Tammuz

r.
TAMMUZ, jest czwartym miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan.
Liczy 29 dni.
Nazwy wszystkich miesięcy w kalendarzu hebrajskim pierwotnie pochodzą z Babilonii.
Naród Żydowski przyjął te babilońskie nazwy w okresie 70-letniego wygnania w Babilonii.
Jednak ze wszystkich nazw przyjętych w Babilonii, Tammuz jawi się jako nazwa szczególna: jest to nazwa rzeczywistego babilońskiego bóstwa i idola.
Dlaczego więc nasi mędrcy dopuścili przyjęcie nazwy bałwochwalczej do Świętości Judaizmu?
Odpowiedź jest krótka: ​​naszą rolą jest nie tylko walka z bałwochwalstwem poprzez kalanie posążków lub nazw, gdyż psychologiczna motywacja, która przyciąga ludzi do bałwochwalstwa nie zostanie naprawiona w ten sposób.
W dłuższej perspektywie, powinniśmy przekształcić negatywne skłonności psychologiczne, które prowadzą do bałwochwalstwa w pozytywne.
Wydaje się zatem, że decyzja naszych mędrców o tym, że "z nazwą fałszywego bożka Tammuz” dostarcza się nam lekcje przypadku problemu bałwochwalstwa i jego rozwiązania.
Miesiąc Tammuz jest więc porą roku najlepiej nadającą się do zrozumienia i zarządzania procesem transformacji (lub it'hapcha, jak nazywa się w Chassidut) w psychice.
Jak zobaczymy, bożek Tammuz jest pasożytem, ​​który żyje z ludzkiej skłonności do użalania się nad sobą i naszego poczucia tragizmu - dwa uczucia, które są nierozerwalnie związane z tą porą roku.
Ważne daty i święta miesiąca Tammuz:
* Dnia 3 Tammuz – Gimel Tammuz – Dzień Jorcajt (odejścia z tego świata) Lubawiczer Rebbe, B"P Rabbina Menachema Mendela Schneersona
* Dnia 17 Tammuz – Post Tammuz.
(ilustracja: Art by Sefira Lightstone)