznika Izraela”, chrześcijańskiego czasopisma nawracającego, który był opublikowany w tym samym czasie czas.
“The Jew” był wydawany do marca 1825 roku.

12 Adar

Świątynia Heroda

Poświęcenie Odnowionej Świątyni Heroda (11 p.n.e.).

 

Po 334 latach Druga Świątynia w Jerozolimie  była w opłakanym stanie. 

W roku 19 p.n.e. Król Herod I zdecydował przeprowadzić generalną renowację, a właściwie odbudowę Świątyni. Choć wielu Żydów miała wątpliwości co do intencji Heroda, renowacja została przeprowadzona, trwała osiem. Odnowiona Świątynia była wspaniała,  tak, że nawet w Talmudzie zaistniał zapis: “Kto nie widział budowli Heroda nie wie, jak może wyglądać wspaniała budowla”

 

Adar (2) 11

Chassidus składa się z dwóch podstawowych zasad:
(a) Zrozumienie każdej halachy (prawa Tory) na jej duchowym poziomie, w jej korzeniach i ostatecznym źródle, a mianowicie w Sefirot i pozimie w każdym Świecie, zgodnie z tym charakterem Świata, jak wyjaśniono w Chassidus’ie.
(b) pojmowanie tematu każdej halachy w awoda; znaczeniu, chociaż halacha jest wyrazem mądrości i inteligencji B-skiej i jest prawem Tory, niemniej jednak należy odkryć w niej koncepcję ‘awoda’ (służba B-gu), aby kierować zachowaniem człowieka w jego życiu tutaj, w tym świecie.

Purim w pigułce

Święto Purim celebruje zbawienie narodu żydowskiego od spisku Hamana, który miał na celu „zniszczyć, zabić i unicestwić wszystkich Żydów, młodych i starych, niemowląt i kobiet w ciągu jednego dnia”.

Wydarzenia Purim trwały kilka lat, a kulminacją były obchody zwycięstwa 14-15 Adar 14-15  356 roku p.n.e. 

Poniżej harmonogram najważniejszych wydarzeń a szczegółowa historia znajduje się w Księdze Estery i Historii Purim

Zdarzenie – Data

 * Achaszweirosz wstępuje na tron ​​Persji – 369 p.n.e.

 * 180-dniowa uczta Achaszweirosha; Królowa Waszti stracona – 366 p.n.e.

* Żydówka Esther zostaje Królową – miesiąc Tewet, 362 p.n.e.

* Haman (minister Króla) knuje plan, rzuca losy, aby wybrać datę zagłady Żydów – miesiąc Nissan, 357 p.n.e.

* Dekret królewski nakazujący zabijanie wszystkich Żydów – miesiąc Nissan 13, 357p.n.e.

* Mordechaj wzywa Żydów do pokuty i modlitw; 3-dniowy post zainicjowany przez Królową Ester –  14-16 miesiąca Nissan, 357 p.n.e. 

* Ester idzie do Achaszweirosza; organizuje przyjęcie pierwsze mocno zakrapiane  na które zaprasza Achaszweirosza i Hamana – 13 Nissan, 357 p.n.e,

* Druge zakrapiane winem przyjęcie Królowej Ester; Upadek Hamana i stracenie przez powieszenie – 17 Nissan, 357 p.n.e.

* Drugi królewski dekret wydany przez Achaszweirosza, upoważniający Żydów do   samoobrony  – 23 Siwan, 357 p.n.e.

* Wówczas w całym imperium wytoczono bitwy przeciwko tym, którzy chcieli zabić Żydów; Zabito dziesięciu synów Hamana, Żydzi odnoszą zwycięstwo  – 13 Adar, 356 p.n.e.

* Wszędzie odbywają się radosne świętowania Purim, z wyjątkiem miasta Szuszan, gdzie w dalszym ciągu toczy się bitwa (drugi dzień) – 14 Adar, 356 p.n.e.

* Święto Purim w mieście Szuszan – Adar 15, 356 p.n.e.

* Megillah (Księga) – zapis dziejów – została napisana przez Ester i Mordechaja; 

* Święto Purim ustanowiono dla wszystkich pokoleń – 355 rok p.n.e.

8 Adar

Żyd by Chagall

Z historii judaizmu – wiele wiele lat temu naszym braciom w wierze się udało – dnia 8 Adar I roku 5434 dopięli swego:

W 1660 roku oficjalnie ukonstytuowała się gmina żydowska Barbadosu, przyznano jej oficjalny status w strukturach państwowych. Miało to duże znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej, ich życia codziennego.
Żydzi jednak dopatrzyli się bardzo istotnej wady w dokumencie wydanym przez władze państwowe, a mianowicie, w sądach (w trakcie zeznań sądowych) musieli by składać przysięgę – świadectwo prawdy na chrześcijańską Biblię. Na to Żydzi stanowczo nie mogli wyrazić zgody. W październiku 1669 roku społeczność żydowska przedstawiła królowi petycję z prośbą o pozwolenie na składanie przysięgi na Humasz Mojżeszowy (Pięcioksiąg Mojżesza) – Żydowską Biblię.

Kilka lat później, w środę, 14 lutego 1674 – dnia 8 Adar I roku 5434, Barbados uchwalił ustawę przyznającą społeczności żydowskiej prawo, którego się domagali.

Adar (I) 30 Rosz Chodez

Mój ojciec powiedział: chasyd kształtuje środowisko. Jeśli tego nie zrobi, to lepiej powinien sprawdzić swój bagaż starannie, aby zobaczyć, czy jego własne sprawy są w porządku. Sam fakt, że nie uda mu się kształtować środowisko, czyni go nie pełnowartościowym, jak drzazga. Powinien domagać się od siebie samego: Co ja robię na tym świecie? Nissan 1, Rosh Chodesh Mój ojciec polecił swojemu szwagrowi – R. Mosze Horenstein, kochen, powiedzieć Yehi Ratzon po Nassi, zauważając, że nawet Kohein lub Leivi musi to powiedzieć, bo jest to związane ibur.

Świętość i świetność Miszkanu

Midrasz opowiada:

W pierwszym wersecie parszy Pekudei Miszkan nazywany jest – “Miszkan Aedut”, ci z języka hebrajskiego oznacza – Przybytek Świadectwa. Nazwano go tak, ponieważ służył on wszystkim narodom jako dowód, że Najwyższy wybaczył Żydom grzech złotego cielca.
Okazałość i świetność Miszkanu przejawia się m.in. został wyposażony w rzeczy święte należące do Żydów, których B-g wywiódł z egipskiej niewoli a którzy przynosili najdroższe swoje rzeczy, nie skąpiąc, by Miszkan był zbudowany i był wspaniały. Kiedy król Salomon wzniósł [stałą] Śiwątynię i wszystkie akcesoria z Miszkanu zostały tam przeniesione. A po wielu latach – przed zniszczeniem Świątyni – te drogie naczynia i inne wyposażenie były ukryte głęboko w podziemiach Świątyni.
Budowa “Miszkan Aszimu” – Przybytku Świadectwa była dla Haszem droższa niż stworzenie całego wszechświata. Wszechświat powstał tylko przez słowa z ust Haszem, zaś Miszkan powstał w wyniku dzieła wielkich prawych, Mosze, Bezalela, Aholiawa i całej Wspólnoty Izraela.
Ale Hashem również uczestniczył w budowie Miszkanu, jak jest napisane: “Zaprowadzisz ich i zasadzisz na górze dziedzictwa Twego, na miejscu, które urządzisz na siedzibę Twą, Wiekuisty, w świątyni, Panie, którą założą ręce Twoje!” (Szmot/Ks. Wyjścia 15:17).
Obłok chwały spoczywał nad Miszkanem w dzień, a Chmura Ognia w nocy. Widział to cały naród Izraela na pustyni:Były widoczne dla całej społeczności Izraela podczas całej podróży na pustyni.” Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi, szczęśliwy lud, którego B-giem jest Pan.” (Techilim, 144: 15).

27 Adar 1

Dnia 27 Adar1 5752 (poniedziałek, 2.03.1992), Lubawiczer Rebbe, Rabin Menachem Mendel Schneerson, doznał ciężkiego wylewu, podczas modlitwy się przy grobie swojego porzednika Rebbe, Rabina Josefa Icchaka z Lubawicza. Tego samego dnia dwa lata później Rebbe stracił przytomność po kolejnym wylewie; trzy miesiące później, dnia 3 Tammuz 5754 (12 czerwca 1994 r.), dusza Rebego wstąpiła w Niebiosa, osierocając wiele milionów czczących go.

Cisza głośniejsza niż słowa.
(ze wspomnień Naftali Silberberg’a)
Dzień 27 Adar jest smutną datą w kalendarzu zdarzeń Chabad Lubawicz. Tego dnia w roku 1992 Rebbe, Rabin Menachem Mendel Schneerson doznał ciężkiego udaru, który pozbawił go siły mówienia, skutkiem była też ciężka choroba, po której już nigdy w pełni nie wyzdrowiał. To był dzień, w którym jego głos słyszany na całym świecie, inspirujący i pobudzający do pozytywnych działań miliony Żydów oraz ludzi innych wyznań i narodowości, ucichł.
Rebbe zawsze nas uczył, że studiujemy kolejną tygodniową część Tory (parszę), aby uzyskać wgląd i perspektywę czasu. Niewiarygodne, akurat tego tygodnia czytanie Tory Wajakel podaje jasny komunikat dotyczący tej rocznicy, jak również sytuację Chabadu “bez przywódcy”.
Wówczas lektura była „złożona” – czytane były dwie parsze Tory – połączone części Wajakel i Pekudei. Rebbe wspominał przy wielu okazjach, że te dwie nazwy parsz Tory przekazują ważną wiadomość. Wajakel oznacza “gromadzić się” i “gromadzić”. Mojżesz zebrał naród w kahał , zgromadzenie. „Całość” jest większa niż suma jej części. Zgromadzenie to nowy byt, który, podobnie jak małżeństwo, jest większy niż suma jego członków. Każdy z nas jest częścią tego większego ciała, narodu żydowskiego, zjednoczonego, wymieszanego i zmieszanego ze sobą. Po tym stwierdzeniu, przystępujemy do Pekudei , ” liczb”: numerowania i liczenia każdej pojedynczej jednostki w Sanktuarium. Tak, całość jest większa niż suma jej części, ale Mojżesz liczy poszczególne jednostki, ponieważ każda jest niezależna i znacząca znaczący.
W 1950 r. Rebbe został wybrany na Siódmego Przywódcę Ruchu Chabad-Lubawicz . W tym momencie Chabad już miał szanowaną cenioną historię swoich dziejów, jednak ta historia wcale nie gwarantowała ‚świetlanej przyszłości’. Ten poważany szacowny ruch, który niegdyś obejmował setki tysięcy zwolenników w całej Europie Wschodniej, został prawie całkowicie zdziesiątkowany przez nazistowskie gestapo i sowieckie KGB.
“Wielka” Synagoga Lubawicz na Brooklynie, której przewodniczył Rebbe, mogła wygodnie pomieścić jedynie około 150 osób!
W ciągu następnych dziesięcioleci Rebbe rozwijał działalność Chabadu, przekształcając go w jeden z największych ruchów żydowskich w czasach nowożytnych. Czynił to, jak to w parszy Wajakel, poprzez zjednoczenie wszystkich Żydów poprzez ‚rozmowę’ z kolektywną żydowską duszą. Rebbe przemawiał językiem duszy, a dusze na całym świecie usłyszały wezwanie i tysiące ludzi przybywały do stale powiększającej się Synagogi Rebbego. Rebbe usuwał „warstwy rdzy i zanieczyszczeń”, odsłaniając olśniewająco piękne żydowskie dusze.
Doskonale pamiętam, jak stałem w trakcie publicznych zgromadzeń Rebbego. Moje serce wciąż boli, gdy przypominam sobie uczucie „wajakelu”, będące pośród morza tysięcy Żydów, którzy „zagubili” swoją indywidualną tożsamość, ego, talenty, pragnienia itd. I zostali pochłonięci w atmosferze świętości i czystości, która przewyższała ich własne istnienie. To nie są historie, które usłyszałem od mojego ojca lub nauczyciela, opowieści z innego pokolenia lub dalekiego kraju. . . Przekazuję to, co widziały moje własne oczy i dusza moja doświadczyła.
Było to tak piękne i podnoszące na duchu, jak by B-ska obecność została objawiona.
Teraz należy przejść do trybu pekudei . Następnym krokiem jest dla nas przyjęcie uduchowionego przesłania Rebbego, zacząć używać go, by przekroczyć nasze wybujałe ego, aby stać się częścią zbiorowej Całości, aby pozwolić temu przekazowi przeniknąć i wydobyć nasze niepowtarzalne mocne strony i możliwości.
Pasja i ogień Rebbego mają być teraz światłem, które powoduje, że miliony niepowtarzalnych kolorów kalejdoskopu naszego narodu błyszczą i wirują.
Niewiarygodne, ostatnie przemówienie Rebbego było w Szabat Wajakel. W tygodniu, w Szabat w Pekudei, głos Rebbego był już cichy, ledwo fizycznie słyszalny.
Zapewne można powiedzieć, że teraz możemy go usłyszeć głosami każdego z jego niezliczonych zwolenników i czcicieli, którzy żyją jego przesłaniem i z niecierpliwością czekają na moment przyjścia Mesjasza, moment całkowitego zjednoczenia.
(na zdjęciu autorstwa Naftali Silberberg, B”P Rebbe porankiem, gdy doznał wylewu)

Rabin Naftali Silberberg jest pisarzem, redaktorem i dyrektorem działu nauczania w Rohr Jewish Learning Institute, mieszka w Brooklynie w Nowym Jorku wraz z żoną Chaya Mushka i trójką ich dzieci.

Kolel Tora – 01.03.2019

http://

Czy przysięga w ogóle jest potrzebna? Kiedy ma pomóc w rozstrzygnięciach bejt din’u?
O fałszywych przysięgach – jak się dowiedzieć prawdy?….
Co na to Miszna i Gemara?
Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6A.
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Kolel Tora – 28.02.2019

http://

“Nie kłam! Nie wzywaj imię B-ga nadaremnie!”
O fałszywych przysięgach – jak się dowiedzieć prawdy?….
Rozważania mędrców.
Omawiany jest traktat Bawa Mecja 5B.
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Kolel Tora – 27.02.2019

http://

“…Przysięga dwóch świadków ma tę większą wagę, niż przysięga oponenta…”
Rozważania mędrców.
Omawiany jest traktat Bawa Mecja 5B.
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Kolel Tora -25.02.2019

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 5B, m.in:
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu.

http://

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

 
 
 

 

 
 

 

 
 

16 Adar

Dnia 16 Adar ok. 41 n.e. rozpoczęto przebudowę Ściany Świątyni Jerozolimskiej.

Agryppa I, mianowany przez Cesarza Rzymskiego namiestnikiem Judei był bardzo pobożnym i dobrym dla swoich poddanych. Podczas jego panowania, nastąpił rozwój i polepszenie bytu narodu żydowskiego. Współcześni mu żydowscy mędrcy darzyli Agryppę I dużym szacunkiem.
Właśnie za decyzją Agryppy I rozpoczęto rekonstrukcję, a nawet przebudowę, poszerzenie i wzmocnienie murów wokół Jerozolimy. Rzymianie, obawiający się rosnącej zamożności Żydów, stawiali rozmaite liczne przeszkody na drodze realizacji tego przedsięwzięcia. Niemniej jednak, przebudowa ściany została zakończona, jednak wygląd finalny odnowionej ściany nie był tak wspaniały, jak pierwotnie założenia Agryppy I.
Dzień 16 miesiąca Adar, kiedy wielka przebudowa została rozpoczęta, ustanowiono dniem radości.

Kolel Tora – 20.02.2019

http://

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 5B.
Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

 

Pidyon Haben – wykupienie pierworodnego syna

Pidyon Haben

Micwa wynikająca bezpośrednio z przykazań Tory: Księgi Wyjścia, Liczb oraz Kapłańskiej – dotyczy odkupienia pierworodnego syna. 

(„…A każdego pierworodnego człowieka,  z synów twoich wykupisz…”  Szmot, 13:13)

Pidyon haben, czyli “wykupienie pierworodnego syna”, to ceremonia, podczas której ojciec pierworodnego wykupuje swojego syna, trzydzieści dni po jego narodzinach, dając kohenowi (z kapłańskiego rodu Aarona) pięć srebrnych monet.

Pełna procedura i ceremonia Pidyon Haben:

Jak:

Najważniejszymi uczestnikami ceremonii Pidyon Haben (“wykupienia pierworodnego”) są: ojciec, jego pierworodny syn, oraz kohen (kapłan). Zwyczajowo zaprasza się rodzinę i przyjaciół by razem celebrować tę specjalna micwę i cieszyć się uroczystym posiłkiem. Idealnie byłoby, gdyby posiłek zawierał wino i mięso oraz by był obecny minjan, czyli wśród zebranych – quorum dziesięciu dorosłych mężczyzn.

Rodzice ubierają się sami oraz swojego syna w świąteczne stroje (z szacunku dla micwy). By podkreślić miłość dla micwy, zwyczajowo przyozdabia się dziecko biżuterią i kładzie się je na srebrnej tacy.

Po rytualnym umyciu rąk przez zebranych, recytuje się błogosławieństwo Hamoci i łamie się chleb. Ojciec przynosi dziecko przed kohena wraz z pięcioma srebrnymi monetami – szekli (lub ich równowartość).

Ojciec: “Moja żydowska żona urodziła mi tego pierworodnego syna.”

Kohen: “Co wolisz mieć — swojego pierworodnego syna, czy pięć monet, które jesteś zobligowany mi dać jako zapłatę za tego pierworodnego syna?”

Ojciec: “Chcę mojego pierworodnego syna i oto jest dla ciebie pięć monet wymaganych od mnie jako wykupienie.”

“Co wolisz mieć — swojego pierworodnego syna, czy pięć monet, które jesteś zobligowany mi dać?”

Ojciec wyciąga ręce z pieniędzmi na wykupienie i recytuje następujące błogosławieństwa:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, który uświęciłeś nas Swoimi przykazaniami i nakazałeś nam wykupienie syna.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, który utrzymałeś nas przy życiu i doprowadziłeś nas do tej chwili.

Wtedy przekazuje pieniądze kohenowi, który unosi kielich z winem mówiąc:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, Stwórca owocu winorośli.

Kohen pije wino.

(Powyższy tekst jest zgodny z tradycją Chabadu)

Uroczystemu posiłkowi, który następuje po ceremonii, towarzyszą radosne śpiewy i inspirujące słowa Tory. Zwyczajem jest, by dzielić się jedzeniem pozostałym z tego posiłku z tymi, którzy nie mogli w nim uczestniczyć.

Recytuje się Błogosławieństwo po posiłku.

( W przypadku, gdy ojciec dziecka nie jest Żydem, jeśli nie może on zorganizować ceremonii z jakiegokolwiek powodu, lub jeżeli dorosły pierworodny wykupuje się sam, należy porozmawiać z kompetentnym rabinem )

Kiedy

Wskazówki – na kiedy zaplanować  Pidyon Haben, oraz specjalne zasady na specjalne dni są zapisane w Torze:

  “Jego wykupienie [odbędzie się] po osiągnięciu miesiąca życia” — Lb 18,16.

Oznacza to, że Pidyon Haben (ceremonia wykupu pierworodnego) powinna odbyć się trzydziestego pierwszego dnia po narodzinach chłopca. (Zarówno dzień urodzin jak i dzień Pidyon Haben wliczone są w owe 31 dnP). Teoretycznie wypełnienie tego obowiązku przypada więc na zmierzch trzydziestego dnia – ponieważ żydowska data rozpoczyna się po zmroku – jednak zwyczajem jest by urządzać Pidyon Haben trzydziestego pierwszego dnia po poludniu. Sefaradyjska tradycja, jednakże, wyznacza Pidyon Haben na pierwszą możliwą sposobność — noc poprzedzającą trzydziesty pierwszy dzień.

Jeżeli trzydziesty pierwszy dzień przypada w Szabat lub święto (inne niż Chanuka, Purim and Chol Hamoed), ceremonia Pidyon Haben powinna odbyć się w następny dzień powszedni.  Jeżeli trzydziesty pierwszy dzień przypada w piątek posiłek powinien być przygotowany na wczesne popołudnie, i powinien w nim uczestniczyć jedynie minjan mężczyzn (wraz z ojcem dziecka oraz kohenem, też przy udziale najbliższych krewnych).  Jeżeli trzydziesty pierwszy dzień przypada w dzień przed Pesach, Pidyon Haben powinno odbyć się o poranku, wystarczająco wcześnie by można było zjeść chleb podczas uroczystego posiłku.

Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, trzydziesty pierwszy dzień minął, a Pidyon Haben nie miało miejsca, ojciec dziecka powinien to uczynić przy najbliższej nadarzającej się okazji.

Jeżeli pierworodny osiąga wiek dojrzałości (Bar Micwa) nie mając Pidyon Haben, jest zobligowany do “wykupienia” samego siebie. 

Kto

Jaka jest definicja z Tory słowa “pierworodny”? Kto jest zobligowany do wykupu?

