HaJom Jom – Dzień za Dniem

HaJom Jom – Dzień za Dniem
HaJom Jom (hebr. – היום יום, “Dzień za Dniem…”) – jest to  swoisty kalendarz na rok hebrajski 5703 (1942-1943), opracowany przez Rabina Menachema Mendla Schneersona na życzenie jego teścia, Rabbi Josefa Ic’chaka Schneersona, w okresie zimy 1942 roku.
Dla każdego dnia kalendarza „HaJom Jom” są przypisane fragmenty Chumasz, Tehillin i Tanyi do studiowania właśnie tego konkretnego dnia – HaJom w owym 5703 roku.
Praktyka ta jest znana pod nazwą Chitas (חת”ת). Studiowanie kolejnego rozdziału Chumasz  jest łączone z odpowiednim dla danego rozdziału komentarzem Raszi.
Każdego dnia również opisywane są wydarzenia historyczne, które miały miejsce w tym dniu, lub zwyczaje praktykowane w Chabad-Lubawicz tego dnia, i / lub krótka inspirująca myśli na ten dzień, zaczerpnięta, z reguły, z dzieł szóstego Rebe, Josef’a Ic’chak’a Schneersohna. Opisując tę pracę, Rabbi Josef Ic’chak napisał: “Książka, jest małego formatu … ale przepełniona perłami i diamentami najwyższej jakości … Wybitny palatium Chasydyzmu.”
Kalendarz nigdy nie był ponownie wydany, jednak przedrukowany był wiele razy i nadal prowadzone są nad nim studia.
W wielu synagogach Chabad-Lubawicz zapisy na każdy dzień są głośno czytane po porannym nabożeństwie.
Poniżej przetaczane są tłumaczenia niektórych z tych zapisów – HaJom Jom. 
 

Powiązane artykuły

Kislew 7

Istnieją trzy szkoły myślenia: 1. Domena unieważnienia tematu poprzez wskazanie odrażającej i odrażającej natury wszystkiego, co jest cielesne i materialne. To jest szkoła Mussara...

Kislew 6

Mój ojciec powiedział, że recytacja "sz'ma" przed nocnym snem (s. 118-124) jest niczym "zminimalizowana spowiedź" przed śmiercią. Ale potem opuszcza się 'plac targowy' na zawsze, a "...

Cheszwan 28

Pojęcie B-skiej Opatrzności jest następujące: nie wszystkie konkretne działania różnych istot są prowadzone przez Opatrzność, i nie jest tak, że wyłącznie Opatrzność sama w sobie jes...

Cheszwan 27

R. Aizik Homiler: Gdy przyjechałem do Ljozny, spotkałem starszego chasyda, który był chasydem Maggida i R. Menachema Mendla z Horodoka. Mówili: Miłuj bliźniego swego - miłuj Żyda,...

Cheszwan 26

Realnym sposobem poznania własnego charakteru jest rzetelne rozpoznanie własnych wad oraz własnych cech pozytywnych. A gdy się pozna swoje wady trzeba je przepracować, naprawić, a ni...

Cheszwan 25

Boska Opatrzność prowadzi każdego do jego miejsca pobytu w celu wzmocnienia jiddishkeit i krzewienia Tory. Gdy orzesz i siejesz - rzecz rozwija się, rośnie.

Cheszwan 24

W sprawach materialnych zawsze powinniśmy odnosić  się do tych, czyja sytuacja jest niższa niż własna i dziękować Bogu za łaskawość i dobroć, którą nas obdarował. W sprawach du...

Cheszwan 23

Cemach Cedek był aresztowany dwadzieścia dwa razy podczas konferencji rabinicznej w Petersburgu, w 5603 (1843), z powodu przeciwstawienia się żądaniom rządu dotyczących zmian w eduka...

Cheszwan 21

Można modlić się tak głęboko, że modlitwa przekształca rozumienie mózgu w emocjonalną wrażliwość serca - i (także przenosi) i mózg i wrażliwość serca - razem do praktycznej służby Ha...

Cheszwan 20

Narodziny Rabina Szaloma Dow Ber'a w roku 1860, który Cemach Cedek nazwał „Kitra" ( „korona" wg numerologii roku 5621). Nadane jemu imię składało się z: imienia Mitteler Rebbe (Rabin...

Cheszwan 19

Odpowiedź Alter Rebbe w yechidus: Chassidus to "Sz'ma Israel"(1). Wyraz sz'ma jest akronimem s'u marom eineichem: "Wznieście swoje oczy wysoko" (2) Werset mówi "na wysokości" ( marom...

Cheszwan 17

Trzeba pilnować czasu. Trzeba pilnie „zaakceptować jarzmo Tory". Każda chwila, każdy dzień, który mija, to nie tylko dzień, ale troska o życie. Dni mijają; jak mówi Talmud (Jeruszalm...

Cheszwan 16

Myśli są odzieniem i sługą  intelektu i emocji (Tania, rdz 4).  Nawet gdy nie służą intelektowi czy emocjom, nadal funkcjonują - jest to proces myślenia i medytacji. Jedna...

Cheszwan 9

Gdy mój ojciec miał cztery lub pięć lat, przyszedł do swojego dziadka, Cemacha Cedeka, w Szabat Wajeira, i zaczął płakać, gdy go zapytano czemu płacze, powiedział: "Dlaczego B-g ukaz...

Cheszwan 6

Gdy Alter Rebbe chciał pobłogosławić Rabina Jekusiela Lieplera zamożnością, ten powiedział, że tego nie chce; nie chciał, aby bogactwo odciągało go od studiowania Chassidus'a i jego ...

Cheszwan 5

Bywa, że Żydzi są porównywani do migoczących gwiazd na niebie.  Dzięki ich światłu, nawet ten, kto szuka drogi w ciemności nocy nie zabłądzi. Każdy Żyd, mężczyz...

Tiszrei 4

Nawiązując do wyjaśnienia mojego ojca dotyczącego Tszuwy - przede wszystkim: T: Tamim ... „Nieskazitelnym bądź przed Wiekuistym, Bogiem towim” (Dwarim, 18:13): „To jest awoda (służb...

