Ważne daty w dziejach Chabad Lubawicz

r.

Waw Tiszrei – (6 Tiszrei) Jarceit  Rebecyn  Chany Schneerson (1879-1964), matki Lubawiczer Rebbe.

Jud Gimel Tiszrei – (13 Tiszrei) - Jarceit Czwartego Rebe. Chabad Lubawicz, Rabina Szmuela Schneersohna, znanego jako „Maharasz” (hebrajski akronim od „naszego mistrza rabina Szmuela”).

Kaf Cheszwan – (20 Cheszwan) Dzień Urodzin Rabina Szoloma DowBera z Lubawicz (1860).  Piąty Lubawiczer Rebe, rabin Szolom Dow Ber Schneersohn (znany pod akonimem „Rashab”), urodził się 20 dnia Cheshvan 5621 roku od stworzenia (1860). Po śmierci swojego ojca, rabina Szmuela z Lubawicz, w 1882 r. rabin Szolom DowBer przejął kierownictwo ruchu. W ciągu następnych 38 lat napisał i wygłosił około 2000 maamarim (dyskursów nauczania chasydzkiego), w tym słynnych hemshechim (dyskursów serializowanych), które zawierają jego głębokie, analityczne podejście do chasydyzmu Chabad. W 1897 założył Tomchei Temimim jesziwa w Lubawicz, pierwsza instytucja żydowskiej nauki integrująca „ciało” (studia talmudyczne i prawnicze) i „duszę” (filozoficzną i mistyczną) Tory w spójną, żywą całość; to właśnie ta wyjątkowa forma edukacji i studiowania Tory stworzyła „Temimim” – armię uczonych, natchnionych i oddanych nosicieli pochodni, którzy w nadchodzących dziesięcioleciach dosłownie oddawali swoje życie, aby utrzymać przy życiu judaizm pod rządami sowieckimi. W 1915 r. rabin Szolom DowBer został zmuszony do ucieczki z Lubawicz przed nacierającym frontem I wojny światowej i osiadł w Rostowie nad Donem w południowej Rosji. W ostatnich latach swojego życia rozpoczął heroiczną walkę – prowadzoną pod przywództwem swojego syna i następcy, rabina Josefa Icchaka Schneersohna – przeciwko wysiłkom nowego reżimu komunistycznego, by zniszczyć wiarę żydowską. Rabin Szolom DowBer zmarł w Rostowie w 1920 roku.     

 Alef Kislew – (1 Kislew) - powrót do zdrowia Rebbe (1977).  Po raz pierwszy od czasu poważnego zawału serca pięć tygodni wcześniej,   w przeddzień Shemini Atzeret, Rebe opuścił swoje biuro w 770 Eastern Parkway i wrócił do domu, sygnalizując powrót do zdrowia. Wszyscy chasydzi ucieszyli się z dobrej nowiny. Od tego dnia Rebe podwoił swoje wysiłki na rzecz narodu żydowskiego, całej ludzkości, a także rozpowszechniania Tory i chasydyzmu. Odtąd pierwszy dzień Kislev obchodzony jest jako dzień dziękczynienia i radości.

 Tet Kislew – (9 Kislew) Dzień urodzin i Jarceit Rabina DowBera z Lubawicz - (1773; 1827). 9 Kislew jest dniem urodzin i śmierci rabina Dov Bera Lubawicz, syna i następcy założyciela chasydyzmu Chabad, rabina Schneura Zalmana        z Liadi. Rabin DowBer był znany ze swojego unikalnego stylu „poszerzania rzek” – jego nauki były intelektualnymi rzekami dla źródła jego ojca, nadając szerokość i głębię zasadom ustalonym przez rabina Schneura Zalmana. Urodzony w Łoźnej w Białorusi – Rosji w 1773 r., rabin DowBer został nazwany na cześć mentora i nauczyciela Rabina Schneura Zalmana, Rabina DowBera z Międzyrzecza , który zmarł 19 Kislew poprzedniego roku. Rabin Dov Ber objął przywództwo w Chabad po śmierci ojca w 1812 r. W 1813 r. osiadł  w mieście Lubawicz, które miało służyć jako siedziba ruchu przez następne 102 lata. W 1826 został aresztowany pod zarzutem, że jego nauki zagrażały carskiej władzy, ale później został oczyszczony z zarzutów. Rabin DowBer zmarł w swoje 54. urodziny w 1827 roku, na dzień przed pierwszą rocznicą jego wyzwolenia.        

