Bóg chce by mnie zwolniono z pracy. Czyżby z powodu modlitw świątecznych ? (-DP)

r.

Pytanie:

Jak wiesz znalaz³em kilka miesiêcy temu. Po d³ugich poszukiwaniach, pracê. Czujê sie w niej œwietnie, a nawet trochê zarabiam!

Niestety mam problem bo w przysz ym tygodniu mamy nowy rok. W zesz ym roku uczestniczy em w modlitwie w Twojej synagodze i to mnie sprawia o wielk przyjemnoœæ. Po raz pierwszy w ¿yciu by em w stanie œledziæ za biegiem modlitwy Chazana i nawet rozumia em o co chodzi. W tym roku jednak¿e nie chcia bym podpaœæ mojemu szefowi w pracy swoj nieobecnoœci w tym dniu! Jom Kipur wypada w Szabat i to nie koliduje z prac, ale co mam robiæ z Rosz Haszana? Przecie¿ Bóg nie jest zainteresowany by mnie wyrzucono z pracy – prawda.?

OdpowiedŸ:

Jestem Rabinem, wiêc ³atwo mnie jest siedz¹c w fotelu, opowiadaæ o wa¿noœci modlitw na Rosz Haszana, bo przecie¿ ja nie mam takich problemów! Rozumiem jednak wyzwanie przed którym stoisz i dlatego dam Ci odpowiedŸ z punktu widzenia biznesu a nie z punktu widzenia Rabina.

Mo¿liwe, ¿e tobie siê wydaje, i¿ przychodz¹c na modlitwy Noworoczne ryzykujesz utrat¹ miejsca pracy i kariery, tymczasem jest to krok najbardziej wywa¿ony jaki mo¿esz zrobiæ.

Dzieñ Nowego Roku nazywany jest tak¿e „S¹dnym Dniem”. W tym dniu Stwórca decyduje o tym co siê z nami stanie w nowym roku. Miêdzy innymi ustala On ile zarobimy pieniêdzy. W³aœnie tak, ju¿ w Rosz Haszana ustala siê dok adn sumê jak¹ mamy zarobiæ.

Móg³byœ siê zapytaæ: to wtakim razie po co mamy w ogóle pracowaæ skoro wszystko jest z góry ustalone. Odpowiedx brzmi nastêpuj¹co: Praca podobna jest do szklanki wody do której Bóg wlewa b³ogos³awieñstwa. Je¿eli nie przygotujemy szklanki, to b³ogos³awieñstwa siê rozlej¹ po pod³odze. Szklanka nie jest Ÿród³em b³ogos³awieñstwa lecz jedynie poœrednikiem. Je¿eli nie bêdziemy pracowali to brak bêdzie szklanki, ale tak¿e nawet je¿eli bêdziemy ciê¿ko pracowaæ to i tak nie zarobimy nawet o jednego z³amanego szel¹ga wiêcej ni¿ to nam zosta³o z góry ustalone.

Z powy¿szego wynika, ¿e absurdaln¹ jest myœl, i¿ przychodz¹c na modlitwy Noworoczne ryzykujesz swoj¹ karier¹! Jest dok³adnie naodwrót, modl¹c siê bêdziesz w stanie zapewniæ, ¿e przysz³y rok bêdzie rokiem udanym.

Twoja przysz³oœæ nie zale¿y od Twojego pracodawcy, bo istnieje tylko jeden prawdziwy pracodawca i je¿eli bêdziesz przestrzega³ swoje zasady, to On bêdzie dba³ o Ciebie