Cheszwan 3

Bereishit radosna sedra, chociaż zakończenie nie jest zbyt radosne. Wielki Potop, ale Noach zostaje uratowany - szczęśliwe zakończenie - rodzi się Abraham - nasz Praojciec. Nadszedł ...

Tiszrei 28

„Jeśli podług ustaw Moich postępować,  przykazań Moich przestrzegać, a pełnić je będziecie, - tedy  dam wam deszcze w czasie swoim, i wyda ziemia plon swój, a drzewo polne ...

Tiszrei 27

Tora i micwot (przykazania) są dane człowiekowi  od chwili pojawienia się jego na tym świecie z łona matki aż do ostatniego dnia jego życia. Przez to człowiek znajduje się od po...

Elul 28

Błogosławieństwo B-ga przynosi bogactwo "(Misznei, 10:22).  Jest to tak ogólnie, ale szczególnie - dla każdego, kto poświęca swój czas na zajęcie się potrzebami wspólnoty w s...

Elul 24

Były czasy, gdy każda zasłyszna zwięzła, treściwa wypowiedź była uważana za "Torę" (nauczanie, poradnictwo), zaś co się dostrzegało było uważane za jej instrukcję do działań i zachowań.

Elul 20

Niegodziwy arogant nie wyczuwa własnej arogancji i niegodziwości.

Elul 15

Jesziwa Tomchei T'mimim  w niedzielę, dnia 15 Elul 5657 roku (1897). Rozpoczęcie studiów w Talmudycznych oraz Chassidus było w środę, 18 Elul, 5657 (1897). W wieczór wigil...

Elul 3

Ktokolwiek wierzy w indywidualną Boską Opatrzność wie, że "ludzkie kroki zostały zaprogramowane przez B-ga" (psalm 37:23), że jego dusza musi oczyścić i ulepszyć coś konkretnego w ok...

Elul 2

Izraelici nazywani są dziećmi „erec cheifec” („upragnionej ziemi” , Malachi 3:12; Ijar 17) ponieważ posiadają liczne "cenne przedmioty" (tłum: chafeicim z hebr. - przedmioty), jak mi...

Aw 29

Awoda* ma być wynikiem własnych starań. Najwyższe wysokości są osiągane, gdy człowiek sam odpowiada za siebie - wtedy dokonania są tym bardziej cenne. (tłum. awoda - święta służba...

Szwat 22

Istnieją dwa rodzaje ustaw prawa: a) ustawy, które tworzą życie oraz b) ustawy stworzone przez życie. Prawa tworzone przez człowieka są prawami życiowymi, więc za...

Szwat 19

Istota pierwszej pozytywnej micwy (przekazania) zawarta jest w słowach Rambama: „Wiedza tego, że istnieje Pierwsza Istota, która spowodowała istnienie wszystkich istot; znajomość teg...

Szwat 16

Mój ojciec powiedział: Chłód i herezja są rozdzielone bardzo cienką liniją! Mówi się: „Albowiem Wiekuisty, Bóg twój - to ogień trawiący…” (Dwarim 4:24) Boskość jest płominiem ognia.&...

Szwat 14

Nasi Święci przodkowie, Rebbe'im od pokoleń, wołali do B-ga, co sprowadziło B-skie miłosierdzie w stosunku do chasydów, tych z nimi związanych, oddanych. To nie wszystko; też modlili...

Tamuz 9

Największym gwarantowanym zapewnieniem (Boskiej pomocy) dla wszystkich żydowskich rodziców potrzebujących specjalnej pomocy i wyzwolenia (z Niebios) dla ich dzieci jest wsparcie ich ...

Tewet 25

Z nauk mego ojca: Wyjście z Egiptu oznacza uwolnienie się od własnych ograniczeń i przekroczenie granic, a Chassidus ma umożliwić człowiekowi wyjście poza ograniczenia materialnego ś...

Tewet 24

Tego dnia Alter Rebe zmarł we wsi Piena w sobotę w nocy - parszat Szmot, w roku 5573 (1813). Jest pochowany w mieście Haditz. Mój dziadek (R. Szmuel) zapytał Cemach Cedek'a: "Co dzia...

Tewet 22

Mój ojciec mówił w trakcie farbrengen: tak jak zakładanie tefilin każdego dnia to micwa nadana przez Torę każdemu, bez względu na jego stosunek do Tory, bez względu na to, czy studiu...

Tewet 13

Pod latarnią gromadzą się ci, którzy szukają światła, światło przyciąga

Tewet 6

"Znaj Boga twoich ojci służ Jemu całym sercem." („Diwrei Hajamim, 28:9) Wszelką wiedzą i każdym studiowaniem i zrozumiemniem Tory – wszystko to jest służenie Bogu. To znaczy, że osi...

Kislew 17

Chassidus-Chabad otwiera bramę do komór chochmy i biny, umożliwiając poznanie i rozpoznanie - z intelektualnym zrozumieniem: "Ten, który przemówił i świat się pojawił.(*) Budzi uczuc...

Elul 6

Cemach Cedek opowiadał: Baal Szem Tow bardzo lubił światło; mawiał: „ Or (z hebr.- Światło) jest numerycznym odpowiednikiem słowa „Raz” ( z hebr. - Tajemnica).  Ten, kto pozna ...

Elul 23

Gdy Rabin Mosze, syn Alter Rebe, był w wieku pomiędzy 8 a 11 lat studiował w Gittin 67a (Talmud Babiloński - od tłum.) o kształtowaniu cnót mędrców. Pewnego razu Rabin Szymon bar Joc...

Elul 3

Ten kto wierzy w swoją Opatrzność wie, że „Każdy krok człowieka jest wyznaczony przez Boga”(Tehilim 37:23), że jego dusza musi być oczyszczona i „naprawiona” tu i teraz. Przez całe w...

