Miszpatim

r.

Parsza Miszpatim – Księga Szmot (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 21:1 - 24:18

Miszpatim (מִּשְׁפָּטִיםֹ) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „prawa” (l.m. rzeczownika "prawo"), występuje jako pierwszy rzeczownik w tej parszy (Księga Wyjścia 21:1). Parsza Miszpatim jest 18-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania Tory w cyklu rocznym i szóstym w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Miszpatim zawiera 5’313 Hebrajskich liter, 1’462 Hebraiskich słów.

„A oto prawa, które przedstawisz im….”

Krótki opis treści Miszpatim:

Po objawieniu na górze Synaj, B-g przekazuje prawa dla ludu Izraela: nakazy i zakazy, którymi powinni kierować się w życiu.
Najwyższy również przekazuje na ręce Mojżesza obietnicę dla narodu Izraela, że doprowadzi ich do Ziemi Świętej, jednocześnie srogo zakazuje im przejmowanie pogańskich zwyczajów panujących na tamtych ziemiach, do którch zmierzają.
Izraelici w odpowiedzi rzekli: "Wszystko, co powiedział Wiekuisty spełnimy i usłuchamy”. 

Mojżesz wyznacza Aharona i Chura by zarządzali i pilnowali obozu, sam zaś na wezwanie Najwyższego wstępuje na górę Synaj, by otrzymać Torę od Niego - pozostaje tam przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy.

Parsza Miszpatim zawiera 23 przykazania pozytywne i 30 zakazów:

 1. Przykazane odnośnie żydowskiego niewolnika.
 2. Przykazanie poślubienia żydowskiej służącej.
 3. Przykazanie wykupienia żydowskiej służącej.
 4. Zakaz sprzedawania żydowskiej służącej kupionej od jej ojca.
 5. Zakaz pozbawienia żony jedzenia, ubrania i stosunków małżeńskich.
 6. Nakaz dla sądu wykonania wyroku śmierci poprzez powieszenie.
 7. Nie wolno uderzyć ojca ani matki.
 8. Nakaz nakładania kar.
 9. Nakaz dla sądu wykonania wyroku śmierci poprzez ścięcie mieczem.
 10. Nakaz oszacowania szkód spowodowanych przez udomowione zwierzęta.
 11. Zakaz spożywania mięsa byka skazanego na ukamienowanie.
 12. Nakaz oszacowania szkód spowodowanych przez niezabezpieczenie wykopu.
 13. Nakaz ukarania złodzieja grzywną.
 14. Nakaz ukarania grzywną właściciela zwierząt, które wyrządziły szkodę na cudzym polu.
 15. Nakaz ukarania grzywną tego, kto spowodował szkodę wyrządzoną ogniem.
 16. Przykazanie rozstrzygnięcia w sądzie stróża, który nie otrzymuje zapłaty.
 17. Przykazanie rozstrzygnięcia w sądzie sprawy pomiędzy oskarżającym a oskarżonym.
 18. Przykazanie rozstrzygnięcia w sądzie sprawy opłacanego stróża lub wynajmującego.
 19. Przykazanie rozstrzygnięcia w sądzie sprawy pożyczającego.
 20. Przykazanie rozstrzygnięcia w sądzie sprawy dotyczącej uwiedzenia.
 21. Nie wolno pozwolić żyć człowiekowi, który uprawia czary.
 22. Nie wolno pokazać konwertyty słowami.
 23. Nie wolno uciskać konwertyty w sprawach finansowych.
 24. Nie wolno krzywdzić sieroty ani wdowy.
 25. Przykazanie pożyczania ubogiemu.
 26. Zakaz domagania się spłaty długu od ubogiego.
 27. Zakaz udzielania ani brania pożyczki z odsetkami.
 28. Zakaz przeklinania sędziego.
 29. Zakaz przeklinania Imienia Boga.
 30. Zakaz przeklinania władcy.
 31. Zakaz oddzielania dziesięcin w niewłaściwej kolejności.
 32. Zakaz spożywania mięsa rozszarpanego zwierzęcia.
 33. Zakaz słuchania w sądzie skargi jednej strony pod nieobecność drugiej strony.
 34. Zakaz świadczenia w sądzie grzesznikowi.
 35. Zakaz zasądzenia kary śmierci większością w jeden głos.
 36. Nie wolno, by sędzia który domaga się uniewinnienia w sprawie, w której może zapaść wyrok śmierci, głosował później za skazaniem.
 37. Nakaz skłaniania się za opinią większości w sprawach sądowych.
 38. Zakaz faworyzowania biedaka w sądzie.
 39. Przykazanie udzielenia pomocy przy uwolnieniu od ciężaru innego właściciela.
 40. Zakaz naginania wyroku przeciw grzesznikowi z powodu wiedzy o jego grzechach.
 41. Zakaz skazywania na śmierć na podstawie prawdopodobieństwa.
 42. Zakaz sędziom przyjmowania łapówek.
 43. Nakaz pozostawienia plonów na polu w roku szabatowym.
 44. Nakaz odpoczynku w Szabat.
 45. Zakaz przysięgania na bożków.
 46. Zakaz nakłaniania na bałwochwalstwo. 
 47. Zakaz zarzynanie zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę pesachową w domu zanim nie zostanie usunięty z domu zakwas.
 48. Zakaz zostawiania do rana czegokolwiek do rana, co było przeznaczone na ofiarę pesachową.
 49. Nakaz przynoszenia do Swiątyni pierwszych owoców ziemi Świętej.
 50. Zakaz gotowania mięsa z mlekiem.
 51. Zakaz zawierania przymierza z siedmiu narodami, które zamieszkiwały w Kanaan ani z żadnym bałwochwalcą.
 52. Zakaz zawierania przymierza z siedmiu narodami, które zamieszkiwały w Kanaan ani z żadnym bałwochwalcą.
 53. Nakaz przynoszenia ofiar do Swiatyni w trzy śwęta pielgrzymie.
   
  Kolejność czytania Parszy Miszpatim w cyklu tygodniowym:
 • Pierwsze czytanie —Szmot 21:1–19
 • Drugie czytanie – Szmot 21:20–22:3
 • Trzecie czytanie – Szmot 22:4–26
 • Czwarte czytanie – Szmot 22:27–23:5
 • Piąte czytanie – Szmot 23:6–19
 • Szóste czytanie – Szmot 23:20–25
 • Siódme czytanie – Szmot 23:26-24:18

Komentarze Rabina Szaloma Stamblera: