26 Nisan – jorcajt Joszua

r.

Odejście z tego świata Joszua (Jozuego) (1245 r. p.n.e.).
Joszua (1355-1245 p.n.e.), któremu Mojżesz według nakazu Haszem przekazał przywództwo nad ludem Izraela po swojej śmierci ( dnia 5 Adar Mojżesz tuż przed śmiercią przekazał przywództwo Joszua) i który wprowadził Izraelitów do Ziemi Świętej (stało się to dnia 10 Nissan), zmarł dnia 26 Nissan. Zmarł w wieku 110 lat, w 28. roku swojego przywództwa. Został pochowany na terenie własnej posiadłości w Timnat-Serach na górze Efraim.

Joszua urodził się jako Hoszua Ben Nun w Egipcie, w roku 2406 od stworzenia (1355 r.p.n.e.). Podobnie jak Mojżesz, był ukryty przez rodziców w gęstwinie trzciny Nilu tuż po urodzeniu. W ten sposób rodzice uratowali go od niechybnej śmierci, która groziła mu, gdyż według dekretu faraona, wszyscy chłopcy urodzeni w rodzinach hebrajskich byli rzucani do rzeki.
Od czterdziestu lat, był wiernym uczniem Mojżesza - "nie oddalał się z namiotu swojego mistrza" (Szmot, 33:11). Joszua posiadał zatem cechy poświęcenia i zaangażowania - podstawowe z pięciu warunków do studiowania i nabycia mądrości Tory.
W 1312 r. Joszua został wyznaczony przez Mojżesza jako jeden z dwunastu 'szpiegów' wysyłanych do zbadania sytuacji w ziemi Kanaan w ramach przygotowań do podboju przez Izraelitów, jak nakazał Stwórca. Wtedy Mojżesz dodał literę Jud do imienia Hoszua, zmieniając jego imię z Hoszua na "Joszua" ("B-g uratuje"). Joszua był jednym z dwóch zwiadowców (szpiegów), którzy przynieśli pozytywne i zachęcające sprawozdanie z ziemi obiecanej, przeciwstawiając się opinii pozostałych dziesięciu szpiegów, którzy zniechęcali lud przed wejściem do ziemi Kanaan.
Po odejściu z tego świata Mojżesza w roku 1273 p.n.e., Joszua mianowany przez swego Mistrza, poprowadził lizraelitów do Ziemi Obiecanej. Pod jego przywództwem przekroczyli rzekę Jordan dnia 10 Nissan 1273 roku p.n.e.
Przez siedem lat Joszua prowadził lud w bitwach, pokonując 31 królów i zdobywając miasta i terytoria Ziemi Obiecanej (w większości - na zachód od Jordanu (Mojżesz podbił ziemi leżące na wschodnim brzegu zanim odszedł z tego świata). Przez siedem lat, Joszua też nadzorował proces podziału ziemi pomiędzy 12 plemion Izraela, przydzielając część każdej rodzinie.
Zmarł dnia 26 Nissan, 2516 (1245 p.n.e.) w wieku 110 lat.

Poza jego rolą jako lidera i wojownika, Joszua był drugim ogniwem w łańcuchu przekazania Tory, otrzymując ją od Mojżesza i przekazując dalej "Sędziów", którzy przejęli schedę po nim.

(ilustracja: Chabad.org)