Rozdział 12

r.

Stworzenia dzielą się jednakże, na rodzaje ogólne i specyficzne, a to dzięki zmianom w zestawach liter (kombinacjach), zastępstwach i przestawień. Każda litera reprezentuje przepływ specyficznej mocy i siły-życia. Kiedy wiele liter składa się na słowo to dodatkowo do wielu rodzajów mocy i sił-życia zgodnych z liczbą liter w słowie, istnieje jeszcze jedna przenikająca je wszystkie. Jest to przepływ wyższej mocy i siły-życia, która przenika wszystkie indywidualne i różnorodne moce i siły-życia liter, łączy je i jednoczy w celu nadania światu mocy i siły-życia w ogóle jak i w poszczególnych częściach danego słowa.


Uwaga
(Każda poszczególna litera z dwudziestu dwu liter Tory stanowi przepływ siły-życia i specyficznej dla niej mocy, nie przepływającej przez żadną inną literę. Dlatego pisemny kształt każdej litery jest specyficzny dla niej i różni się od reszty, wskazując tym samym na sposób przepływu i objawienia się światła, siły-życia i mocy ujawnionych w danej literze. Ujmując inaczej, sposób w jaki ujawnia się i wypływa z atrybutów Najświętszego, oby był błogosławiony, On i Jego Wola i Jego Mądrość...).
Na przykład słowami wypowiedzi „Niech stanie się firmament...” zostały stworzone siedem niebios wraz ze wszystkimi ich mieszkańcami. Mędrcy, błogosławionej pamięci, ujęli to następująco: „Szchakim, w których stoją kamienie młyna mielące mannę Cadykom..., Zwul ze Świętą Jerozolimą, Swiątynią i Ołtarzem..., Machon ze spichrzem śniegu i gradu...”, wszystkie niebiosa w całości zostały stworzone i trwają nadal poprzez wszystkie słowa wypowiedzi „Niech stanie się firmament...”. Każde poszczególne stworzenie w tych siedmiu niebiosach zostało stworzone i nadal żyje i istnieje dzięki kombinacjom liter tych słów, lub ich zastępstw , względnie przemieszczeń, zgodnie z jakością siły-życia specyficznego stworzenia. Każda zamiana w zestawie stanowi wzajemne przenikanie się i przemieszczanie mocy i sił-życia w różnych postaciach. Każda poprzednia litera w zestawie dominuje i stanowi zasadniczą (siłę) w tym stworzeniu. Inne się jej podporządkowują zawierając się w jej świetle i tym samym stwarzając nową istotę. Podobnie, poprzez zamianę, względnie przestawienie liter, stwarzane są stworzenia niższego szczebla w porównaniu do tych stworzonych z samych liter wypowiedzi. Obrazowo można to porównać ze światłem księżyca świecącego w nocy na ziemię. Światło to pochodzi przecież ze słońca, a tym samym jest światłem słonecznym. Tak samo, porównując, litery Wypowiedzi stanowią pełny przepływ siły-życia, światła i mocy z atrybutów Najświętszego, oby był błogosławiony, w celu stwarzania światów z nicości, nadawania im życia i ich utrzymywania tak długo jak to będzie w Jego Woli, oby był błogosławiony. Z tej całości strumienia i światła Bóg stworzył  promieniowanie i jego pochodne wraz z ich odgałęzieniami – światłami liter.
Są to właśnie te zamiany i przestawienia liter, którymi stworzył On poszczególne stworzenia w każdym poszczególnym świecie. W ten sposób Bóg oświecił i spowodował promieniowanie, z którego wyszło promieniowanie, a z tego następne i tak dalej aż do najniższych form rzeczy martwych jak kamienie i pył. Ich nazwy są wynikiem kolejnych zamian i zamian tych zamian i. t. d., jak to zostało już wytłumaczone poprzednio.
ZAKOŃCZONO CZĘŚĆ DRUGĄ
Z BOŻĄ POMOCĄ, OBY BYŁ BŁOGOSŁAWIONY I WYWYŻSZONY


udostępnij