Tisza B’Aw – 9 Aw w historii żydowskiego narodu

r.

Dziewiąty Aw jest naznaczony tragicznymi wydarzeniami w całej żydowskiej historii. Data ta stała się w oczach Żydów symbolem wszystkich prześladowań i nieszczęść, które spotkały naród żydowski. Według tradycji odzwierciedlonej w Misznie, oprócz zniszczenia Świątyni w tym dniu, w historii narodu żydowskiego wydarzyło się wiele nieszczęść - powody żałoby w tym dniu są następujące:

 • 9 Aw rok 2449, od stworzenia świata (1312 p.n.e.), zwiadowcy wysłani przez Mojżesza powrócili i wywołali wśród Żydów panikę z powodu obaw wobec podboju ziemi Kanaan. Ludzie przestraszyli się, płakali i odmówili wejścia do Ziemi Izraela. Stwórca wówczas bardzo  rozgniewał się na ludzi i ustalił, że tylko następne pokolenie, wolne od zachowań niewolniczych będzie gotowe i godne wejścia do Ziemi Obiecanej  - 40 lat później.
 • 9 Aw 3338 (422 p.n.e. według tradycyjnej chronologii żydowskiej) Pierwszy Świątynia zbudowana przez króla Salomona została znużona przez króla  babilońskiego Nabuchodonozora, po czym nastąpiła 70-letnia niewola babilońska ludu Izraela.
 • 9 Aw 3828 (68) Druga Świątynia została zburzona przez wojska rzymskiego generała (późniejszego cesarza) Tytusa Wespazjana po wielodniowym oblężeniu Jerozolimy.
 • 9 Aw 3892 (132) z rozkazu namiestnika rzymskiego Wzgórze Świątynne w Jerozolimie zostało zaorane w akcie ostatecznego zbezczeszczenia. To wydarzenie było jedną z przyczyn powstania Bar Kochby, które trwało trzy lata.
 • 9 Aw 3895 (135) Rzymianie zdobyli Beitar, ostatnią twierdzę rebeliantów, a przywódca powstania Szymon Bar-Kochba został stracony; po tym nastąpiło masowe wypędzenie Żydów z Ziemi Izraela. Według zeznań rzymskiego historyka Diona Kasjusza w bitwach tej wojny zginęło pięćset osiemdziesiąt tysięcy Żydów, pięćdziesiąt ufortyfikowanych miast i dziewięćset osiemdziesiąt pięć osad zostało zniszczonych; prawie cała Judea stała się spaloną pustynią.

Ponadto różne źródła wskazują na szereg tragicznych wydarzeń, które prawdopodobnie przydarzyły się ludności żydowskiej 9 av lub bezpośrednio po niej.

Zniszczenie Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej.

Według Ks. Jeremiasza (Jermiahu), zniszczenie Pierwszej Świątyni dokonały wojska pod przywództwem Nawuzaradana - dowódcy  babilońskiego króla Nabuchodonozora, walki trwały do dnia 10 miesiąca Aw (Ks. Jer. 52:12-13). Jednocześnie Księga Królów II mówi o dacie 7 Awa (II Król, 25:8-9). Talmud  wyjaśnia tę sprzeczność w następujący sposób: „ Babilończycy weszli do Świątyni siódmego dnia miesiąca Aw i przez trzy dni oddawali się różnym bezeceństwom, a dnia dziewiątego Aw, bliżej zmierzchu, podpalili ją, wielki płomień płonął przez cały dziesiąty dzień miesiąca Aw” ( Talmud, Ta'anit 29a).

Wiadomo, że już w czasach Miszny właśnie dzień 9 Aw był obchodzony jako dzień żałoby po Pierwszej Świątyni.

Zniszczenie Drugiej Świątyni Jerozolimskiej.

W książce „Wojna Żydowska” Józefa Flawiusza podana jest data zburzenia Drugiej Świątyni Jerozolimskiej przez przyszłego cesarza Tytusa, rzymskiego przywódcę wojskowego i syna cesarza Wespazjana w 70 roku n.e. - dnia 10 Aw. Jednak nawet w tym przypadku Talmud wskazuje, że Świątynia została podpalona  dnia 9-go wieczorem i ostatecznie doszczętnie spłonęła następnego dnia - 10 Aw; ogromny płomień płonął przez cały dzień - 10 Aw.

Inne dramaty 9 dnia miesiąca Aw.

Zgodnie z tradycją żydowską dnia dziewiątego Aw ma miejsce wiele innych smutnych, tragicznych  wydarzeń:

 • 9 Av 1095 papież Urban II ogłosił początek pierwszej krucjaty, w wyniku której „żołnierze J-a” zamordowali dziesiątki tysięcy Żydów i zniszczyli wiele społeczności żydowskich.
 • Dziewiątego Av 1146, podczas drugiej krudjaty w gminach żydowskich Niemiec i Francji odbyły się pogromy.
 • 9 Av 1290 rozpoczęło się wypędzenie Żydów z Anglii.
 • Dzień po 9 Aw, w 1306 r., wydano dekret o wypędzeniu Żydów z Francji i musieli oni pozostawić swój cały majątek, który zrabowano.
 • 9 Aw 1348 europejskich Żydów oskarżono o zorganizowanie jednej z największych epidemii dżumy w historii („Czarna śmierć”). Oskarżenie to doprowadziło do gwałtownej fali pogromów i morderstw.
 • 9 Aw w 1492 roku król Hiszpanii Ferdynand II Aragoński i królowa Izabela I Kastylii wydali dekret o wysiedleniu Żydów z Hiszpanii - Żydów, którzy przez wiele lat zamieszkiwali ten kraj i przyczynili się do jego rozkwitu. Za sprawą społeczności żydowskiej Hiszpania stała się potężnym państwem.
 • 9 Aw 1555 r. Żydzi rzymscy zostali przesiedleni do pierwszego w historii getta.
 • 9 Aw w 1567 r. Wszyscy Żydzi mieszkający we Włoszech zostali przesiedleni do getta. 
 • 9 Aw w 1648 r. dokonano masakry dziesiątek, a nawet setek tysięcy Żydów w Polsce, na Ukrainie i w Besarabii, w trakcie zakrojonej na szeroką skalę akcji zainicjowanej przez Bogdana Chmielnickiego i jego poprzeczników.
 • 9 Aw w 1882 roku w Rosji, rozpoczęły się pogromy społeczności żydowskich - fala pogromów przetoczyła się przez całą Rosję, objęła praktycznie wszystkie zakątki, gdzie zamieszkiwali Żydzi. Był to „środek’ władz carskich, by odwrócić uwagę Rosjan od fatalnego stanu życia, by zrzucić „winę” na Żydów z ubóstwo społeczności rosyjskiej.
 • 9 Aw w 1914 roku rozpoczęła się  I Wojna Światowa.
 • 9 Aw 1942 rozpoczęła się deportacja Żydów z Warszawskiego Getta.
 • 9 Aw 1942 rozpoczął działalność obóz zagłady w Treblince.

…..Ewakuacja żydowskich osadników ze Strefy Gazy i Północnej Samarii w  2005 roku  rozpoczęła się dna 10 Aw…

Mimo wszystko - AM ISRAEL CHAJ 💙❤️🔯