24 Szwat

r.

Proroctwo Zachariasza (351 p.n.e.)
"24 dnia 11 miesiąca, czyli miesiąca Szwata, w drugim roku panowania Dariusza Meda, słowo B-że przyszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna proroka Ido, mówiąc:"Wrócę do Jerozolimy w miłosierdziu, Mój Dom zostanie w nim zbudowany ... a Pan jeszcze pocieszy Syjon, a jeszcze wybiorę Jeruzalem" (Zachariasz, 1: 7-17)
Było to na dwa lata przed ukończeniem Drudiej Świątyni w dniu 3 Adar roku 3412 (349 p.n.e.).•

 • Zachariasz ben Berehja (זכריה בן ברכיה; zm. 3448 /312 pne) był prorokiem w okresie Drugiej Świątyni.
  Był potomkiem rodziny kapłańskiej - Kohanim i był głową jednego z domów swojego ojca (Nechemiasza, 12:16).
  W 3390/370 pne Zacharja powrócił z wygnania do Ziemi Izraela wraz. W późniejszych latach ponownie żył na wygnaniu, gdzie był blisko widzącego Daniela (ks. Sanhedryn 93b, Raszi).
  Prorokował od miesiąca Cheszwan 3408 /352 pne/ do miesiąca Kislew 3410 /353 pne/ (Zach. 1:1, 7:1; Seder adorot).
  Wezwał Żydów perskich do powrotu do Ziemi Świętej i wznowienia budowy Świątyni (Ezdrasz 5:1, Raszi; Megillah 15a, Raszi).
  Zachariasz również wezwał Żydów do skruchy i pokuty: „Tak powiedział B-g Zastępów: Wróć do mnie… a ja wrócę do ciebie” (ks. Zach. 1:3).
  Wiele jego proroctw odnosi się do okresu ostatniego wyzwolenia, który jest powszechnie nazywany „końcem czasu”. „Tak powiedział B-g”, przepowiedział prorok, „wrócę na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie, a Jerozolima będzie nazywana miastem prawdy, a góra B-ga Zastępów będzie nazywana górą świętą. Tak powiedział B-g Zastępów: starcy i staruszki nadal będą przesiadywać na placach Jerozolimy, każdy ze swoją laską w ręku - w głębokiej starości. A miasto będzie pełne chłopców i dziewcząt bawiących się na jego placach” (tamże 8:3-5, Mecudat Dawid).
  Wtedy, u „końca czasów”, Jerozolima stanie się „misą trucizny dla wszystkich ościennych narodów” – miasto „będzie oblężone, (...) wszystkie plemiona ziemi zbiorą się przeciwko niemu” (12:2 -3, Radak). W tej ostatniej z wojen Stwórca „będzie walczył z narodami”, tak jak walczył z Egipcjanami na Morzu Trzcinowym (Raszi, 14:3) a „B-g uderzy wszystkie narody, które walczyły przeciwko Jerozolimie”. Odtąd „nie będzie już zagłady, a Jerozolima będzie żyć bezpiecznie” (14:11-12).
  „Jerozolima będzie żyła bez muru twierdzy” – przepowiedział Zachariasz. W tej epoce święte miasto będzie pod opieką Stwórcy: „A ja będę dla niego” - rzekł B-g - „murem ognia wokół niego, a dla jego chwały będę w środku miasta” (2:8-9, Raszi).
  W tych dniach „wiele ludów i silnych narodów będzie szukać B-ga Zastępów w Jerozolimie i modlić się do B-ga” (8:22). „A B-g będzie królował nad całą ziemią” — przepowiedział Zachariasz. „W owym dniu B-g będzie jeden dla wszystkich i Jego imię będzie jedno” (14:9).
  Zecharia był jednym z przywódców Wielkiego Zgromadzenia mędrców Tory stworzonego przez Ezdrasza (Raszi, Bawa Batra 15a; Seder adorot 3408).
  Wraz z Ezdraszem i Chagajem, Zachariasz spisał proroctwa Jehezkela i przepowiednie Daniela, a także skompilował „Księgę proroków”, która zawierała jego proroctwa (Bawa Batra 15a, Raszi).
  Zachariasz ben Berehja zmarł w 3448 /312 pne/ (Seder adorot).
  Talmud opowiada, jak jego proroctwa pocieszały mędrców po zniszczeniu Drugiej Świątyni.
  Pewnego dnia czterech największych mędrców, wśród których był rabin Akiwa, zobaczyło lisa biegnącego po Wzgórzu Świątynnym – w miejscu, gdzie kiedyś znajdowało się Miejsce Najświętsze. Trzej mędrcy wybuchnęli płaczem, a rabin Akiwa roześmiał się. "Dlaczego się śmiejesz?" zapytali go będący obok. Rabin Akiwa wyjaśnił swoim towarzyszom, że wziął na wiernych świadków dwóch proroków: Uriasza i Zachariasza, syna Berehji. Uriasz przepowiedział: „… przez ciebie Syjon zostanie zaorany jak pole, a Jerozolima obróci się w ruinę, a Wzgórze Świątynne stanie się zalesionym wzgórzem”. A Zachariasz przepowiedział, mówiąc o późniejszej przyszłości: „…starzy mężczyźni i stare kobiety będą nadal przesiadywać na placach Jerozolimy… a miasto będzie wypełnione chłopcami i dziewczętami bawiącymi się na jego placach”. Dopóki proroctwo Uriasza się nie wypełniło, obawiałem się, że proroctwo Zachariasza również może się nie spełnić. Ale teraz, kiedy słowa Uriasza się spełniły, nie ma wątpliwości, że przepowiednia Zachariasza również się spełni. W odpowiedzi mędrcy powiedzieli: „Akiwa, pocieszyłeś nas!” (Makota 24b).