Kislew – (10 Kislew) - dzień urodzin Rabina DowBera.                                       W 1826 r. Rabin DowBer z Lubawicz został aresztowany pod zarzutem, że jego nauki zagrażały cesarskiej władzy cara, ale później został oczyszczony z zarzutów. Data jego uwolnienia 10 kislew, jest obchodzona w Chabad jako „Święto wyzwolenia”.Tachnun (wyznanie grzechów) pomijane w codziennych modlitwach, odbywają się farbrengens, a nauki rabina Dov Bera są studiowane.             

Jud Dalet Kislew – (14 Kislew) Hupa Rebbe (1928) - 14 kislew 1928 r. Lubawiczer Rebe, Rabin Menachem Mendel Schneerson, poślubił rebecyna Chaję Muszkę Schneerson (1901-1988), średnią córkę rabina Josefa Icchaka Schneersohna (1880-1950), szóstego rabina Chabad Lubawicz. Ślub odbył się w Warszawie, w jesziwie Lubawiczer, Tomchei Temimim.  Po śmierci rabina Josefa Icchaka w 1950 r. rabin Menachem Mendel zastąpił swojego teścia jako rebe Chabad Lubawicz. 14 Kislev 1953 roku, na farbrengen (zgromadzeniu chasydzkim) z okazji jego 25. rocznicy ślubu, Rebe powiedział do swoich chasydów: „To jest dzień, który związał mnie z tobą, a ciebie ze mną”.                                                                                                                   

Jud Tet / Kaf Kislew – (19 / 20 Kislew) - jarceit Magida                                        19 Kislew, (1772) Rabin Dov Ber, znany jako „Magid z Mezeritch”, był uczniem  i następcą założyciela chasydyzmu, rabina Izraela Baal Szem Towa. Rabin Dov Ber kierował ruchem chasydzkim od 1761 roku aż do swojej śmierci 19 Kislew 1772 roku. 

Wyzwolenie Rabina Szneura Zalmana z Liadi 19 Kislew roku 5559 (od stworzenia świata - 1798), założyciela ruchu Chabad. Dzień ten nazywany jest również „Nowym Rokiem Chasydyzmu”– Rabin Schneur Zalman z Liadi – czołowy uczeń rabina Dow Bera z Międzyrzeca  i założyciel chasydyzmu Chabad–został zwolniony z więzienia w Twierdzy Piotra-Pawła w Petersburgu, gdzie był przetrzymywany przez 53 dni pod zarzutem, że jego nauki zagrażają cesarskiej władzy cara. Było to bardziej niż osobiste wyzwolenie wydarzenie przełomowe w historii chasydyzmu, zwiastujące nową erę w objawieniu „wewnętrznej duszy” Tory i do dziś obchodzone jako „Rosz ha-Szana chasydyzmu”. 

Dzień urodzin Rbecyn Menuchah Rachel (1798). W dniu, w którym Rabin Schneur Zalman z Liadi został uwolniony z więzienia, urodziła mu się wnuczka – córka jego syna rabina DowBera i jego żony Rebecyn Szejny. Dziewczyna nazywała się Menuchah Rachel – „Menuchah”, co oznacza „spokój” (Rachel to imię córki rabina Schneura Zalmana, który zmarł w młodości). W 1845 r. rebecyna Menuchah Rachel zrealizowała swoje życiowe pragnienie życia w Ziemi Świętej, kiedy wraz z mężem, rabinem Jakubem Culi Słonimem (zm. 1857) kierowała kontyngentem chasydów, którzy osiedlili się w Hebronie . Słynąca      z mądrości, pobożności i erudycji służyła jako matriarcha wspólnoty chasydzkiej w Hebronie aż do swojej śmierci w 90. roku życia w 1888 roku.

20 Kislew - Tanja. Tego dnia został opublikowany (1796) pierwszy druk, Tanii (Księgi Chasydyzmu) –  autorstwa Rabina Schneura Zalmana z Liadi, założyciela Chabadu.

