1 Siwan – u podnoża Góry Synaj

4 Czerwiec, 2019 r.
Izrael na Synaju (1313 r. p.n.e.) W dniu 1 Sivan roku 2448 od stworzenia (1313 r.p.n.e.), sześć tygodni po wyjściu z Egiptu, Izraelici przybyli na górę Synaj na pustyni Synaj i rozbili obóz u stóp góry „jako jeden człowiek, jedno serce ”, przygotowując się do przyjęcia Tory od B-ga. W tym dniu jednak „Mojżesz nic im nie powiedział z powodu ich zmęczenia i wyczerpania w podróży”.   Dzień, w którym nic się nie wydarzyło. "Mojżesz nic nie mówił do narodu żydowskiego, ponieważ byli zmęczeni podróżą." — Talmud, Szabat 86b. Pierwszego dnia miesiąca Siwan roku 2448 od stworzenia (1313 p.n.e.), sześć tygodni po Exodusie, lud Izraela przybył na górę Synaj. Sześć dni później cały naród stanął u podnóża góry, gdzie B-g ujawnił się im i dał im Torę. Od tego czasu obchodzimy święto Szawuot (6-7 Siwan) jako „TEN CZAS - czas dawania naszej Tory”. Dziewiętnasty rozdział Księgi Wyjścia opisuje ostatni tydzień przygotowań do objawienia na Synaju. Analizując relację Tory, Talmud (Szabat 86b-88a) łączy następującą kronikę wydarzeń z tych sześciu dni: 1 Sivan: Mojżesz nic nie mówił do narodu żydowskiego, ponieważ byli zmęczeni podróżą. 2 Sivan: O świcie Mojżesz wstępuje na górę Synaj. Przywraca następujące przesłanie z B-ga: „Widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, i jak cię uniosłem na skrzydłach orłów i przyprowadziłem cię do Siebie. Teraz, jeśli będziecie posłuszni Mojemu głosowi i zachowacie przymierze ze Mną, będziecie Moim wybranym skarbem spośród wszystkich narodów, gdyż cała ziemia jest Moja. Będziecie dla mnie królestwem kapłanów i narodem świętym ”(II Mojż. 19: 4–6). Tymi słowami B-g wyraził pragnienie, abyśmy stali się Jego ludem wybranym. Dzień ten jest odpowiednio oznaczony w naszym kalendarzu jako Yom HaMeyuchas, „Dzień Desygnacji”. 3 Siwan: B-g nakazuje Mojżeszowi, aby ogrodził górę Synaj, zaznaczając granice, na których każdy ma stanąć, gdy B-g objawia się na górze, by przekazać ludowi Torę. Kohanim (kapłani) mogą zbliżyć się bliżej niż reszta ludzi, Aaron może zbliżyć się bliżej niż kohanim, podczas gdy tylko Mojżesz zostanie wezwany przez B-ga do wejścia. (Ibid., W. 12, 22, 24) 4 Siwan: Naród żydowski jest pouczony, aby oczyścić się i uświęcić w przygotowaniu do nadania Tory, zawieszając stosunki małżeńskie i zanurzając się w mykwie. (Tamże, w. 14) 5 Siwan: Mojżesz buduje ołtarz u stóp góry i pieczętuje przymierze między B-ga a Izraelem. Cały lud głosi: „Wszystko, co nakazuje B-ga, uczynimy i usłuchamy (zrozumiemy)” (tamże 24: 4–8) 6 Siwan: Dawanie Tory. „Gdy nadszedł poranek, rozległ się grzmot i błyskawica, a na górze gęsta chmura. . . Głos szofaru brzmiał coraz silniej. . . B-g zszedł na górę Synaj. . . i wypowiedział następujące słowa, mówiąc: „Ja jestem twoją B-giem, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej. . . ” (Tamże 19: 16–20: 2) Objawienie na Synaju było kulminacją i ostatecznym spełnieniem Wielkiego Wyjścia. Wiele miesięcy wcześniej, także na Synaju, kiedy B-g objawił się po raz pierwszy Mojżeszowi w płonącym krzewie i nakazał mu wyprowadzić naród żydowski z Egiptu, powiedział: „To jest twój znak, który ci posłałem: kiedy wyprowadzisz ten naród z Egiptu, będziecie służyć B-gu na tej górze ” (2 Moj. 3:12). Od chwili, gdy Mojżesz przyniósł im słowo obiecanego wyzwolenia i odkupienia, lud Izraela z niecierpliwością oczekiwał objawienia na Synaju. Mojżesz obiecał im bowiem więcej niż wyjście z Egiptu, ucieczkę od ich ciężkej pracy niewolników; obiecał im najwyższą wolność - wolność od własnej śmiertelności niewolniczej, wolność duchową oraz spełnienie materialnej egzystencji jako ludzi wolnych. Tak więc od dnia, w którym opuścili Egipt, lud Izraela dosłownie liczył dni do rana, w których zbierał się, aby „służyć B-ga na tej górze” i otrzymać wyzwalającą prawdę o prawdach. Po dziś dzień odtwarzamy ich 49-dniową "drogę" za pomocą naszego własnego „Liczenia Omerów”. Tak więc dzień pierwszy miesiąca Siwan, kiedy "nic się nie wydarzyło" - Mojżesz milczał - jest dniem uciszenia umysłu... Czy to możliwe, że tego samego dnia, w którym przybyli na górę Synaj, nie zrobili niczego w ramach przygotowań do otrzymania Tory? Uciszenie umysłu żydowskiego. Przyjrzyjmy się jednak bliżej, co Tora mówi nam o czynach narodu żydowskiego na pierwszym z Siwan: "W trzecim miesiącu Exodusu Dzieci Izraela z ziemi egipskiej tego dnia przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim i przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni; i obozował tam Izrael naprzeciw góry" (Szmot, 19:1-2)   (Opracowanie na podstawie nauk Rebbe, dzięki uprzejmości MeaningfulLife.com - dnia 1 Siwan)