Siwan 18

To jest rzeczywisty czas by podążać „śladami Mesjasza". Konieczne jest zatem, aby każdy Żyd szukał możliwości wsparcia dla osób, z którymi się styka - starych czy młodych, by inspiro...

Siwan 17

Powstrzymanie się od czerpania przyjemności - w pełnym tego słowa znaczeniu - tego świata, jest tylko początkiem przygotowania do avoda. Avoda jako taka jest przekształcenie fizyczne...

Siwan 16

Wcześni mędrcy, którzy byli niczym aniołowie (może ich zasługi chronią nas), twierdzili, że uzdrowienie duszy jest jak uzdrowienie ciała: Na pierwszym etapie niezbędne jest umiejscow...

Siwan 15

Początkowo Alter Rebe ogłaszał bardzo krótkie komunikaty, które wywoływały burzę w sercu słuchacza i wzmagały emocje. Były one nazywane d'rachim, "ścieżki". Później jego rozmowy...

Siwan 14

Przy zakładaniu tallit-katan rano wraz z "obmywaniem" rąk oraz gdy już można powiedzieć b'racha, recytować należy al mitcwat cicit; (L'hitateif b'tzitzit mówi się tylko w przypadku ...

Siwan 13

Cemach Cedek skomponował wiele melodii. Studiował Torę, czytając na głos i śpewał. Bywało, że przerywał studiowanie lub pisanie artykułów z Chasydyzmu lub odpowiedzi  i zaczynał...

Siwan 12

W błagosłowieństwie szechakol: Jud nih’joh ma kamac jako samogłoskę a nie segol. Mój ojciec napisał list: . Miłuj krytycyzm by wzniósł ciebie na istne wysokości.

Siwan 11

Z rozmów ojca: "Awoda służby Bogu, według Chasydyzmu, obejmuje wszystkie rodzaje i poziomy... Poziom "trupa" nie wymaga wiele pracy, ale, dzięki Bogu, jest także "zmartwychwstanie" ...

Siwan 10

Alter Rebe odpowiadał na pytania Jehudim (Żydów): "... Żydzi są nazywani neirot - lampy. Lampa składa się z pojemnika, knota, oleju i płomienia. Ale ogień trzeba rozpalić - i to...

Siwan 9

Świat potrzebuje oczyszczenia atmosfery. Oczyszczenie przychodzi tylko poprzez słowa Tory. Słowa Tory oferują ochronę dla wszystkich razem i dla każdego z osobna. Podział Miszny na s...

Siwan 8, Issru Chag HaSzawuot

Fizyczny wszechświat jest 'splotem'. Jest to miejsce spotkań, gdzie Bóg spotyka się (jak to było) z człowiekiem, dokonuje się selekcja wszystkich stworzeń; ale jest to również "ginat...

Siwan 7, 2gi Szawuot

Procedura dla członka kongregacji podczas błogosławieństwa kohanima : Gdy Kochanim (Kapłan) mówi yevarech'cha, twarzą do przodu; Gdy Kohanim mówi Haszem, głowa odwrócona w prawo (co ...

Siwan 6, 1szy Szawuot

Baal Szem Tow zmarł w środę, pierwszego dnia Szawuot, 5520 (1760), został pochowany w Mezibuz. Alter Rebe skomentował (w środę 20 Kislev 5559 (1798) w Petersburgu): "W czwartym ...

Siwan 5, 49 Omer

W przeddzień Szawuot 5557 (1797) Alter Rebe nauczał:Uświęć ich dziś i jutro, a oczyszczą swoje szat. "Uświęć ich dziś i jutro", odbywa się z Góry, ale „oczyszczenie swych szat" - trz...

Siwan 4, 48 Omer

Okres Szawuot jest właściwym okresem, by doskonalić naukę Tory i awoda (służenie B-gu) naznaczone bojaźnią / szacunkiem / przed B-giem, również by dążyć do teszuwa (nawrócenia), &nbs...

Siwan 3, 47 Omer

Strzyżenie podczas Trzech Dni Przygotowań przed Wigilią Szawuot, nie podobało mojemu ojcu. Chociaż rozmyślenia nad podejściem Tosafot, w swoim komentarzu zaczyna „Tora itd ..." (Szab...

Siwan 2, 46 Omer

W roku 5589 (1829) Szabat z Parszą Bamidbar przepadał na dzień  5 Sivan. Przed zapaleniem świec szabatowych Cemach Cedek przyniósł maamar; S'u et rosz  avotam”. Interp...

Siwan 1, 45 Omer, Rosz Chodesz

Rzuć kij w powietrze, a spadnie z powrotem na ikrei – końcem od korzenia". Nasi ojcowie, święci Rebe, bezgraniczne pozostawili dziedzictwo pierwszym chasydom, że "dzieci ich córek i ...

Ijar 29, 44 Omer

Wzlot duszy przeżywa się trzykrotnie w ciągu dnia podczas trzech davening (modlitw). Jest to szczególnie prawdziwe w duszach cadyków, którzy "idą na całość." Pewne jest, że...

Ijar 28, 43 Omer

Pewnej nocy, we śnie Cemach Cedek widział Alter Rebe (jego dziadka), w okresie trzydziestu dni żałoby po śmierci Alter Rebe, później recytował dla niego maamar, Al shlosha dvari...

Ijar 27, 42 Omer

Mój ojciec opowiadał, że słyszał od swojego ojca, cytując (Cemach Cedek), który usłyszał od Alter Rebe o nim samym, jako o synie Maggida (jego Rebe), jak i wnuka Baal Szem Tow’a.

Ijar 26, 41 Omer

Nakaz "Będziesz upominać" jest poprzedzony słowami "Nie będziesz nienawidził brata," bo jest to warunkiem nakazu. Tora kontynuuje: "... i nie będziesz przypisywał grzechu mu," bo gdy...

Ijar 25, 40 Omer

Spośród maamarim Alter Rebego z 5555 (1795) w Lyozna: "nagrodą micwy jest micwa." Micwa w jej ostatecznej istocie - jest nagrodą. Objawienie tej istoty będzie miało miejsce w nadchod...