Narodzony chłopiec musi zostać wykupiony, jeżeli jest pierworodnym dzieckiem rodziców z plemienia Izraela. Przyjrzyjmy się bliżej, coto wszystko dokładnie oznacza.

Pierworodny

Pojęcie “pierworodnego” z Tory oznacza “otwierającego łono”. Oznacza to, że jest to pierwsze dziecko matki, i jeżeli jest ono chłopcem, potrzebuje Pidyon Haben (ceremonii wykupienia), nawet, jeżeli ojciec ma już inne dzieci.

Jeżeli córka jest urodzona jako pierwsza, wtedy wykupienie kolejnego dziecka (syna) nie jest konieczne.

Jeżeli pierwsza ciąża kobiety zakończyła sie porodem martwego dziecka, kolejne dziecko nie potrzebuje ceremonii Pidyon Haben. Jeżeli poroni w ciągu pierwszych czterdziestu dni ciąży, a następnie urodzi syna, wtedy konieczne jest Pidyon Haben. Jeżeli poroni po pierwszych czterdziestu dniach ciąży, należy skonsultować się z rabinem czy następne dziecko jest “otwierającym łono”.

Jeżeli pierworodne dziecko zostało urodzone poprzez “cesarskie cięcie”, wtedy nie potrzebne jest Pidyon Haben — ani dla pierworodnego, ani dla kolejnego dziecka, nawet, jeżeli następne dziecko przyjdzie na świat naturalnie.

W przypadku bliźniaków, jeżeli rodzi sie dwóch synów, tylko pierwszy chłopiec musi być wykupiony; jeżeli rodzi się chłopiec i dziewczynka, syn musi zostać wykupiony tylko w przypadku, kiedy rodzi sie pierwszy.

Plemię Izraela

Obligacja stosuje się tylko wtedy, kiedy oboje rodziców pochodzi z plemienia Izraela. Jeżeli ojciec lub matka jest z rodu Kohenów (kapłanów) lub Lewitów, Pidyon Haben nie jest wymagany.

Jeżeli kobieta robi konwersję na Judaizm (nawet, jeżeli jest w ciąży) jej pierworodny syn wymaga Pidyon Haben. Jeżeli kobieta mająca już dzieci przechodzi konwersję, jej pierwszy syn narodzony jako Żyd nie potrzebuje wykupienia.

Kto wykupuje dziecko?

Obowiązek wykupu pierworodnego syna spoczywa na ojcu. Matka nie musi organizować ceremonii wykupienia. Obowiązek ten ciąży na ojcu od trzydziestego dnia życia dziecka – w przypadku, gdy Pidyon Haben nie został urządzony w odpowiednim czasie aż do bar micwy syna. Kiedy dziecko osiąga wiek dojrzałości, micwa ta przechodzi na niego, i do niego należy wykupienie się od kohena. (Należy skonsultować się z rabinem po dokładną procedurę “samo-wykupienia”).

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ojciec nie jest w stanie dokonać wykupienia – np. zmarł albo nie jest Żydem – teoretycznie nikt nie jest zobligowany do wykupu dziecka do czasu jego bar micwy, kiedy to dziecko zostaje zobowiązane by wykupić samego siebie. Jednakże, matka, dziadek, lub nawet lokalna wspólnota żydowska może wykupić dziecko. (Należy w takiej sytuacji również skonsultować się z rabinem po poradę w związku z procedurą “wykupienia bez ojca”).

Jeżeli ojciec jest chalal (potomkiem Aarona, który został pozbawiony kapłańskiego statusu), lub jeżeli matka jest dzieckiem chalal, Pidyon Haben jest wymagane. Jeżeli matka jest córką kohena i kiedykolwiek miała seksualną relację z nie-Żydem, jej pierworodny syn musi być wykupiony. Posiadanie związków z nie-Żydami powoduje utratę statusu bycia córką kohena. Jednakże, jeżeli matka jest lewitką, która miała związek z nie-Żydem, nie ma zmiany w jej statusie i jej pierworodny syn nadal nie potrzebuje Pidyon Haben.

Co i dalczego

Jaki jest powód takiej procedury?

Pierwotnie, to pierworodni żydowscy synowie stanowili uświęconą kapłańską klasę. Zostali oni powołani do służby B-gu, gdy oszczędzono ich od plagi śmierci pierworodnych, która dotknęła Egipt. Jednakże, kiedy Żydzi – włącznie z pierworodnymi – oddali pokłon złotemu cielcowi, pierworodni utracili swój status. Kapłaństwo zostało powierzone plemieniu, które nie brało udziału w czczeniu złotego cielca – Lewitom, a w szczególności dzieciom Aarona. Odtąd wszyscy pierworodni synowie Izraela muszą wykupić się od kohena podczas ceremonii pidyon haben.

Chinuch 1 dodaje, że to przypomina nam, iż wszystko na świecie należy do B-ga. Kiedy poświęcamy to co mamy pierwsze i najlepsze, uświadamiamy sobie, że rzeczywiście wszystko jest własnością naszego Stwórcy, i zanim czegoś użyjemy musimy najpierw to od Niego “nabyć”.

Maharal (Rabin Pragi Juda Loew, 1525-1609) tłumaczy, że ponieważ B-g jest pierwszym istnieniem, stosownym jest, więc, że pierworodni są Jemu poswięceni.2

Źródła biblijne:

Zaraz przed wyjściem z Egiptu, B-g przekazał Moszemu następujące przykazania:

…Wykupisz każdego pierworodnego spośród twoich synów. I przekażesz to, gdy w przyszłości syn cię zapyta: “Co to jest?”, mówiąc: “B-g ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, B-g wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej…

— Exodus, Wj 13,13-16.

Nachmanides (Rabin Mojżesz syn Nachmana, 1195-1270) tłumaczy, że w tym miejscu, dokładna procedura odkupienia pierworodnych, tak samo jak zastępowanie ich kapłanami z potomnych Aarona, nie była jeszcze sprecyzowana.

Dopiero później, kiedy większość Żydów – włącznie z pierworodnymi – zgrzeszyła czcząc złotego cielca, pierworodni stracili swój status. Zaszczyt kapłaństwa został przeniesiony na tych, którzy nie uczestniczyli w kulcie złotego cielca. Wtedy to, B-g przykazał:

Weź lewitów na miejsce wszystkich pierworodnych pośród dzieci Izraela… Weźmiesz po pięć szeklów od głowy według wagi szekla przybytku; szekl po dwadzieścia ger. — Lb 3,45-47.

Powstało przykazanie wykupu pierworodnych.

Dlaczego tylko pierworodni synowie są wykupowani?

Nasi pierworodni osiągnęli specjalny status, gdy – pomimo tego, że nasz naród duchowo upadł w Egipcie i upodobnił się egipskich sąsiadów – B-g oszczędził nas podczas plagi pierworodnych. Lecz, podczas gdy zarówno synowie jak i córki umierali pośród pierworodnych dzieci rdzennych Egipcjan, jedynie pierworodni synowie umierali pośród obcokrajowców. Ponieważ nie byliśmy Egipcjanami, tylko pierworodni synowie – którzy w innym wypadku zginęliby – zostali oszczędzeni. Fakt, że pierworodne córki zostały również ocalone nie był aż tak uderzający i dlatego też nie został upamiętniony.

W dodatku, żydowskie kobiety nigdy nie upodobniły sie do Egipcjanek. Nasi Mędrcy uczą nas, że zostaliśmy ocaleni z Egiptu przez zasługi prawych kobiet.

Kolejny powód, dlaczego nie ma potrzeby wykupu kobiet jest taki, że monety które daje sie kohenowi są w zamian za służbę świątynną, którą kohen odbywa w miejsce pierworodnych (ci służyliby, gdyby nie fakt brania udziału w kulcie złotego cielca). Ponieważ, tak czy inaczej, kobiety nie służyłyby w Świątyni, nie muszą być wykupowane.

PRZYPISY

1.  Micwa 18.

2.  Gewurot HaSzem 38.

Cztery Parsze-Arba Parsziot

Wiosenną porą niedługo przed Świętem Purim następuje okres ‘Specjalnych Szabatów’, który trwa aż do Święta Pesach. Nazywany jest okresem “Arba Parsziot” (Cztery Parsze). Każda nazwa kolejnego (ze specjalnych) Szabatów nawiązuje do określonego dodatkowego czytania Tory (poza podstawowym czytaniem Tory), ustanowionym przez naszych mędrców. Nazwy tych czterech Specjalnych Szabatów to: Szkalim, Zachor, Para, HaChodesz. Szabaty te nie następują bezpośrednio jeden po drugim w kolejnych tygodniach, lecz w określonym porządku.
* Pierwszy Specjalny Szabat (w Szabat Mewarchim przed Miesiącem Adar czy Adar 2 ) – Szabat Szkalim nawiązuje do przykazania Tory, wymagającym od każdego mężczyzny w wieku powyżej 20 lat, aby wnosił pół szekla [rodzaj monety] do Świątyni przed pierwszym dniem miesiąca Nissan (Ks. Szmot, rzd 30:13-15) .
* Drugi Szabat z czterech Specjalnych, Szabat poprzedzający Purim – Zachor ( Szabat pamięci), przygotowuje scenę do opowieści Purim.
* Trzeci z rzędu Specjalnych Szabatów – Szabat Para (Sabat czerwonej jałówki) – wypada w miesiącu Adar (Adar 2) przed Szabatem HaChodesh, w okresie przygotowań do Święta Pesach.
* Ostatni z Specjalnych Szabatów w okresie wiosennym to Szabat HaChodesh (“Szabat miesiąca”) poprzedza pierwszy miesiąc hebrajskiego roku – miesiąc Nissan, miesiąca obchodów Pesach – Księga Szmot (Księga Wyjścia), rozdz.12:1-20.

14 Adar 1 – Purim Kattan

W zwykłych (nie przestępnych) latach, w dniu 14 miesiąca Adar obchodzony jest Purim, Święto, które celebruje ocalenie narodu żydowskiego przed skutkami skazującego dekretu Hamana w roku 3405 od stworzenia świata (356 p.n.e.). Natomiast w roku przestępczym – w którym są dwa miesiące Adar – Purim obchodzony jest w Adar II, natomiast dzień 14 Adar I nazywany jest Purim Kattan = “Mały Purim”. Nie mamy jednak szczególnych obrzędów związanych z Purim Kattan, poza wzmianką w Tachnun podczas codziennych modlitw oraz zakazu postów czy pochówków w tym dniu. Kodeks żydowskiego prawa powołuje się na opinię, że należy ‘zwiększyć radość i dobry nastrój’ (ale stwierdza, że nie ma takiego obowiązku)
“Niemniej jednak, człowiek powinien co-nieco wzmocnić swoją pozytywną energię jak na święta …: “Ten, kto ma dobre serce, jest zawsze otwarty na radość” (Szulchan Aruch, Orach Chaim 697: 1).

Kolel Tora – 13.02.2019

http://

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 5A.
Przyznałeś się tylko do części długu, to nie ma długu?! Gdy słowo przeciwko słowu – w świecie przysięgi są różne wyjątki. Różne interpretacje sytuacyjne.
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Netilat jadajim – Obmywanie rąk

Twój stół jest ołtarzem. Jesteś przy nim najwyższym kapłanem. Ten blat z wyśmienitymi ‚kąskami’, potrawami przed tobą, to ofiara. Rytualne mycie rąk, błogosławienie, a następnie spożywanie tych produktów, aby wywyższyć te wszystkie węglowodany i białka etc. Aż do niebiańskich doznań (smaki tu nie mają nic do rzeczy – to duchowość). W tym tkwi istota rytualnego obmywania rąk

Takie obmywanie czynimy tylko przed spożyciem posiłku z chlebem lub macy (halacha również wymaga rytualnego mycia rąk przed spożyciem ciasta, o ile stanowi jest pełny posiłek). Chleb jest uważany za podstawowy pokarm spośród wszystkich produktów spożywczych – nie ziemniaki

Może to zabrzmieć dziwnie, ale przed umyciem rąk, upewnij się, że są one czyste i wolne od wszystkiego, co przeszkodzi w przedostaniu się czystej wody na całą powierzchnię twoich dłoni. Wszak pamiętamy, że jest to jest duchowe doświadczenie 

Zdejmij pierścienie, pierścionki – chyba, że ​​ich nigdy nie zdejmujesz, w takim przypadku są one uważane za „część twojej ręki”. Napełnij kubek wodą i nalej dwa razy na prawą rękę. Powtórz po lewej stronie. (Leworęczni – w odwrotnej kolejności). Zwyczajem Chabad’u jest nalewanie trzy razy do każdej ręki. Upewnij się, że woda zakrywa całą twoją dłoń, aż po nadgarstek. Rozszerz delikatnie palce, aby woda też polała się pomiędzy nimi. Rabbi Chisda mówi: “Napełnijcie ręce wodą, a B-g napełni je Swoją dobrocią”. Po umyciu podnieście ręce do piersi i wyrecytujcie następujące błogosławieństwo:  Błogosławiony jesteś Ty, Panie, nasz B-g, Królu wszechświata, który uświęcił nas swymi przykazaniami i nakazał nam, abyśmy obmywali ręce (Baruch atah A-donay, Elo-hejnał Melech Ha’Olam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat jadajim). Powiedz to błogosławieństwo tylko wtedy, gdy masz zamiar zjeść więcej niż dwie uncje chleba

Pocieraj ręce, a następnie je wysusz. Uważaj, aby nie mówić ani nie angażować się w nic innego, dopóki nie odmówisz błogosławieństwa na chlebie i połknąłeś choćby kęs.  (Jeśli będzie przerwa na toaletę podczas posiłku lub w inny sposób zabrudzisz ręce, musisz ponownie się umyć – tym razem bez błogosławieństwa.

7 Adar – Hiszpańska Inkwizycja

Inkwizycja

Inkwizycja – instytucja śledczo-sądownicza Kościoła katolickiego została powołana w XII wieku, której celem było wyszukiwanie znaleźć “chrześcijańskich heretyków”. Tzw “niewierni” byli karani, unicestwiani, skazywani na śmierć. Oczywiście Żydzi przede wszystkim byli narażeni na takie oskarżenia o herezję, po prostu za bycie Żydami; tortury były rutynowo stosowane do wydobywania “zeznań”. Z biegiem lat inkwizycja, która działała za zgodą papieża, rozprzestrzeniła się na wiele krajów. W 1481 roku Inkwizycja zaczęła działać w Hiszpanii, aby odsłonić “tajnych” Żydów, znanych jako Anusim lub Marranos. Ta Inkwizycja była bardziej antyżydowska niż we wszystkich innych krajach. Pierwsze publiczne skazanie i spalenie żywcem sześciu Marranów i jednej kobiety przez hiszpańską inkwizycję odbyło się w w dniu 7 Adar 1481 roku, w Sewilli, w południowej Hiszpanii.
Po rozpoczęciu działań hiszpańskiej inkwizycji wielu Żydów uciekło z Hiszpanii.

7 Adar

Dzień 7 miesiąca Adar jest dniem urodzin i dniem odejścia     z tego świata Mosze Rabejnu – rok 1393 i rok 1273 p.n.e.

Mojżesz urodził się w Egipcie 7 Adar roku 2368 od stworzenia świata i zmarł w dniu swoich 120 urodzin – 7 Adar roku 2488 od stworzenia świata.

Istota Mojżesza.
Dlaczego imię Mojżesza “zniknęło”…?
Tora składa się z pięciu Ksiąg podzielonych na 54 „Parsze” (Rozdziały). Zbór ten zwykle nazywamy „Pięcioksiąg Mojżeszowy ”.
Na pierwszy rzut oka nazwa wydaje się być nieco niewłaściwa.
To prawda, że Mojżesz dokonał jej transkrypcji i prawdą jest, że właśnie on jest głównym postacją narracji; ale czy nie jest to Tora B- ga?
Talmud podobnie zastanawia się nad wezwaniem proroka ( Malachiasza 3:22): „Pamiętajcie o Torze Mojżesza, mego sługi”.
Czy to jest Tora Mojżesza? Tak, mówi Talmud – „Ponieważ poświęcił swoje życie, nazywa się jego imieniem”.
W pierwszej Księdze Bereiszit ( Księga Rodzajów ) nie ma wzmianki o Mojżeszu. To ma sens – jeszcze się nie urodził. Słowo „Mojżesz” pojawia się tylko kilka razy w piątej Księdze Dewarim ( Powtórzonego Prawa ). To również jest zrozumiałe – całe Dewarim jest 37-dniową odezwą, którą Mojżesz wygłosił ludowi Izraela przed swoim odejściem z tego świata.
W jedenastu Parszach Księgi Dwarim ‘słyszymy’ jego głos mówiący: „Wtedy B-g powiedział do mnie …”, „A potem wyruszyliśmy w drogę …” (w przeciwieństwie do reszty Tory napisanej w trzeciej osobie – „I B-g przemówił do Mojżesza …”, „A Mojżesz wstąpił na górę …” itd.)
W pozostałych trzech Księgach imię „Mojżesz” pojawia się wiele razy w każdej Parszy – często dziesiątki razy na jednej stronie. W każdej Parsza, jednak z wyjątkiem jednego: Parsza Tecawe (Szmot/Księga Wyjścia) nie zawiera ani jednej wzmianki o Mojżeszu.
Komentarz Baala HaTurima na temat Tory wyjaśnia ten wyjątek jest konsekwencją, a właściwie spełnieniem słów Mojżesza, które wypowiedział do B-ga w następstwie grzechu Złotego Cielca . Kiedy Izraelici zdradzili swoje przymierze z B-giem zaledwie 40 dni po otrzymaniu Tory na górze Synaj, B-g powiedział Mojżeszowi, że zamierza zniszczyć zbłąkany naród i stworzyć nowy, lepszy ludu, wychodzący z potomków Mojżesza. Mojżesz błagał i nawet „kłócił się” w imieniu ludu, w końcu mówiąc do B-ga: „….Ale jeśli nie przebaczysz swojemu ludowi, wymaż mnie z Księgi, którą napisałeś” ( Szmot/Księga Wyjścia 32: 32) . Oto dlaczego, mędrcy wyjaśniają (m.in. Baal HaTurim) nie ma imienia Mojżesza w Parszy Tecawe.
Pozostaje jednak zrozumieć kilka rzeczy:
a) Ostatecznie, oczywiście, B-g nie zgładził ludu Izraela i nie wymazał imienia Mojżesza z Tory całkowicie. Więc dlaczego imię Mojżesza zostało usunięte akurat z Parszy Tecawe? Czy jest to może kara za jego zuchwałe wypowiedzi do Stwórcy,, gdy błagał o uratowanie Swojego ludu? czy też ma to głębsze znaczenie…..?
b) Co próbował osiągnąć Mojżesz? Czy to było jakiaś „groźba” ? Próba „nacisku” na B-ga? Czy w ogóle było by możliwe, by wymazanie imienia Mojżesza z Tory uratowało lud Izraela?!
c) Dlaczego spośród wszystkich 54 Parsz w Torze Tecawe nie zawiera imię Mojżesza? W rzeczywistości opis grzechu Izraela i „ultimatum” Mojżesza pojawia się w następnej Parszy Ki Tisa!
Zohar mówi o B-gu, o Torze i o narodzie izraelskim jako o „trzech ogniwach, które są ze sobą połaczone, a każde zawiera poziomy – “ukryte i objawione”.
Jakie są te „ukryte” i „objawione” poziomy, o których mówi Zohar? Mędrcy chasydzcy wyjaśniają, że istnieją dwa poziomy, na których B-g, Izrael i Tora są ze sobą powiązane. Na poziomie „objawionym”. Tora jest łącznikiem między B-giem a Izraelem. B-g jest nieskończony i niepoznany wizualnie, a my jesteśmy skończonymi i śmiertelnymi istotami. Ale B-g dał nam Swoją Torę, dekretując, że ma ona być ucieleśnieniem Jego mądrości i woli; kiedy studiujemy Torę i spełniamy jej przykazania, łączymy się z B-giem.
Jednak na głębszym poziomie połączenie przebiega też w drugą stronę: dusze Izraela łączą Torę z B-giem. Na tym poziomie dusza jest iskrą B-skiej esencji, a Tora jest „produktem” tej jedności. B-g, tak jak On jest dla Siebie, jest poza posiadaniem „mądrości” lub „woli”; posiada je wyłącznie jako środek do wyrażenia Jego zewnętrznej relacji z nami.
Innymi słowy, na poziomie „objawionym” naród żydowski, który odrzuca Torę, B-ga, rezygnuje z połączenia z B-giem. Na poziomie ukrytym to Tora „potrzebuje” nas, abyśmy byli połączeni z Wszechmocnym.
(Tak więc są Midrasze, które opisują naród żydowski jako „dzieci” B-ga – związek dziecka z rodzicem wynika z faktu, że jest on przedłużeniem bytu rodzica. Tora jako źródło naszej więzi, jak Midrasz, który opisuje Torę jako „córkę” B-ga, a Izrael jako „zięcia króla”).

