Trzynaście najważniejszych zasad wiary judaizmu

r.

Według Komentarza RaMBaMa do Miszny, Sanhedrin 10:1

Punkt 1

Wierzę pełnią wiary, że Stwórca, błogosławione jest Jego Imię, tworzy wszystkie stworzenia i kieruje nimi i tylko On sam wszystko uczynił, czyni i będzie czynił.

Punkt 2

Wierzę pełnią wiary, że Stwórca, błogosławione jest Jego Imię, jest Jeden i nie istnieje w żaden sposób inna taka jedność jak Jego i że tylko On sam jest naszym Bogiem, który był, jest i będzie

Punkt 3

Wierzę pełnią wiary, że Stwórca, błogosławione jest Jego Imię, nie ma ciała i że nie odnosi się do niego żaden fizyczny atrybut i że niczego w ogóle nie można z Nim porównać.

Punkt 4

Wierzę pełnią wiary, że Stwórca, błogosławione jest Jego Imię, był pierwszy i będzie ostatni.

Punkt 5

Wierzę pełnią wiary, że właściwym jest modlenie się tylko i wyłącznie do Boga. Nie należy modlić się do nikogo i do niczego innego.

Punkt 6

Wierzę pełnią wiary, że wszystkie słowa proroków są prawdziwe.

Punkt 7

Wierzę pełnią wiary, że proroctwo Mojżesza, naszego nauczyciela, niech spoczywa w pokoju, jest prawdziwe. I że był on ojcem wszystkich proroków (najważniejszym z wszystkich proroków) – zarówno tych przed nim, jak tych i po nim.

Punkt 8

Wierzę pełnią wiary, że Tora, którą posiadamy, jest tą, która została dana Mojżeszowi, naszemu nauczycielowi, niech spoczywa w pokoju.

Punkt 9

Wierzę pełnią wiary, że ta Tora nigdy nie zostanie zmieniona i że nie będzie nigdy żadnej innej Tory danej przez Stwórcę, błogosławione jest Jego Imię.

Punkt 10

Wierzę pełnią wiary, że Stwórca, błogosławione jest Jego Imię, zna wszystkie uczynki i myśli człowieka, tak jak powiedziano: “Który kształtuje serca ich wszystkich, który zważa na wszystkie ich czyny” (Psalm 33, 15).

Punkt 11

Wierzę pełnią wiary, że Stwórca, błogosławione jest Jego Imię, nagradza dobrem tych, którzy przestrzegają Jego przykazań, a karze tych, którzy gwałcą Jego przykazania.

Punkt 12

Wierzę pełnią wiary w nadejście Mesjasza i chociaż nawet on zwleka, to nie przestaję czekać na niego każdego dnia.

Punkt 13

Wierzę pełnią wiary, że zmarli zmartwychwstaną do życia kiedy tylko Stwórca, błogosławione jest Jego Imię, tego zechce.