Ijar 24, 39 Omer

„Jeśli będziesz przestrzegał moich ustaw". Nasze Mędrcy interpretują słowo "jeśli" jako apel, w znaczeniu, "jeżeli tylko chcesz przestrzegać moich ustaw." Błaganie B-ga (jak to było)...

Ijar 23, 38 Omer

Na początku naszej porażki, Bóg nas ratuje, jest to brak avoda w davening. Wszystko staje się wyschniętym i zimnym. Nawet micwa wykonywana z przyzwyczajenie staje się uciążliwa. Wszy...

Ijar 22, 37 Omer

Niektórzy z wczesnych chasydów mieli farbrengen kiedyś w latach 5544-47 (1784/87) i istotą dyskusji było to: Rebe (Alter Rebe) osiągnął coś nowego - że nie jesteśmy osamotnieni. W pe...

Ijar 21, 36 Omer

Każdy człowiek powinien wiedzieć, że Bóg, poprzez Jego wyjątkową Opatrzność, daje każdemu człowiekowi możliwość przenieść B-oską Wolę ze stanu potencjalnego w stan rzeczywisty. Odbyw...

Ijar 20, 35 Omer

Zwykle człowiek nie jest dumny sam z siebie. Trzeba ciężko pracować . Dzięki cierpliwości i życzliwości, z Bożej pomocą, możemy nad wszystkim zapanować. Natomiast poniżając...

Ijar 19, 34 Omer

Chassidus jest Boską inteligencją człowieka, pozwala zrozumieć, jak mały jest, i jak wielkim może się stać.

Ijar 18, 33 Omer

Lag Ba'Omer był świętem, zasługującym na szczególną uwagę Mitteler Rebe. On wraz z Chasydami wychodzili tego dnia na zewnątrz, w pole i choć nie obmywali rąk i nie przełamywali ...

Ijar 17, 32 Omer

Tzidkat'cha się nie wypowiada. Niektórzy recytują sz'ma rano, przed poranną modlitwą, aby spełnić swój obowiązek odmawiania sz'ma we właściwym czasie; powinni powtarzać (jak to należ...

Ijar 16, 31 Omer

Gdy mój ojciec podcinał paznokcie, umieszczał mały kawałek drewna między nimi przed ich spalaniem.Z punktu widzenia umiejętności i zdolności Chasyd Reb Elyeh Abeler był prostym człow...

Ijar 15, 30 Omer

Za czasów Alter Rebe chasydzi mieli swojskie powiedzenie: "Kawałek chleba, który mam jest twój tak samo, jak mój." Można by powiedzieć, że słowo "twój" pierwsze, "... twój tak, jak m...

Ijar 14, Pesach Szeini, 29 ...

Treścią Pesach Szeini jest to, że nigdy nie jest za późno. Zawsze jest możliwość naprawy sytuacji. Nawet jeśli ktoś był tamei (rytualnie nieczysty), lub był daleko, a nawet w przypad...

Ijar 13, 28 Omer

Podczas Minchi, odmawia się tachanun.   Pewnego razu Alter Rebe powiedział (w ciągu tam tych lat, kiedy wygłaszał krótkie maamarim): "Trzeba wiedzieć, co jest nad tobą."&nb...

Ijar 12, 27 Omer

Oto poprawne czytanie modlitewnika siddur: Menu ma'amar z samogłoską kamatz. K'yom...ne'emar, z patach. ("do naszego błagania ... i jest powiedziane: " strona 62). Zachur (ki afar zn...

Ijar 11, 26 Omer

Oto poprawne czytanie z modlitewnika - siddur: V'chain (sz'nei ch'tuvim), z  samogłoską tsayreh, nie patach. ("Przy dwóch ustępach..."; strona 26). Chiyitani (miyardi vor) ...

Ijar 10, 25 Omer

Mamy taki zwyczaj – zanurzać kawałek chleba (dla „chamoci”) w sól trzy razy, ale nie posypywać solą chleb. W trakcie uroczystego posiłku na drugi dzień Szawuot 5621 (1861) Cemach Ced...

Ijar 9, 24 Omer

Nasz nauczyciel Baal Szem Tow powiedział: Wszystko, co człowiek widzi lub słyszy jest dla niego wskazówką postępowania dla służby B-gu. To jest idea "avoda", służenia - zrozumieć i d...

Ijar 8, 23 Omer

Emisariusz stanowi jedną całość z tym, kto go wysłał. Teza ta jest zbieżna z tezą o działaniu anioła jako wysłannika B-ga, gdyż ma w sobie Boską nazwę. Jeśli tak jest z aniołem, na p...

Ijar 7, 22 Omer

Gdy człowiek owija się w tallit gadol (duży talit), nie jest konieczne zakładanie na głowę okrycia i pochylanie głowy; jest to zaznaczone w przepisach cicit w siddur. Naszym zwyczaje...

Ijar 6, 21 Omer

Nasi mędrcy mówili: "Nie należy żegnać się z przyjacielem inaczej, niż słowem pożegnania z Tory, w halacha d'var" . Nasi przodkowie, świętej pamięci Rabini, wyjaśniali: Słowo pożegna...

Ijar 5, 20 Omer

Alter Rebe usłyszał następującą mądrość od cadyka Reb Mordechaja, który z kolei usłyszał to od Baal Szem Towa: Dusza może zejść z tego świata i żyć siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt l...

Ijar 4, 19 Omer

Żydowską tradycją jest, by nie podgalać ani obcinać włosów chłopcom do trzeciego roku życia. Pierwsze cięcie włosów, czyli upszerin chłopca jest żydowską tradycją wielkiej ...

Ijar 3, 18 Omer

Nie powinno się pić wodę przed Hawdalą. Według Tory, dopuszcza się w służbie B-gu wykorzystanie wszystkich behawioralnych cech. Obejmuje to też cechy, które są patologiczne, a nawet ...

