Rebbe

Lubawiczer Rebe, błogosławionej pamięci R. Menachem M. Schneerson (1902-1994), siódmy przywódca w dynastii Chabad Lubawicz uważany jest za największą żydowską osobowość naszych czasów. Dla setek tysięcy zwolenników i milionów sympatyków na całym świecie był – i wciąż jest, mimo swej śmierci – „Rebe” – osobą, która bardziej niż ktokolwiek inny, stoi za poruszeniem sumienia i duchowym przebudzeniem światowego żydostwa.

HaJom Jom – Dzień za Dniem

Powiązane artykuły

Elul 28

Błogosławieństwo B-ga przynosi bogactwo "(Misznei, 10:22).  Jest to tak ogólnie, ale szczególnie - dla każdego, kto poświęca swój czas na zajęcie się potrzebami wspólnoty w s...

Elul 24

Były czasy, gdy każda zasłyszna zwięzła, treściwa wypowiedź była uważana za "Torę" (nauczanie, poradnictwo), zaś co się dostrzegało było uważane za jej instrukcję do działań i zachowań.

Elul 20

Niegodziwy arogant nie wyczuwa własnej arogancji i niegodziwości.

18 Elul

Dzień 18 Elul to dzień urodzin Rabina Izraela Baala Szem Towa, założyciela chasydyzmu. Jest to również dzień urodzin założyciela Chabad Lubawicz, przywódca i pierwszy Rebbe - Szn...

Elul 15

Jesziwa Tomchei T'mimim  w niedzielę, dnia 15 Elul 5657 roku (1897). Rozpoczęcie studiów w Talmudycznych oraz Chassidus było w środę, 18 Elul, 5657 (1897). W wieczór wigil...

Elul 3

Ktokolwiek wierzy w indywidualną Boską Opatrzność wie, że "ludzkie kroki zostały zaprogramowane przez B-ga" (psalm 37:23), że jego dusza musi oczyścić i ulepszyć coś konkretnego w ok...

Elul 2

Izraelici nazywani są dziećmi „erec cheifec” („upragnionej ziemi” , Malachi 3:12; Ijar 17) ponieważ posiadają liczne "cenne przedmioty" (tłum: chafeicim z hebr. - przedmioty), jak mi...

Aw 29

Awoda* ma być wynikiem własnych starań. Najwyższe wysokości są osiągane, gdy człowiek sam odpowiada za siebie - wtedy dokonania są tym bardziej cenne. (tłum. awoda - święta służba...

Szwat 22

Istnieją dwa rodzaje ustaw prawa: a) ustawy, które tworzą życie oraz b) ustawy stworzone przez życie. Prawa tworzone przez człowieka są prawami życiowymi, więc za...

Rabin Schneur Zalman z Ladó...

ALTER REBBE Rabin Schneur Zalman z Ladów - mistyk, działacz społeczny, filozof, autorytet halachiczny, kompozytor, talmudysta - to wszystko o nim. Ale był przede wszystkim przewódcą...

Szwat 19

Istota pierwszej pozytywnej micwy (przekazania) zawarta jest w słowach Rambama: „Wiedza tego, że istnieje Pierwsza Istota, która spowodowała istnienie wszystkich istot; znajomość teg...

VI Rebbe – Josef Jicc...

Josef Jicchak Schneersohn (we wspólnocie nazywany w języku jidisz nazywany - Frierdikker Rebbe - Poprzedni Rabi) , urodził się w 1880 w wiosce Lubawiczw Rosji. Był jedynym synem Rabi...

Szwat 16

Mój ojciec powiedział: Chłód i herezja są rozdzielone bardzo cienką liniją! Mówi się: „Albowiem Wiekuisty, Bóg twój - to ogień trawiący…” (Dwarim 4:24) Boskość jest płominiem ognia.&...

Szwat 14

Nasi Święci przodkowie, Rebbe'im od pokoleń, wołali do B-ga, co sprowadziło B-skie miłosierdzie w stosunku do chasydów, tych z nimi związanych, oddanych. To nie wszystko; też modlili...

Lubawiczer Rebbe przybywa d...

W 1941 roku Lubawiczer Rebbe przybywa do USA . Po ucieczce z okupowanego przez nazistów Paryża, po prztrwaniu  wielu niebezpiecznych miesięcy w miejscowości Vichy, Francja, Luba...

Tamuz 9

Największym gwarantowanym zapewnieniem (Boskiej pomocy) dla wszystkich żydowskich rodziców potrzebujących specjalnej pomocy i wyzwolenia (z Niebios) dla ich dzieci jest wsparcie ich ...