Teraz możemy zrozumieć, co osiągnął Mojżesz, gdy mówił o wymazaniu jego imienia z Tory.
„Imię” osoby to jaźń, którą przedstawia światu, poza którą leży głębsze, rdzenne „ja”, które wykracza poza wszelkie przemówienia i opisy. W ten sposób nasi mędrcy mówią nam, że „cała Tora jest imieniem B-ga” – tj. sposobem, w jaki B-g jest nam znany.
„Tora jest moim życiem” – mówił Mojżesz – „Jest ona esencją mojego związku z ludźmi, których kocham: jestem ich nauczycielem, przekaźnikiem Twojej mądrości dla nich…”
Parsza Tecawe jest wspaniałym pomnikiem wielkiego czynu Mojżesza i tego, co osiągnął. Podczas gdy jego „imię” jest rzeczywiście nieobecne w tej Parszy, jego bezimienna istota przenika tym bardziej w przypadku nieobecności jego imienia. Widzimy to w pierwszym zdaniu Tecawe, w słowach B-ga B-ga do Mojżesza: „A ty będziesz dowodził synami Izraela …” W pierwszym słowie Parszy – „v’ata” , „i ty” – Mojżesz tam jest – czujemy to i głęboko rozumiemy.
Dlaczego Tecawe? 7 Adar – urodziny Mojżesza i data jego odejścia z tego świata – zawsze są blisko tego tygodnia, w którym czytana jest Parsza z Tecawe w corocznym cyklu czytania Tory, dzięki czemu jest to najbardziej odpowiedni tydzień, w którym można zapoznać się z istotą i fenomenem Mojżesza.
(na podstawie opracowania Yanki Tauber’a, Chabad.org))

 

3 Adar

The-second-Jewish-Temple-by-Alex-Levin

Budowa Drugiej Świątyni ukończona (349 p.n.e.)

Radosne poświęcenie drugiej Świątyni (Beit HaMikdash) w miejscu, gdzie znajdowała się zburzona Pierwsza Świątynia w Jerozolimie, było obchodzone w dniu 3 Adar roku 3412 zod stworzenia świata (349 p.n.e.) po czterech latach pracy.Pierwsza Świątynia, zbudowana przez króla Salomona w 833 r.p.n.e., została zniszczona przez Babilończyków w 423 r.p.n.e. W tym czasie prorok Jeremiasz prorokował: “Tak mówi Pan: “Po siedemdziesięciu latach dla Babilonu odwiedzę cię … i powrócę do tego miejsca”. W roku 371 perski cesarz Cyrus pozwolił Żydom powrócić do Judy i odbudować Świątynię, ale budowa została wstrzymana w następnym roku, kiedy Samaryjczycy namówili Cyrusa, aby cofnął zgodę. Achaszwerosh II (“sławny” Purim) podtrzymał moratorium. Dopiero w 353 r. – dokładnie 70 lat po zniszczeniu – budowę Świątyni wznowiono pod rządami Dariusza II.

Kolel Tora – 07.02.2019

http://

Omawiamy traktat Bawa Mecja 5A.
M.in. o sprzecznościach w temacie danej przysięgi.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Rabin Jisroel Salanter

Wybitne postacie judaizmu:

Rabin Jisroel ben Ze’ev Wolf Lipkin, znany również jako “Jisroel Salanter” lub “Israel Salanter” (ur. listopad 1809, Zagory, Litwa – zm. luty 1883, Königsberg), był założycielem ruchu ortodoksyjnego judaizmu “Mussar” . Rabin Jisroel był wybitnym talmudystą oraz nauczycielem, prowadził jesziwę. Do jego imienia dodawano przydomek “Salanter”, ponieważ w większości działał w Salant (obecnie litewskie miasto Salantai), gdzie jego mentorem był Rabin Josef Zundel z Salant.

Wyraz “Mussar” oznacza “etyka” lub “wartości”.

Mussar – był to ruch, który swoją działalnością edukacyjną polepszał, doskonalił codzienne życie duchowe Żydów na terenach Litwy i Rosji w latach 1800-ch, wzmacniał tożsamość Żydów, podnosił na duchu w tamtych trudnych czasach, ułatwiał dostęp do edukacji, rozwoju osobistego.

Wybitny matematyk Jom Tow Lipman Lipkin jest synem Rabina Jisroela Salantera.

Kolel Tora – 06.02.2019

http://

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 5A.
M.in. o sprzecznościach w temacie danej przysięgi

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

1 Adar – z historii biblijnej

 Egipskie ciemności  (1313 BCE) – 9 plaga

By ukarać Faraona i Egipcjan za odmowę wypuszczenia Izraelitów z niewoli – Haszem zesłał gęstą ciemność okrywającą ziemię egipską, aby “nikt nie widział swego bliźniego i nikt nie mógł się ruszyć z jego miejsca” (2 Moj. 10:23). ) – rozpoczęło się w dniu 1 Adar – sześć tygodni przed Wielkim Wyjściem.

 

30 Szwat

Tosafot JomTow

Tosafot Jomtow – Rabin Krakowa (1644)

W roku 1644, dnia 30 miesiąca Szwat Rabin Tosafot Jomtow – Rabin Jomtow Lipman Heller (1579-1654) został mianowany Rabinem Krakowa. Jego potomkowie obchodzą ten dzień, jako dzień dziękczynienia za wyzwolenie Rabina i powrót po uwięzieniu w Wiedniu w 1629 roku.
Rabin Jomtov Lipman był jednym z najbardziej znanych i liczących się rabinów z początku XVII wieku. Znany jako “Tosafot Jomtov” z powodu swoich komentarzy do Miszny o tej nazwie, był również autorem ważnych komentarzy na temat Rosz i innych dzieł rabinicznych. Uczeń słynnego Maharala w Pradze, Rabin Jomtov Lipman, został mianowany w wieku 18 lat, aby służyć jako dajan (rabiniczny sędzia) w tym mieście. Później piastował szereg prestiżowych stanowisk rabinackich, w tym był Rabinem Nikolsburga i Wiednia. W 1627 r. Został odwołany do Pragi, by służyć jako główny Rabin miasta.
Ta pozycja przyniosła mu potężnych wrogów, gdy odmówił podążenia za dyktatem bogatych i wpływowych obywateli Pragi i działał na rzecz biedoty, walcząc z restrykcjami podatkowymi (m.in. “podatki koronacyjne”) nałożonymi na Żydów przez rząd. Jego wrogowie fałszywie oskarżyli go przed rządem o zdradę. W 1629 r. Rabin Jomtov Lipman został aresztowany, osądzony i skazany na śmierć. Dzięki działaniom żydowskiej społecznośi w Czechach, wyrok został zamieniony na bardzo wysoką grzywnę. Żydzie wówczas zjednoczyli się i udało się zebrać środki na wypłatę pierwszej raty, która zapewniła mu uwolnienie. Jednak jego wrogowie uzyskali imperialną decyzję, tak że nie mógł on pełnić funkcje rabina w żadnym mieście na terenie imperium, pozostawiając go bezdomnym i pozbawionym środków do życia. Zajęło mu to wiele lat, aby spłacić całość grzywny i przywrócić dawną pozycję. Dopiero zimą 1644 r., Kiedy osiadł w Krakowie, po tym jak został naczelnym rabinem miasta, poczuł, że jest wolny.

Dzień 30 Szwat (1 dzień Rosz Chodesz Adar) – dzień, w którym Rabin Jomtov Lipman przystąpił do służby jako Rabin miasta Kraków. Świętował ten dzień – on sam i jego rodzina jako dzień dziękczynienia B-gu. Rabin Jomtov Lipman poprosił, aby przyszłe pokolenia kontynuowały wyróżnienie tej daty, a zwyczaj ten jest zachowywany przez jego potomków po dziś dzień.

Kolel Tora – 04.02.2019

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Omawiany jest traktat Bawa Mecija, rzd 4B
“… Skoro dłużnik przyznaje choćby częściowo swój dług, to…….” Przytaczane są różne opinię mędrców.http://

 

24 Szwat

Proroctwo Zachariasza (351 p.n.e.)
“24 dnia 11 miesiąca, czyli miesiąca Szwata, w drugim roku panowania Dariusza Meda, słowo B-że przyszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna proroka Ido, mówiąc:”Wrócę do Jerozolimy w miłosierdziu, Mój Dom zostanie w nim zbudowany … a Pan jeszcze pocieszy Syjon, a jeszcze wybiorę Jeruzalem” (Zachariasz, 1: 7-17)
Było to na dwa lata przed ukończeniem Drudiej Świątyni w dniu 3 Adar roku 3412 (349 p.n.e.).•

Kolel Tora – 30.01.2109

Omawiany jest traktat Bawa Mecija, rzd 4B
“… To co nie było zapłacone – nie jest zapłacone…”
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Kolel Tora – 29.01.2019

http://

Omawiany jest traktat Bawa Mecija, rzd 4B
Kiedy słowo przeciwko słowu….
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

Główne prawa żałoby w judaizmie

Wszechmogący ukoi smutek wasz, tych wszystkich, którzy w żałobie są po Syjonie i Jerozolimie.

Z pierwszego wrażenia, nie zrozumiały jest związek pomiędzy tymi dwoma aspektami.

Jednak jak się podkreśla, właśnie w tym jest główne ukojenie, w jego głębokiej istocie…. Zarówno względem Syjonu, jak i Jerozolimy – nad nimi panowali Rzymianie, przed Rzymianami Babilończycy, ale tylko w Świątyni zbudowanej z drewna i kamienia, srebra i złota.

Lecz Świątynia wewnętrzna, która jest w głęboko sercu każdego Żyda – nad nią nie mogą panować zaborcy świata, ona jest wieczna. 

Podobnie z żałobą po człowieku: śmierć ma władzę jedynie nad ciałem, bytem materialnym, ale dusza jest wieczna, tylko uniosła się wysoko do świata prawdy.

ANINUT – od momentu zgonu do pogrzebu:

Jest to najbardziej spotęgowany etap w okresie żałoby. Podczas tego etapu nie próbujemy pocieszać opłakujących. W tym okresie rodzina zmarłego jest zwolniona od wszystkich nakazujących micw Tory (przykazania nakazujące jakieś czynności, jak na przykład, modlić się bądź zakładać tfilin). Nie wolno pomniejszać lub spłycać ból po stracie bliskiej osoby lub  skupienia się na przygotowaniach do pogrzebu. Na pewnym etapie aninut’u opłakujący bliscy zmarłego  rozrywają na sobie ubranie wierzchnie na znak żałoby.

______________________________________________________

7 DNI – SIWA– siedmiodniowa żałoba od momentu pogrzebu.

Opłakujący pozostają w domu zmarłego, nie pracują. Siedzą na niskich siedziskach, zakładają rozdarte ubranie oraz nie zakładają skórzanego obuwia. W ciągu tego tygodnia obowiązuje micwa odwiedzania opłakujących bliskich zmarłego  celem pocieszenia.

_______________________________________________________

30 DNI-SZLOSIM – 30-dniowy okres od dnia pogrzebu.

Po okresie siwy, gdy opłakujący przestają siedzieć na niskich siedziskach, w okresie kolejnych dni kontynuują spełnienie określonych praw żałoby – ten okres trwa 30 dni od dnia pogrzebu. Prawa te obejmują m.in. zakaz zakładania nowych ubrań, strzyżenia włosów oraz golenia się. Nie wolno uczestniczyć w wesołych imprezach.

________________________________________________________

12 MIESIĘCY – 12 miesięcy żałoby od dnia pogrzebu.

W tym okresie, przez 12 miesięcy od dnia pogrzebu po śmierci rodziców w dalszym ciągu częściowo obowiązują prawa „30 dni-szlosim” (na przykład zakaz imprezowania)

Szwat 22

Istnieją dwa rodzaje ustaw prawa: a) ustawy, które tworzą życie oraz b) ustawy stworzone przez życie.

Prawa tworzone przez człowieka są prawami życiowymi, więc zależą od okoliczności: od kraju, od państwa.

Tora to prawo ustanowione przez Najwyższego, które tworzy życie. Tora B-ga to Tora prawdy, takiej samej we wszystkich miejscach, niezależnie od czasów.

Tora jest wieczna.

Szwat 21

Obowiązkiem chasydzkich żon i córek (niech zdrowie i powodzenie im dopisuje w życiu) jest objąć przywództwo w każdej działalności poświęconej umocnieniu religii i ogólnie tradycji judaizmu, szczególnie w odniesieniu do taharat hamishpacha (“Czystość rodzinna” – dzieło poświęcone zagadnieniom życia rodzinnego, mykwie i rytuałom z nią związanym etc). Powinny zorganizować Towarzystwo Chasydzkich Córek, aby wzmocnić wszystkie chasydzkie praktyki wychowawcze i edukacjne dzieci – tak powszechne od niepamiętnych czasów w domach chasydzkich.

Szpoler Zejde – ku pamięci

Dnia 19 Szwat każdego roku chasydzi Chabad Lubawicz wspominają Rabina Arie-Lajba znanego jako „Szpoler Zejde (z jidisz: „Dziadek ze Szpoły”). Urodził się w Szpole (Carska Rosja) w 1725 roku, zmarł w 1812 roku również w Szpole. Wielki Cadyk, Sprawiedliwy, Nauczyciel, Kabbalista. Głęboko wierzący i oddany tradycjom żydowskim. 

Rabin Arie-Lejb – “Szpoler Zejde”  zanim stał się Cadykiem – sławnym prawym człowiekiem i cudotwórcą, spędził siedem lat wędrując od miasta do miasta i od wsi do wsi. Miał wiele trudności i żył w strasznej nędzy. To był jeden ze sposobów oczyszczenia jego duszy, który sobie wybrał. Miał jednak kolejny powód, by wybrać tak trudne życie: chciał zobaczyć Żydów, jak żyją, jak sobie radzą w małych miasteczkach i wioskach i starał się przynajmniej w jakiś sposób, na miarę swoich możliwości im pomóc. 

Pewnego razu, przybywszy do jakiejś wioski, zbliżył się do tawerny, ale ta była zamknięta. Od sąsiada nie od Żyda dowiedział się, że właściciel ziemski uwięził karczmarza w swojej piwnicy, gdy tamten spóźnił się ze spłatą kolejnego czynszu. Rabin Arie-Leib dowiedział się, że w tej wiosce mieszka jeszcze jedna żydowska rodzina. Nie marnując czasu, pośpieszył do nich, aby dowiedzieć się więcej o biednym karczmarze. Kiedy zbliżył się do domu miejscowego Żyda, ten zaprosił Rabina-wędrowcę i bardzo serdecznie go przyjął. Rabin Arie-Leib zobaczył dom pełen dzieci i zaoferował właścicielowi , któremu na imię było Szmuel, że jeżeli pozwoli mu zostać z nimi jakiś czas, chętnie będzie dawał lekcje jego dzieciom w zamian za jedzenie i łóżko. Rabin zapewniał Szmuela, że jest dobrym nauczycielem. Szmuel z radością przyjął tę propozycję. Tak więc, jak się dogadali.  Podczas wieczornej pogawędki Rabin Arie-Leib zapytał Szmuela o biednego karczmarza. Dowiedział się, że  ziemianin, Polak z tych, co nienawidzą Żydów, tolerował karczmarza-Żyda tylko dlatego, że ten płacił mu tak wysoki czynsz za arendę, jaki żaden Polak mu nie zapłacił. Jednakże, gdy tylko karczmarz pewnego razu spóźnił się z płatnością, właściciel ziemski uwięził go. Mało tego – zamknął tawernę i wyrzucił żonę i dzieci karczmarza, wykrzykując, że nie uwolni ich męża i ojca, dopóki nie zostanie spłacona cała kwota pieniędzy.  

“Niech Wszechmogący lituje się nad tymi nieszczęśliwcami” – westchnął  Szmuel kończąc swoją opowieść.

“Czy wiesz, ile wynosi ten dług karczmarza?” – zapytał Rabin Arie-Leib. 

“Nie!” – odparł Szmuel – “Ale myślę, że jest to dość duża kwota…” “Czy są tu Żydzi, którzy mogliby pomóc?” – zapytał Rabin Ariel-Lejb.

“W tej miejscowości mieszka bardzo niewielu Żydów i wszyscy są bardzo biedni” –  odpowiedział Szmuel. Po chwili przerwy w milczeniu, Szmuel dodał smutno: “By tego było nie dość, kolejny problem się zbliża – niebawem będą urodziny tego ziemianina …”- “Ale co ma do tego karczmarz i jego rodzina?!”

“Widzisz, ziemianin zawsze organizuje wielką uroczystość z okazji swoich urodzin. Każdego roku zaprasza wszystkich swoich przyjaciół, właścicieli ziemskich, właścicieli domów i tych, z sąsiedztwa oraz tych z odległych miejscowości. Główną atrakcją tego świętowania jest taniec niedźwiedzi. Ziemianin każe przebrać się w skórę niedźwiedzia jednemu z karczmarzy – Żydów ze swojej posiadłości. “Niedźwiedź” jest prowadzony na sznurku do sali, gdzie bawią się goście,  gospodarz wywołuje po kolei każdego z przybyłych gości, aby z tym “niedźwiedziem” współzawodniczył w tańcowaniu. Jeden z gości, dobry tancerz, przyjmuje wyzwanie. Zaczyna grać muzyka, zawodnicy zaczynają tańczyć. I tak po kolei. Każda “para” tańczy pod swoją muzykę, przy czym “niedźwiedź”  powinien dokładnie naśladować każdy krok i ruch kolejnego “partnera” –  jak cień. Muzyka zmienia się szybko z jednego tańca na drugi, z jednego rytmu na drugi, a tancerze powinni błyskawicznie podążać za zmianami rytmu muzyki. Jeśli “niedźwiedź” dotrzymuje kroku tancerzowi, goście głośno klaszczą, rzucają mu prezenty i na koniec pozwalają mu wrócić do domu. Jeśli nie uda mu się “być cieniem”, obrzucają go obelgami, biją biczami go głowie, po nagim ciele i temu podobne…. – wszystko co sobie wymyślą bawiący się, często pijani goście. – “Z drugiej strony,” -kontynuował Szmuel –  jeśli “partner” przegrywa, to “niedźwiedź” ma prawo żądać odszkodowania!”.

“Rozumiem, rozumiem ! – rzekł w zamyśleniu Rabbi Arie-Leib – Nasz biedny karczmarz może stać się takim “tańczącym niedźwiadkiem” na nadchodzące urodzinowe zabawy. Powiedz mi, czy kiedykolwiek ten biedak- karczmarz musiał tak tańczyć  taniec niedźwiedzia?”

“Tak, kilka razy. Sam opowiadał mi o tym!”

“I jak mu szło?”

“Całkiem nieźle. Ale oczywiście nigdy nie wygrał, ale też nie obrywał od gości”.

Rabin Arie-Lejb milczał w zamyśleniu.  Dobrze rozumiał, że po kilku tygodniach drastycznego uwięzienia karczmarz nie będzie w stanie wygrać “tanecznych zawodów”.  Nagle zapytał Szmuela: “Czy ty byś mógł wykonać ten taniec niedźwiedzi?”

“Nie daj Boże”- odparł przerażony Szmuel. Potem dodał  nieco spokojniej: “Prawdę mówiąc, nie tańczę tak źle – ale tylko w Simhas Torah i na weselach dla przyjemności panny młodej i pana młodego. Nie daj B-że, abym musiał tańczyć dla tych rozpitych Polaków” – w jego oczach było oburzenie i przerażenie .

Rabi Arie-Leib  milczał w ciszy, a następnie zapytał gdzie jest więzienie, w którym przebywał karczmarz. “To jest głęboka piwnica do przechowywania owoców i warzyw w stodole ziemianina. Pokryta jest blachą uzbrojoną żelaznymi prętami. Ma właz z drewnianej klatki schodowej i dziurę, przez którą spuszczają kosz z dziennym żywieniem – chlebem i wodą – dla uwięzionych tam ludzi” – wyjaśnił Szmuel.

“Musimy wymyślić coś, co pomoże biednemu karczmarzowi” – wyszeptał Rabin Arje-Leib.

Rabin Arie-Leib zamieszkał w domu Szmuela w wygodnym, oddzielnym pokoju, gdzie mógł spokojnie się modlić, ćwiczyć i uczyć dzieci. Szmuel bardzo się cieszył z tego, a kiedy miał czas, przychodził do “klasy” i słuchał lekcji. W nocy, gdy wszyscy zasnęli, długo stał przy drzwiach pokoju Rabina i słuchał przyjemnego melodyjnego głosu, gdy Rabin modlił się, czytał Talmud lub Techelim.

Kilka nocy przed urodzinową zabawą, gdy Szmuel stał przed drzwiami pokoju nauczyciela, nagle usłyszał niezwykłe dźwięki muzyki! Czy on czy to naprawdę brzmiały skrzypce? Może jemu tylko się wydawało? Nie, na pewno była to prawdziwa kozacka muzyka taneczna! Potem – mazurek! A potem niewątpliwie polka! Co więcej, wydawało mu się również, że słyszy kroki do każdego tańca. Dziwne!.. Następnego ranka, Rabin Arie-Leib zachowywał się normalnie, jak by nic niezwykłego tej nocy się nie działo. Szmuel nie miał odwagi zapytać Rabina o to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem. Może po prostu tak mu się śniło. Ale “sen” powtórzył się na drugą noc, a następnie na trzecią noc! Następnego ranka – to był dzień przed przyjęciem urodzinowym – Rabin Arie-Leib poprosił Szmuela, by przygotował dla niego długą, mocną linę. “Dzisiaj, z pomocą B-ga, spełnimy micwę  Pidion Szwuim”, cicho poufnie wyszeptał do Szmuela.

