Joga i medytacja

r.

Wstęp do listu. Medytacja stała się częstym elementem współczesnej duchowości. Wielu ludzi medytuje, ponieważ medytacja ma przynieść znaczne korzyści zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. W latach 60 i 70 medytacja zaczęła zyskiwać na popularności w całych Stanach Zjednoczonych i stała się częścią naszej kultury.  Jednym z najsłynniejszych nauczycieli medytacji tamtych czasów był Maharishi Mahesh Yogi, który nauczał M.T. - Medytacji Transcendentnej. 

Kilku przywódców żydowskich zaniepokojonych było tym, iż metody te zawierały elementy hinduizmu, który uważa się za "awoda zara" - bałwochwalstwo.  Jeden z lekarzy z Palo-Alto California, dr Landes zapytał Rebbe, czy dopuszczalne jest wykorzystywanie tych metod w praktyce lekarskiej. W liście z 16 Adar 5738 (1978) Rebbe przesłał doktorowi Landes'owi odpowiedź dotyczącą praktykowania medytacji, a do listu dołączone było memorandum, w którym Rebbe wyłożył swoje poglądy na tę sprawę.  Rebbe uważał, że po oddzieleniu dopuszczalnych elementów od niedopuszczalnych, korzyści płynące z tych metod powinny być wykorzystane.  Wiele żydowskich autorytetów szybko potępiło wszystkie formy medytacji.  Uważali oni, że nawet jeśli oddzielimy metody, które zawierają elementy innych religii od tych, które ich nie zawierają, to i tak byłoby to odejście od tradycyjnego judaizmu.  Dlatego też, twierdzili oni,  Żydom powinno się odradzać praktykowanie jakiegokolwiek rodzaju medytacji. Zaskakująco, Rebbe w swojej odpowiedzi uważa, że korzyści płynące z medytacji nie powinny być lekceważone.  I Żydzi, którzy potrzebują takich korzyści z tych praktyk, mogą w odpowiedni sposób wykorzystywać w tym celu medytację.

(B"H Tewet, 5738 = Grudzień 1977)   

MEMORANDUM. Wiadomo, że niektóre ruchy orientalne takie jak Medytacja Transcendentna (M.T.), Joga, Guru i tym podobne stały się atrakcyjne dla wielu Żydów, szczególnie z młodszego pokolenia. Ponieważ częścią takich ruchów są różne obrzędy i rytuały, autorytety rabiniczne uważają je właściwie za sekty na pograniczu (a w niektórych przypadkach faktycznie) 'awoda zara' (bałwochwalstwa).  W związku z tym autorytety rabiniczne na całym świecie, a w szczególności w Erec Jisroel, uznały, że sekty takie są częścią struktur związanych z 'awoda zara' i dlatego przyłączanie się do nich jest surowo zabronione. Ponadto Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych ustalił ostatnio, że takie ruchy, ze względu na to, że praktykują pewne obrzędy i rytuały, muszą być zaklasyfikowane jako kulty i ruchy religijne (Malnak vs. Maharishi Mahesh Yogi, U.S.D.C. Z - N.J. 76-341, str. 36-50, 78). Z drugiej strony, niektóre aspekty wyżej wymienionych ruchów, które nie są w ogóle związane z praktykami religijnymi, mają wartość terapeutyczną, szczególnie w dziedzinie usuwania napięcia psychicznego. W związku z tym jeśli te metody terapeutyczne - o ile tylko są zupełnie pozbawione znaczeń rytualnych - przejęte zostałyby przez lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób umysłowych, mentalnych, psychosomatycznych miałoby to dwa skutki: Po pierwsze, ze względu na to, że te metody są terapeutycznie skuteczne i gdy mamy wielu takich, niestety, którzy odnieśliby korzyści z takiej terapii, to jest to kwestia leczenia najwyższej wagi, ponieważ związana jest z chorobami umysłowymi.  Byłoby to wielkim złem, gdybyśmy pozbawili takiej terapii tych, którzy jej potrzebują, w sytuacji gdy może być zaaplikowana przez lekarza. Po drugie, i nie jest to wcale mniej ważne, skoro wielu jest cierpiących Żydów, którzy korzystają z tych metod poprzez wspomniane sekty pomimo rabinicznego zakazu, można założyć z pewnością, że wielu z nich, jeśli nie wszyscy, którzy przyłączają się do tych sekt dzięki obietnicy psychicznej ulgi, wolałoby otrzymać takie samo leczenie od personelu medycznego, wykwalifikowanego w tej dziedzinie - jeśli mieliby możliwość otrzymania tego w koszerny sposób.  W ten sposób można by było uratować wielu Żydów i zapobiec przyłączeniu się ich do wspomnianych sekt. Wiadomo również, choć nie szeroko, że istnieją pojedynczy lekarze, którzy korzystają z takich samych lub podobnych metod jak M.T.  Wydaje się jednak, że te metody zajmują drugorzędne lub podrzędne miejsce w ich praktykach.  Co ważniejsze, nie jest w żaden sposób reklamowane, że takie metody stosowane są przez lekarzy i ponieważ główną dziedziną, jaką zajmują się ci lekarze, jest konwencjonalna neurologia i psychiatria, na ogół zakłada się, że jakikolwiek sukces przez nich osiągnięty nie jest związany z metodami odnoszącymi się do M.T.  Natomiast sukcesy osiągnięte dzięki tym metodom są tak głośno oklaskiwane przez sekty. W świetle powyższych uwag, sugeruje i gorąco zachęcam do tego, aby: Podjąć odpowiednie działania, aby zaangażować grupę lekarzy specjalizujących się w neurologii i psychiatrii, którzy zbadaliby o powyższe metody (zwykłej medytacji) z nadzieją udoskonalenia ich i zaadaptowania do wykorzystania w swej działalności na większą skalę. Rozpropagować dostępność takich metod w ośrodkach medycznych. Powinno to zostać czynione jak najszybciej, bez oczekiwania na to, aż informacje tak wielkiej wagi rozpowszechnione zostaną przez periodyki medyczne, ponieważ zwykle upływa dużo czasu zanim wyniki badań zauważone zostaną przez praktykujących lekarzy. Tym sposobem wcześniej będzie można przeciwstawić się szkodzie, która zostaje wyrządzona tak wielu Żydom, którzy każdego dnia wykazują swe zainteresowanie tymi sektami (z powodu braku innych właściwych możliwości), jak to zostało powiedziane w pierwszym akapicie. Podsumowując: to memorandum przeznaczone jest dla wszystkich rabinów, lekarzy i laików, którzy mają moc zaangażowania się w sprawę przedstawioną powyżej, o której wadze nie ma potrzeby więcej mówić. Nie trzeba dodawać, że nawet jeśli ktoś ma wątpliwości, czy może wspomóc tę sprawę albo czy  wyniki warte będą takiego wysiłku- waga uratowania od 'awoda zara' = bałwochwalstwa tylu dusz  nie tylko usprawiedliwia, ale wręcz nakazuje każdy możliwy wysiłek, nawet jeśli mamy wątpliwości co do odniesienia sukcesu; a z pewnością wtedy, gdy mamy powody, by sądzić, że wiele można zdziałać, z pomocą B-ga i Zechus Harabim.


udostępnij