Ijar 2, 17 Omer

Mój dziadek (Rebe Maharash) urodził się tego dnia w 5593 (1833).Pewnego razu, gdy miał siedem lat, miał sprawdzian wiedzy z tego, czego nauczał go jego ojciec – Cemach Cedek. Mój dzi...

Ijar 1, Rosz Chodesz 2, 16 ...

Na farbrengen podczas dni sefiry (w pewnego razu, w okresie lat 5651-5653, 1891/93), ktoś powiedział do ojca: "Chasydzi Alter Rebe zawsze liczyli." Mój ojciec z dużym zadowoleniem pr...

Nissan 30, Rosz Chodesz 1, ...

Po farbrengen powinno odbywać się w synagodze: farbrengen z s'uda szliszit. W Szabat Mewarchim i święta (jak Rosz Chodesz i w dni świąteczne anasz). Farbrengen  melawy Malka&nbs...

Nissan 29, 14 Omer

Wstęp do "Likutei Tory na trzech Parshiot" jest maamar który zaczyna, "Aby zrozumieć tę sprawę Boskości duszy, jest napisane, nie będziesz jeść ...". Ten maamar pierwotnie wygłosił A...

Nissan 28, 13 Omer

Chasydzi pytali Alter Rebe: “Jaka avoda jest nadrzędna  - miłość do B-ga czy miłość do Izraela?”On odpowiedział: „Obie – miłość do B-ga i miłość do Izraela są po równo zakorzeni...

Nissan 27. 12 Omer

Jest możliwe, że sprawiona komuś przyjemność będzie całkowicie nietrafiona, jak pisze Alter Rebe w rozdziale 7 Tanii: „Tak nam nakazano - "uświęcić sobą tym, co jest Tobie dozwolone"...

Nissan 26, 11 Omer

Z Šícha mojego ojca: „Chassidus wymaga jednego...... Umyj swoje ciało (po hebrajskiu „i b'ssaro”) wodą i ubierz się w kapłańskie szaty".  Element intelektualny Chassidus: należy...

Nissan 25, 10 Omer

Awoda (służba Bogu) człowieka powinna być w zgodzie z jego charakterem i wrodzonymi atrybutami. Ktoś potrafi obrabiać perły lub polerować kamienie szlachetne, ale pracuje przy piecze...

Nissan 24, 9 Omer

Zwyczajem jest, aby nie odmawiać sze'he'che'janu b'racha w dniach liczenia Omer'u. My wszyscy mamy w sobie element "nie-dobra". Dlaczego, kozłem ofiarnym (reprezentującym zło, jest&n...

Nissan 23, 8 Omer

Obecność Mesjasza objawia się w dniu Aharon Szel Pesach, a to objawienie ma znaczenie dla całego Izraela: Pesach jest 'medaleg' - "pomijanie" (zamiast prawidłowego toku), a Leil szim...

Nissan 22, 7 Omer

Ostatni dzień Pesach W ciągu dnia dbamy o następujący porządek: Kiddush, potem daven Mincha, a po nim -  świąteczny Jom Tow posiłek.Baal Szem Tow zwykł był mieć trzy świąteczne ...

Nissan 21, 6 Omer

To był zwyczaj w Lubawicz, aby nie zasypiać w nocy dnia siódmego Pesach, jak również na Szawuot i Hoszana Raba. W wieku dziewięciu lat nie poszedłem spać siódmego dnia Pesach. Trzeba...

Nissan 20, 5 Omer

Pewnego razu w Pesach, reb Chayim Abraham (syn Alter Rebe) udał się do swego brata (Mitteler rebe) z życzeniami „dobrego Jom-Tow”. Reb Chayim Abraham nawiązał do tego, co kiedyś powi...

Nissan 19, 4 Omer

Mój ojciec pewnego razu rozwinął "Ma nishtana" (te "cztery pytania" na Seder):   Jak to ta noc, czyli to przedstawia, ostateczne wygnanie Izraela (wygnania będącego analogią do ...

Nissan 18, 3 Omer

Patach Eliasz powiedział przed Mincha, ale nie Hodu (str. 124/125). W 5608 (1848) Cemach Cedek wygłosił maamar od wersetu "Jeśli pożyczysz pieniądze ..." Hebrajskie słowo kessef ("pi...

Nissan 17, 2 Omer

"Ktokolwiek szeroko przedstawia o wyjściu z Egiptu, taka osoba (harei Zeh) ma być czczona" (Haggada). Hebrajskie słowo zeh ("to") wskazuje stan świętości, tak jak w zdaniu: "Tutaj, w...

Nissan 16, 1 Omer

Nawet ten, kto, uchowaj Boże, pochował ojca, wypowiada przed rozpoczęciem ma nishtana "tateh Ich Vell ba reż freggen FEER kashess" ("Ojcze, mam zamiar zadać tobie cztery pytania...

Nissan 15

Podczas pierwszego sederu mój ojciec wypowiadał się krótko, tak, by zdążyć na afikoman przed północą. Na drugi dzień, jednak  on mówił znacznie dłużej: Seder zaczynał się przed...

Nissan 14

Co się tyczy sprzedaży chamec’a jest  zwyczaj w rodzinie Rebego, by nie wyznaczać rabina jako pośrednika (upoważnionego do sprzedania chamec’a nie-Żydom), al...

Nissan 13

Mój dziadek opowiadał: W wieku 12 lat Cemach Cedek zaczął pisać rozprawy naukowe w dziedzinie Talmudu i Halachy, jak również w chasydzkich filozofii.

Nissan 12

Od czasu wyjścia z Egiptu Żydzi są nazywani: "Armia B-ga.". Również są nazywani "sługi". Różnica jest taka: służący wykonuje pracę dla swego pana , które mogą być na różnych poziomac...

Nissan 11

Jakiś czas w dniu swoich urodzin, należy spędzić w odosobnieniu. Powinno się przywołać swoje doświadczenia i myślami zagłębić się w nich. Następnie powinno się odprawić pok...