Dokładnie o północy oboje przybyli na podwórze ziemianina. Jego rezydencja była zalana światłami i słychać było dźwięki muzyki i głosy pijanych gości. Jednak na zewnątrz było cicho i ciemno. Szmuel podszedł do stodoły, a następnie do włazu, który był zamknięty na kłódkę. Przywiązał linę do żelaznego pręta i pomógł Rabiemu przejść przez dziurę. Karczmarz był strasznie przerażony, ale Rabin szybko go uspokoił: “Cicho, cicho, nie rób hałasu ani nie zadawaj pytań” – powiedział – “Szybko zmieniamy ubrania: nie powinieneś marnować czasu!”  Kiedy zamieniali ubrania, Rabin Arie-Leib pochylił się i kazał karczmarzowi wspiąć się na ramiona, po czym z pomocą Szmuela wyszedł z piwnicy. “Nie zapomnij rozwiązać liny i zabrać ją ze sobą. I pobiegnij do wioski “- powiedział. 

Gdy tylko karczmarz i Szmuel zniknęli w ciemności, Rabin Arie-Lejb usłyszał zbliżające się głosy, śmiech i kroki. Zarządca ziemianina  z latarką w ręku i w towarzystwie służby, wszedł do stodoły. Otworzyli klapę i kazali karczmarzowi wstać; w jego ręce wepchnęli skórę niedźwiedzia. “WŁaź w to!” – wrzasnął zarządca. Poprowadzili “niedźwiedzia” do dużej hałaśliwej sali, w której ziemianin i jego goście z niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie  przedstawienia. Ziemianin  poprosił o uwagę, aby ogłosić warunki konkursu. “Moi przyjaciele! – powiedział uroczyście – Jeśli “niedźwiedź” da radę, urządzi dobrą zabawę i naprawdę spodoba się moim wybitnym gościom, nagrodzę go i uwolnię. Ale jeśli “niedźwiedź” zawiedzie nas, nagrodą dla was, Przyjaciele, będzie dwadzieścia batów, jakie ten Żyd otrzyma na swoje gołe plecy. A potem rzucimy go na rozdarcie psom, aby nauczył się tańczyć! Jeśli “niedźwiedź” wygra taneczne zawody, ma prawo żądać nagrody specjalnej – czego tylko jego dusz zapragnie! Wy, moi Przyjaciele, będziecie sędziami i powiedzcie, kto powinien zostać ogłoszony zwycięzcą.”  Następnie zapytał swoich gości, którzy z nich chcą wziąć udział w zawodach. Młody ziemianin, uznany za najlepszego tancerza w okolicy, wystąpił do przodu i zaproponował, że poprowadzi “taniec niedźwiedzia”. Wyglądał na przekonanego, że pomimo dużej ilości wypitego wina da radę temu “niedźwiedziowi”. Goście klaskali w dłonie, gdy młody arystokrata złapał smycz, a muzycy uderzyli w “kozaka”. Młody ziemianin zaczął tańczyć jak prawdziwy tancerz, ale “niedźwiedź” dokładnie powtórzył jego ruchy. Goście radośnie bili brawo.Potem muzycy zaczęli grać w polkę. I znowu “niedźwiedź” podążył za tancerzem bezbłędnie. Młody ziemianin nagle zaczął popełniać błędy, a “niedźwiedź” zaczął tańczyć lepiej niż on. Teraz cały aplauz był kierowany do “niedźwiedzia”. Kiedy muzycy grali mazurka,  ziemianin nie był już w stanie nadążyć za muzyką. Robił jeden mylny krok po drugim. Za każdym razem, gdy popełnił błąd, “niedźwiedź” uderzył go w ramię, co doprowadzało do jeszcze większego zamieszania. Po kilku takich “poklepywaniach” młody ziemianin potknął się i ciężko upadł na podłogę. “Niedźwiedź” usiadł na nim i przygniótł go do ziemi. ” Bravo! Bravo!” – krzyczeli podekscytowani goście. Ziemianin – gospodarz przyjęcia, raczej zawstydzony, podszedł do “niedźwiedzia”, siedzącego okrakiem na na jego pokonanym gościu i powiedział: “Zejdź z niego. Uwolnię cię z więzienia! “

“To nie wszystko, wasza cześć” – odpowiedział “niedźwiedź”- Nie wszystko!” – powtórzył głośny chór gości.

“Anuluję twoje długi”,- dodał ziemianin. “Nie wszystko! A twój honor?! Nie wszystkie!” – grzechotali goście.  “Czego jeszcze chcesz? Czy nie nagrodziłem cię wystarczająco?” – ziemianin był oburzony. 

“Dla mnie, twój honor – to nagroda jest całkiem wystarczająca. Ale co zrobisz dla wszystkich cierpiących w więzieniu? A co z cierpieniem żony i płaczących dzieci?!” 

“W porządku. Oddam ci tawernę i wynajmę ci ją na następne dwa lata. Teraz masz dość?”

“No, chyba tak” – powiedział “niedźwiedź”, wstając i pomagając pokonanemu unieść się na uginających się nogach.

W towarzystwie głośnych braw, “niedźwiedź” zbliżył się do drzwi. Nie patrząc na szalejącą publiczność Szpoller Zejde zrzucił z siebie niedźwiedzią skórę i wyszedł. Poszedł do domu Szmuela, gdzie czekał na niego wdzięczny karczmarz. 

Zarówno Szmuel, jak i karczmarz byli zadowoleni widząc, że Rabin nie ucierpiał w “tanecznych zawodach” i wyszedł  zwycięsko. Na dodatek przekazał niesamowitą wiadomość, że ziemianin anulował wszystkie długi i przywrócił prawo do wynajęcia tawerny na kolejne dwa lata.

Wszyscy razem dziękowali Wszechmogącemu za szczęśliwy obrót wydarzeń.

Szpoler Zeide i karczmarz znów się zamienili ubraniami. 

Było wcześnie rano, kiedy Szpoler Zejde  zdecydował opuścić gościnny dom Szmuela. Wziął swój  plecaczk i laskę, pobłogosławił Szmuela i karczmarza, aby podążali drogami Tory i przykazań B-skich, życząc im powodzenia. Oni odprowadzili Rabina-Cadyka aż do krańca wioski. Wtedy wzeszło słońce, oświetlając mu drogę.

Źródło: www.moshiach.ru

Szwat 19

Istota pierwszej pozytywnej micwy (przekazania) zawarta jest w słowach Rambama: „Wiedza tego, że istnieje Pierwsza Istota, która spowodowała istnienie wszystkich istot; znajomość tego pozytywnego przekazu – jak powiedziane; „Ja’m Wiekuisty, twój Bóg… “

Micwa ta ma odniesienie do umysłu i intelektu. To prawda, że każdy syn  Izraela wierzy w Boga wiarą bezpośrednią, a jego serce całkowicie oddane jest Bogu, jednak nadal jest obowiązkiem umysłu i intelektu,  doprowadzenie tej wiary bezpośredniej do poziomu wiedzy i zrozumienia. Sens jest w tym, by zrozumieć, że istnieje Istota Pierwotna”; micwa ta określa wiedzę i zrozumienie intelektualne, jak napisane w Torze: “Znaj Boga, Ojca swojego, by służyć Mu z całego serca” 2 i to jest również napisane: „pamiętaj ten dzień itd…..”

Tewet 25

Z nauk mego ojca: Wyjście z Egiptu oznacza uwolnienie się od własnych ograniczeń i przekroczenie granic, a Chassidus ma umożliwić człowiekowi wyjście poza ograniczenia materialnego świata. 
Jest różnica: egipski exodus oznacza pokonanie (siebie), a następnie wyjście, dlatego wyszli z Egiptu. 
Chasydzki exodus oznacza oczyszczenie i korektę, wyjście z ograniczeń otoczenia i uwolnienie się, pozostając w świecie, w którym żyjemy. Oznacza to, że funkcjonując w świecie musimy przekraczać jego ograniczenia. Mamy uwolnić się od ograniczeń i poznać prawdy – że świat jako taki jest naprawdę dobry, przecież świat naturalny jest tym, co stworzył B-g. To wszystko możemy pojąć zgłębiając Chassidus oraz osiągnąć dzięki “awoda” (pracy na sobą służbie B-gu.)

Kolel Tora – 24.01.2019

Omawiany jest traktat Bawa Mecja, rzd 4A
Kiedy przysięga ma wartość? Jaka przysięga?. Zeznania świadków są bardzo istotne…
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja 4A.(ciąg dalszy tematu). – Kal Wahomer
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

 

 

18 Szwat

Auto-da-fe w Peru – 1639 rok.
W 1639 roku inkwizycja dotarła do Ameryki.
Inkwizytorzy rozpoczęli na Żydów – chwytano, torturowano, zmuszano do wyrzeczenia się wiary, odejścia od tradycji. Urządzano pokazowe procesy sądowe – akty „publicznej pokuty”, by zastraszyć. Nieugiętych surowo karano.
Dwunastu Żydów zostało spalonych mieście Lima w Peru zamieszkałym głównie przez rdzennych tubylców. Zdarzyło się to dnia 18 miesiąca Szwat roku 5399 (1639). Spośród 63 Żydów, skazanych w tym czasie na różne kary, jedenaście (dla postrachu, przed zgromadzoną publiką) zostało spalonych żywcem na stosie, dwunasty popełnił samobójstwo w trakcie procesu sądowego, a jego ciało było rzucone do tegoż stosu.
Wśród spalonych był m.in.Manuel Bautista Perez, który był najbogatszym człowiekiem w Peru w owych czasach, a także Francisco Maldonado de Silva, chirurg, poeta i filozof, który został złapany przez inkwizycję w Chile w 1627 roku i uwięziony w lochach na blisko dwanaście lat. Jego wytrwałość, oddanie się wierze nigdy nie zachwiało; więcej – gdy był uwięziony w lochach Inkwizycji zdołał nawrócić na judaizm dwóch katolików, nienawidzących przed tym Żydów!

17 Szwat

Purim w Saragossie.

To się zdarzyło w roku 1440, pięćdziesiąt dwa lata przed wygnaniem Żydów z Hiszpanii. W mieście Saragossa nakazano Żydom stawić się na publicznym przyjęciu ku czci Króla z wszystkimi oryginalnymi zwojami Tory, które były w posiadaniu społeczności żydowskiej w mieście.
Rabini społeczności zdecydowali, że bezpieczniej będzie ukryć oryginalne zwoje Tory i byli pewni, że w ten sposób Król nigdy nie dowie się o ich istnieniu. Niestety, w gminie był Żyd, który był zazdrośnikiem, buntownikiem i wichrzycielem. Poszedł do władz i zdradził plan rabinów, powołując się na brak szacunku i posłuszeństwa Żydów wobec Króla jako powód nie dostarczenia prawdziwych zwojów Tory. Król był na to wściekły i nakazał Żydom natychmiast otworzyć skrzynie, gdzie znajdowały się oryginalne zwoje Tory. Strach i rozpacz padły na wszystkich Żydów, ponieważ kara za nieposłuszeństwo wobec Króla była drastyczna, ale nie mieli wyboru, musieli ujawnić zwoje. Ale jakże byli zaskoczeni i osłupieni, gdy zobaczyli, że wszystkie skrzynie zawierają zwoje Tory, ale NIE oryginalne (co mogli zobaczyć i rozpoznać tylko oni – rabini). Nie mogli tylko wiedzieć, jak to się stało – ta podmiana?! Nie wiedzieli, że poprzedniej nocy dozorca synagogi miał sen, w którym ukazał mu się prorok Eliasz i nakazał mu zamienić oryginalne zwoje na fałszywe. Sen był tak ‘żywy’, że dozorca pośpieszył to wykonać, co mu nakazał Prorok, ale nie miał czasu, by poinformować rabinów o tym wszystkim. Król stwierdził, że Żydzi z gotowością przedstawili mu “oryginalne” zwoje i wobec tego są niewinni; oskarżenie było bezpodstawne. Nakazał zgładzić donosiciela za jego fałszywe oskarżenie braci. Aby uczcić pamięć o tym zdarzeniu i zbawieniu, rabini ustanowili specjalne święto Purim Saragossa, które jest obchodzona przez pokolenia w dniach 17 i 18 miesiąca Szwat.

 

List do Rebbe

Wyślij list do Ohelu Rebbe

Przez całe życie Rebbe otrzymywał codziennie setki listów od ludzi o każdym możliwym pochodzeniu, zawodzie i wierze.

Dzisiaj ludzie nadal wysyłają listy, które mają być umieszczone w Ohelu – miejscu pochówku VII Rebbe, Rabina Menachema Mendela Schneersona, aby prosić o wskazówki z Niebios płynące i interwencję na wysokości, w wiekowej tradycji pisanych modlitewnych petycji w naszych najświętszych miejscach.

Niezależnie od tego, czy odnosi się do własnego ja, czy też wspomina imię kogoś innego w liście, należy zawsze podać imię i nazwisko matki (np. Izaak, syn Sary) zarówno tych, którzy potrzebują błogosławieństwa, jak i osoby podpisującej. Lepiej jest użyć własnego żydowskiego imienia. (Zwyczajowo nie Żydzi używają nazwiska ich ojca.) 

Listy można pisać w dowolnym języku.

Wyślij swój list mailem na adres: ohel@ohelchabad.org aby rabini pełniące służbę w Ohelu Chabad Lubawicz osobiście donieśli twoje modlitwy do miejsca odpoczynku Rebbe:

Skomponuj swój list (treść zależy od ciebie, o co chcesz poprosić Rebbe’go, co chcesz opowiedzieć…) dodaj następujące dane:

Imię:

Nazwisko:

Adres e-mail (swój):

Pamiętaj, aby podać wszystkie nazwiska i imiona matki (lub ojca) dla każdej osoby, zgodnie ze wskazówkami powyżej.

Szwat 16

Mój ojciec powiedział: Chłód i herezja są rozdzielone bardzo cienką liniją! Mówi się: „Albowiem Wiekuisty, Bóg twój – to ogień trawiący…” (Dwarim 4:24) Boskość jest płominiem ognia. 

Nauka Tory i służba muszą płynąć prosto z gorącego serca tak, że każda cząstka mego ciała może wypowiedzieć : “Któż, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego, 

z mocy grabieżcy – [biedaka] i nędzarza” (Techilim 34:10) 

– słowa Boga w Torze i modlitwy.

Szwat 14

Nasi Święci przodkowie, Rebbe’im od pokoleń, wołali do B-ga, co sprowadziło B-skie miłosierdzie w stosunku do chasydów, tych z nimi związanych, oddanych. To nie wszystko; też modlili się z myślą o Chasydach, pamiętając o ich przywiązaniu do Rebbe, odwzajemniając tę miłość i przywiązanie.
Pamiętając o kimś wywołujemy efekt wzbudzania najskrytszych mocy tej osoby. Obserewujemy, że gdy ktoś patrzy głęboko i uważnie na drugiego, ten (na którego spojrzenie skierowane) odwraca się i odwzajemnia spojrzenie, ponieważ przenikliwe spojrzenie budzi rdzeń duszy. Myślenie ma takie sam działanie.

13 Szwat

Rebbecin Szterna Sarah Schneersohn zmarła dnia 13 Szwat w roku 1942.

Rebbecin Szterna Sarah Schneersohn, żona piątego Lubawiczer Rebbe, Rabina Szolom DovBer Schneersona i matka Szóstego Rebbe, Rabina Josefa Jicchaka. Rebbecin Szterna Sara (1860-1942) przeżyła tragiczne wydarzenia w Europie pierwszej połowy XX wieku. Uciekała przed frontem I wojny światowej z miasteczka Lubawicz do Rostowa, gdzie jej mąż zmarł w 1920 r. w wieku 59 lat. W 1927 r. była świadkiem aresztowania jej syna przez popleczników Stalina w dniu, w którym został zabrany i skazany na śmierć za jego działania na rzecz społeczności żydowskiej w imperium sowieckim. Została przesiedlona na Łotwę, a później do Polski; w 1940 r. przeżyła bombardowanie Warszawy, ale ocalała i z okupowanego przez hitlerowców miasta i wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Rebbecin Szterna Sarah w Nowym Jorku dnia 13 Szwat z 1942 roku.

Kolel Tora – 19.01.2019

Wykład poświęcony jest znamiennej dacie dla całej społeczności Chabad Lubawicz na całym świecie 10 Szwat – Jud Szwat – Jorcajt (rocznica śmierci) VI Rebbe Chabad Lubawicz, Rabina Josef Jicchak Schneersohna, oraz oficjalne przyjęcie przywództwa nad ruchem przez Rabina Menachema M. Schneersona.

W nagraniu szeroko omawiany jest temat Chassidut. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

10 Szwat

10 Szwat – Jud Szwat. Jest to jedna z najważniejszych dat w Kalendarzu Chasydzkim.

Nazywa się ten dzień „Jorcajt” Szóstego Rebbe Lubawicz, kiedy siódmy Rebbe  Chabad Lubawicz przejął przywództwo nad całym Ruchem.
Każdy z Rebbe Chabad Lubawicz nieustannie nawoływali chasydów do pracy, studiowania, samodoskonalenia się, by osiągali dobrych życiowych wyników samodzielnie, nie oczekując pomocy od innych. Rebbe wzywał: „Nie spoczywajcie na laurach, nie sądźcie, że przekładając na mnie odpowiedzialność, możecie sobie pozwolić na wszystko, nawet, nie daj B-g, na beztroskie, rozwiązłe życie”. Jak się mówi w Talmudzie: „Wszystko w rękach Niebia, z wyjątkiem strachu przed Nim….”

Szósty Rebe Josef Icchak Schneersohn (Rebe Rajats), jedyny syn Rabina Szoloma Ber Schneersona (Rebbe), urodził się 12 Tamuz 5640 (1880), Poprowadził Ruch Lubawiczer w wieku 39 lat po śmierci swojego ojca, 2 Nissan 5680 (21 marca 1920). Rebbe Schneerson Josef Icchak nazywany jest – Frierdiker Rebbe (Poprzedni Rebbe).
Lata aktywności Rebbego Rajats w Rosji można odnieść do najtrudniejszego okresu w historii Żydów. Komuniści widzieli w religii wielkie zagrożenie dla ich panowania nad umysłami ludzi, więc starali się usnąć wszystkich tych, którzy szerzą ideje religijne lub są oddani tradycjom i własnej wierze.
15 Siwan 5687, Rebbe został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą następnie zastąpiono zesłaniem do Kostromy (Rosja). 12 Tamuza tego samego roku Rebbe Rajats zostaje zwolniony.

Przykuty do wózka inwalidzkiego, Rebbe przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych dnia 9 Adar-2, 1940. Tam Rebbe rozpoczyna działalność na rzecz rozpowszechniania nauki  Tory wśród amerykańskich Żydów.

Dnia 10 miesiąca Szwat 5710 o godzinie 08:45 (Szabat parszy Bo) Rabin Icchak Schneersohna Joysef odszedł z tego Świata, zwrócił swoją świętą duszę Stwórcy.

Rok po śmierci Rabina Josefa Icchaka Schneersona, 10 Szwat 5711 (1951) Siódmy Rebbe Menachem Mendel Schneerson formalnie przyjął nesiyut – został przywódcą Ruchu Chabad Lubawicz. Tego dnia wygłosił słynne maamar (rozważania) o misji Śiódmego Pokolenia.Następnego dnia, 11 Szwat oficjalnie przejął przywództwo nad Ruchem Lubawicz.

patrz też: https://chabad.org.pl/chabad-lubawicz/spisane-dawniej-i-dzis?start=15

9 Szwat

 

“Zwoje Tory Mesiasza” zakończone (1970)

Napisanie “Sefer Tora na powitanie Mesiasza”, zainicjowane na polecenie Szóstego Lubawiczer Rebbe, Rabina Josefa Icchaka Schneersohna w 1942 r., zostało zakończone 28 lat później na specjalnym spotkaniu zwołanym przez Lubawiczer Rebbe w piątek po południu dnia 9. Szewet’a, w przededniu 20-lecia śmierci Rabina Josefa Icchaka.

8 Szwat

Mojzesz-na-strone

Koniec “Ery Starszych” (1228 r.p.n.e.)

Ostatni ze Starszych (z’keinim), którzy byli współcześni z Joszua* i przeżyli go, zmarł w roku 2533 od stworzenia świata. Byli oni częścią łańcucha przekazu Tory, wymienionego na początku Sentencji Ojców (Pirke Awot): “Mojżesz przyjął Torę na Synaju i przekazał ją Joszuemu, Joszua przekazał ją Starszym, Starszym Prorokom … “
W starożytności ten dzień był obchodzony jako dzień postu.

*Według Księgi Wyjścia, Księgi Liczb Joszua był pomocnikiem, prawą ręką Mojżesza i stał się przywódcą ludu izraelskiego po śmierci Mojżesza.

