Cel wolności

r.
Okres pomiędzy Pesach a Szawuot, Świętem Wyzwolenia a Świętem Nadania Tory, oznaczony jest liczeniem Omeru. W pewnym sensie święto Szawuot jest wypełnieniem, punktem szczytowym Pesach.
W odniesieniu do narodu żydowskiego znaczenie tego jest oczywiste – Izrael nie stał się narodem wyłącznie w wyniku uzyskania samej wolności - wyjścia z Egiptu, ale na mocy Tory, gdy Haszem darował Torę swojemu ludowi, ludowi, który On wybrał, by Jemu służył.
Jakie ma to znaczenie dla jednostki - dla każdego z nas?
Tora nadaje życiu cel, wzór, który nadaje znaczenie powszedniości. Micwot dodają duchowe znaczenie nawet najzwyklejszym czynnościom; sprawiają, ze Żyd jest zawsze świadomy swego Stwórcy. Żyd nigdy nie jest totalnie wolny od wszystkiego - zawsze istnieje standard według którego oceniana jest jego każda czynność. Nie ma żadnego uprzywilejowanego sanktuarium, które byłoby ucieczką przed odpowiedzialnością. Podczas codziennej pracy, spotkań, modlitwy czy medytacji, rozrywki etc - prawa Tory sprawiają, że te zwykłe czynności stają się ścieżkami B-skimi, o ile są wykonywane mądrze, z miłością w sercu i życzliwością.
Wolnością dla Żyda jest wyzwolenie się z przemocy, prześladowań i dyskryminacji, ale wolnością też jest samokontrola.
Pesach pozwala człowiekowi rozwinąć się, bez niczyjej ingerencji w sprawy wyznaniowe. Wolność stała się prawdziwa tylko wtedy, gdy nadano jej kierunek, gdy Tora pokazała człowiekowi czym człowiek może się stać.
Pesach i Szawuot to uzupełniające się nawzajem Święta, w sposób szczególny powiązane codziennym odliczaniem Omeru, by podkreślić ich nierozerwalność. Razem uczą nas, że osiągnięciem na tym świecie jest świadome wypełnienie zobowiązań.
 
(na podstawie opracowania Zalmana Posnera, Chabad)