Nissan 9

Bogactwo Żyda nie jest w jego domach i złocie. Wieczne bogactwo Żyda jest w tym, by być Żydem w zgodzie z Torą i Micwot oraz wprowadzenie dzieci i wnuków do świata Tory i Micwot.

Nissan 8

Każda dusza ma swoją szczególną "awoda" *, w dziedzinie intelektu i emocji, w zgodzie z naturą i charakterem tej duszy. Jest napisane: "Dzięki moim wrogom dałeś mi mądrość" - dzięki ...

Nissan 7

Tekst Vay'hi binsoa (str 185, par Al..): V'chirtzon kol amcha Beit Izrael. Nazwisko Alter Rebe - Baruchovitch. Nazwisko rodziny Rebe Mitteler - Schneuri. Nazwisko rodziny Cemach Cede...

Nissan 6

Doświadczenie pokazuje, że mniej dywagacji, ale praca uporządkowana i sumienna, jak to - "przyjemności" Tory (z "prawicy przynosząc blisko i lewą ręką odrzucającą") jedno jest pewne,...

Nissan 5

  W Birkat Hamazon w Recei (str. 91), mówi się Baal hayeshuot ("b" w pierwszym słowie) u'vaal hanechamot ("v" w drugim słowie). Mój dziadek skomentował mówiąc: "Miejsce człowiek...

Nissan 4

Dwa rodzaje „Awody” (tł.: służby Bogu) dla osób nie praktykujących regularnie: 1) Awoda „sam na sam”: gdy, na przykład, się jest w pracy, masz wolną chwilę w swoim sklepie etc, trzeb...

Nissan 3

Poprzez regularne sesje studiowania Tory ojca: Parsza Chumasz’a z Raszi codziennie; recytując Tanach z pamięci - każdy rozdział Tory, rozdziały Nevi'im i Ketuvim; rozdział Misznajot;...

Nissan 2

Yahrzeit mojego ojca Rebe, (R. Sholom Dovber), który zmarł w sobotę, 2 Nissan 5680 (1920), w Rostowie i jest pochowany tam. Pierwszy maamar on (R. Sholom Dovber) wydany po śmierci oj...

Nissan 1, Rosh Chodesh

Mój ojciec polecił swojemu szwagrowi – R. Mosze Horenstein, kochen, powiedzieć Yehi Ratzon po Nassi, zauważając, że nawet Kohein lub Leivi musi to powiedzieć, bo jest to związane ibur.

Adar (I) 30 Rosz Chodez

Mój ojciec powiedział: chasyd kształtuje środowisko. Jeśli tego nie zrobi, to lepiej powinien sprawdzić swój bagaż starannie, aby zobaczyć, czy jego własne sprawy są w porządku. Sam ...

Adar (I) 29

W odpowiedzi na l'Chayim są dwie wersje: (a) Ul'szalom L'Chayim towim "dobrego życia, a dla pokoju". Jest tak dlatego, że jeżeli to błogosławieństwo mówi się pierwszym łykiem picia w...

Adar (I) 28

Recytując „Szma….”: w Szabat oraz święta nie mówimy „Ribonno szel olam” lub „lam'natzei'ach”. Jebnak mówimy je w inne dni, kiedy nie mówi się tachanun. Po trzech punktach „szma”, nal...

Adar (I) 27

Mój ojciec powiedział: "Prawda jest drogą środka. Odchylenie w prawo, aby być zbyt rygorystycznym wobec siebie i znaleźć wady lub grzechy nie w zgodzie z prawdą, lub odchylenie w lew...

Adar (I) 26

Z trzema instrumentami: miłością do B-ga, miłością do Tory oraz miłością do Izraela - młodzi studenci zgłębiający Torę powinni podchodzić do swojej  Awoda na 'winnicy Boskiej Ho...

Adar (I) 25

Hoshi'einu (str. 76) odmawia się po Pieśni Dnia oraz w dni powszednie, Szabat, Rosz Haszana Festiwale, i Jom Kipur. Chassid, R. Mordechai Horodoker, mówił: Pierwszym aforyzmem, jaki ...

Adar (I) 24

R. Hillel Paritcher na pytanie, czy omawiał Chassidus nawet w tych miastach, gdzie ludzie nie mają pojęcia o Chassidus, Mitteler Rebe odpowiedział: "dusza słyszy słowa Chassidus...

Adar (I) 23

Rabini i uczniowie nazywani są "oczami społeczności" i "głowami tysięcy Izraela", a gdy głowa jest zdrowa, ciało jest to także zdrowe.

Adar (I) 22

 Mój ojciec pisze w jednym z jego maamarim: "Jeśli chodzi shlishit s'uda (trzeci posiłek Szabat): aluzja do wersetu, dziś nie znajdziesz go (manna, czyli Szabat chleba) itp, ozn...

Adar (I) 21

Pojęcie "chasyd" jest pojęciem starożytnym. Mędrcy tak nazywali nawet Adama. Opisuje ono perfekcję i doskonałość intelektualną lub emocjonalną albo jedno i drugie. Jednakże w chasydz...

Adar (I) 20

Awoda (tłumaczone jako "służba" i "intencja") nie jest intencją tego, że awoda (służba); prawdą samą w sobie raczej jest awoda, jak "pazury", jest prawdą. Dlaczego to zaskokuje?...

Adar (I) 19

Nawet zwyczajni chasydzi byli świadomi ich wiedzy Tanach’u. Mieli zwyczajowe postępowania: po Szacharicie, studiowali Miszny; następnie podczas zakładania tałes i tefilin recyto...

Adar (I) 18

Po wypiciu wina I zjedzeniu jednego z siedmiu owoców (s.96), b'racha kończy się: v'al pri hagafen v'al hapeirot Baruch ... al pri hagafen v'hapeirot (nie v'al hapeirot)....

Adar (I) 17

Wiele lat przed uwięzieniem Alter Rebego w Petersburgu w 5559 (1798), pewnego razu wyszedł ze swojego prywatnego mieszkania do miejsca, gdzie chasydzi się zebrali i powiedział: "W ga...