Tewet 25

Z nauk mego ojca: Wyjście z Egiptu oznacza uwolnienie się od własnych ograniczeń i przekroczenie granic, a Chassidus ma umożliwić człowiekowi wyjście poza ograniczenia materialnego ś...

Tewet 24

Tego dnia Alter Rebe zmarł we wsi Piena w sobotę w nocy - parszat Szmot, w roku 5573 (1813). Jest pochowany w mieście Haditz. Mój dziadek (R. Szmuel) zapytał Cemach Cedek'a: "Co dzia...

Tewet 22

Mój ojciec mówił w trakcie farbrengen: tak jak zakładanie tefilin każdego dnia to micwa nadana przez Torę każdemu, bez względu na jego stosunek do Tory, bez względu na to, czy studiu...

Tewet 13

Pod latarnią gromadzą się ci, którzy szukają światła, światło przyciąga

Tewet 6

"Znaj Boga twoich ojci służ Jemu całym sercem." („Diwrei Hajamim, 28:9) Wszelką wiedzą i każdym studiowaniem i zrozumiemniem Tory – wszystko to jest służenie Bogu. To znaczy, że osi...

Kislew 17

Chassidus-Chabad otwiera bramę do komór chochmy i biny, umożliwiając poznanie i rozpoznanie - z intelektualnym zrozumieniem: "Ten, który przemówił i świat się pojawił.(*) Budzi uczuc...

Kislew 16

Fundamentalną  zasadą filozofii Chabadu jest uznanie tego, że powinnością umysłu, który w sposób naturalny jest usytuowany ponad sercem,  jest pokierowanie sercem, by służy...

Kislew 13

Mój ojciec powiedział: Chassidus zmienia to, co istnieje, i odkrywa esencję natury. Esencja natury Żyda jest poza oszacowaniem i oceną, ponieważ jest on częścią Esencji (B-ga), a kto...

Kislew 12

Baruch szepetarani * (Sidur s. 70), recytuje się nie wymawiając imienia B-ga Wszechmogącego. Wypowiada się w poniedziałki, czwartki lub Rosz Chodesz, ale nie w Szabat. Mamy tradycję...

Kislew 6

Mój ojciec powiedział, że recytacja "sz'ma" przed nocnym snem (s. 118-124) jest niczym "zminimalizowana spowiedź" przed śmiercią. Ale potem opuszcza się 'plac targowy' na zawsze, a "...

Cheszwan 28

Pojęcie Boskiej Opatrzności jest następujące: nie wszystkie konkretne działania różnych stworzeń są prowadzone przez Opatrzność, i nie jest tak, że wyłącznie Opatrzność sama w sobie ...

Cheszwan 27

R. Aizik Homiler: Gdy przyjechałem do Ljozny, spotkałem starszego chasyda, który był chasydem Maggida i R. Menachema Mendla z Horodoka. Mówili: Miłuj bliźniego swego - miłuj Żyda, a ...

Cheszwan 26

Realnym sposobem poznania własnego charakteru jest rzetelne rozpoznanie własnych wad oraz własnych cech pozytywnych. A gdy się pozna swoje wady trzeba je przepracować, naprawić, a ni...

Cheszwan 25

Boska Opatrzność prowadzi każdego do jego miejsca pobytu w celu wzmocnienia jiddishkeit i krzewienia Tory. Gdy orzesz i siejesz - rzecz rozwija się, rośnie.

Cheszwan 24

W sprawach materialnych zawsze powinniśmy odnosić  się do tych, czyja sytuacja jest niższa niż własna i dziękować Bogu za łaskawość i dobroć, którą nas obdarował. W sprawach duc...

Cheszwan 23

Cemach Cedek był aresztowany dwadzieścia dwa razy w ciągu trwania Konferencji Rabinów w Petersburgu, w roku 5603 (1843), pretekstem było  głównie przeciwstawienie się wymaganiom...

Cheszwan 20

Narodziny R. Shalom Dowber w roku 1860, który Cemach Cedek nazwał „Kitra" ( „korona" wg numerologii roku 5621). Nadane jemu imię składało się z: imienia Mitteler Rebbe (Rabin Dowber)...

Cheszwan 19

Odpowiedź Alter Rebbe w jechidus: Chassidus - to Sz'ma Jisrael ("Słuchaj Izrael"). Słowo sz'ma jest akronimem od s'u marom eineichem: "Wznieście swoje oczy wysoko" (Jeszayahu, 40:26)...