Hej Tewet – (5 Tewet ) - 'Zwycięstwo Biblioteki' - Święto Ksiąg (1987) Tewet 5 jest obchodzony jako dzień radości w społeczności Chabad Lubavitch. Tego dnia w 1987 roku Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych wydał decyzję na korzyść Agudas Chassidei Chabad („Związek Chabad Chasydów”)  w sprawie posiadania bezcennej biblioteki VI Rebe Chabad Lubawicz, rabina Josefa Icchaka Schneersohna. Orzeczenie opierało się na założeniu, że Rebe nie jest osobą prywatną, ale postacią wspólnotową, będącą synonimem duszy wszystkich chasydów. Lubawiczer Rebe (zięć i następca rabina Josefa Icchaka) nalegał, aby tę okazję uświetnić czasem poświęconym na studiowanie ksiąg Tory oraz nabycie nowych ksiąg Tory.                                                                    

Kaf Dalet Tewet – ( 24 Tewet ) - jarceit Rabina Schneura Zalmana  z Liadi (1812). Założyciel chasydyzmu Chabad, Rabin Schneur Zalman z Liadi (1745-1812), zmarł w wigilię 24 Tevet 5573, około godziny 22.30, wkrótce po odmówieniu Modlitwy Hawdala na zakończenie Szabatu. Rebe przebywał        w wiosce Peyena, uciekając przed armiami Napoleona, które trzy miesiące wcześniej przetoczyły się przez rodzinne miasto Rebe, Liadi, w drodze na Moskwę. W chwili śmierci miał 68 lat, a jego następcą został jego syn, rabin DowBer z Lubawicz.

Jud Szwat – ( 10 Shewat ) Jarceit Rebecyna Riwki (1914). Rebecyn Riwka Schneerson urodziła się w Lubawicz w 1833 r jej dziadkiem ze strony matki był rabin Dov Ber, drugi rebe Chabad Lubawicz. W 1849 poślubiła swojego pierwszego kuzyna, rabina Szmula, który później został czwartym Lubawiczer Rebe. Przez wiele lat Rebecyn Rywka, która przeżyła męża o 33 lata, była szanowaną matriarchą Lubawicz, a chasydzi odwiedzali jej dom, by słuchać jej relacji z wczesnych lat Lubawicz. Jest źródłem wielu historii zapisanych w rozmowach, listach i wspomnieniach jej wnuka, rabina Josefa Icchaka (szósty Lubawiczer Rebe). Jej imię nosi sieć szkół dla dziewcząt Beth Rivkah, założona przez rabina Josefa Icchaka w latach 40. XX wieku.

Jarceit Rabina Josefa Jicchaka Schneersohna (1950). Szósty Lubawiczer Rebe, Rabin Josef Icchak Schneersohn , zmarł w szabatowy poranek, 10 dnia Szwat, roku 5710 od stworzenia (1950). Lubawiczer Rebe przejmuje przywództwo (1951). Na zgromadzeniu chasydów z okazji pierwszej rocznicy odejścia szóstego Lubawiczer Rebe, zięć zmarłego Rebbe, Rabin Menachem Mendel Schneerson, wygłosił dyskurs chasydzki ( maamar ) zatytułowany Basi LeGani („ Wszedłem do mojego ogrodu” ), co oznacza jego formalną akceptację przywództwa ruchu Chabad-Lubavitch.

Kaf Bet Szwat – ( 22 Szwat ) Jarceit Rebecyn (1988).                                   Rebecyn Chaja Mushkah Schneerson (ur. 1901), żona Lubawiczer Rebbe, zmarła 22 dnia Szwat 5748 roku (1988). Doroczna międzynarodowa konferencja szeluchot (kobiet „Emisariuszek”) w Chabad odbywa się w tym dniu lub w jego pobliżu.

