Chasydzi na Mazowszu – historia – Przysucha

r.

Przusucha (w jidysz Pszische) to wyjątkowo ciekawe miasteczko z trzema rynkami: polskim, niemieckim i żydowskim, których wzajemna relacja dobrze pokazuje złożone stosunki etniczno-religijne w dawnej Polsce i wca- le niewspółczesną wielokulturowość. Ciekawe Miejscowe Muzeum im. Oskara Kolberga (Al. Jana Pawła II 11) pozwala na szybkie zapoznanie się z historią i kulturą Przysuchy oraz okolic.

Przysucha jest też jednym z najważniejszych miejsc na mapie chasydyzmu o ogromnym wpływie na ukształtowanie się XIX i XX-wiecznego chasydyzmu w całej Europie Wschodniej. Początki dynastii i szkoły z Przysuchy związane są z postacią Jaakowa Icchaka Rabinowicza (1766–1813) zwanego Świętym Żydem z Przysuchy. Od wczesnej młodości przejawiał Jaakow Icchak skłonność do nauk talmudycznych oraz do ascezy, co nie sprzyjało zbliżeniu do chasydyzmu. Dopiero wpływ Awrahama Joszui Heszela z Opatowa, a potem sławnego cadyka Jaakowa Icchaka Horowica z Lublina, zbliżyły go do idei chasydzkich. Święty Żyd był niechętnie nastawiony do idei odpowiedzialności cadyka za materialne powodzenie jego wyznawców, odrzucał też niektóre popularne formy chasydzkiej pobożności, naśmiewał się z cudotwórstwa. Stawiało go to w opozycji do jego nauczy- ciela, Jaakowa Icchaka Horowica z Lublina, ale też przyciągnęło liczne grono wybitnych uczniów, którzy odcisnęli decydujące piętno na rozwo- ju chasydyzymu w następnych pokoleniach. Po śmierci Świętego Żyda suk- cesję po nim przejął Symcha Bunim (podpisujący się Bonchard), człowiek o wykształceniu świeckim i wielkiej niechęci do cudotwórstwa. W mło- dości studiował w Nagymarton i Nikosburgu (Mikulovie), po powrocie do Polski przyłączył się do zwolenników Magida z Kozienic, a potem Mosze Lejba z Sasowa. W tym czasie zaangażował się też w działalność kupiecką, występował jako przedstawiciel handlowy Temerl i Berka Sonnenbergów, m.in. na targach w Lipsku i w Gdańsku. Po założeniu apteki w Przysusze, kontynuował studia u cadyka Dawida Bidermana z Lelowa. Odwiedzał też Jaakowa Icchaka Horowica z Lublina, u którego poznał Świętego Żyda. Pod jego wpływem chasydyzm jeszcze bardziej przybliżył się do studiów talmudycznych, a oddalił od form pobożności ludowej. Pod koniec życia był też zaangażowany w działalność polityczną. W 1824 roku reprezentował chasydów w czasie antychasydzkiego dochodzenia prowadzonego przez Stanisława Staszica. W 1825 roku został powołany do rządowego Komitetu Starozakonnych, gdzie miał doradzać w projektach reformy Żydów polskich. Po śmierci Symchy Bunima (1827) większość chasydów podporządkowała się Menachemowi Mendlowi Morgensternowi z Kocka, a część wybrała syna Symchy Bunima, Awrahama Moszego (zwanego Aniołem). Do lat siedemdziesiątych XIX wieku przywództwo w szkole przysuskiej przechodziło na najbardziej utytułowanego ucznia.

Równocześnie od 1814 roku w Przysusze, a potem i w innych miej- scowościach centralnej Polski, działali synowie Świętego Żyda, tworząc w ten sposób dynastię przysuską. Najważniejsi z nich to Jerachmiel z Przysuchy, który kontynuował dynastię na miejscu, Joszua Aszer z Parysowa oraz Nechemia Jechiel z Bychawy. W następnych pokole- niach cadykowie z dynastii Świętego Żyda byli cadykami m.in. w Białej Podlaskiej, Białobrzegach, Bychawie, Kałuszynie, Kołbieli, Lubartowie, Międzyrzecu, Otwocku, Parczewie, Parysowie, Piasecznie, Przysusze, Siedlcach, Suchedniowie, Szydłowcu, Wąchocku, Warszawie i innych miejscowościach.

Poza wyznawcami dynastii przysuskiej, w mieście na początku XX wieku były też sztyble Aleksandrowa, Mszczonowa, Otwocka oraz Góry Kalwarii, która była tam grupą dominującą.