Cheszwan 17

Trzeba pilnować czasu. Trzeba pilnie „zaakceptować jarzmo Tory". Każda chwila, każdy dzień, który mija, to nie tylko dzień, ale troska o życie. Dni mijają; jak mówi Talmud (Jeruszalm...

Cheszwan 16

Myśli są odzieniem i sługą  intelektu i emocji (Tania, rdz 4).  Nawet gdy nie służą intelektowi czy emocjom, nadal funkcjonują - jest to proces myślenia i medytacji. Jednak...

Cheszwan 9

Kiedy mój ojciec miał cztery lub pięć lat, poszedł do swojego dziadka, Cemacha Cedek, w Szabat Wajera i zaczął płakać, pytając: "Dlaczego B-g ukazał się naszemu ojcu, Abrahamowi, i d...

Cheszwan 5

Bywa, że Żydzi są porównywani do migoczących gwiazd na niebie.  Dzięki ich światłu, nawet ten, kto szuka drogi w ciemności nocy nie zabłądzi. Każdy Żyd, mężczyzna...

Cheszwan 3

Bereishit radosna sedra, chociaż zakończenie nie jest zbyt radosne. Wielki Potop, ale Noach zostaje uratowany - szczęśliwe zakończenie - rodzi się Abraham - nasz Praojciec. Nadszedł ...

Tiszrei 28

„Jeśli podług ustaw Moich postępować,  przykazań Moich przestrzegać, a pełnić je będziecie, - tedy  dam wam deszcze w czasie swoim, i wyda ziemia plon swój, a drzewo polne ...

Tiszrei 27

Tora i micwot (przykazania) są dane człowiekowi  od chwili pojawienia się jego na tym świecie z łona matki aż do ostatniego dnia jego życia. Przez to człowiek znajduje się od po...

Tiszrei 4

Nawiązując do wyjaśnienia mojego ojca dotyczącego Tszuwy - przede wszystkim: T: Tamim ... „Nieskazitelnym bądź przed Wiekuistym, Bogiem towim” (Dwarim, 18:13): „To jest awoda (służba...

Elul 6

Cemach Cedek opowiadał: Baal Szem Tow bardzo lubił światło; mawiał: „ Or (z hebr.- Światło) jest numerycznym odpowiednikiem słowa „Raz” ( z hebr. - Tajemnica).  Ten, kto pozna ...

Elul 23

Gdy Rabin Mosze, syn Alter Rebe, był w wieku pomiędzy 8 a 11 lat studiował w Gittin 67a (Talmud Babiloński - od tłum.) o kształtowaniu cnót mędrców. Pewnego razu Rabin Szymon bar Joc...

Elul 3

Ten kto wierzy w swoją Opatrzność wie, że „Każdy krok człowieka jest wyznaczony przez Boga”(Tehilim 37:23), że jego dusza musi być oczyszczona i „naprawiona” tu i teraz. Przez całe w...

Ślub VII Rebbe – Nota...

W dniu 14 Kislew 5689 roku (1928 r.) Rabin Menachem Mendel Schneerson wziął ślub z  Rebbecin Chają Muszką Schneersohn (1901- 1988), średnią córką Rabina Josefa Icchaka Schneerso...

Siwan 18

To jest rzeczywisty czas by podążać „śladami Mesjasza". Konieczne jest zatem, aby każdy Żyd szukał możliwości wsparcia dla osób, z którymi się styka - starych czy młodych, by inspiro...

Siwan 17

Powstrzymanie się od czerpania przyjemności - w pełnym tego słowa znaczeniu - tego świata, jest tylko początkiem przygotowania do avoda. Avoda jako taka jest przekształcenie fizyczne...

Siwan 16

Wcześni mędrcy, którzy byli niczym aniołowie (może ich zasługi chronią nas), twierdzili, że uzdrowienie duszy jest jak uzdrowienie ciała: Na pierwszym etapie niezbędne jest umiejscow...

Siwan 15

Początkowo Alter Rebe ogłaszał bardzo krótkie komunikaty, które wywoływały burzę w sercu słuchacza i wzmagały emocje. Były one nazywane d'rachim, "ścieżki". Później jego rozmowy...

Siwan 14

Przy zakładaniu tallit-katan rano wraz z "obmywaniem" rąk oraz gdy już można powiedzieć b'racha, recytować należy al mitcwat cicit; (L'hitateif b'tzitzit mówi się tylko w przypadku ...

