20 Aw – Rabi Lewi Jicchak Schneerson

r.

Swoje życie poświęcił dla innych.

Dzień 20 Aw - jorcait - rocznica odejścia z tego świata Rabina Lewiego Jicchaka Schneersona, ojca Rebbe Lubawicz, Rabina Menachema Mendela Schneersona. Zmarł dnia 20 Aw  5704 (09.08.1944r.)

Rabin Lewi Jicchak był naczelnym Rabinem Jekaterynosławia (obecnie Dniepropietrowsk). Został powołany do pełnienia tej funkcji w roku 1909, w wieku 31 lat.

Za swoją działalność na rzecz społeczności żydowskiej Związku Radzieckiego, szerzenia oświaty, wiedzy w zakresie tradycji żydowskich, co było zabronione w Sowieckiej Rosji, 9 Nissan 5699 (28 marca 1939) został aresztowany i zesłany do Kazachstanu (wioska Czcili) przez reżim stalinowski.

Rabi Lewi Jiicchak urodził się dnia 18 Nissan, 5638 (1878) w mieście Podrownah (ok. Gomel) w rodzinie Rabiego Barucha Schneura i Zeldy Rachel Schneerson. Jego pradziadek był trzecim Chabad Lubawicz Rebbe, Rabi Menachem Mendel Schneersohn.

Rabi Lewi Jicchak Schneerson był wielkim uczonym Kabalistą. Wybór jego dzieł był wydany w pięciu tomach pod wspólną nazwą Likutei Lewi Icchak, jednak znakomita większość została skonfiskowana i spalona przez władze sowieckie podczas stalinowskiego reżymu.

"Swoje życie poświęcił dla innych" - tak o swoim Ojcu powiedział Rebbe.

Pomagał nie mającym swobód obywatelskich Żydom w Żwiązku Radzieckim zachowywać żydowską tradycję, szerzył wiedzę o judaizmie.
Mając pełną świadomość tego, że poprzez takie działania, naraża swoje życie na niebezpieczeństwo oraz że mogą jego pozbawić możliwości studiowania Tory – poprzez areszt, wiezienie, zesłanie do obozu karnego, co także by uniemożliwiło przestrzeganie micwot, on jednak wspierał tych którzy potrzebowali pomocy duchowej i materialnej. Uczył podstaw judaizmu, duchowości.

Dziedzictwo

W okresie, gdy pełnił służbę jako Rabin Jekatrinosławia, a także na wygnaniu w Kazachstanie, Rabin Lewi Jicchak napisał tysiące rękopisów analiz Tory, noweli, komentarzy do Talmudu, opracowań halachicznych, do Kabały i chasydyzmu.

Niestety większość tych rękopisów została zgubiona lub zniszczona odpowiednio przez komunistów i nazistów. Ale kiedy w 1947 r. z Rosji uciekła matka Rebbe, Rebecyn Chana, małżonka Rabina Lewi Jicchaka, zdołała przemycić rękopisy, które Rabin Lewi Jicchak napisał podczas lat wygnania.
Na prośbę syna Rabina Lewiego Jicchaka, Rebbe, rękopisy te zostały opublikowane w pięciotomowym wydaniu pod tytułem Likutei Lewi Jicchak.
Ku pamięci swojego ojca Rebbe wyjaśniał również fragmenty tych kabalistycznych nauk na wielu swoich szabatowych farbrengenach.

Do dziś Likutei Lewi Jicchak pozostaje jednym z najbardziej unikalnych dzieł na temat myśli kabalistycznej ubiegłego wieku.