1 Siwan – u podnoża Góry Synaj

r.

Izrael na Synaju (1313 r. p.n.e.)

W dniu 1 Siwan roku 2448 od stworzenia świata (1313 r.p.n.e.), sześć tygodni po wyjściu z Egiptu, Izraelici stanęli pod górą Synaj na pustyni Synaj i rozbili obóz u stóp góry „jako jeden człowiek, jedno serce ”, przygotowując się do przyjęcia Tory od B-ga. W tym dniu jednak „Mojżesz nic im nie powiedział z powodu ich zmęczenia i wyczerpania w podróży”.

 

Dzień, w którym nic się nie wydarzyło.

"Mojżesz nic nie przemówił do ludu żydowskiego, ponieważ byli zmęczeni podróżą." — Talmud, Szabat 86b.
Pierwszego dnia miesiąca Siwan roku 2448 od stworzenia świata (1313 p.n.e.), sześć tygodni po Exodusie, lud Izraela dotarł do góry Synaj. Sześć dni później cały naród stanął u podnóża góry, gdzie B-g się ukazał im i darował im Torę. Od tego czasu obchodzimy święto Szawuot (6-7 Siwan) jako „TEN CZAS - czas darowania naszej Tory - MATAN TORA”.
Dziewiętnasty rozdział Księgi Wyjścia opisuje ostatni tydzień przygotowań do objawienia na Synaju. Analizując relację Tory, Talmud (Traktat Szabat 86b-88a) łączy następującą chronologię wydarzeń z tych sześciu dni:
1 Siwan: Mojżesz nic nie mówił do Izraelitów, ponieważ ludzie byli zmęczeni podróżą.
2 Siwan: O świcie Mojżesz wstępuje na górę Synaj. Przywraca następujące przesłanie z B-ga: „Widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, i jak cię uniosłem na skrzydłach orłów i przyprowadziłem cię do Siebie. Teraz, jeśli będziecie posłuszni Mojemu głosowi i zachowacie przymierze ze Mną, będziecie Moim wybranym skarbem spośród wszystkich narodów, gdyż cała ziemia jest Moja. Będziecie dla mnie królestwem kapłanów i narodem świętym ”(II Mojż. 19: 4–6). Tymi słowami B-g wyraził pragnienie, abyśmy stali się Jego ludem wybranym. Dzień ten jest odpowiednio oznaczony w naszym kalendarzu jako "Jom HaMejuchas" - „Dzień Desygnacji”.
3 Siwan: B-g nakazuje Mojżeszowi, aby ogrodził górę Synaj, zaznaczając granice, na których każdy ma stanąć, gdy B-g objawia się na górze, by przekazać ludowi Torę. Kohanim (kapłani) mogą zbliżyć się bliżej niż reszta ludu, Aaron może zbliżyć się bliżej niż pozostali kohanim, podczas gdy tylko Mojżesz zostanie wezwany przez B-ga do wejścia na Górę. (Ibid., W. 12, 22, 24)
4 Siwan: Naród żydowski jest pouczony, aby omyć się, oczyścić i uświęcić w przygotowaniu do momentu Darowania Tory, zawieszając stosunki małżeńskie i zanurzając się w mykwie. (Tamże, w. 14)
5 Siwan: Mojżesz buduje ołtarz u stóp Góry, potwierdzając tym samym przymierze między B-gaiem a Izraelem. Cały lud głosi: „Wszystko, co nakazuje B-g uczynimy i usłuchamy” (tamże 24: 4–8)
6 Siwan: Dzień Matan Tora - Darowania Tory. „Gdy nadszedł poranek, rozległ się grzmot i błyskawica, a na górze pojawiła się gęsta chmura. . . Głos szofaru brzmiał coraz silniej. . . B-g zstąpił na górę Synaj. . . i wypowiedział następujące słowa, mówiąc: „Ja jestem twoim B-giem, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej. . . ” (Tamże 19: 16–20: 2)

Objawienie na Synaju było kulminacją i ostatecznym spełnieniem Wielkiego Wyjścia. Wiele miesięcy wcześniej, także na pustyni Synajskiej, gdy B-g objawił się po raz pierwszy Mojżeszowi w płonącym krzewie i nakazał mu wyprowadzić naród żydowski z Egiptu, powiedział: „To jest twój znak, który ci posłałem: kiedy wyprowadzisz Ten naród z Egiptu, będziecie służyć B-gu na Tej Górze ” (2 Moj. 3:12). Od chwili, gdy Mojżesz przyniósł im słowo obiecanego wyzwolenia i odkupienia, lud Izraela z niecierpliwością oczekiwał B-skiego Objawienia na Synaju. Mojżesz obiecał im bowiem więcej niż wyjście z Egiptu, uwolnienie od ich ciężkej pracy niewolniczej, obiecał im najwyższą wolność - wolność duchową oraz spełnienie materialnej egzystencji jako ludzi wolnych. Tak więc od dnia, w którym opuścili Egipt, lud Izraela dosłownie liczył dni do rana, gdy zgromadzi się, aby „służyć B-gu na Tej Górze” i otrzymać Torę, prawdę życia.

Po dziś dzień odtwarzamy ich 49-dniową "podróż" poprzez liczenie dni naszego własnego „Sfirat HaOmer” ("Liczenie Omeru").
Tak więc dzień pierwszy miesiąca Siwan, kiedy "nic się nie wydarzyło" - Mojżesz milczał - jest dniem wyciszenia umysłu... "W trzecim miesiącu Exodusu Dzieci Izraela z ziemi egipskiej tego dnia przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, dotarli do góry Synaj i rozbili obóz tam na pustyni; i obozował tam Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił do B-ga...." (Szmot, 19:1-2)

 

(Opracowanie na podstawie nauk Rebbe, dzięki uprzejmości MeaningfulLife.com - dnia 1 Siwan)