Siwan 13

Cemach Cedek skomponował wiele melodii. Studiował Torę, czytając na głos i śpewał. Bywało, że przerywał studiowanie lub pisanie artykułów z Chasydyzmu lub odpowiedzi  i zaczynał...

Siwan 12

W błagosłowieństwie szechakol: Jud nih’joh ma kamac jako samogłoskę a nie segol. Mój ojciec napisał list: . Miłuj krytycyzm by wzniósł ciebie na istne wysokości.

Siwan 11

Z rozmów ojca: "Awoda służby Bogu, według Chasydyzmu, obejmuje wszystkie rodzaje i poziomy... Poziom "trupa" nie wymaga wiele pracy, ale, dzięki Bogu, jest także "zmartwychwstanie" ...

Siwan 10

Alter Rebe odpowiadał na pytania Jehudim (Żydów): "... Żydzi są nazywani neirot - lampy. Lampa składa się z pojemnika, knota, oleju i płomienia. Ale ogień trzeba rozpalić - i to...

Wiara i Przeznaczenie

W1941 roku Rebe i jego żona mieszkali w Paryżu pod okupacją nazistowską.Po wielu rozpaczliwych telefonach i listach z Nowego Jorku,teść Rebego Joseph Isaac Schneersohn pomógł małżeńs...

Siwan 9

Świat potrzebuje oczyszczenia atmosfery. Oczyszczenie przychodzi tylko poprzez słowa Tory. Słowa Tory oferują ochronę dla wszystkich razem i dla każdego z osobna. Podział Miszny na s...

Siwan 8, Issru Chag HaSzawuot

Fizyczny wszechświat jest 'splotem'. Jest to miejsce spotkań, gdzie Bóg spotyka się (jak to było) z człowiekiem, dokonuje się selekcja wszystkich stworzeń; ale jest to również "ginat...

Siwan 7, 2gi Szawuot

Procedura dla członka kongregacji podczas błogosławieństwa kohanima : Gdy Kochanim (Kapłan) mówi yevarech'cha, twarzą do przodu; Gdy Kohanim mówi Haszem, głowa odwrócona w prawo (co ...

Siwan 6, 1szy Szawuot

Baal Szem Tow zmarł w środę, pierwszego dnia Szawuot, 5520 (1760), został pochowany w Mezibuz. Alter Rebe skomentował (w środę 20 Kislev 5559 (1798) w Petersburgu): "W czwartym ...

Siwan 5, 49 Omer

W przeddzień Szawuot 5557 (1797) Alter Rebe nauczał:Uświęć ich dziś i jutro, a oczyszczą swoje szat. "Uświęć ich dziś i jutro", odbywa się z Góry, ale „oczyszczenie swych szat" - trz...

Siwan 4, 48 Omer

Okres Szawuot jest właściwym okresem, by doskonalić naukę Tory i awoda (służenie B-gu) naznaczone bojaźnią / szacunkiem / przed B-giem, również by dążyć do teszuwa (nawrócenia), &nbs...

Siwan 3, 47 Omer

Strzyżenie podczas Trzech Dni Przygotowań przed Wigilią Szawuot, nie podobało mojemu ojcu. Chociaż rozmyślenia nad podejściem Tosafot, w swoim komentarzu zaczyna „Tora itd ..." (Szab...

Siwan 2, 46 Omer

W roku 5589 (1829) Szabat z Parszą Bamidbar przepadał na dzień  5 Sivan. Przed zapaleniem świec szabatowych Cemach Cedek przyniósł maamar; S'u et rosz  avotam”. Interp...

Poświęc czas swojej duszy

Pewien człowiek skarżył się Rebbemu, że nie widzi sensu w życiu. Owszem, był spełniony zawodowo, a jego rodzina cieszyła się zdrowiem, wieczorami czuł się jednak samotny i pusty w śr...

Siwan 1, 45 Omer, Rosz Chodesz

Rzuć kij w powietrze, a spadnie z powrotem na ikrei – końcem od korzenia". Nasi ojcowie, święci Rebe, bezgraniczne pozostawili dziedzictwo pierwszym chasydom, że "dzieci ich córek i ...

Ijar 29, 44 Omer

Wzlot duszy przeżywa się trzykrotnie w ciągu dnia podczas trzech davening (modlitw). Jest to szczególnie prawdziwe w duszach cadyków, którzy "idą na całość." Pewne jest, że...

