Tamuz

16 Czerwiec, 2015 r.
  Tamuz jest czwartym miesiącem w kalendarzu religijnym, począwszy od miesiąca Nissan. Liczy 29 dni. Ważne daty i święta miesiąca Tamuz: Dnia 3 Tamuz – Gimel Tamuz – Dzień Śmierci Lubawiczer Rebbe Rabbi Menachema M. Schneersona Dnia 17 Tamuz – Post Tamuz Nazwy wszystkich miesięcy w kalendarzu Hebrajskim pierwotnie pochodzą z Babilonii. Naród Żydowski przyjął te babilońskie nazwy w okresie 70-letniego wygnania w Babilonii. Jednak ze wszystkich nazw przyjętych w Babilonii, Tammuz jawi się jako szczególna: jest to nazwa rzeczywistego babilońskiego bóstwa i idola. Dlaczego by nasi mędrcy dopuścili przyjęcie nazwy bałwochwalstwa do świętości Judaizmu?Odpowiedź jest krótka: ​​naszą rolą jest nie tylko walka z bałwochwalstwem poprzez kalanie posążków, nazw, gdyż psychologiczna motywacja, która przyciąga ludzi do bałwochwalstwa nie zostanie naprawiona w ten sposób. W dłuższej perspektywie, powinniśmy przekształcić negatywne skłonności psychologiczne, które prowadzą do bałwochwalstwa w pozytywne. Wydaje się zatem, że decyzja naszych mędrców "z nazwą fałszywego boga Tamuz” dostarcza nam lekcje przypadku problemu bałwochwalstwa i jego rozwiązania. Miesiąc Tamuz jest więc porą roku najlepiej nadającą się do zrozumienia i zarządzania procesem transformacji (lub it'hapcha, jak nazywa się w Chassidut) w psychice.Jak zobaczymy, Tamuz jest pasożytem, ​​który żyje z ludzkiej skłonności do użalania się nad sobą i naszego poczucia tragizmu - dwa uczucia, które są nierozerwalnie związane z tą porą roku.