Cel wolności

19 Wrzesień, 2013 r.

Zalman Posner


Okres pomiędzy Pesach a Szawuot, świętem wyzwolenia i świętem nadania Tory, oznaczony jest liczeniem omeru. W pewnym sensie święto Szawuot jest wypełnieniem, punktem szczytowym Pesach. W kwestii narodu żydowskiego znaczenie tego jest oczywiste – Izrael nie stał się narodem na mocy samej wolności, ale również na mocy Tory. Co to oznacza dla jednostki?


Tora nadaje życiu cel, wzór, który nadaje znaczenie powszedniości. Micwot dodają duchowe znaczenie nawet najzwyklejszym czynnościom; sprawiają, ze Żyd jest zawsze świadomy swego Stwórcy. Żyd nigdy nie jest “wolny”; zawsze istnieje standard według którego oceniana jest jego każda czynność. Nie ma żadnego uprzywilejowanego sanktuarium, które byłoby ucieczką przed odpowiedzialnością. Podczas pracy, posiłków, modlitwy, rozrywki wzór Tory sprawia, że te czynności stają się ścieżkami B-ga.


Wolnością dla Żyda jest wyzwolenie się z ucisku, ale z samokontroli. Pesach pozwala człowiekowi rozwinąć się, bez niczyjej ingerencji w sprawy religijne. Wolność stała się prawdziwa tylko wtedy, gdy nadano jej kierunek, gdy Tora pokazała człowiekowi czym człowiek może się stać. Pesach i Szawuot to uzupełniające się nawzajem święta, specjalnie powiązane liczeniem omeru, by pokazać ich nierozerwalność. Razem uczą nas, że osiągnięciem na tym świecie nie jest zaniechanie, ale dorosłe wypełnienie produktywnych zobowiązań.