Ijar 28, 43 Omer

Pewnej nocy, we śnie Cemach Cedek widział Alter Rebe (jego dziadka), w okresie trzydziestu dni żałoby po śmierci Alter Rebe, później recytował dla niego maamar, Al shlosha dvari...

Ijar 27, 42 Omer

Mój ojciec opowiadał, że słyszał od swojego ojca, cytując (Cemach Cedek), który usłyszał od Alter Rebe o nim samym, jako o synie Maggida (jego Rebe), jak i wnuka Baal Szem Tow’a.

Ijar 26, 41 Omer

Nakaz "Będziesz upominać" jest poprzedzony słowami "Nie będziesz nienawidził brata," bo jest to warunkiem nakazu. Tora kontynuuje: "... i nie będziesz przypisywał grzechu mu," bo gdy...

Iyar 25, 40 Omer

Spośród maamarim Alter Rebego z 5555 (1795) w Lyozna: "nagrodą micwy jest micwa." Micwa w jej ostatecznej istocie - jest nagrodą. Objawienie tej istoty będzie miało miejsce w nadchod...

Ijar 24, 39 Omer

„Jeśli będziesz przestrzegał moich ustaw". Nasze Mędrcy interpretują słowo "jeśli" jako apel, w znaczeniu, "jeżeli tylko chcesz przestrzegać moich ustaw." Błaganie B-ga (jak to było)...

Ijar 23, 38 Omer

Na początku naszej porażki, Bóg nas ratuje, jest to brak avoda w davening. Wszystko staje się wyschniętym i zimnym. Nawet micwa wykonywana z przyzwyczajenie staje się uciążliwa. Wszy...

Ijar 22, 37 Omer

Niektórzy z wczesnych chasydów mieli farbrengen kiedyś w latach 5544-47 (1784/87) i istotą dyskusji było to: Rebe (Alter Rebe) osiągnął coś nowego - że nie jesteśmy osamotnieni. W pe...

Ijar 21, 36 Omer

Każdy człowiek powinien wiedzieć, że Bóg, poprzez Jego wyjątkową Opatrzność, daje każdemu człowiekowi możliwość przenieść B-oską Wolę ze stanu potencjalnego w stan rzeczywisty. Odbyw...

Ijar 20, 35 Omer

Zwykle człowiek nie jest dumny sam z siebie. Trzeba ciężko pracować . Dzięki cierpliwości i życzliwości, z Bożej pomocą, możemy nad wszystkim zapanować. Natomiast poniżając...

Ijar 19, 34 Omer

Chassidus jest Boską inteligencją człowieka, pozwala zrozumieć, jak mały jest, i jak wielkim może się stać.

Ijar 18, 33 Omer

Lag Ba'Omer był świętem, zasługującym na szczególną uwagę Mitteler Rebe. On wraz z Chasydami wychodzili tego dnia na zewnątrz, w pole i choć nie obmywali rąk i nie przełamywali ...

Ijar 17, 32 Omer

Tzidkat'cha się nie wypowiada. Niektórzy recytują sz'ma rano, przed poranną modlitwą, aby spełnić swój obowiązek odmawiania sz'ma we właściwym czasie; powinni powtarzać (jak to należ...

Ijar 16, 31 Omer

Gdy mój ojciec podcinał paznokcie, umieszczał mały kawałek drewna między nimi przed ich spalaniem.Z punktu widzenia umiejętności i zdolności Chasyd Reb Elyeh Abeler był prostym człow...

Ijar 15, 30 Omer

Za czasów Alter Rebe chasydzi mieli swojskie powiedzenie: "Kawałek chleba, który mam jest twój tak samo, jak mój." Można by powiedzieć, że słowo "twój" pierwsze, "... twój tak, jak m...

Ijar 14, Pesach Szeini, 29 ...

Treścią Pesach Szeini jest to, że nigdy nie jest za późno. Zawsze jest możliwość naprawy sytuacji. Nawet jeśli ktoś był tamei (rytualnie nieczysty), lub był daleko, a nawet w przypad...

Ijar 13, 28 Omer

Podczas Minchi, odmawia się tachanun.   Pewnego razu Alter Rebe powiedział (w ciągu tam tych lat, kiedy wygłaszał krótkie maamarim): "Trzeba wiedzieć, co jest nad tobą."&nb...

Ijar 12, 27 Omer

Oto poprawne czytanie modlitewnika siddur: Menu ma'amar z samogłoską kamatz. K'yom...ne'emar, z patach. ("do naszego błagania ... i jest powiedziane: " strona 62). Zachur (ki afar zn...