Najciekawszym zachowanym w Przysusze zabytkiem dawnej obecności żydowskiej jest okazała kamienna synagoga, wzniesio- na na przełomie XVIII i XIX wieku (plac Stefana Żeromskiego). W synagodze zapewne modlili się tamtejsi cadykowie: Święty Żyd Jaakow Icchak Rabinowicz i Symcha Bunim. Umieszczona tuż przy wejściu kuna (narzędzie tortur służące do zakuwania skazańca i wystawiania go na publiczną hańbę) przypomina, że synagoga była nie tylko miejscem modlitw, ale również siedzibą zarządu kahału, a ten dysponował zarówno władzą religijną, jak i świecką. Częściowo odremontowana, synagoga jest ciągle w złym stanie i w zasadzie niedostępna dla zwiedzających. Jej wspaniała bryła jest mimo to godna obejrzenia.

Bardziej dostępny jest cmentarz o pow. 1,3 ha przy ul. Wiejskiej i Cmentarnej, ogrodzony metalowym płotem, zadrzewiony, położony na lekkim wzniesieniu. Przy zachodnim brzegu cmentarza stoją dwa wybudowane w 1986 roku ohele.

I. W pierwszym ohelu, pozbawionym oznak kultu, pogrzebany jest:

(1) Awraham z Przysuchy (zm. 1806), jeden z pierwszych propagato- rów chasydyzmu w centralnej Polsce, popularny kaznodzieja ludowy.

II. W drugim ohelu (podwójnym) umieszczono 8 mosiężnych tablic upa- miętniających sześciu cadyków z Przysuchy oraz dwóch fundatorów. W ohelu znajdują się też liczne ślady odwiedzających je pielgrzymów, widomy znak, że groby te cieszą się dużym zainteresowaniem.

(1) Jaakow Icchak Rabinowicz z Przysuchy, zwany Świętym Żydem (ur. 1766 w Przedborzu zm. 13 X 1813 w Przysusze), syn Aszera. Twórca i najsłynniejszy przedstawiciel przysuskiej szkoły chasydyzmu. Jaakow Icchak pochodził z niechasydzkiej rodziny; już we wczesnej młodości wykazywał silne skłonności ekstatyczne. Silny wpływ wywar- ła na niego nauka Dawida Bidermana z Lelowa, a przede wszystkim Jaakowa Icchaka Horowica z Lublina, z którym do końca życia pozostał w sporze. Nauka Świętego Żyda odcisnęła istotne piętno na polskim chasydyzmie. Najwybitniejsi jego uczniowie to Menachem Mendel z Kocka i Symcha Bunim, który został jego następcą w Przysusze.

(2) Symcha Bunim z Przysuchy (ur. 1765 zm. 3 IX 1827), syn rabina Cwi Hirsza z Wodzisławia. Po śmierci Świętego Żyda został jego następcą w Przysusze. Symcha Bunim rozwijał studia talmudyczne, odchodząc od ekstatycznych form pierwotnego chasydyzmu. Jego najbardziej znani uczniowie to Menachem Mendel Morgenstern z Kocka, Icchak Meir Alter z Góry Kalwarii, Mordechaj Josef Leiner z Izbicy i Henoch Chenich Lewin z Aleksandrowa. Po śmierci uczniowie zebrali jego nauki w tomie Kol Simcha (1859). Następcą Symchy Bunima został jego syn Awraham Mosze, a tradycję szkoły przysuskiej kontynuowali uczniowie – najpierw Menachem Mendel Morgenstern z Kocka, a potem i inni.
(3) Jerachmiel Rabiowicz z Przysuchy (ur.1784 zm. 25 IV 1836), syn Świętego Żyda z Przysuchy. Jeden z wybitniejszych cadyków swojego pokolenia. Przyjaciel Isachara Dow Bera z Radoszyc, konkurent Symchy Bunima z Przysuchy. Dynastię kontynuował syn Jaakow Icchak Elchanan Rabinowicz z Przysuchy.

(4) Jaakow Icchak Elchanan z Przysuchy, zwany Rabbi Iczeli (zm. 22 IX 1873), syn Jerachmiela z Przysuchy, wnuk Świętego Żyda; zięć cadyka Dow Spiry z Tłustego.

(5) Jerachmiel Jehuda Meir z Przysuchy (zm. 22 VI 1897), syn Jaakowa Icchaka Elchanana z Przysuchy, prawnuk Świętego Żyda, zięć ca- dyka Jaakowa Dawida Kalisza z Mszczonowa.

(6) Cwi Hirsz Mordechaj z Przysuchy (zm. 17 XII 1865), syn Awrahama Mosze, wnuk Symchy Bunima z Przysuchy. Zięć słynnego cadyka Izraela Icchaka Kalisza z Warki.

(artykuł, zdjęcie z książki "Chasydzki szlak Mazowsza" autorstwa prof. Marcina Wodzińskiego)