Adar (I) 16

Alter Rebe powiedział: "Ofiary dla Świątyni ze złota, srebra i miedź, były bezduszne z wyjątkiem luster sprezentowanych przez kobiety. Z takich luster zostały urządzon...

Adar (I) 15

Przed wypowiedzeniem  hamotzi b'racha, wykonujemy ma chlebie nacięcia nożem, ale musimy uważać, aby nie przeciąć go.Nawet gdy już wypowiadamy Kiddush nad chlebem, możemy jeszcze...

Adar (I) 14

Mój dziadek powiedział ojcu: "Mój ojciec (Cemach Cedek) wyselekcjonował maamarim wydrukowane w Likutei Tory spośród 2000 maamarim."

Adar (I) 13

Mój ojciec powiedział: Jestem pewien, że kiedy chasyd znajduje się w bejt hamidrash  lub recytuje maamar z Chasydus innym, moi przodkowie są przepełnieni radością; a ich radość ...

Adar (I) 12

Jest napisane: "Dar człowieka sprawia, że powstaje przestrzeń dla niego i powoduje, że  staje się wielkim." Niektórzy są znani ze swojej mądrości i bogactwa. Ale "darem człowiek...

Adar (I) 11

To co dobrze jest znane i co jest tradycją, dotyczącą kawanot ("mistyczne intencje") w medytacji: dla tych, którzy nie są zdolni intelektualnie do pogrążenia się medytacji - kaw...

Adar (I) 10

W modlitwie “birkat hamazon” przed myciem palców należy powiedzieć: „al naharot bavel, lamnatzei'ach bin'ginot, avarcha, zeh cheilek”.Jeżeli “tachanun”  nie został wypowiedziany...

Adar (I) 9

Gdy idziemy ulicą i w myślach powtarzamy słowa Miszny i Tanji, albo siedzimy w swoim sklepie z Chumasz’em lub Tehillim’em - jest to bardziej cenne dziś niż wtedy, gdyby ulice były oś...

Adar (I) 8

Alter Rebe raz wezwał młodego ucznia Magida i rzekł do niego - swoją „starą piosenkę”: „Moja Micwa - to "uczyć ich dzieci." ; Twoja Micwa - to utrzymanie i zapewnienie godnego ż...

Adar (I) 7

Sprawą nadrzędną jest, by każdy Żyd wiedział, że jest wysłannikiem Wszechmogącego, gdziekolwiek by się nie znalazł – spoczywa na nim misją spełnienia, urzeczywistnienia woli B-ga w t...

Adar (I) 6

Tradycyjnie uważa się wśród starszych anaszim 1, że Tanya jest kompilacją rad udzielonych przez Alter Rebe do anaszim na jechidus’ch w latach 5540-5550 (1780/90). Latem 5552 (1792) ...

Adar (I) 5

Nie ma nawet cienia wątpliwości, że tam, gdzie tylko nasza stopa powstaje, jesteśmy po to, aby oczyścić i rozjaśnić świat słowami Tory i tefilla (modlitwy). My, cały Izrael, są wysł...

Adar (I) 4

Wstępne przygotowania do sięgnięcia głębokich pojęć intelektualnych, zwłaszcza tematów Boskości, stanowią (a) dość duży wysiłek dla ciała, by mogło pozbyć się swego zachwyt...

Adar (I) 3

Alter Rebe powiedział: „Micwa ahawat yisrael („Miłość do bliźniego”) dotyczy każdego z ludu Izraela, nawet jeżeli nie są znajomymi. O ileż bardziej też dotyczy ona każdego członka – ...

Adar (I) 2

Rabeinu Hagadol (nasz Wielki Nauczyciel) Alter Rebbe określił program dla chasydów rozwoju (avoda) umysłu i poszukiwania prawdy dla krytycznej analizy przez każdego należącego do ruc...

Adar (I) 1, Rosz Chodesz 2

Napisane: " Człowiek wychodzi do pracy (avoda) aż do wieczora." (Techilim 104:23 ,  ten rozdziiał błogosławieństwa odmawia się w dniu Rosz Chodesz). Każda dusza, która zeszła do...

Szwat 30

30 Szwat – Rosz Codesz 1 Wielu chsydów rozpatruje dzień, w którym przyłączyli się do Lubawicz'ów jako swój dzień "urodzin". Mój nauczyciel, R. Szmuel Betzalel, przyłączył się do Lub...

Szwat 29

Pewnego razu Alter Rebe powiedział: „Komentarze Rasziego do Chumasz'a niczym  „wino Tory”. Otwierają serce i odsłaniają człowiekowi istotę miłości i istotę bojaźni (B-żej)....

Adriaan Reland

Jest taka stara księga "Palaestina ex Monumentis Veteribus Illustrata" Autor Adriaan Reland- geograf, kartograf, podróżnik, lingwista, władał kilkoma językami europejskimi oraz język...

Tamuz 26

Studiując Torę skupiamy się na tym, co chcemy zrozumieć i zgłębić. Modląc się skupiamy się na słowach modlitwy, na czymś, co przekracza rzeczowe pojmowanie. Ucząc się Tory, Żyd czuj...

Aw 29

Avoda (praca) jest wykonywana poprzez konkretne działania człowieka. Wysokie szczyty są zdobywane, kiedy człowiek ten prowadzony jest za rękę; jednakże bardz...

Menachem Av 27

Mesiąc Elul jest miesiącem rozrachunku. W materialnym świecie, jeśli przedsiębiorca prowadzi swoje sprawy prawidłowo i z wielkim zyskiem, powinien co jakiś czas w swojej księgowości ...

Aw 26

Z sichot (rozmów) mojego ojca: W chasydzkim "wyjściu z Egiptu" istnieje Micwa powtarzania "Eksodusu" werbalnie, opowiadając chasydzkie opowieści oraz "czując" i pojmując je w najgłęb...

Aw 23 – Nauka Tory

Av 23 (Czwartek, 13 sierpnia 2009) Nauka Tory: Zimą 5652 (1891-1892 r.), gdy mój ojciec uczył mnie Tanji: "Druga dusza w Izraelu jest w rzeczywistości częścią Boga, który jest ponad"...

