Tammuz

r.
Tammuz jest czwartym miesiącem w kalendarzu żydowskim, począwszy od miesiąca Nissan. Liczy 29 dni. miesiąc Tammuz - czwarty miesiąc w kalendarzu żydowskim, licząc od miesiąca Nissan. Liczy 29 dni. Ważne daty i święta miesiąca Tamuz: * Dnia 3 Tammuz – Gimel Tammuz – Dzień Jorcajt (odejścia z tego świata) Lubawiczer Rebbe Rabbina Menachema Mendela Schneersona * Dnia 17 Tamuz – Post Tammuz. Nazwy wszystkich miesięcy w kalendarzu hebrajskim pierwotnie pochodzą z Babilonii. Naród Żydowski przyjął te babilońskie nazwy w okresie 70-letniego wygnania w Babilonii. Jednak ze wszystkich nazw przyjętych w Babilonii, Tammuz jawi się jako nazwa szczególna: jest to nazwa rzeczywistego babilońskiego bóstwa i idola. Dlaczego więc nasi mędrcy dopuścili przyjęcie nazwę bałwochwalczą do Świętości Judaizmu? Odpowiedź jest krótka: ​​naszą rolą jest nie tylko walka z bałwochwalstwem poprzez kalanie posążków lub nazw, gdyż psychologiczna motywacja, która przyciąga ludzi do bałwochwalstwa nie zostanie naprawiona w ten sposób. W dłuższej perspektywie, powinniśmy przekształcić negatywne skłonności psychologiczne, które prowadzą do bałwochwalstwa w pozytywne. Wydaje się zatem, że decyzja naszych mędrców "z nazwą fałszywego bożka Tamuz” dostarcza nam lekcje przypadku problemu bałwochwalstwa i jego rozwiązania. Miesiąc Tammuz jest więc porą roku najlepiej nadającą się do zrozumienia i zarządzania procesem transformacji (lub it'hapcha, jak nazywa się w Chassidut) w psychice. Jak zobaczymy, bożek Tamuz jest pasożytem, ​​który żyje z ludzkiej skłonności do użalania się nad sobą i naszego poczucia tragizmu - dwa uczucia, które są nierozerwalnie związane z tą porą roku.