Mędrcy Judaizmu

Powiązane artykuły

Precyzyjne życie

Na podstawie nauk Lubawiczer Rebbe (Dzięki uprzejmości MeaningfulLife.com) I poszedł Mojżesz, i wypowiedział całemu Izraelowi te słowa. I rzekł do nich: „Sto dwadzieścia lat mam dz...

Rabin Chaim Joseph David Az...

Rabin Chaim Joseph David Azulai Chida (około 5484-5567/1724-1807) Jedną z wybitnych postaci w galerii wybitnych postaci XVIII wieku był Rabin Chaim Joseph David Azulai – autor, pod...

Maharal – Raw Jehuda Lew

Raw Jehuda Lew (Maharal). 1525-1609 Talmudysta i filozof, znany także jako Maharal z Pragi. Wybitny przywódca słynnej gminy żydowskiej w Pradze. Autor kilkunastu wybitnych dzieł fil...

6 Elul – jorcajt Rabi...

Śmierć R. Jom Towa Lipmana Hellera, „Tosfot Jom Tow” (1654) Rabin Jom Tow był wybitnym znawcą Tory, który pełnił funkcję rabina w wielu gminach w Austrii i Polsce. Najbardziej znany...

Rabin Dawid ben Josef Abudr...

Rabin Dawid ben Josef Abudraham  - XIV w. Mieszkał w Sewilli (Hiszpania). Znany głównie z pracy „Wyjaśnianie modlitw i błogosławieństw”. Dzieło to, ukończone w 1340 r., poświęc...

3 Tammuz – zwolnienie...

Rabin Josef Jicchak zwolniony z więzienia (1927) Szósty Lubawiczer Rebe, Rabin Josef Jicchak Schneersohn (1880-1950), który został aresztowany 15 Siwan 1927 przez agentów GPU (sowie...

11 Szwat – dzień uro...

Dzień urodzin „Chafec Chaim'a” * (1838) Dzień urodzin wielkiego znawcy Tory, pietysty i przywódcy żydowskiego Rabina Izraela Meira Kagana (1838-1933) z Radin (Polska), autora Chafec...

Majmonides – Rambam

Mosze Ben Maimon urodził się w Kordobie w Hiszpanii 14 dnia miesiąca Nissan (w erew Pesach) roku 4895 (1135 n.e.). Majmonides, rabbi Mosze ben Majmon, znany też jako Rambam - Abu Imr...

Rabin Don Icchak Abrabanel

Rabin Don Icchak Abrabanel, 1437-1508 Żydowski filozof, rabin, teolog i finansista i polityk. Zajmował się egzegezą tekstów Tanach. Komentator biblijny Abrabanel urodził się w Lizbo...

RAMA

RAMA - Rabin Mosze Iserles (znany właśnie jako Rama) - 1525-1572. Rabin Polski. Był rabinem Krakowa. Wybitny autorytet halachiczny. M.in. prawo Żydów aszkenazyjskich bazuje na jego o...

Raw Chaim Josef Dawid Azulai

Raw Chaim Josef Dawid Azulai znany też jako Hida (1724 - 1806) Rabin, komentator talmudyczny i uznany bibliofil. Urodził się w Jerozolimie w rodzinie rabinicznej. Uczeń Rawa Chaima...

9 Siwan – Rabin Jaako...

Jorcajt - rocznica śmierci „Kaf Hachaim” (1870 - 1939) Rabin Jaakow Chaim Sofer, lepiej znany jako Kaf Hachaim (nazwa monumentalnego dzieła halachicznego, którego jest autorem), uro...

Rabin Menachem Ha-Meiri

Rabin Menachem Ha-Meiri  (1249–1310) Talmudysta i autor kilku dzieł, urodzony w Prowansji we Francji. Jego monumentalne dzieło Beit ha-bhira, napisane wyraźnym stylem, podsumow...

Radak – Rabin Dawid K...

Rabin Dawid Kimhi, znany również pod akronimem "Radak"  (1160 - 1235) był średniowiecznym Rabinem, komentatorem biblijnym, filozofem i gramatykiem Tanach'u z Prowansji (współcz...

Rabin Jechiel-Michl haLevi ...

Rabin, nauczyciel prawa i kompilator wielu książek, głównie z zakresu halachy. Urodzony w Bobrujsku, w wieku 27 lat został rabinem Nowozybkowa, w wieku 45 lat został rabinem Nowogród...

Ezra Skriba i Nehemiasz ...

Historia Ezry Skriby przenosi nas prawie 30 stuleci wstecz, do czasu, gdy Żydzi powrócili z niewoli babilońskiej, odbudowali Beit-Hamikdasz i zaczęli żyć jako wolny naród na własnej ...

15 Kislew – Rabi Jehu...

Rabin Judah Książe - Jehuda HaNasi (188 n.e.) Rabin Judah Książe – znany również jako Rabbeinu Hakadosz („nasz święty mistrz”) lub jako Jehuda HaNasi – został mianowany nasi – ducho...

Rabin DowBer z Lubawicz ...

Rabin DowBer z Lubawicz (znany też jako Mitteler Rebe) urodził się w Łoźnej w Białej Rosji w 1773 r. 9 kislew. Jego ojcem był założyciel chasydyzmu Chabad, Rabin Schneur Zalman z Lia...

Rabin Mordechaj Ben Hillel ...

Rabin Mordechaj Ben Hillel Aszkenazi (około 4010-5058/1250-1298) Historia tego wielkiego człowieka prowadzi nas  o prawie siedemset lat wstecz . Człowiek ten jest tak dobrze zn...

Szkoła Hillela – Szko...

Chociaż mędrcy usunęli się z jawnego udziału w rządzie, zdali sobie sprawę, że z powodu ingerencji Rzymian w funkcjonowanie Sanhedryniu życie duchowe narodu było zagrożone. W związku...

18 Elul = Chai Elul

Dzień 18 Elul to dzień urodzin Rabina Izraela Baala Szem Towa, założyciela chasydyzmu. Jest to również dzień urodzin założyciela Chabad Lubawicz, przywódca i pierwszy Rebbe - Szneu...

Cemach Cedek

  Rabin Menachem Mendel z Lubawicz (1789-1866), znany jako "Cemach Cedek" był trzecim Rebbe ruchu Chabad Lubawicz. Wybitny uczony Tory i autor wielu ksiąg, utrzymywał ciepłe ko...

Rabin Schneur Zalman z Ladó...

  ALTER REBBE   Rabin Schneur Zalman z Liadi - mistyk, działacz społeczny, filozof, autorytet halachiczny, kompozytor, talmudysta - to wszystko o nim. Ale był ...

VI Rebbe – Josef Jicc...

Josef Jicchak Schneersohn - Rebbe Rajac (we wspólnocie nazywany w języku jidisz też - Frierdikker - Poprzedni Rabi) - 1880-1950 Szósty Przywódca ruchu chasydów Chabad. Żarliwe...

„Maharasz” R...

Czwarty Rebe Chabad-Lubawicz Rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany jako "Maharasz" (akronim od hebrajskiego określenia "Nasz Mistrz Rabbi Szmuel") urodził się w miejscowoś...

Piąty Rebbe Chabad Lubawicz

Piąty Rebbe Chabad Lubawicż, Rabin Szolom Dow Ber Schneersohn, urodził się na Białorusi w miasteczku Lubawicz dnia 20 Cheszwan roku 5621 od stworzenia świata /1860 roku  Po śmi...