7 Szwat

Rocznica śmierci Rabina Dowida Biedermana z Lelowa.
Chasydzki mistrz Rabin Dowid Biederman z Lelowa (1746-1814) był uczniem “Widzącego z Lublina”. Rabin Dowid był znany ze swego niezwykłego ‘ahawat Jisrael’. O nim mówiono, że nie jest w stanie dostrzec mankamenty, błędy swoich żydowskich kolegów Żyda. Dwie drukowane kolekcje opowiadań o nim to Migdal David i Kodesh Hillulim.
Dowid Biderman urodził się 1746 w Lelowie, zmarł 28 stycznia 1814 (tamże) – był pierwszym Rabinem, Cadykiem chasydzkiej dynastii Lelow.
Na początku gorliwie studiował kabbałę, z czasem zaś pod wpływem Elimelecha z Leżajska zainteresował się chasydyzmem. Początkowo studiował u Mojżesza Lejba z Sasowa, a następnie u Jakuba Icchaka Horowica, gdzie uważany był za najwybitniejszego ucznia. Był zaprzyjaźniony i spowinowacony z Jakubem Icchakiem Rabinowiczem z Przysuchy.
Dawid Biderman był jednym z najbardziej znanych ówcześnie cadyków na ziemiach polskich. Myśli Bidermana cytowane są do dziś przez chasydów na całym świecie. Jego grób – ohel znajdujący się w Lelowie, przy ul Ogrodowej 7 (kiedyś w tym miejscu znajdowała się cmentarz żydowski) jest miejscem corocznych pielgrzymek na święto jorcajtu (rocznicy śmierci) Dawida Bidermana na przełomie stycznia i lutego.

Kolel Tora – 09.01.2007

Ciąg dalszy tematu – rzecz o Kol Wa-homer. Logika Kol Wa-homer przypadków. Zeznania świadków są bardzo istotne…
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja 4A (ciąg dalszy tematu).

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

List do VI Rebbe po polsku

Dzień 10 miesiąca Szwat jest dniem rocznicy śmierci = jorceit VI Rebbe, Rabina Josefa Icchaka Schneesona, Cadyka błogosławionej pamięci.
W tym dniu Żydzi z całego świata piszą „pidion nefesz” – specjalne listy, w których zwracając się do duszy Rebbego, proszą Cadyka (sprawiedliwego) aby rozbudził miłosierdzie B-że dla nich i dla ich bliskich. Dobre uczynki Żyda i zasługi Cadyka prowadzą do spełnienia błogosławieństwa i pomocy B-żej.
 
Każdy z nas może napisać list w języku polskim (bowiem język tu nie ma znaczenia), załączając swoją osobistą prośbę do Rebbe’go. Pismo powinno być “oprawione” twardą wiarą i przekonaniem, że błogosławieństwo i wstawiennictwo Stwórcy się ziści (wcześniej czy później…)
Listy można pisać do Rebbego przez cały rok. (Szczególnie ważnym jest jednak uczynić to tuż przed 10 dniem miesiąca Szwat lub w samym tym dniu). Przed pisaniem listu należy umyć ręce (jak przed posiłkiem). Wskazanym jest przeznaczyć pewną kwotę pieniędzy na cdakę – pomoc potrzebującym (każdy grosz się liczy, nie chodzi o duże kwoty, ale o intencje)
List należy napisać na czystym (nie nabazgranym) białym papierze.
Poniżej jest “schemat” (którego warto się trzymać): trzeba wymienić imiona osób (dla których błogosławieństwo prosimy) i imiona ich matek (na przykład Icchak ben Sara, Batia bat Miriam i.t.p.)
Przy tym bardzo ważnym jest wziąć na siebie obowiązek spełniania przykazań Tory i napisać o tym w liście.
List można wysłać osobiście do Nowego Jorku faksem na numer: (1) – (718) – 7234444 a także na faks: 00972 – 3 – 9606169, albo zanieść do najbliższego Beit – Chabadu (w Krakowie czy w Warszawie), by stamtąd został przekazany do Nowego Jorku.
Oto przykład listu do Rebbe’go, który należy przepisać odręcznie na czystym papierze:
ב”ה
Rebbemu z Lubawiczy
oraz dla członków mojej rodziny (krewnych, przyjaciół, znajomych):
mojej żony (męża) …… (imię …..bat/ben …….imię matki) naszego syna/córki….. (imię …..bat/ben …….imię matki)
naszego syna/córki….. (imię …..bat/ben ……imię matki)
mojego ojca/matki……..(imię …..bat/ben ……imię matki)
Prosimy o błogosławieństwo Rebbe z intencją spełnienia naszych próśb przez Stwórcę:
(wyliczyć prośby – zdrowie, dostatek materialny i duchowy, małżeństwo, dzieci itd.)
Zobowiązuję się do przestrzegania następujących przykazań Tory i nauk Rebego (zaznaczyć to co jest na danym etapie możliwe do spełnienia):
– codziennie studiować Torę (10 minut, 0,5 godziny, 1 godzinę itd.)
– dać cdakę potrzebującemu
– nakładać tfilin
– kupić/zamontować mezuzę i drzwiach w domu
– zapalać sobotnie świece a także na święta
– przestrzegać żydowskiej czystości rodzinnej
– w naszym domu będą święte książki żydowskie (Tora, Psalmy Dawida, Tania i inne)
– przestrzegać przepisów koszernego jedzenia;
– my staramy się dać naszym dzieciom (wnukom) żydowskie wychowanie (np zapisać je do religijnej szkoły, albo klub dziecięcy, kółko związane z tradycjami żydowskimi).
– my sami staramy się poznać więcej na temat żydowskiego wychowania, tradycji i historii, aby móc być dobrym przykładem dla naszych dzieci.
– staramy się być przykładem przy spełnianiu zapowiedzi „Ahawat Israel” = miłości do narodu żydowskiego i każdego Żyda, podobnie jak kocha nas Stwórca.
– staramy się wspierać zrozumienie, pokój i wzajemną pomoc pomiędzy Żydami.
 
Prosimy Wszechmocnego o zesłanie nam jak najszybciej sprawiedliwego Mesjasza, który odbuduje trzecią Świątynię i całkowicie, ostatecznie nas zbawi.
 
Podpis (czytelny):
Adres…………………………………………………….. ew. adres mailowy; data ……5779 r.(według kalendarza żydowskiego)
 

1 Szwat

5-books-torah

Mojżesz ‘powtarza’ Torę

Dnia pierwszego miesiąca Szwat roku 2488 od stworzenia świata Mojżesz zwołał naród żydowski i rozpoczął treści ‘powtórzenie’ Tory zawarte w Księdze Dwarim – Powtórzonego Prawa.

Trwało to 37 dni i zakończyło się dnia 7 mieisąca Adar tez roku.

29 Tewet

Rocznica odejścia Rabina Jicchaka Kaduri (2006) – znanego w ostatnich latach jako “najstarszy z kabbalistów” w Ziemi Świętej.
Rabin Jicchak urodził się w Bagdadzie, w Iraku w 1898 roku. W młodości studiował u wielkiego “Ben Isz Chai” (Rabin Josef Chaim z Bagdadu, 1840-1913) i został uznany za “illu” (cudowne dziecko) przez mędrców czcigodnej żydowskiej społeczności Bagdadu.
W 1922 r. Rabin Icchak wyemigrował do Ziemi Świętej i przyłączył się do grona uczonych kabbalistów jerozolimskich, ale przy tym przez wiele lat zarabiał na życie jako introligator.
Z biegiem lat jego sława rosła, a tysiące tłumnie przybywały do niego, aby otrzymać jego radę i błogosławieństwo.
Rabbi Kaduri zmarł w dniu 29 Tewet 2006 roku, w wieku 108 lat. Setki tysięcy osób uczestniczyło w jego pogrzebie w Jerozolimie.

Tewet 29

Jesteśmy “pracownikami dziennymi” [Eruvin 65a] . Dzień oznacza światło. Nasza praca ma na celu oświecenie, oświecenie świata światłem Tory. Poza koniecznością właściwego podtrzymywania samych siebie, przy pomocy B-ga – bycia tym, czym powinniśmy być – cała nasza awoda=praca ma być też szczególnie ukierunkowana do kształcenia, rozwoju uczniów, którzy są mocno ugruntowanymi ludźmi, oddanymi sercem i umysłem wewnętrznej kawanie, intencji lub celom naszego istnienia. Nasi uczniowie muszą wiedzieć, że nie wystarczy studiować objawioną Torę [ Z “Nauk Chassidus”, Kehot] i pielęgnować świętość przez spełnianie micwot; musi być także “awoda szeb’leiw”, służba serca, “dawening” = zgłębienie.

 

 

Kolel Tora – 02.01.2019

Rozpatrywany m.in przypadek, czy jest Kol Wa-homer czy go nie ma (?!)
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja 4A (ciąg dalszy tematu).

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Tewet 24

Tego dnia Alter Rebe zmarł we wsi Piena w sobotę w nocy – parszat Szmot, w roku 5573 (1813). Jest pochowany w mieście Haditz.

Mój dziadek (R. Szmuel) zapytał Cemach Cedek’a: “Co dziadek (Alter Rebe) miał na myśli określając “drogi Chassidus” i co z  samym pojęciem Chassidus? 

Cemach Cedek odpowiedział: “Drogi Chassidus” jest to, że wszyscy Chasydzi mają być jako jedna rodzina, przepełniona miłością, jak uczy Tora. Chassidus zaś jest energia. Chassidus jest wprowadzeniem w nasze życie i we wszystko, co nas otacza światła – poznanie samego siebie, poznanie nawet zła, które tkwi w nas tak dokładnie, jak to możliwe, aby móc naprawić.

 

24 Tewet

Dzień 24 miesiąca Tewet jest dniem odejścia z tego świata Rabina Szneura Zalmana z Liadi, założyciela chasydyzmu Chabad, znanego jako Alter Rebbe.

 

Tewet 22

Mój ojciec mówił w trakcie farbrengen: tak jak zakładanie tefilin każdego dnia to micwa nadana przez Torę każdemu, bez względu na jego stosunek do Tory, bez względu na to, czy studiuje głęboko, czy po prostu czyta, jak również jest absolutnym obowiązkiem każdego człowieka, aby spędzić każdego dnia pół godziny  myśląc, mówiąc o Torze – również ze swoimi dziećmi i aby czynić wszystko, co w jego mocy – i poza jego mocą – aby zainspirować dzieci do podążania ścieżką, którą są prowadzone.

 

Kolel Tora – 27.12.2018

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja (ciąg dalszy tematu).

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

                            http://

21 Tewet

21 Tewet – urodziny Szymona syna Jakuba:

Dnia 21 Tewet roku 1567 p.n.e. urodził się Szymon, drugi syn Jakuba i Lei i założyciel jednego z dwunastu plemion narodu żydowskiego – “Szymeonici”.
Był to rok 2194 od stworzenia świata, dziewięć lat po przybyciu Jakuba do ziemi Charan.
Rok po wyjściu z Egiptu potomkowie Szmona liczyli 59 300 osób (tj. dorosłych mężczyzn w wieku od 20 do 60 lat), ale po zdarzeniu z Peorem ich populacja znacznie się zmniejszyła; w przededniu wejścia Izraelitów do Ziemi Świętej – 40 lat później przetrwało tylko pięć z sześciu rodzin Szymeonitów, z całkowitą populacją 22 200 osób.

Kolel Tora – 26.12.2018

Jaka grzywna za przestępstwo, kradzież…?!
Qal wahonmer.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja – 3B. (cd)

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Kolel Tora – 25.10.2018

Moc przysięgi.
Qal wahonmer.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja – 3B.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Kolel Tora – 24.12.2018

Gdy nie mamy dowodów długu – długu nie ma…
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja – jego pierwsze rozdziały – str. 3A. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Tewet 13

Pod latarnią gromadzą się ci, którzy szukają światła, światło przyciąga….

Kolel Tora – 19.12.2018

Kiedy przysięga jest potrzebna, a w jakiej sytuacji sprawa jest jasna a przysięga jest zbędna.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja – jego pierwsze rozdziały – str. 3A. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Tewet 11

Naród żydowski porównywany jest do gwiazd mieniących się w wysokich niebiosach; za ich światłem, nawet ten, kto kroczy w ciemności nocy, nie zabłądzi. Każdy Żyd ma wystarczającą siłę moralną i duchową, by wpłynąć na przyjaciół i znajomych, i zaprowadzić ich tam, gdzie jest światło.

Wykład Rabina – 17.12.2018

“Lepszy jest jeden dobry uczynek, niż tysiąc westchnień.”

Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera, Chabad Lubawicz Polska w Synagodze Łódzkiej.
Omawiany jest temat stosunków pomiędzy braćmi – parsze Tory Mikec, Wajigasz… i in.
“W judaizmie jest zabroniony rewanż…”

http://

10 Tewet – Asara BeTewet

Dziesiątego dnia miesiąca Tewet w roku 3336 od stworzenia Świata (588 p.n.e.) wojska Króla Babilońskiego Navuhadnetsara dokonały oblężenia Jerozolimy.

30 miesięcy później – dnia dziewiątego miesiąca Tamuz (zgodnie z innym przypuszczeniem – 17-go) 3338 roku – mury miasta zostały przebite  i dziewiątego Av Świątynia została zniszczona a naród Żydowski został wygnany do Babilonu na 70 lat.

Dziesiąty Tewet (Asara-Betewet) jest obchodzony jako dzień żałoby, postu i pokuty. Jedzenie i picie są zabronione od świtu do zmroku. Podobnie jak w inne dni postu jednego dnia, trwające tylko za dnia (Post Gedalii, 17 Tamuz oraz Post Estery), w trakcie trwania Postu 10 Tewet można myć się, stosować kremy, nosić skórzane obuwie – to wszystko jest zabronione tylko dnia 9 Av i w Jom Kipur.

Wzmianki o Poście 10 Tewet znajdują się już w Księdze Zachariasza (8:19, Ezekiela (24:1-2), u Jeremiasza (52:4-6).

Post ten nie podlega przesunięciu nawet jeśli przypada w Szabat.

Chorzy (nawet lekko), kobiety w ciąży i karmiące, również osoby, które ciężko znoszą post oraz dzieci są zwolnione z obowiązku postu. Jednak również te osoby nie powinny obnosić się jedzeniem, ucztować, jedzenie powinno być ograniczone do minimum.

Do modlitwy popołudniowej dodaje się fragmenty związane z Asar-Betewet oraz z dniem postu. Czyta się również zwykłe modlitwy Slichot – skruchy.

Ostatnio, dzień 10 Tewet został wybrany jako “Dzień wspólnego Kadisz” w pamięć ofiar Holokaust’a, których data śmierci jest często nieznana.    

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera:

10 Tewet – Asara BeTewet

Dziesiątego dnia miesiąca Tewet w roku 3336 od stworzenia Świata (588 p.n.e.) wojska Króla Babilońskiego Navuhadnetsara dokonały oblężenia Jerozolimy.
30 miesięcy później – dnia dziewiątego miesiąca Tamuz (zgodnie z innym przypuszczeniem – 17-go) 3338 roku – mury miasta zostały przebite i dziewiątego Av Świątynia została zniszczona a naród Żydowski został wygnany do Babilonu na 70 lat.
Dziesiąty Tewet (Asara-Betewet) jest obchodzony jako dzień żałoby, postu i pokuty. Jedzenie i picie są zabronione od świtu do zmroku. Podobnie jak w inne dni postu jednego dnia, trwające tylko za dnia (Post Gedalii, 17 Tamuz oraz Post Estery), w trakcie trwania Postu 10 Tewet można myć się, stosować kremy, nosić skórzane obuwie – to wszystko jest zabronione tylko dnia 9 Av i w Jom Kipur.
Wzmianki o Poście 10 Tewet znajdują się już w Księdze Zachariasza (8:19, Ezekiela (24:1-2), u Jeremiasza (52:4-6).
Post ten nie podlega przesunięciu nawet jeśli przypada w Szabat.
Chorzy (nawet lekko), kobiety w ciąży i karmiące, również osoby, które ciężko znoszą post oraz dzieci są zwolnione zobowiązku postu. Jednak również te osoby nie powinny obnosić się jedzeniem, ucztować, jedzenie powinno być ograniczone do minimum. 

Rabin Szalom Dow Ber Stambler opowiada o dniu Asara BeTewet – 10 Tewet.

Koel Tora – 17.12.2018

O prawdomówności i powadze przysięgi (ciąg dalszy)
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja – jego pierwsze rozdziały – str. 3A. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

 

http://

Tewet 9

Naszym zwyczajem jest mówienie w Aleinu (Modlitewnik Tehilat Haszem s. 84) “gdyż kłaniali się próżności i nicości”, i dobitne niemówienie “i módl…”1. Powtarzane jest to również w Musafie na Rosz Haszanę i Jom Kippur. Następuje po tych słowach odkrztuszania; powodem tego jest to, że mowa pobudza ślinę, a my nie chcemy czerpać dobroczynnych skutków z tej śliny.
Zredagowane i ułożone przez the Rebego Lubawiczera, błogosławionej pamięci, Rabina Menachema Mendla Schneersona, w 5703 roku (1943) z wypowiedzi i listów szóstego Rebego Chabadu, błogosławionej pamięci, Rabina Josefa Icchaka Schneersohna.

PRZYPISY:
1
Zdanie to jest po “gdyż kłaniali się…” w niektórych wersjach Aleinu.

9 Tewet

 9 Tewet – dzień odejścia z tego świata Ezdrasza kapłana żydowskiego, który poprowadził powrotne przejście narodu żydowskiego do Ziemi Izraela po wygnaniu babilońskim (423-353 p.n.e.).

Ezdrasz nadzorował budowę Drugiej Świątyni, kanonizował 24 księgi Pisma Świętego, był przewodniczącym “Wielkiego Zgromadzenia”, uchwalił szereg praw i praktyk (w tym sformalizowane modlitwy), Pozostawiły znaczący ślad w rozwoju judaizmu. Teksty wielu modlitw i błogosławieństw są honorowane do dnia dzisiejszego.
Zmarł w dniu 9 Tewet roku 3448 od stworzenia świata – 313 rok p.n.e. – dokładnie 1000 lat po darowanie Tory Żydom na Górze Synaj. 
Odejście Ezdrasza oznaczało koniec “Ery Proroctwa”.

Tewet 8

Cemach Cedek pouczał wszystkich swoich młodszych wychowawców, wnuków że oprócz regularnych nauk powinni poznawać proste znaczenia modlitw. Raz w miesiącu dzieci przychodziły do swojego dziadka, na sprawdziany.

8 Tewet

8 Tewet 246 r. p.n.e. – przekład Tory z języka świętego na język grecki.

Drugie ‘podejście’ przetłumaczenia Tory na język grecki (nieudana pierwsza próba była 61 lat wcześniej), panujący greko-egipski Cesarz Ptolemeusz zarządził zgromadzenie 72 mędrców Tory, kazał ich umieścić w 72 oddzielnych pokojach i polecił im sporządzić tłumaczenie. 
W dniu 8 miesiąca Tewet roku 3515 od stworzenia świata (246 r p.n.e.) każdy z mędrców przedstawił swoje tłumaczenie – powstały wówczas odpowiednio 72 wersje przekładu tekstu Tory, z których każda zawierała w 13 tych samych dla każdej wersji miejscach identyczne wzmianki (każdy z tłumaczy czuł, że tłumaczenie dosłowne stanowiłoby wypaczenie rzeczywistego znaczenia Tory). Ostatecznie powstał ujednolicony przekład.
To grecki przekład stał się znany jako Septuaginty, “z siedemdziesięciu” (chociaż późniejsze wersje noszące tę nazwę są uważane za bardziej odpowiednie w stosunku do oryginałów). 
Na skutkek tego przekładu język grecki stał się drugim znaczącym językiem wśród Żydów. 
W czasach talmudycznych dzień 8 Tewet w niektórych kręgach był dniem postu, jako wyraz lęku przed szkodliwym wpływem przekładu Świętej Tory.

 

Tewet 6

“Znaj Boga twoich ojci służ Jemu całym sercem.” („Diwrei Hajamim, 28:9)

Wszelką wiedzą i każdym studiowaniem i zrozumiemniem Tory – wszystko to jest służenie Bogu. To znaczy, że osiągnięcia intelektualne doprowadzają do rzeczywistego i wyrafinowanego rozwoju oraz poprawy cech charakteru i muszą być przetłumaczone na język głęboko zakorzeniony w człowieku, język przywiązania (do Boga) głebi duszy – wszystko to, co nazywa się w leksykonie chasydzkim “avoda”.

Tewet 6

“Poznajcie B-ga waszych ojców i służcie Mu całym sercem.” (Diwrei Hajamim I, 28:9). Wszelka wiedza i zrozumienie Tory, nawet najgłębsze, najbardziej ukryte powinny być wyrażone w służbie Stwórcy; osiągnięcia intelektualne powinny doprowadzić do rzeczywistego udoskonalenia i polepszenia cech charakteru i powinny zostać przetransferowane w głęboko zakorzenione wewnętrzne oddanie (B-gu) – to wszystko w leksykonie chasydzkim określa się słowem “awoda”.