 Kaf Hej Szwat – ( 25 Szewat )                                                                              Urodziła się Rebecyn Chaja Muszka (Moussia) Schneerson w Babinowicz, niedaleko rosyjskiego miasta Lubawicz, w Szabat 25 dnia miesiąca Adar w 1901 roku. Była drugą z trzech córek szóstego Lubawiczer Rebe, rabina Josefa Icchaka i jego żony, Rebecyn Nechamy Diny Schneersohn. Kiedy się urodziła, jej dziadek, piąty Lubawiczer Rebe, rabin Szalom Dow Ber, podróżował za granicę i zatelegrafował jej ojcu: „Mazal tov o narodzinach twojej córki” jeśli jeszcze nie została nazwana, ona powinno się nazywać Chaja Mushka (imię żony Tzemach Tzedek [ trzeciego Lubawiczer Rebe ]).” Rebecyn od najmłodszych lat chłonęła czystość  i świętość, które ją otaczały, zarówno w domu jej dziadka, jak i ojca.

Bet Nissan – (2 Nissan) - jarceit Rashab (1920)                                                     Piąty Lubawiczer Rebe, rabin Szolom Dow Ber Schneersohn („Rashab”), urodził się w Lubawicz w Białymstoku w 1860 r. Po śmierci swojego ojca, rabina Szmuela (w 1882 r.), objął przywództwo w Chabad Lubawicz. Znany ze swojego fenomenalnego umysłu i analitycznego podejścia do chasydyzmu, rabin Sholom Dov Ber napisał i wygłosił około 2000 maamarim (dyskursów  o naukach chasydzkich) w ciągu 38 lat swojego przywództwa. W 1897 r. założył jesziwę Tomchei Temimim, pierwszą instytucję żydowskiego nauczania łączącą studiowanie Tory (studia talmudyczno-prawne) z jej mistyczną „duszą” (nauki chasydyzmu); to właśnie ta wyjątkowa jesziwa stworzyła armię uczonych, natchnionych i oddanych chasydów, którzy w nadchodzących dziesięcioleciach dosłownie oddawali swoje życie, aby utrzymać przy życiu judaizm pod rządami sowieckimi. W 1915 r. rabin Szolom Dow Ber został zmuszony do ucieczki                z Lubawicz przed nacierającym frontem I wojny światowej i przeniesiony do rosyjskiego miasta Rostów nad Donem. W ostatnich latach życia rozpoczął heroiczną walkę z wysiłkami nowego reżimu komunistycznego, by zniszczyć wiarę żydowską w całym Związku Radzieckim. Rabin Sholom Dov Ber zmarł  w Rostowie 2 września 1920 roku. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Idę do nieba; zostawiam ci pisma”.

Jud Alef Nissan – (11 Nissan) -  dzień urodzin Lubawiczer Rebbe (1902)         W tym dniu w 1902 roku urodził się Lubawiczer Rebbe, Rabin Menachem Mendel Schneerson, świętej pamięci. Menachem Mendel Schneerson (ur. 18 kwietnia 1902 w Nikołajewie, zm. 12 czerwca 1994 w Nowym Jorku) – rabin chasydzki, filozof żydowski, kabalista, siódmy i ostatni przywódca ortodoksyjnego odłamu Chabad-Lubawicz. 

Jud Gimel Nissan – (13Nissan) - jarceit Cemach Ceddek'a (1866). Trzeci Rebe Chabadu, rabin Menachem Mendel Schneersohn z Lubawicz (1789-1866; znany jako „Cemach Ceddek” od jego halachicznej pracy pod tym imieniem).      

Bet Ijar – (2 Ijar) - dzień urodzinrodzin Maharasz'a (1834)                    Czwarty Rebe Chabad Lubawicz, rabin Szmuel Schneersohn (1834-1882), znany pod akronimem „Maharasz”, urodził się w miejscowości Lubawicz (biała Rosja) 2 Iyar roku 5594 od powstania (1834) . Jego ojciec, rabin Menachem Mendel        z Lubawicz (trzeci Chabad Rebe, znany jako „Tzemach Tzeddek”) zauważył kiedyś, że urodziny rabina Szmuela, zbiegające się z 17 dniem Omeru, są określane przez mistrzów kabalistycznych jako Tifferet sheb'Tifferet („Piękno piękna”). Chociaż rabin Szmuel był najmłodszym z siedmiu synów rabina Menachema Mendla, został wybrany na następcę swojego ojca jako „rebe” i przywódca Chabadu w stolicy ruchu, Lubawicz (czterech jego braci założyło gałęzie chasydyzmu Chabad w innych miastach na terenie Białej Rosji                           i Ukraina). Oprócz przewodzenia swoim chasydom, prowadzenia i doradzania im w ich życiu duchowym i materialnym oraz pisania wielu maamarim (dyskursów nauczania chasydzkiego), rabin Szmuel dużo podróżował po Europie, spotykając się z przywódcami rządowymi i biznesowymi, aby wywierać presję na reżim carski, aby powstrzymał jego podżeganie. pogromów Żydów w Rosji. Rabin Shmuel zmarł w wieku 48 lat 13 dnia Tiszrei 5643 (1882).  

