Bereszit

r.

Parsza Bereszit - KsięgaBereszit - בראשית (Księga Rodzaju), 1:1 – 6:8

Bereszit – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „na początku”, jest to pierwszy wyraz tejparszy, która stanowi pierwszy rozdział tygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym. 

Parsza składa się z 7’235 Hebrajskich liter, 1’931 Hebrajskich słów, mieści się na 146 wersetach zwoju Tory.

Krótki opis Parszy Bereszit

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię…”

Pierwszy rozdział Tory jest powszechnie znany – fascynująca opowieść o stworzeniu świata.

W ciągu sześciu dni Stwórca stworzył cały istniejący świat:

W pierwszym dniu stworzył B-g światło i ciemność i rozdzielił je na dzień i noc.

Na drugi dzień, uczynił B-g przestwór i podzielił "między wodami, które nad przestworem, a wodami, które pod przestworem", i nazwał B-g przestwór niebem.

Na trzeci dzień rzekł B-g, by zebrały się wody w jedno miejsce pod niebem i by ląd wzniósł się nad wodami, tak powstały morza iląd suchy, który za słowem B-żym porósł zieloną trawą i drzewami - całą roślinnością.

W czwartym dniu Stwórca określa położenie słońca, księżyca i gwiazd, i nadaje im funkcje:

„dla przyświecania ziemi i aby panowały dniem i nocą i przedzielać między światłem a ciemnością…”

Piątego dnia B-g stworzył ptaki i ryby, i wszelkie „jestestwa żyjące”

W szóstym dniu  stworzył B-g – zwierzęta lądowe według rodzajów swoich i „wszelki płaz” według rodzajów swoich i nadał im nazwy. 

I tegoż dnia szóstego stworzył B-g  człowieka "na obraz i podobieństwo Swoje", by panował na Ziemi. Człowiek został stworzony jako ziemska istota nieśmiertelna.

„I spełnione były niebo i ziemia i wszystek zastęp ich. I skończył B-g dnia siódmego dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego po całym dziele Swoim, które uczynił. I pobłogosławił B-g dzień siódmy i poświęcił go, albowiem w nim zaprzestał B-g czynić wszystkie dzieła Swoje, które stworzył….”

Dzień siódmy – Szabat.

Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego „dech żywota, i stał się człowiek istotą żyjącą. ”B-g stworzył też Eden, ogród z Drzewem Poznania (inaczej: Drzewem Poznania Dobra i Zła) – tam, w Rajskim Ogrodzie człowiek zamieszkał. To był jeden-jedyny człowiek na całej Ziemi. 

„I rzekł Wiekuisty Bóg :

Nie jest dobre dla człowieka, aby pozostał samotnym… – i uczynił jemu Stwórca pomoc odpowiednią – stworzył kobietę z żebra człowieka. I nazwał Bóg człowieka Adamem, mężem a kobietę – Ewą, żoną Adama.”

Adam i Ewa mieszkają w Gan Eden – Rajskim Ogrodzie. Mają zgodę Stwórcy, by korzystać i żywić się owocami całego ogrodu z wyjątkiem Drzewa Poznania. 

Wąż kusi Ewę do naruszenia zakazu Stwórcy – Ewa zrywa zakazany owoc, który zjada razem ze swoim mężem Adamem. Za popełniony grzech nieposłuszeństwa, złamania zakazu B-skiego, człowiek traci nieśmiertelność – Adam i Ewa zostają wygnani z Rajskiego Ogrodu. 

Ewa rodzi dwóch synów: Kaina i Abla. 

Kain z zazdrości, podstępnie zabija swojego brata Abla, za co Wszechmogący wypędza go, skazując na wieczną tułaczkę. 

Ewa rodzi Adamowi trzeciego syna o imieniu Szet. To jego potomek w dziesiątym pokoleniu - Noach zostaje jedynym sprawiedliwym w całkowicie zdemoralizowanym społeczeństwie ziemian. 

Komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera:

 

Kolejność czytania Parszy Bereszit w cyklu tygodniowym:

  • Pierwsze czytanie — Bereszit 1:1–2:3
  • Drugie czytanie – Bereszit 2:4–19
  • Trzecie czytanie – Bereszit 2:20–3:21
  • Czwarte czytanie – Bereszit 3:22–4:18
  • Piąte czytanie – Bereszit  4:19–22
  • Szóste czytanie – Bereszit 4:23–5:24
  • Siódme czytanie – Bereszit  5:25–6:8