Kolel Tora – 13.13.2018

O prawdomówności i powadze przysięgi.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bawa Mecyja – jego pierwsze rozdziały – str. 3A. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

5 Tewet – Dzień „Sefarim Victory”

Tewet 5 obchodzony jest jako dzień radości w społeczności Chabad-Lubawicz. W tym dniu w 1987 roku, amerykański Federalny Sąd wydał decyzję na korzyść „Agudas Chassidei Chabad” (“Związku Chasydow Chabad”). Ta decyzja dotyczyła (i dotyczy!) praw do własności bezcennej biblioteki, należącej do Szóstego Lubawiczer Rebbe  Chabad Lubawicz – Rabina Josefa Isaaka Schneersohna. Orzeczenie to zostało oparte na podstawie tego, że Rebbe nie występował w tej sprawie jako osoba prywatna, ale jako pełnomocnik  organizacji o osobowości prawnej, którą reprezentuje „na zewnątrz”.  Lubawiczer Rebbe – Rabin Josef Isaak, zięć i następca uzasadniał swoje roszczenie , w szczególności tym, że  będzie stworzona możliwość studiowania ksiąg Tory (“sefarim”), a także zakupu nowych woluminów Tory.

Dwa tysiące Żydowskich ksiąg, znaczna część z nich wydanych w 16ym wieku, dostępne teraz są online przez internetową wyszukiwarkę również są dostępne w formacie wydruku: http://chabadlibrarybooks.com

 

Kolel Tora – 12.12.2018

Kto jest oszustem? “Nie ma przysięgi na darmo!”
Mowa m.in. o zaufaniu.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja – jego pierwsze rozdziały – str. 2B-3A. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Kolel Tora – 11.12.2018

W dzisiejszym nagraniu mowa m.in. o zaufaniu oraz o znaczeniu przysięgi
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja – jego pierwsze rozdziały אב czyli str. 2B. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Kolel Tora – 10.12.2108r.

Jeżeli nie wiadomo, kto ma rację, dzielimy się na pół, ale każdy z uczestników składa przysięgę prawdomówności…

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja – jego pierwsze rozdziały אב czyli str. 2A-2B. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.http://

Tewet 2

“Kampania Grecka” miała na celu “sprawić, by zapomnieli o swojej Torze i sprofanowali  prawa woli Twojej” (Sidur s. 59); jak ujął to Midrasz (Bereiszit Raba 16) – Grecy żądali: “Pisz … że nie masz nic wspólnego z B-giem  Izraela”. To była wojna przeciwko B-gu.”Niech studiują Torę” – proponowali Grecy – “Niech praktykują i przestrzegają przykazań-micwot i “świadectwa “, ale nie wolno im wspominać, że Tora jest Torą od B-ga, a micwot są nakazem Jego woli, Tora i micwot muszą być odcięte od B-skości.”

26 Kislew

Machabeusze

Drugi dzień Cudu Chanukowego (rok 139 p.n.e.)
W dniu 25 Kislew w roku 3622 od stworzenia świata Machabeusze wyzwolili Świątynię Jerozolimską, po zwycięstwie nad znacznie liczniejszą i potężniejszą armią króla syryj-sko-greckiego Antiocha IV, który próbował siłą wykorzenić wiarę Żydów, praktyki i trady-cje Judaizmu. Zwycięscy Żydzi dokonywali natraw, oczyszczali, koszerowali i ponownie wyświęcali Świątynię. Ale cały olej Świątyni został splugawiony przez pogańskich na-jeźdźców. Gdy Żydzi przystąpili do zapalenie świątynnej menory, okazało się, że pozo-stała tylko jedna mała porcja rytualnie czystej oliwy z oliwek. Cudownie, jednodniowa miarka oliwy paliła się przez osiem dni, aż do udało się wyprodukować nową czystą ko-szerną oliwę. Upamiętniając to cudowne zjawisko, Mędrcy ustanowili 8-dniowe Święto Chanuka, w którym to okresie zapalamy ogień na menorach chanukowych – co wie-czór, po zachodzie słońca dodajemy kolejne światło świecy lub oliwne, by przypomnieć i po raz kolejny przeżyć tam ten Cud.
(poniżej – malowidło upamiętniające zwycięstwo Machabeuszy zdobi Synagogę Or Tora w Akrze w Izraelu)

24 Kislew

1200px-Jerusalem Modell BW 2

Początek budowy Drugiej Świątyni (353 r. p.n.e.)

 

W pierwszym roku panowania Cyrusa, Króla Persji, Żydzi otrzymali pozwolenie na powrót do Izraela i odbudowanie Świątyni Jerozolimskiej. Grupa Żydów kierowana przez Zerubawel wyruszyła do Jerozolimy z wygnani babilońskiego. Wkrótce po przybyciu do Erec Israel rozpoczęli pracę przygotowawcze nad wzniesieniem Drugiej Świątyni. Jednakże mieszkańcy Samarii (Cutheanie)  fałszywie oskarżyli Żydów o spisek przeciwko królowi Cyrusowi, co poskutkowało wstrzymaniem budowy Świątyni aż do końca  panowania tego Króla oraz przez całe panowanie Aswerusa, jego następcy. Budowa została wznowiona w drugim roku panowania Dariusza, syna Aswerusa, w dniu 24 Kislew.

 

21 Kislew

Aleksander w Jerozolimie (313 p.n.e.)
Dnia 21 Kislew roku 3448 od stworzenia świat (313 r.p.n.e.) doszło do historycznego spotkania pomiędzy Szymonem HaCadykiem i Aleksandrem (“Wielkim”) Macedońskim.
Samaryjczycy, zaciekli wrogowie Żydów, przekonali Aleksandra, że odrzucenie przez Żydów jego wizerunku w Świątyni było oznaką buntu przeciwko jego suwerenności i że Świątynia powinna zostać zniszczona. Szymon HaCadyk był Kohenem Gadol (“Arcykapłanem”) w tamtym czasie, ostatnim z “Mężczyzn Wielkiego Zgromadzenia”, który odbudował Świątynię i wskrzesił judaizm z czasów Ezdraszem Wielkiego Kapłana. Dnia 21 Kislew Aleksander podążał do Jerozolimy na czele swojej armii; Szymon, ubrany w szaty Najwyższego Kapłana, w towarzystwie delegacji żydowskich dygnitarzy, wyszedł powitać go. Obie grupy zbliżały się do siebie przez całą noc; o świcie spotkali się. Kiedy Aleksander dostrzegł oblicze Najwyższego Kapłana, zsiadł z konia i ukłonił się z szacunkiem; swoim ludziom wyjaśnił, że często miał wizje podobnego mężczyzny prowadzącego go do bitwy. Shimon HaCadyk wprowadził Cesarza do Świątyni i wyjaśnił, że judaizm zabrania eksponowania jakiegokolwiek posągów; zaproponował, aby wszystkie dzieci żydowskiego duchowieństwa płci męskiej urodzone w tym roku mieli na imię “Aleksander” jako dowód lojalności wobec cesarza (w ten sposób imię “Aleksander” stało się powszechnym żydowskim imieniem).
Złowieszczy spisek Samaryjczyków został obalony, a dzień 21 Kislew 21 ogłoszono świętem. (Talmud Yoma 69a)

(Według alternatywnej wersji, to wydarzenie miało miejsce dnia 25 Tewet.)

Kolel Tora – 29.11.2018

Rozstrzyganie sporów….
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja – jego pierwsze rozdziały אב czyli str. 2A: 1-2. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Kolel Tora – 28.11.2018

Nagranie Kolel Tora – kolejny cykl.                                                                                                                             W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja – jego pierwsze rozdziały, a mianowicie str. 2A: 1-2. Rozdział ten omawia zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

 

 
 
 

19 Kislew יט כסלו

Rosz Haszana chasydyzmu

Dzień dziewiętnasty miesiąca Kislew jest obchodzony jako “Rosz Haszana chasydyzmu.”

W tym dniu w 1798 roku, założyciel Chabad Lubawicz – Rabin Zalman z Ladów Schneur (1745/12), znany również jako Alter Rebe (“Stary rabin”) – został zwolniony z Pietropawłowskiej Twierdzy w Petersburgu (Rosja), po spędzeni 53-ch dni w carskim więzieniu. To wyzwolenie stało się bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko w życiu osobistym Rabina Zalmana z Ladów, to był punkt zwrotny w historii całego chasydyzmu,

Szerzenie nauki chasydyzmu zaczęło się, w zasadzie, dwa pokolenia wcześniej.

Założyciel chasydyzmu, Rabin Israel Baal Szem Tow (1698-1760) był odkrywcą „mistycznego światła” nauk płynących z Tory, które do tej pory były dostępne tylko nielicznym kabbalistom.

Tę działalność kontynuował jego uczeń i następca Rabin Dow Ber, znany jako “Magida z Międzyrzecza”, którego imię nierozerwalnie wiąże się również z datą 19 Kislew: tego dnia w 1772 roku, 26 lat przed zwolnieniem z więzienia Rabina Schneura Zalmana, Magida opuścił ten świat, zwracając swoją duszę Stwórcy. Przed śmiercią miał powiedzieć do swojego ucznia Schneura Zalmana:

“Ten dzień – jest dniem naszego z tobą święta”

Rabin Schneur Zalman poszedł o wiele dalej, niż jego poprzednicy, znacząco rozwinął nauki chasydyzmu, rozpowszechniając je pośród społeczności żydowskiej Wschodniej Europy. Co ważniejsze, Rabin Schneur Zalman założył Chabad, jako nowy sposób nauki – filozofię i system studiów, medytacji i samodoskonalenia, co spowodowało, że abstrakcyjne dotąd pojęcia mistycyzmu stały się konkretni odczuwalne i praktycznie zrozumiałe w codziennym życiu.

Już w okresie swoich początków, chasydyzm, jego nauki stały się obiektem ostrej krytyki a nawet bezwzględnych ataków i brutalnych prześladowań ze strony przywódców religijnych Żydów litewskich i ich zwolenników. W odniesieniu do Rabina Schneura Zalmana, nawet wśród jego zwolenników i kolegów byli tacy, którzy uważali, że poszedł za daleko, odsłaniając “duszę Tory”, ukrytej do tej pory przed „nieupoważnionymi”.

Jesienią 1798 roku, na skutek fałszywego donosu sfabrykowanego przez przeciwników chasydyzmu, Rabin Schneur Zalman został aresztowany pod zarzutem tego, że jego działalność i nauki stanowią zagrożenie dla rosyjskiej monarchii. Alter Rebe został aresztowany i osadzony w Pietropawłowskiej Twierdzy. Podczas przesłuchań, musiał wyjaśniać carskim ministrom podstawy judaizmu, jak również wyjaśnić różne aspekty chasydzkich nauk i praktyk. Po 53 dniach został oczyszczony ze wszystkich zarzutów i zwolniony.

Rabin Schneur Zalman widział we wszystkim, co się wydarza odzwierciedlenie dziejów z Góry. Swój areszt traktował tylko jako echo oskarżenia płynącego z Niebios, karę za ujawnianie najskrytszych tajemnic Tory. W swoim wyzwoleniu, ujrzał znak, że w niebiańskim sądzie uzyskał uniewinnienie. Po uwolnieniu, 19 Kislev Alter Rebe podwoił swoje wysiłki zarówno w rozpowszechnieniu nauk chasydyzmu, jak i ich rozwoju.

W ten sposób dzień 19 Kislew stał się swojego rodzaju dniem urodzin chasydyzmu – momentem, gdy mu było dozwolono, pozostawiając „łono tajnej doktryny,” ujawnić się i utwierdzić, jako organiczna część nauk Tory i praktyki judaizmu.

 

Rosz HaSzana Chassidus

Przełomowe wydarzenie w historii chasydyzmu.

Dziewiętnasty dzień hebrajskiego miesiąca Kislew obchodzony jest jako “Rosz ha-Szana chasydyzmu”. W tym dniu, w roku 1798, założyciel chasydzkiego ruchu Chabad, Rabin Schneur Zalman z Liadi (1745-1812), został uwolniony z więzienia w carskiej Rosji. Bardziej, niż wyzwolenie jednego człowieka – Rabina, było to przełomowe wydarzenie w historii chasydyzmu, zwiastujące nową erę szerszego rozpowszechnienia “wewnętrznej duszy” Tory.
Publiczne ujawnienie nauk chasydyzmu faktycznie rozpoczęło się dwa pokolenia wcześniej. Założyciel ruchu chasydzkiego, Rabin Israel Baal Szem Tow (1698-1760), uświadomił, pokazał swoim uczniom mistyczne źródła ducha Tory, która to wiedza przed tym była dostępna jedynie wybranym kabalistom swoich pokoleń. Pracę tę kontynuował uczeń Baal Szem Towa, Rabin DowBer, “Maggida z Międzyrzecza”, którego osoba jest również głęboko związana z datą “19 Kislew”: tego dnia w 1772 roku, 26 lat przed uwolnieniem rabina Schneura Zalmana z więzienia Maggid zwrócił duszę swemu Stwórcy. Przed swoim odejściem z tego świata powiedział do swojego ucznia, rabina Schneura Zalmana: “Ten dzień jest naszym Jom Tow (Świętem)”.

Rabin Schneur Zalman poszedł znacznie dalej niż jego poprzednicy, przenosząc te nauki do szerszych grup społeczności żydowskiej w Europie Wschodniej. Co ważniejsze, rabin Schneur Zalman założył ruch “Chabad” – filozofię i system nauki, medytacji i drogę doskonalenia charakteru, które sprawiły, że te abstrakcyjne pojęcia były racjonalnie zrozumiałe i stały się praktycznie stosowane w codziennym życiu.

W latach swojego tworzenia się i umocnienia ruch chasydzki był przedmiotem silnej, często złośliwej opozycji ze strony zarówno rabinów, jak i świeckich Żydów. Nawet w społeczności chasydzkiej wielu kolegów Rabina Schneura Zalmana uważało, że “posunął się za daleko” w utożsamieniu i popularyzacji ukrytej dotąd istoty Tory.
Jesienią 1798 r. Rabin Schneur Zalman został aresztowany pod zarzutem, że jego nauki i działania zagrażającego imperialnemu autorytetowi cara i został uwięziony w twierdzy na wyspie rzeki Newa w Petersburgu. W trakcie przesłuchań był zmuszony przedstawić ministrom carskim podstawowe zasady judaizmu i wyjaśnić różne punkty filozofii i praktyki chasydzkiej. Po 53 dniach został oczyszczony z zarzutów i zwolniony.
Rabin Schneur Zalman widział te wydarzenia jako odbicie tego, co się działo Na Górze. Uważał, że jego aresztowanie było jedynie ziemskim echem niebiańskiego oskarżenia przeciwko ujawnieniu szerszej społeczności najbardziej ukrywanych sekretów Tory. W swoim uwolnieniu, dość szybkim, spostrzegał “potwierdzenie i usprawiedliwienie w Niebie” dla swoich działań .
Po uwolnieniu w dniu 19 Kislew, wymiernie zaktywizował swoją działalność, rozpowszechniając swoje nauki na znacznie szerszą skalę, z bardziej szczegółowymi i “przyziemnymi” wyjaśnieniami, niż przedtem.

Rabin Schneur Zalman z Liadi jest znany jako jako “Alter Rebbe” (” Stary Rebe ” – w języku jidysz) oraz “Baal HaTanja” (“Mistrz Tanji”), a także często przez innych jest nazywany “Shneur Zalman Baruchowicz” (imię i otczestwo – z rosyjska, gdyż pochodził z Rosji), lub akronimem “RaShaZ” (רש”ז), pochodzącym z “Baal HaTanja ve-haShulchan Aruch” “(Mistrz Tanji i Shulchan Aruch), lub też “Admor HaZaken “( “Stary Rebbe” w języku hebrajskim), “Rabbenu HaZaken”, “Rabbenu HaGadol”, “nasz wielki rabin”, “GRaZ” i „Raw”.

Jednym z głównych dzieł Alter Rebbe jest Tanja (hebrajski: תניא) – jest to wczesne dzieło chasydzkiej filozofii. Tanja była opublikowana po raz pierwszy w 1797 r. Formalnym tytułem jest Likkutei Amarim (ליקוטי אמרים, hebrajski, “zbiór oświadczeń „), jednak dzieło to jest bardziej znane dzięki słowu otwierającemu: „Tanja”, co oznacza „nauka z Beraita (żydowskie Prawo Ustne)”. Tanja składa się z pięciu sekcji, które określają chasydzką psychologię mistyczną i teologię jako podręcznik do codziennego życia duchowego w żydowskim postrzeganiu, codziennego studiowania.
Tanja jest głównym dziełem filozofii Chabadu i podejścia Chabadu do mistycyzmu chasydzkiego, ponieważ definiuje swoją ogólną interpretację i metodę.

Bardzo znaczącym dziełem Alter Rebbe jest również “Szulchan Aruch HaRaw” (hebr. שולחן ערוך הרב: “Kod żydowskiego rabbinicznego prawa”, a także Szulchan Aruch HaRaw) – jest szczegółowym zapisem obowiązyjącej halachy.

Dziewiętnasty Kislew oznacza więc “narodziny” chasydyzmu: punkt, w którym pozwolono mu wynurzyć się z łona “mistycyzmu” w świetle dnia, aby wzrastać i rozwijać się jako integralna część Tory i żydowskiego życia.

Kislew 16

Fundamentalną  zasadą filozofii Chabadu jest uznanie tego, że powinnością umysłu, który w sposób naturalny jest usytuowany ponad sercem,  jest pokierowanie sercem, by służyło Haszem, przy wykorzystaniu wszelkich zasobów intelektualnych, zrozumienia i głębokiej kontemplacji nad wielkością Stwórcy Wszechświata.

 

16 Kislew

noahsark-1

 

Arka Noego  spoczęła na lądzie  (2104 r. p.n.e.)

Dnia 16 Kislew dno arki Noego, zanurzone na 11 łokci pod powierzchnią wody, dotknęło twardego gruntu. Arka spoczęła na szczycie góry Ararat.

 

(Jest to zgodne z opinią talmudycznego mędrca Rabiego Jozuego, który utrzymuje, że Powódź rozpoczęła się dnia 17 Ijar.)

Wykład Rabina – 20.12.2018, Łódź

W Torze nie ma zbędnych słów…
Wykład Rabina Szaloma Ber’a Stamblera w Synagodze Łódzkiej z dnia 20.12.2018.
Temat m.in. parsze Tory z Księgi Bereszit – Chajej Sara.

http://

Ślub VII Rebbe Notatka z historii

W dniu 14 Kislew 5689 roku (1928 r.) Rabin Menachem Mendel Schneerson wziął ślub z  Rebbecin Chają Muszką Schneersohn (1901- 1988), średnią córką Rabina Josefa Icchaka Schneersohna (1880 – 1950), Szóstego Rebbe  Chabad Lubawicz.
Ślub odbył się w Warszawie, w Jesziwie prowadzonej przez Chabad Lubawicz, Tomchei Temimim (Akademia Talmudyczna).
Po śmierci Rebbego Josefa Icchaka w 1950 roku, Rabin Menachem Mendel przejął przywództwo nad całym Ruchem Chabad Lubawicz, jako Siódmy Rebbe z Chabad Lubawicz.
W dniu 14 Kislew 1953 roku Rebbe i Rebecin obchodzili   25-ą rocznicę ślubu. Tego dnia,  przy farbrengen – zgromadzeniu chasydów, zwracając się do wszystkich zgromadzonych, Rebbe powiedział: “To dzień, w którym zostaliśmy na zawsze złączeni – ja z wami, a wy ze mną”

14 Kislew

Urodziny Reubena (1568 p.n.e.)

Reuben, najstarszy syn Jakuba i Lei , urodził się w Charanie (Mezopotamii) 14 dnia miesiąca Kislew w roku 2193 od stworzenia świata (1568 r.p.n.e.). Jako pierworodny syn Jakuba, miał początkowo pierwszeństwo objęcia naczelnikostwa w Izraelu i do podwójnej części w Ziemi Świętej, ale te przywileje zostały mu odebrane (i dane odpowiednio Judzie i Józefowi), ponieważ zgrzeszył “gwałcąc łoże swojego ojca” . ” Reuben bezskutecznie próbował zapobiec prześladowaniu Józefa przez swoich braci w 2216 roku (1545 r. p.n.e.), a następnie potępił ich za sprzedaż go w niewolę (Księga Rodzaju 37:21, 42:22). W 2238 r. Przeniósł się do Egiptu wraz z ojcem, braćmi i ich dziećmi, gdzie zmarł w dniu swoich 125ch urodzin w 2318 r. (1443 r.p.n.e.).

Kislew 13

Mój ojciec powiedział: Chassidus zmienia to, co istnieje, i odkrywa esencję natury. Esencja natury Żyda jest poza oszacowaniem i oceną, ponieważ jest on częścią Esencji (B-ga), a ktokolwiek ma w sobie choćby część Esencji, jest tak, jakby obejmował całość. Tak jak Esencja jest nieograniczona, tak i jej część jest nieograniczona. Jest to podobne do cicit “na rogu udrania” (Bamidbar 15:38) – “jest z tego samego materiału co róg ubrania”  ( Menachot 39a). (Istnienie duszy jako odrębnej istoty Esencji B-ga) jest tylko dlatego, że B-g * stworzył duszę, by mogła być stworzoną istotą; a Chassidus objawia istotę natury (duszy).

 

* w oryginalnym tekscie jest użyte słowo Acmut – “Najwyższa Esencja Boskiej istoty.”