Waw Siwan – (6 Siwan) Jartzeit  Baal Szem Towa (1760).                                     W 1734 r. Rabin Israel Baal Szem Tow („BeSHT”, 1698-1760), który do tego czasu żył jako ukryty cadyk , zaczął publicznie rozpowszechniać swoje nauki. Nie dodając niczego „nowego” do judaizmu, ponownie podkreślił prawdy i doktryny, które zostały pogrzebane pod trudami wygnania: ogromną miłość, jaką Bóg ma do każdego Żyda, kosmiczne znaczenie każdej micwy, jaką człowiek spełnia, boskie znaczenie, które rezyduje w każdym źdźble trawy,  w każdym wydarzeniu iw każdej myśli we wszechświecie. Przemawiał do uciśnionych mas i do zdystansowanych uczonych, nadając sens ich istnieniu,  a tym samym radości, a tym samym życiu. Wielu uczniów przyszło, aby przejąć od niego „wewnętrzną duszę” Tory, a nowy ruch stał się znany jako „ chasydyzm ”. Rabin Israel zmarł 6 Siwan 1760, a jego następcą (rok później, w pierwszą rocznicę jego śmierci) został jego uczeń, rabin DovBer z Mezeritch .

 Gimel Tammuz – (3 Tammuz) Jarceit Rebbe. Menachem Mendel Schneerson, sprawiedliwy pamięci, zmarł na trzeci dzień żydowskiego miesiąca Tamuz w roku 5754 od stworzenia (12 czerwca 1994). Tradycyjnie jest to dzień refleksji, nauki, modlitwy, ponownego zaangażowania, a przede wszystkim pozytywnego działania.                                                                          

Jud Bet we Jud Gimel Tammuz – (12-13 Tammuz) - urodziny Rabina Josefa Jicchaka (1880) Tammuz 12 to urodziny szóstego Lubawiczer Rebe, Rabina Josefa Icchaka Schneersohna z Lubawicz (1880-1950). Jest to również dniem, w którym został wyzwolony z wygnania do sowieckiego łagru 47 lat później. Wyzwolenie R. Josefa Jicchaka (1927). 12 Tammuz 1927 szósty Rebe Lubawiczer, Rabin Josef Icchak Schneersohn, został oficjalnie zwolniony  z wyroku wygnania do Kostromy w głębi Rosji. Dwadzieścia siedem dni wcześniej Rebe został aresztowany przez agentów GPU i Jewsekcia ("sekcja żydowska" Partii Komunistycznej) za jego działalność na rzecz zachowania judaizmu w całym imperium sowieckim i skazany na śmierć, broń Boże . Naciski międzynarodowe zmusiły Sowietów do zmiany wyroku na wygnanie, a następnie całkowitego zwolnienia. Właściwe uwolnienie miało miejsce w dniu Tammuz 13, a Tammuz 12-13 jest obchodzony jako „Święto wyzwolenia” przez społeczność Chabad-Lubawich.

Kaf Aw – (20 Aw) Jarceit  Rabina Lewi Jicchaka Schneersona (1944).           20 Av  to (rocznica odejścia) ojca Lubawiczer Rebe, rabina Levi Icchaka Schneersona (1878-1944), w Ałma Ata w Kazachstanie. Rabin Lewi Jicchak był naczelnym rabinem Jekaterynosławia (obecnie Dniepropietrowsk) i został aresztowany i zesłany do Kazachstanu przez reżim stalinowski w wyniku jego pracy na rzecz ochrony życia żydowskiego w Związku Radzieckim.