Ijar 11, 26 Omer

Oto poprawne czytanie z modlitewnika - siddur: V'chain (sz'nei ch'tuvim), z  samogłoską tsayreh, nie patach. ("Przy dwóch ustępach..."; strona 26). Chiyitani (miyardi vor) ...

Ijar 10, 25 Omer

Mamy taki zwyczaj – zanurzać kawałek chleba (dla „chamoci”) w sól trzy razy, ale nie posypywać solą chleb. W trakcie uroczystego posiłku na drugi dzień Szawuot 5621 (1861) Cemach Ced...

Ijar 9, 24 Omer

Nasz nauczyciel Baal Szem Tow powiedział: Wszystko, co człowiek widzi lub słyszy jest dla niego wskazówką postępowania dla służby B-gu. To jest idea "avoda", służenia - zrozumieć i d...

Ijar 8, 23 Omer

Emisariusz stanowi jedną całość z tym, kto go wysłał. Teza ta jest zbieżna z tezą o działaniu anioła jako wysłannika B-ga, gdyż ma w sobie Boską nazwę. Jeśli tak jest z aniołem, na p...

Ijar 7, 22 Omer

Gdy człowiek owija się w tallit gadol (duży talit), nie jest konieczne zakładanie na głowę okrycia i pochylanie głowy; jest to zaznaczone w przepisach cicit w siddur. Naszym zwyczaje...

Ijar 6, 21 Omer

Nasi mędrcy mówili: "Nie należy żegnać się z przyjacielem inaczej, niż słowem pożegnania z Tory, w halacha d'var" . Nasi przodkowie, świętej pamięci Rabini, wyjaśniali: Słowo pożegna...

Ijar 5, 20 Omer

Alter Rebe usłyszał następującą mądrość od cadyka Reb Mordechaja, który z kolei usłyszał to od Baal Szem Towa: Dusza może zejść z tego świata i żyć siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt l...

Ijar 4, 19 Omer

Żydowską tradycją jest, by nie podgalać ani obcinać włosów chłopcom do trzeciego roku życia. Pierwsze cięcie włosów, czyli upszerin chłopca jest żydowską tradycją wielkiej ...

Ijar 3, 18 Omer

Nie powinno się pić wodę przed Hawdalą. Według Tory, dopuszcza się w służbie B-gu wykorzystanie wszystkich behawioralnych cech. Obejmuje to też cechy, które są patologiczne, a nawet ...

Ijar 2, 17 Omer

Mój dziadek (Rebe Maharash) urodził się tego dnia w 5593 (1833).Pewnego razu, gdy miał siedem lat, miał sprawdzian wiedzy z tego, czego nauczał go jego ojciec – Cemach Cedek. Mój dzi...

Ijar 1, Rosz Chodesz 2, 16 ...

Na farbrengen podczas dni sefiry (w pewnego razu, w okresie lat 5651-5653, 1891/93), ktoś powiedział do ojca: "Chasydzi Alter Rebe zawsze liczyli." Mój ojciec z dużym zadowoleniem pr...

Nissan 30, Rosz Chodesz 1, ...

Po farbrengen powinno odbywać się w synagodze: farbrengen z s'uda szliszit. W Szabat Mewarchim i święta (jak Rosz Chodesz i w dni świąteczne anasz). Farbrengen  melawy Malka&nbs...

Nissan 29, 14 Omer

Wstęp do "Likutei Tory na trzech Parshiot" jest maamar który zaczyna, "Aby zrozumieć tę sprawę Boskości duszy, jest napisane, nie będziesz jeść ...". Ten maamar pierwotnie wygłosił A...

Nissan 28, 13 Omer

Chasydzi pytali Alter Rebe: “Jaka avoda jest nadrzędna  - miłość do B-ga czy miłość do Izraela?”On odpowiedział: „Obie – miłość do B-ga i miłość do Izraela są po równo zakorzeni...

Nissan 27. 12 Omer

Jest możliwe, że sprawiona komuś przyjemność będzie całkowicie nietrafiona, jak pisze Alter Rebe w rozdziale 7 Tanii: „Tak nam nakazano - "uświęcić sobą tym, co jest Tobie dozwolone"...

Nissan 26, 11 Omer

Z Šícha mojego ojca: „Chassidus wymaga jednego...... Umyj swoje ciało (po hebrajskiu „i b'ssaro”) wodą i ubierz się w kapłańskie szaty".  Element intelektualny Chassidus: należy...