13 Kislew

Talmud Babiloński skompletowany  (475 CE)

 

W pierwszych dekadach piątego wieku, Raw Aszi (zm. 427 r.) oraz Ravina I (zm. 421 r )- wielcy żydowscy uczeni, mędrcy, talmudyści, prowadzili grupę Amoraj’ów (mędrcy Talmudu) prowadzącą prace nad skompletowaniem Talmudu. Było to wielkie i znaczące przedsięwzięcie – opracowanie i sporządzanie Talmudu Babilońskiego – zbieranie materiałów, ich publikacja, niekończące się dyskusje , debaty i orzeczenia wielu uczonych i mędrców, które trwały na przestrzeni ponad 200 lat od czasu zestawiania Miszny przez Rabina Judy Hanassi w roku 189. Ostatni z redaktorów i kompilatorów był Ravina II, który zmarł w dniu 13 Kislew roku 4235 od stworzenia świata (475 r. n.e); po śmierci Ravina II żadne uzupełnienia ani zmiany już nie były wprowadzane do Talmudu, z wyjątkiem minimalnych zmian edytorskich dokonanych przez Rabbanan Sawura’i (476-560).
Ta data – dzień 13 Kislew wyznacza zatem punkt, w którym dalsze prace zostały zamknięte, Talmud był skompletowany i stał się podstawą dla całej dalszej egzegezy prawa Tory.

 

Talmud (hebr. תלמוד talmud – nauka) – jedna z podstawowych ksiąg judaizmu ( nie jest uznawana za świętą ). istnieją dwa Talmudy: Talmud Jeruszalmi (Jerozolimski, zwany też Palestyńskim, rzadziej Talmudem Ziemi Izraela) i Talmud Bawli (Babiloński)

Kislew 12

Baruch szepetarani * (Sidur s. 70), recytuje się nie wymawiając imienia B-ga Wszechmogącego. Wypowiada się w poniedziałki, czwartki lub Rosz Chodesz, ale nie w Szabat.

 

Mamy tradycję przypisywaną Baal Szem Tow: Gdy słyszy się niepochlebną wypowiedź o innym Żydzie, nawet jeśli nie jest osoba ta nam znajoma, powinno sprawiać nam to głęboki ból. Bo jedno z tych dwóch z pewnością jest błędem: jeśli to, co mówią o osobie, jest prawdą, to mówienie jest niedorzeczne; a jeśli to nie jest prawdą, to wypowiadający się sam jest w niezdrowej sytuacji.

 

* jest to błogosławieństwo recytowane 13-letniemu synowi, gdy młodzieniec czyta po raz pierwszy Torę po ceremonii Bar Micwa

10 Kislew

Wyzwolenie Rabina Dow Ber z Lubawiczów (1826)
W 1826 r. Rabin Dow Ber z Lubawiczów (patrz wpis z kalendarza zdnia wczorajszego, 9 Kislew) został aresztowany pod zarzutem, że jego nauczanie judaizmu, nauk Tory, podważanie autorytetu władzy Cara itd. , ale później został oczyszczony z zarzutów.
Data jego uwolnienia to 10 Kislew, obchodzona jest wśród chasydów Chabad Lubawicz Chassidim jako “święto wyzwolenia”. Tachnun (spowiedź grzechów) jest pominięty w modlitwach dnia, odbywa się farbrengen’y i studiuje nauki rabina Dow Bera.

Kislew 7

Istnieją trzy szkoły myślenia:

1. Domena unieważnienia tematu poprzez wskazanie odrażającej i odrażającej natury wszystkiego, co jest cielesne i materialne. To jest szkoła Mussara.

2. Szkoła rozpoznawania wyższości “formy wewnętrznej” (*1) i duchowej – wymiaru cech charakteru i intelektualizmu (**2) – oraz wskazania, w jaki sposób można zbliżyć się do osiągnięcia tego. To jest szkoła filozofii Chakira.

3. Domena przewagi formy nad materią. Ta szkoła uczy unikalną jakość materiału po oczyszczeniu i wyjątkową jakość “formy” po zintegrowaniu z materiałem; oba mają być tak dokładnie zespoleni, że nie można wykryć, gdzie którekolwiek z nich zaczyna się lub kończy – ponieważ “Ich początek jest ‘wtłoczony’ w ich koniec, a ich koniec w ich początek.”  Jeden B-g stworzył jedno i drugie, i dla jednego celem jest – ujawnienie światła Świętości Jego ukrytej mocy. Tylko jedno i drugie razem dopełnią doskonałości pożądanej przez Stwórcę. To jest szkoła (nauki / nauczania) Chassidus.

[  *1  Hbr. tzura, “forma”, w przeciwieństwie do chomera, “materia”; na przykład siła życiowa ciała – dusza – jest jego “formą”, jej wewnętrznym wymiarem duchowym; samo ciało jest zewnętrznym wymiarem fizycznym, “materią”. ]

[ **2  W przeciwieństwie do wymiaru spraw cielesnych.]

 

Kislew 6

Mój ojciec powiedział, że recytacja “sz’ma” przed nocnym snem (s. 118-124) jest niczym “zminimalizowana spowiedź” przed śmiercią. Ale potem opuszcza się ‘plac targowy’ na zawsze, a “sprawy do załatwienia na dziś” już się nie załatwi. Gdy zaś odmawiamy Sz’ma każdej nocy przed snem, wciąż jesteś w środku “rynku” i nadal możemy  realizować się i osiągnąć.

Cheszwan 28

Pojęcie B-skiej Opatrzności jest następujące: nie wszystkie konkretne działania różnych istot są prowadzone przez Opatrzność, i nie jest tak, że wyłącznie Opatrzność sama w sobie jest siłą życiową, podtrzymującą egzystencję każdej istoty – nawet bardziej, konkretne działania jakiejkolwiek istoty w zasadzie odnosi się do wielkiego projektu Stworzenia… Zbiór wszystkich poszczególnych aktywności prowadzi do ukończenia wielkiego projektu B-ga w tajemnicy całego Stworzenia.
Rozważ to: jeżeli kołysanie się źdźbła trawy jest działaniem B-skej Opatrzności i jest istotne dla wypełnienia celu Stworzenia, o ile bardziej w odniesieniu do całej ludzkości i Izraela (ludzi blisko niego) w szczególności!

Cheszwan 27

R. Aizik Homiler: Gdy przyjechałem do Ljozny, spotkałem starszego chasyda, który był chasydem Maggida i R. Menachema Mendla z Horodoka. Mówili:

Miłuj bliźniego swego – miłuj Żyda, a B-g będzie miłował ciebie;

czyń dobro wobec bliźniego swego – czyń dobro wobec Żyda, a B-g będzie czynił dobro wobec ciebie; 

przyjdź z pomocą bliźniemu swemu – Żydowi, a B-g przyjdzie z pomcą tobie.

27 Cheszwan

Potop-koniec

 Dnia 27 Cheszwan  roku 2104 r. p.n.e. :

 

 

“A miesiąca drugiego, dwudziestego siódmego dnia miesiąca wyschła ziemia…” (Bereszit, 8:14).

Po pełnych 365 dniach Wielkiego Potopu, który unicestwił całe życie na ziemi, z wyjątkiem tych, których Wszechmogący ocalił a Arce: osiem osób  – Noe i jego rodzina oraz zwierzęta – po parze z każdego gatunku. 

W tym dniu B-g nakazał Noemu: “Wyjdź z arki i rozmnażaj się…”  by zamieszkać na ziemi i zaludnić oraz ucywilizować ją.

Cheszwan 26

Realnym sposobem poznania własnego charakteru jest rzetelne rozpoznanie własnych wad oraz własnych cech pozytywnych. A gdy się pozna swoje wady trzeba je przepracować, naprawić, a nie użalać się nad sobą.

 

Cheszwan 25

Boska Opatrzność prowadzi każdego do jego miejsca pobytu w celu wzmocnienia jiddishkeit i krzewienia Tory.

Gdy orzesz i siejesz – rzecz rozwija się, rośnie.

Cheszwan 24

W sprawach materialnych zawsze powinniśmy odnosić  się do tych, czyja sytuacja jest niższa niż własna i dziękować Bogu za łaskawość i dobroć, którą nas obdarował.

W sprawach duchowych powinniśmy odnosić się do tych, którzy są na wyższym poziomie i błagać Boga, by obdarował też nas inteligencją, abyśmy się uczyli od innych oraz zdolnością i siłą do podnoszenia się na wyższe poziomy (duchowe).

 

Cheszwan 23

Cemach Cedek był aresztowany dwadzieścia dwa razy podczas konferencji rabinicznej w Petersburgu, w 5603 (1843), z powodu przeciwstawienia się żądaniom rządu dotyczących zmian w edukacji itp.

Minister, prowadzący z nim pertraktacje wykrzykiwał: “Czy to nie bunt przeciwko rząd?!”

Cemachh Cedek odpowiedział: “Buntownik przeciwko rządowi może zostać ukarany śmiercią ciała, buntownik przeciwko Królestwu Niebios jest karany śmiercią duszy, a co jest gorsze?

Cheszwan 21

Można modlić się tak głęboko, że modlitwa przekształca rozumienie mózgu w emocjonalną wrażliwość serca – i (także przenosi) i mózg i wrażliwość serca – razem do praktycznej służby Haszem – wykonywania micwot z bojaźnią-przed-Niebem i nabywania dobrych cech charakteru.

Cheszwan 20

Narodziny Rabina Szaloma Dow Ber’a w roku 1860, który Cemach Cedek nazwał „Kitra” ( „korona” wg numerologii roku 5621). Nadane jemu imię składało się z: imienia Mitteler Rebbe (Rabin Dow Ber) oraz części imienia Cemach Cedek (Rabin Szalom Szachna)

Każdego roku mój ojciec w dniu swoich urodzin pisał maamar, ale robił to w tajemnicy, z wyjątkiem, gdy dzień urodzin pokrywał się z dniem Szabatu. W dzień jego ostatnich (na tej ziemi) urodzin, w 1919 roku, wygłosił maamar Natata lirei’echa neiss … (Tehilim 60:6). Gdy skończył, powiedział do mnie: „w dzień swoich urodzin człowiek powinien powiedzieć Chassidus. Niech B-g wynagrodzi cię abyś mógł wygłaszać Chassidus na swoje urodziny, ale powinieneś to czynić z dobrocią i miłosierdziem.” 

Minęło siedem lat, jak to się stało.

 

Kolel Tora – 29.10.2018

“Nas interesuje, co Haszem mówi poprzez słowa Torę, co robić w danej sytuacji?!”
Opinie, interpretacje mędrców Tory m.in. szkół Hillela i Szamaja, Rabi Akiwy.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Cheszwan 19

Odpowiedź Alter Rebbe w yechidus: Chassidus to “Sz’ma Israel”(1). Wyraz sz’ma jest akronimem s’u marom eineichem: “Wznieście swoje oczy wysoko” (2) Werset mówi “na wysokości” ( marom), a nie “ku niebiosom” (szamajim). “Wysoko ku górze” oznacza wyższy i jeszcze wyższy, aby osiągnąć poziom wyższy od intelektu, i uchwycić to samo w sobie intelektualnie – jak stwierdza werset “i zobaczyć, kto je stworzył”.

 

(1) Słuchaj Israel
(2) Jeszajahu 40:26.

Kolel Tora – 26.10.2017

Jeżeli człowiek zdradził swoje zamiary w obecności dwóch świadków i zrobił to, jest winny – był napad (czy nie jest winny?…)
Opinie, interpretacje mędrców Tory m.in. szkół Hillela i Szamaja, Rabi Akiwy.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Cheszwan 17

Trzeba pilnować czasu. Trzeba pilnie „zaakceptować jarzmo Tory”. Każda chwila, każdy dzień, który mija, to nie tylko dzień, ale troska o życie. Dni mijają; jak mówi Talmud (Jeruszalmi Berachot 1: 1), “Przychodzi dzień i dzień odchodzi, tydzień przychodz itd., … miesiąc itd., … rok itd., …” Mój ojciec cytował Alter Rebbe: letni dzień i zimowa noc to rok.

Kolel Tora – 25.10.2018

Czy ten, który pożyczył “przez przypadek” jest pożyczkobiorcą czy złodziejem?
Kto jest złodziejem?
Opinie, interpretacje mędrców Tory m.in. szkół Hillela i Szamaja, Rabi Akiwy.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

 

 

Kluczowa próba (do rozdziału Tory “Wajera”)

AKEDA – Poświęcenie Isaaka
W poprzednim rozdziale Tory czytamy o tym, jak Abraham otrzymał rozkaz od B-ga: “Wyjdź z ziemi twojej, z ojczyzny twojej i z domu ojca twojego – do ziemi, którą ci wskażę…”. B-g rozkazał mu opuścić rodzinne otoczenie i udać się w nieznane miejsce. Z czasem okazuje się, że udał się do Ziemi Izraela, która zostanie mu przekazana, ale w tam tym czasie Abraham na pewno nie miał najmniejszego pojęcia, dokąd zmierza. Ale rozkaz jest rozkaz i dlatego on z pokorą wyruszył w drogę.
Koniec końców wielka podróż Abrahama będzie wypełnieniem jego misji jako ojca monoteizmu. Zmierzy się on z całym światem bałwochwalstwa i osiągnie zwycięstwo w tej walce, o którym nawet nie mógł marzyć. Nawiasem mówiąc, zbyt często przyjmujemy naszych biblijnych bohaterów za pewnik, jako “samo przez się….”. Nie doceniamy wielkiego wkładu, jaki Abraham wniósł w rozwój światowej cywilizacji.
Ostatecznie to on sam – Abraham zmienił sposób myślenia całego świata! Wiara w jednego niewidzialnego B-ga była kulturowym szokiem dla ówczesnych bałwochwalców. Ta zasługa uczyniła Abrahama nie tylko założycielem narodu żydowskiego, ale także ojcem wszystkich światowych religii monoteistycznych. Nic dziwnego, że niedawna ankieta na temat “stu najbardziej wpływowych osób” w historii postawiła Abrahama na czele listy, daleko wyprzedzając innych założycieli religij, a nawet ludzi takich jak Madonna, Britney i Bills, jak Clinton i Gates.
Według naszych mędrców ta podróż w nieznane była pierwszą z dziesięciu prób wiary, którymi Najwyższy poddał Abrahama. Jednak ostatnia próba, o której czytamy w rozdziale “Wejera”, jest uważana za najważniejszą, kluczową. Akeda – Ofiara Izaaka, syna ukochanego, upragnionego, na którego czekał od stulecia, zajmuje znacznie więcej miejsca w Torze, w naszych modlitwach i pismach komentatorów.
Dlaczego tak się dzieje? Pierwsza próba – “Idź!” – właściwie miała wpływ na cały świat, podczas gdy Ofiara Izaaka miała miejsce tylko między ojcem, synem i Stwórcą. Gdzieś na odległym szczycie góry, z dala od wścibskich oczu, wybuchł rodzinny dramat. Z drugiej strony, podróż Abrahama odbyła się przed niemal całą społecznością. Oczywiście taka próba na oczach wszystkich wokół powinna być uważana za ważniejszą niż próba osobista, “prywatna sprawa” ojca i syna.
Odpowiedź jest taka: zanim przyjmiemy globalną misję dla całej ludzkości, musimy najpierw uświadomić sobie nasz własny związek z B-giem. Albo, prościej, zanim zaczniesz zmieniać świat, musisz dowiedzieć się kim jesteś. Jeśli nie znasz siebie, nie zdajesz sobie sprawy z osobistej misji duchowej, jak możesz myśleć o tym, by wpłynąć na innych, na resztę społeczeństwa?
Mędrcy uczą nas: “Napraw siebie, zanim zaczniesz ulepszać innych”. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinniśmy nawet próbować uczyć innych, dopóki sami nie będziemy doskonali (a tak w ogóle, kto jest doskonały?). Oznacza to jednak, że jeżeli rościmy nadzieję wpłynąć na innych ludzi, nasze wezwanie musi brzmieć autentycznie i szczerze. Jak możemy wpływać na innych, jeśli sami nie jesteśmy godni zaufania? Dobry sprzedawca wierzy w swój produkt (nawet jeśli musiał sam siebie przekonywać, aby w to uwierzyć …).
Powszechnie znany mędrzec Tory Hillel w “Pirkej Awot” (“Sentencje Ojców”) mówi nam: “Nie osądzaj swojego bliźniego, dopóki nie znajdziesz się “w jego butach” (dosłownie “w jego położeniu “). I zgodnie z jedną z alternatywnych interpretacji tego komentarza, aby dobrze osądzić kogoś, musisz najpierw ustalić, jaka jest reputacja tej osoby w jego własnym otoczeniu lub jego domu. Czy nie ma prawdy w dowcipie Jackie Mason o tym, jak żydowski mąż, który daje światło całemu miastu, przekraczając próg swojego domu, natychmiast staje się „pantoflarzem”?
Istnieje bardzo trafna opinia: “Jedynym kazaniem każdego rabina jest jego obraz codziennego życia”. Jest to absolutnie prawdziwe. Możemy uczyć wszystkich wokół przynajmniej do następnego Jom-Kipur, ale jeśli nasze słowa były tylko „aranżacją” i nie zostały potwierdzone czynami, wtedy ludzie tego „nie kupią”, pozostaną obojętni. Najbardziej „złotousty” mówca nie będzie w stanie zainspirować innych, jeśli ci, którzy go słuchają, wiedzą, że przesłanie jest płytkie i nie poparte własnym szczerym przekonaniem oraz czynem.
Dlatego, chociaż opowieść o podróży Abrahama i jego globalnej misji pojawia się w Torze (i odbywa się chronologicznie) przed Próbą Kluczową, to jednak historia Akeda jest zasadniczo dominująca. Nie tylko dlatego, że ta próba jest najtrudniejsza (dla ojca), ale także dlatego, że nasza osobista lojalność i uczciwość zawsze stanowi moralną podstawę naszej misji dla świata. W ostatecznym rozrachunku nadaje to powagę i wiarygodność osobie i temu, czego naucza.
(opracowanie na podstawie tekstu Rabina Josefa Goldmana)

 

Cheszwan 16

Myśli są odzieniem i sługą  intelektu i emocji (Tania, rdz 4). 

Nawet gdy nie służą intelektowi czy emocjom, nadal funkcjonują – jest to proces myślenia i medytacji. Jednak wówczas taka „praca” pozbawiona jest nie tylko treści, ale również otwiera przestrzeń do demoralizacji … Tłumaczy się to tym, że “obce”, niedookreślone bądź złe myśli pojawiają się, gdy „w głowie panuje pustka”. W przypadku, gdy umysł jest zajęty, „ma coś do roboty”, funkcjonuje, by służyć, i nie ma miejsca na głupie i próżne myśli, pozbawionych sensownych treści.

 

Kolel Tora – 24.10.2018

Powiernika obejmują szczególne wymagania….
Co jest w rzeczywistości kradzieżą?
Opinie, interpretacje mędrców Tory m.in. szkół Hillela i Szamaja, Rabi Akiwy.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

15 Cheszwan – “Noc Kryształowa”

Kristallnacht – Noc Kryształowa (1938)
Tej nocy – 15 Cheszwan w 1938 r. – trwającej do następnego dnia (ówczesnie – 9 listopada, według świeckiego kalendarza) naziści rozpoczęli skoordynowaną akcję bestialskich pogromów społeczności żydowskiej w Niemczech.
Zachęceni przez władzę, uczestnicy zamieszek zaatakowali – bili, zabijali Żydów, spalili i zniszczyli 267 synagog, zdewastowali 7500 firm, których właścicielami byli Żydzi, też nie zaoszczędzili, splądrowali niezliczone żydowskie cmentarze, szpitale, szkoły i domy prywatne, podczas gdy policja i strażacy stali obok, praktycznie nie reagowali.
Dziewięćdziesiąt jeden Żydów zginęło, 20 000 Żydów deportowano do obozów koncentracyjnych.
Te pogromy, których powszechnie znana nazwa: “Noc Kryształowa” (“noc rozbitego szkła”, odnosi się do ogromnej- ilości szkła z rozbitych okien synagog, witryn, prywatnych domów i mieszkań żydowskich zwykłych mieszkańców.
Ta noc, te wydarzenia były punktem zwrotnym, po którym nasiliła się nazistowska polityka antyżydowska w Niemczech, która się rozciągnęła po świecie.

15 Cheszwan

Mattitjachu

15 Cheszwan – Rocznica śmierci Mattitjahu 

 

W 2 wieku p.n.e. na  Ziemi Świętej rządzili Seleucydzi (syryjsko-greckie rządy), którzy (przy współpracy z żydowskimi hellenistami), wprowadzali pogańskich bożków do Świątyni również  (z dużym naciskiem) nakłaniali ludność Izraela do hellenizacji. 

Mattitjahu, syn arcykapłana Jochanana, był człowiekiem już w podeszłym wieku , kiedy ‚podniósł miecz i wniósł flagę’ sprzeciwu w miejscowości Modiin na wzgórzami Judei. Na jego wołanie zebrały się tłumy Żydów: “Kto to staje w obronie wiary w Boga Jedynego, chodź ze mną!” , stworzyli ruch oporu, niczym partyzanci walczyli z Grekami z kryjówek górskich.