Jud Chet Elul – (18 Elul) Urodziny Baal Szem Tow (1698). Elul 18 to urodziny rabina Israela Baal Szem Towa , założyciela chasydyzmu Rabin Israel urodził się w małym miasteczku na Ukrainie w 1698 roku. Jego ojciec, Rabin Eliezer, który był członkiem tajnego stowarzyszenia „ ukrytych cadyków ”, zmarł, gdy młody Izrael miał zaledwie pięć lat; jego ostatnie słowa do syna brzmiały: „Nie bój się niczego prócz samego B-ga. Kochaj każdego Żyda całym swoim sercem i całą swoją duszą”. Młody sierota spędzał większość czasu wędrując i medytując po lasach otaczających jego rodzinne miasto; tam pewnego dnia spotkał się z jednym z rodaków ojca i ostatecznie dołączył do ich towarzystwa. Przez wiele lat żył w przebraniu prostego karczmarza i kopacza gliny, a jego wielkość znana była tylko bardzo wąskiemu kręgowi innych mistyków i uczniów. Jednak w swoje 36. urodziny został poinstruowany przez swego mistrza, aby „ ujawnił się ” i publicznie rozpowszechnił swoje nauki. Czerpiąc z mistycznej „ duszy Tory ”, Baal Szem Tow („Mistrz Dobrego Imienia”, jak zaczęto go nazywać) nauczał o iskrze B-boskości, którą można znaleźć w każdym stworzeniu , oraz o wielka miłość, jaką Bg ma dla każdego ze Swoich dzieci, zarówno uczonych, jak i prostych ludzi. Podkreślał znaczenie radości i prostej wiary w służeniu B-gu, a nie ascezy . Początkowo jego nauczanie spotkało się z ostrym sprzeciwem elity naukowej i ugruntowanego kierownictwa społeczności żydowskiej; ale wielu z tych samych uczonych i przywódców społecznych stało się jego oddanymi uczniami. Kiedy rabin Israel zmarł w wieku 62 lat w Szawuot1760 ruch, który założył, był na dobrej drodze, by stać się najważniejszą siłą w życiu żydowskim.

Powstanie ruchu chasydzkiego (1734).                                                                          Po wielu latach bycia członkiem społeczności „ukrytych cadyków ”, żyjącym pod postacią ignoranckiego kopacza gliny, rabin Israel Baal Szem Tow został poinstruowany przez swoich mistrzów, aby ujawnił się i zaczął publicznie rozpowszechniać swoje nauki. Zrobił to w swoje 36. urodziny, Elul 18, 5494 (1734). Urodziny 1 Chabad Rebe (1745) Rabin Schneur Zalman z Liadi (1745-1812), założyciel chasydzkiego odłamu Chabad , urodził się 18 Elul 5505 roku od stworzenia – w 47. u Mezeritch).

Kaf Tet Elul – (29 Elul) - dzień urodzin Cemach Ceddek (1789). Trzeci Chabad Rebe, rabin Menachem Mendel Schneersohn z Lubawicz (1789-1866), urodził się 29 dnia Elul. Osierocony przez matkę w wieku 3 lat, został wychowany przez dziadka ze strony matki, rabina Schneura Zalmana z Liadi. Rabin Menachem Mendel objął przywództwo w Chabad w 1827 roku, po śmierci swojego teścia i wuja, rabina Dov Bera z Lubawicz. Niezwykle aktywny w sprawach komunalnych, zakładał i finansował żydowskie kolonie rolnicze, które zapewniały utrzymanie tysiącom rodzin. Stał także na czele bitwy przeciwko „Ruchowi Oświecenia”, który przy wsparciu reżimu carskiego dążył do zniszczenia tradycyjnego życia żydowskiego – bitwa, która przyniosła mu nie mniej niż 22 (!) więzienia i aresztowania. W ciągu swojego życia rabin Menachem Mendel napisał ponad 48 000 stron nauk chasydzkich i egzegezy halachicznej. Jest znany jako „Cemach Ceddek” („kiełkowanie prawości”) po jego pracy nad odpowiedzią halachiczną o tej nazwie.