Czym jest Tora

r.
Tora może oznaczać: naukę i prawa, pouczenia, ale też zbór wszystkich słów, objawionych Izraelowi i przekazane w pięciu księgach - Tora Pisana - Pięcioksiąg Mojżeszowy. Mojżesz spisał wszystkie Pięć Ksiąg Tory pod dyktando B-ga. Tora opowiada o tym jak B-g stworzył świat, jak powstaŁa ludność, poczynając od Adama i Ewy, jak nasi Ojcowie – Abraham, Icchak i Jakow – żyli i jak Żydzi stali się narodem wybranym przez Boga na „królestwo kapłanów i naród święty” poprzez otrzymanie Tory i jej przestrzeganie.
Tora jest Darem B-ga i wskazaniem, jak żyć 613 Przykazań Tora zawiera 613 Przykazań. Z czego 248 posiadają charakter pozytywny (co robić), a 365 posiadają charakter negatywny (czego nie robić). Założenia i przykazania obejmują wszystkie fazy żydowskiego życia i to zarówno w stosunku do bliźniego jak i do Boga w celu uzyskania najwyższych standardów moralnych. Mesora-(Tradycja) W dodatku do założeń, przykazów oraz zakazów znajdujących się w Torze, Bóg nauczył Mojżesza wielu dodatkowych praw i wyjaśnień tychże praw znajdujących się w Torze. Mojżesz miał je zapamiętać i przekazać swoim następcom. Ci zaś z kolei mieli utrzymywać je jako tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Tak więc wiele z naszych zwyczajów praktykowane są zupelnie jak by były zapisane w Torze. W celu otrzymania dodatkowej informacji kliknij na Tradycja Ustna. Prorocy Księgi Proroków zawierają: Jehoszua, Sędziowie, Samuel, Królowską, Jeremia, Jeheskiel, Iszaja i Tre-Asar (12 ksiąg Proroków niższego szczebla: Hoszua, Joel, Amos, Owadia, Jona, Mika, Nahum, Habakuk, Cefania, Chagai, Zacharia oraz Malachi). Pisma Święte Zawierają księgi: Rut, Psalmów, Joba, Przysłów, Eklezjasty, Pieśń nad Pieśniami, Lamentacje, Daniela, Ester, Ezry i Kronik. Wszystkie te ksiegi zostały napisane przez któregoś z naszych proroków podczas natchnienia Boskiego („Ruach Hakodesz”). Księgi Samuela, Królowska, Ezry oraz Kronik zostały sztucznie podzielone na: Samuela I i Samuela II; Królowską I i Królowską II; Ezra i Nechemia; Kroniki I i Kroniki II. Sumując mamy 48 proroków 7 prorokiń, których proroctwa zostały spisane z powodu ich wiecznej ważności. Oprócz tych wymienionych powyżej istnieli w Izraelu prorocy w każdym pokoleniu, ale ponieważ ich proroctwa dotyczyły jedynie ich czasów to nie zostały one zpisane.