Na czele ruchu stanął Mattitjahu, lecz po roku zmarł – dnia 15 Cheszwan roku 3622 od stworzenia świata (139 p.n.e.). Jego pięciu synów – „Machabeusze”- Juda, Jochanan, Szimon, Elazar, Jonatan – podtrzymali walkę wraz z synami Izraela rozpoczętą przez Mattityahu aż do ostatecznego zwycięstwa, obchodzonego każdego

Kolel Tora – 23.10.2018

Jak liczyć stratę? Moment kradzieży ?… Kto jest złodziejejm?
Opinie, interpretacje mędrców Tory m.in. szkół Hillela i Szamaja, Rabi Akiwy.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Wajece

Parsza Wajece – Bereszit – בראשית (Księga Rodzaju) 28:10 – 32:3

Wajece lub Wajecei – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i wyruszył”, jest to pierwszy wyraz w niniejszej parszy. Parsza Wajece jest 7-ą w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym. Tekst Parszy Wajece składa się z 7’512 Hebrajskich liter i 2’021 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Wajece:

„I wyruszył Jakub z Beer-Szewa, i udał się do Charanu…”

Jakub opuszcza dom rodzinny w Beer-Szewie i wyrusza do Charanu. Po drodze zmęczony zatrzymał się na noc w “pewnym miejscu”, zasypia i śni mu się sen – drabina łącząca niebo i ziemię, po której aniołowie wchodzą i schodzą – w górę i w dół. W tym śnie, Bóg  objawia się Jakubowi i zapowiada, że ziemia, na której leży, zostanie przekazana jego potomkom. Nazajutrz, Jakub podnosi kamień, który służył mu zagłówkiem i ustawia go jako ołtarz – pomnik tego niezwykłego wydarzenia, obiecuje przy tym, że będzie tu wzniesiony Dom Boży.

W Charan Jakub zatrzymuje wuja Labana, zgodnie z poleceniem swojej matki Riwki.

Laban był pasterzem.

 

Od pierwszego spojrzenia Jakub zakochuje się w jego młodszej córce Rachel i prosi Labana o jej rękę. Wuj zgadza się, by Jakub poślubił jego córkę Rachel, ale żąda w zamian od Jakuba, by za nim poślubi córkę, odpracował u niego przez siedem lat jako pasterz.

Ale po tym okresie, w noc poślubną, zamiast Rachel, Laban wysłał do Jakuba swoją najstarszą córkę Leję. Prawda wychodzi na jaw dopiero rano.

Zakochany Jakub wciąż nieustannie ubiega się o rękę Rachel. Laban w końcu zgadza się, oddać Jakubowi w żony Rachel, ale żąda od niego kolejnych siedmiu lat służby u niego. Jakub się zgadza i na te kolejne lata pracy u Labana.

Lea rodzi Jakubowi sześciu synów: Reubena, Szymona, Lewi, Judę, Issachara i Zewluna, rodzi też córkę Dinę.

Rachel pozostaje bezpłodna, wtedy zrozpaczona oddaje Jakubowi swoją służącą Bilgę, by poczęła od Jakuba i rodzą się u niej synowie: Dan i Naftali.

Ale i Lea widząc, że przestała rodzić, wzięła swą niewolnicę Zilpę i dała ją Jakubowi za żonę. Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi syna. Wtedy Lea zawołała: «Szczęśliwie!» i dała mu imię Gad. A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi drugiego syna, Lea powiedziała: «Na moje szczęście! Bo kobiety będą mnie zwały szczęśliwą». Dała więc mu imię Aser.

Rachel wciąż gorąco nieustannie modli się, by Bóg zesłał jej dziecko, aż w końcu modlitwy jej zostaną wysłuchane – rodzi Jakubowi syna, któremu na imię dają Józef.

Po czternastu latach bycia w Charanie Jakub zapragnął wrócić do domu rodzinnego, ale Laban namawia go by został, obiecując udział w mieniu, jako wynagrodzenie za wieloletnią pracę. Jednak i tej obietnicy wiarołomny Laban nie dotrzymuje.

Mimo to Jakub dorobił się majątku, a po sześciu latach, potajemnie opuszcza Charan. Laban wyrusza ze swoimi ludźmi w ślad za nim, w pogoń. W końcu dościga Jakuba, ale Bóg objawia się we śnie Labanowi, by ostrzec by ten nie przyczyniał żadnej szkody Jakubowi.

Laban i Jakób zawierają przymierze na wzgórzu Gal-Ed, po czym Jakób wyrusza do Ziemi Świętej. Tam witają go aniołowie

Kolejność czytania Parszy w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit 28:10–22
Drugie czytanie – Bereszit 29:1–17
Trzecie czytanie – Bereszit 29:18 – 30:13
Czwarte czytanie – Bereszit 30:14-27
Piąte czytanie – Bereszit 30:28 – 31:16
Szóste czytanie – Bereszit 31:17–42
Siódme czytanie – Bereszit – 31:43 – 32:3

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera – odpowiedź na ważne pytanie:

Rebbe I Rabin

Rebbe i Rabin

Po przejściu na emeryturę ze służby wojskowej w 1968 roku, Jichhak Rabin, początkujący w polityce, w wieku czterdziestu lat, został mianowany ambasadorem Izraela w Stanach Zjednoczonych.

Rabin pochodził z nie religijnej rodziny.

Jego pierwsze spotkanie z Chabadem miało miejsce w 1966 roku, kiedy służył jako szef sztabu sił obrony Izraela. Rebbe, B”P Rabin Menachem Mendel Schneerson powierzył swoim uczniom zadanie wspierać duchowo dzielnych izraelskich żołnierzy, którzy ryzykowali życiem zabezpieczając granice Izraela i chroniąc swoich obywateli. Jicchak Rabin nie zwracał zbytniej uwagi na tych dziwnie wyglądających mężczyzn; tylko pobłażliwie się uśmiechał, widząc ich (z długimi białymi brodami) ‘włóczących się’ po błotnistym terenie, spotykających się z żołnierzami, przynoszących im wiedzę i nadzieję że B-g czuwa nad swoim narodem. Wszystko to było Jicchakowi Rabinowi obce.

W marcu 1972 r. Jicchak Rabin otrzymał specjalną prośbę od prezydenta Izraela Zalmana Szazara, by złożył życzenia urodzinowe, zarówno w imieniu izraelskiego rządu, jak i osobiście Prezydenta Szazara, z okazji 70-lecia Rebbego. Szazar, jeden z najbardziej ukochanych i cenionych prezydentów Izraela, miał wyjątkową i osobistą relację z Rebbe. Wiele razy spotykali się i prowadzili obszerną korespondencję, która rozpoczęła się na długo przed jego prezydenturą. W Izraelu Szazara życzliwie nazywano “Chasyd Rebbego”.

Jicchak Rabin był nieco zakłopotany tą prosbą, nie czuł się dobrze z pomysłem spotkania z Rabinem, którego nie znał. W praktyce byłaby to pierwsza wizyta Rabina w synagodze i w ogóle spotkanie z jakimkolwiek rabinem, odkąd przybył do Ameryki cztery lata wcześniej. Z pewną niechęcią, ale zgodził się spełnić prośbę Szazara. Jicchak Rabin z pewną powściągliwością zbliżał się do “770” – Głownej Światowej Kwatery Chabad Lubawicz; towarzyszył mu konsul Izraela w USA Michael Szeszar. Szeszar poznał już w przeszłości Rebbe, był w 770 kilka razy gościem i wiedział, że ambasador zostanie  serdeczne powitaniy, z otwartymi ramionami, a może nawet uściskami.

Ambasador Rabin zadbał o ścisłą punktualność. Kiedy przybył, Rebbe akurat miał spotkanie  z przedstawicielem prezydenta Nixona, słynnym pisarzem i pisarzem Hermanem Woukiem. Rabin w milczeniu chłodno czekał na spotkanie w sekretariacie Rebbego. 

Lód został w końcu przełamany, gdy jeden z wielu gości, którzy przybyli z okazji urodzin Rebbe, wszedł do pokoju. Rabin wstał i uściskał go mocno, jakby był jego najlepszym przyjacielem. “Przyszedłem świętować urodziny Rebbego” – odpowiedział wysoki z brodą Izraelita, gdy Rabin spytał go, co robi w Nowym Jorku. Ci, którzy obserwowali tę scenkę ze zdumieniem, odkryli później, że tajemniczy gość został uhonorowany odznaką “Walecznego dla Izraela” po Wojnie Sześciodniowej, był serdecznym przyjacielem Rabina.

Audiencja

Ambasador Rabin został w końcu zaproszony do gabinetu Rebbego. Rozmowa między nimi, która trwałą czterdzieści pięc minut, obejmowała wiele tematów. Jicchak Rabin po kilku minutach pobytu w gabinecie Rebbego poczuł się całkiem swobodnie, zaczął opowiadać Rebbemu swoją historię życia; jak jego ojciec przybył do Ameryki w 1905 roku, a następnie udał się do Izraela, gdzie Rabin urodził się w Jerozolimie.”To był doskonały hebrajski, ale jednak z akcentem Aszkenazyjskim, więc  zajęło mi trochę czasu, aby się do tego przyzwyczaić. Ponieważ nie chciałem popełnić żadnego błędu w zrozumieniu tego, co mówił Rebbe, zdarzały się chwile, kiedy prosiłem, by powtórzył to, co powiedział “- wspominał Rabin później, mówiąc o języku, w którym się komunikowali.

Rabin powiedział Rebbemu, że jako ambasador Izraela przekazuje Rabinowi pozdrowienia od państwa Izrael z okazji jego siedemdziesiątych urodzin. 

Rebbe: Czy nie czujesz się samotny jako przedstawiciel Ziemi Izraela wśród 120 krajów i narodów, które są reprezentowane w Waszyngtonie? Rabin: To dla mnie wielki zaszczyt reprezentować państwo Izrael w Waszyngtonie, nawet jeśli czasami czuję się samotny. Ponad połowa krajów reprezentowanych w Waszyngtonie nie uznaje Izraela, a więc kontakty z nimi nie obciążają. Z pozostałymi Izrael ma przyjazne stosunki. Izrael jest dla mnie najważniejszy, nie obchodzi mnie, co inni mówią o Izraelu.

“Naród żydowski jest inny niż wszystkie inne narody” – powiedział Rebbe. 

“Amerykański Żyd również to czuje: człowiek musi wiedzieć, że nawet jeśli jest jednostką, jest również częścią pewnej społeczności – społeczności żydowskiej na całym świecie”.

Wtedy Rebe zaczął wyjaśniać zdanie: “Błogosławiony jest ten, który jest zadowolony z jego części”:

“Co to znaczy? Jeśli człowiek jest zadowolony z tego, co ma, jaka siła napędza go do osiągnięcia więcej i czy jlepiej? Czy istnieje wrodzona sprzeczność między powiedzeniem: ” Błogosławiony jest ten, który jest zadowolony ze swego udziału ” i istotą człowieka, aby poprawić w każdym aspekcie swoje życia?” Odpowiedź jest taka, że człowiek musi być zadowolony z tego, co ma pod względem materialnego bogactwa, ale w celu poprawy samopoczucia, czynienia czegoś lepszego i doskonalszego, nigdy nie powinien być zadowolony z tego, co ma na każdym etapie nie powinno to przeszkadzać być lepszym – lepszym człowiekiem, lepszym Żydem, zawsze poruszającym się w dobrym i pozytywnym kierunku.”

“Modliliśmy się każdego dnia, aby powrócić do Izraela i na końcu cel zostanie osiągnięty” – powiedział Rebbe

Tymi słowami Rebbe zakończył audiencję.

12 Cheszwan

Rocznica zabójstwa Premiera Jicchaka Rabina (1995).

Jicchak Rabin, głównodowodzący IDF podczas Wojny Sześciodniowej, a później Premier Izraela, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla został zabity w dniu 12 Cheszwan 5756 roku (1995) w Tel Awiwie.
Zamachu dokonał izraelski nacjonalista, fanatyk – po zakończeniu pokojowego wiecu na Placu Królów Izraela, w centrum miasta, o godz. 21:45.

Kolel Tora – 22.10.2018

O odpowiedzialności też o własności – ciąg dalszy tematu.
Opinie, interpretacje mędrców Tory m.in. szkół Hillela i Szamaja, Rabi Akiwy.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

11 Cheszwan – Rachel – data śmierci

Rachel-grób

Rachel – Żydowska Matka

 

Rachel – nasza Pramatka zmarła w dniu 11 Cheszwan roku 2208 od stworzenia świata (1553 p.n.e.), w trakcie porodu drugiego swojego dziecka – syna Beniamina.

Rachel urodziła się w Aram (Mezopotamia) około 1585 p.n.e. Jej ojcem był Laban, brat matki Jakuba, Rebeki. 

Jakub przyszedł do domu wuja Labana w 1576 r. p.n.e., uciekając przed gniewem swego brata-bliźniaka Esawa. Zakochał się w młodszej córce Rachel; pracował przez siedem lat, doglądając stada owiec Labana tylko po to, by móc poślubić Rachel – taki był warunek Labana. 

Jednak Laban oszukał swojego siostrzeńca: rano po ślubie Jakub odkrył, że poślubił starszą siostrę Rachel – Leah. 

Laban w końcu zgodził się na małżeństwo Jakuba z Rachel, lecz po kolejnych siedmiu latach ciężkiej pracy Jakuba u niego.

Rachel przez wiele lat nie mogła zajść w ciążę, natomiast jej starsza siostra i rywalka urodziła Jakubowi sześciu synów i córkę z rzędu. 

Wreszcie w 1562 roku p.n.e., Rachel urodziła swojego pierwszego syna Józefa. Dziewięć lat później, gdy Jakub wraz z cała swoją rodziną był w drodze do rodzinnego domu Jakuba w Hebronie (wracał tam po 22-letniej nieobecności), ukochana Rachel urodziła drugiego syna, jednakże zmarła w czasie porodu. 

Jakub pochował swoją ukochaną żonę Rachel na poboczu drogi, którą podążali, nieopodal Betlejem; tam “Rachel płacze nad swoimi dziećmi (wszystkimi dziećmi Izraela), gdyż są one już [na wygnaniu]” (Jeremiasza 31:14).  

 

11 Cheszwan – rocznica śmierci Methuselah

geneology adam1

Rocznica śmierci Methuselah (2105 r.p.n.e.).

 

 

Z czasów biblijnych:

Methuselah był najdłużej żyjącym człowiekim wszech czasów, zmarł w wieku 969 lat w dniu 11 Cheszwan w roku 1656 od stworzenia świata (2105 r. p.n.e.), dokładnie na siedem dni przed początkiem Wielkiego Powtopu. 

Methuselah był wielkim pra-pra-wnukiem Adama i dziadkiem Noego. 

Kolel Tora – 19.10.2018

“Można ukraść tylko raz”
O odpowiedzialności też o własności – ciąg dalszy tematu.
Opinie, interpretacje mędrców Tory m.in. szkół Hillela i Szamaja.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

Cheszwan 9

Gdy mój ojciec miał cztery lub pięć lat, przyszedł do swojego dziadka, Cemacha Cedeka, w Szabat Wajeira, i zaczął płakać, gdy go zapytano czemu płacze, powiedział: “Dlaczego B-g ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi – ale nie pokazuje się nam ? ” Cemach Cedek odpowiedział mu: “Kiedy cadyk decyduje się w wieku dziewięćdziesięciu dziewięciu lat, że powinien zostać obrzezany, zasługuje na to, by mu się ukazał G-d”.

Rabin Aszer ben Jechiela

Rabin Rosz.
Życie i wpływ Rabina Aszera ben Jechiela, znanego pod akronimem “Rosz”, obejmuje dwie wielkie sfery żydowskiej diaspory swoich czasów: społeczności aszkenazyjskiej (francusko-niemieckiej) i sefardyjskiej (hiszpańsko-śródziemnomorskiej).
Urodzony około 1250 r. n.e. w zachodnich Niemczech, Rabin Aszer studiował nauki talmudyczne, Torę pod kierunkiem Rabina Meira z Rothenburga, uczonego teosofista, komentatora Tory i Talmudu.
Rabin Rosz był autorem jednej z pierwszych kodyfikacji żydowskiego prawa. Był też ojcem ośmiu synów.
W połowie życia uciekł przed prześladowaniami średniowiecznej chrześcijańskiej Europy i osiedlił się w Hiszpanii, gdzie Żydzi wówczas prosperowali kulturowo i materialnie, a żydowska nauka rozkwitła w hiszpańskim “złotym wieku”.
Choć był on zwykłym biednym przybylcem, jego geniusz i erudycja przyniosły mu pozycję mędrca, przestiż i wpływ nie tylko w społeczności żydowskiej.
W 1304 roku Rabin Aszer został zaproszony do służby jako duchowy przywódca Żydów w Toledo, gdzie założył akademię talmudyczną i wprowadził system talmudycznych interpretacji i analiz aszkenazyjskiego systemu toskanistów. Wprowadził także tradycjonalizm i pobożność wczesnych aszkenazyjskich “chasydów” (odwracając tendencje sekularystyczne w niektórych segmentach żydostwa sefardyjskiego).
 
Rabin Aszer zmarł w Toledo dnia Cheshvan 9 roku 5088 od stworzenia świata (1327 r. n.e.).

Kolel Tora – 18.10.2018

Nie sięgaj po cudze – po rzecz, którą ci powierzonodo przechowania.
Oraz pilnuj należycie powierzonej rzeczy.
Miszna wyjaśnia oraz opinie szkoły R. Hillela i Rabi Akiwy.
O odpowiedzialności – ciąg dalszy tematu.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

9 Kislew

Na dzień 9 Kislew przypadają dwie ważne daty dla całej historii chasydzkiej społeczności: urodziny oraz dzień odejścia z tego świata Rabina Dow Ber z Lubawiczów, syna i następcę założyciela Chabadu – chasydyzmu, Rabina Schneura Zalmana z Ladów.

Rabina Dow Ber nazywano również Mitteler Rebbe (“Middle Rebbe” w jidysz), był drugim z trzech pierwszych  pokoleń liderów Chabadu.

Rabin Dow Ber znany był ze swojego niepowtarzalnego stylu nauczania “rzeki bez granic” – jego nauki były niczym intelektualne rzeki wiedzy, których źródłem były nauki jego ojca, Rabina Schneura Zalmana.
Rabin Dow Ber urodził się w Lioznej, na Białorusi dnia 9 Kislew
5534 roku (1773 r.). Otrzymał imię Dow Ber Rabin Schneur po Zalmanie, Rabinie Dow Ber z Międzyrzecza, który był jego nauczycielem i mentorem.

Rabin Dow Ber, objął przywództwo Chabadem Lubawicz po śmierci swojego ojca (19 Kislew) w 1812 roku. W 1813 roku osiadł w miejscowości Lubawicz, gdzie pracował, pisał i nauczał, gdzie znajdowała się wówczas główna siedziba Ruchu Chabad Lubawicz i pozostawała tam przez następne 102 lata.

W 1826 roku został aresztowany pod zarzutem, że jego nauki stanowią zagrożenie dla carskiej władzy i majestatu cara, jednak wkrótce został zwolniony.
Rabin Dow Ber zmarł dnia 9 Kislew, w dzień swoich 54. Urodzin, w 1827 roku, w przeddzień pierwszej rocznicy wyzwolenia z carskiego więzienia.

                                                                 

                                

                                                                                       

 

Cheszwan 6

Gdy Alter Rebbe chciał pobłogosławić Rabina Jekusiela Lieplera zamożnością, ten powiedział, że tego nie chce; nie chciał, aby bogactwo odciągało go od studiowania Chassidus’a i jego zaangażowania w awodę (służba Haszem). Gdy Rebbe chciał go pobłogosławić długowiecznością, jego odpowiedź brzmiała: Ale nie “proste ubogie w wiedzę lata” – lata ludzi, którzy mają oczy, ale nie widzą, którzy mają uszy, ale nie słyszą, którzy nie dostrzegają B-skości ani nie słyszą B-skości.

Kolel Tora – 16.10.2018

Pożyczkobiorca ma większą odpowiedzialność…..
Różne interpretacje mędrców twierdzeń Miszny.
Talmud o odpowiedzialności – ciąg dalszy tematu.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. najemca-wynajmujący, przysięga – ciąg dalszy tematu. Ciąg dalszy tematu powierzenia rzeczy.

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje).
Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://

7 Cheszwan

Ostatni Żyd wraca do domu.
W okresie epoki Drugiej Świątyni (około 230 p.n.e.) dzień 7 miesiąca Cheszan zwykle był dniem kiedy Żydzi wracali do swoich domów.
Żyd przybyły do Jerozolimy na wielkie święta z miejscowości najbardziej oddalonej od Świątyni z nad brzegów Eufratu, a była to odległość 15-dniowej podróży od Jerozolimy, wracał do swojej rodzinnej miejscowości z pielgrzymki do Świętego miasta. Wszyscy Żydzi mieszkańcy tej miejscowości zazwyczaj czekali na jego powrót z rozpoczęciem modlitwy o deszcz.
Zatem dzień 7 Cheszwan oznaczał powrót do codziennych zajęć, po obfitującym w święta i życie duchowe miesiącu Tiszrej.