Tamuz 25

Tamuz 25Istnieją dwa charakterystyczne wyrażenia w Chasydyźmie:A . Żyd rozpoznaje i czuje nadprzyrodzoną  Boskość. Do tego nie są mu potrzebne żadne dowody.B . Żyd nie chce, a t...

Tamuz 24

Tamuz 24Wybrane z aforyzmów Cemach Cedek:Dla dobra pnimi ("wewnętrznej" osobowości), prośba o błogosławieństwo na awoda streszcza się do "Nie zwracajcie uwagi na puste słowa". Trzeba...

Tamuz 23

Mój ojciec mawiał: Chasydzki aforyzm sprawia, że w głowie się rozjaśnia, a serce się oczyszcza; cnotliwa chasydzka praktyka wypełnia dom światłem; chasydzka melodia wzmacnia nadzieję...

Tamuz 22

Lekcje Tory: Chumasz: Matot-Massai, pierwsza parsza z komentarzem Rasziego.Mój ojciec mówił:Chasydzki aforyzm rozjaśnia umysł i oczyszcza serce;Cnotliwe czyny chasydzkie wypełni...

Tamuz 21

Tamuz 21Nie mówimy sze hehianu w czasie tych Trzech Tygodni i to nawet w Szabat.Stoi napisane: Oni Mi zrobią przybytek święty i zamieszkam w nich. W nich to znaczy w każdym synu Izra...

Tamuz 20

Tamuz 20Istnieją trzy rodzaje hitbonenut (kontemplacji, medytacji):Medytacja w celu nauki: po gruntownym zrozumieniu samego konceptu, staramy się medytacją zgłębić jeszcze bardziej d...

Tamuz 19

Tamuz 19Zwyczajem mojego ojca było: podczas podróży, kiedy zatrzymywał się w jednym miejscu na kilka miesięcy, odmawiać tfilat haderech, modlitwę podróżujących (str. 86), codziennie ...

Tamuz 18

Tamuz 18Alter Rebe powiedział o R. Mosze Wilenker: "Mosze posiada mochin de gadlut (wielkość intelektualną) i w trakcie dziesięciu lat ciężkiej harówki nabrał silnej i obszernej inte...

Tamuz 17

Tamuz 17 Różnica pomiędzy pierwszymi tablicami z Dziesięcioma Przykazaniami a drugimi jest następująca: Same Tablice: Pierwsze były dziełem Bożym natomiast drugie, "wyciosaj sobie ...

Tamuz 16

Tamuz 16 Ahawat Israel (miłość do bliźniego Żyda) Baal Szem Towa była niewyobrażalna. Magid powiedział: Obyśmy potrafili całować Księgę Tory z taką samą czułością z jaką mój nauczyc...

Tamuz 15

Tamuz 15Mój ojciec pisze w jednym ze swoich maamarim: Pulchność może być wynikiem duchowej przyjemności , którą czerpimy ze obcowania (służby) Haszem. Opowiadają o Rabinie Naumie z C...

Tamuz 14

Tamuz 14Cemach Cedek wskazał,  w jednym ze swoich traktatów : "We wtorek parszat Balak 5562 (1802), że nasz, błogosławionej pamięci nauczyciel powiedział zwracając się do swoich...

Tamuz 13

Tamuz 13,  Święto Wyzwolenia   "W tym dniu Rebbe (R. Josef Icchak) został faktycznie zwolniony. Był uwięziony o 2:15 w nocy w środę, Siwan 15, 5687 (15 czerwca, 1927). ...

Tamuz 12

Tamuz 12, Święto WyzwoleniaUrodziny Rebego Josefa Icchaka, w roku 5640 (1880).W tym dniu roku 5687 (1927), otrzymał on dobrą wieść, że został zwolniony z wygnania, na które został sk...

Tamuz 11

Tamuz 11W Tanji wydanej w Zołkwi w roku mewaser tow ("Zwiastun Dobrego", co numerycznie odpowiada 5559, lub 1799), po raz pierwszy wydrukowano Igeret Hatszuwa. Nie ma w niej podziału...

Tamuz 10

Tamuz 10W początkowym okresie przewodnictwa Alter Rebe nauczał, że : "Kroki ludzkie kierowane są przez Boga". Kiedy Żyd przychodzi gdziekolwiek to jest w tym jakaś wewnętrzna (w...

Tamuz 8

Tamuz 8 Nauka Tory: Chumasz: Balak, pierwsza parsza z komentarzem Rasziego. Tehilim: 44-48 Tanja: Tak naprawdę to, (str. 335)…wytłumaczone jest gdzieindziej. (str. 337). Dowiaduj...

Tamuz 7

Tamuz 7Nauka Tory: Chumasz: Chukat, Szewii z komentarzem Rasziego.Tehilim: 39-43.Tanja: Roz. 11. Dziesięciu (Str. 333)…w jego sercu. (Str. 335).Mój ojciec powiedział: W chasydyźmie "...

Tamuz 6

Tamuz 6 Nauka Tory: Chumasz: Chukat, Sziszi z komentarzem Rasziego. Tehilim: 35-38 Tanja: Na przykład, (str. 331)… w ogóle atrybuty. (str. 333). (Efekt) każdego wykonywania poszc...

Aw 28

Istnieją dwa podejścia ogólne w leczeniu choroby cielesnej: a) leczyć narząd, który jest chory lub słaby lub źle funkcjonuje; b) wzmocnienie zdrowych narządów i ich zdolności, aby mo...

Aw 12

Alter Rebbe powtórzył to, co Mezritczer Maggid powiedział, cytując Baal Szem Towa: "Kochaj swojego bliźniego, jak siebie samego", co jest interpretacją i komentarzem do "Kochaj Hasze...

Tamuz 5

Jeden z bardzo zdolnych i bardzo bliskich chasydów Alter Rebbe miał osobiste spotkanie z nim (yechidus), w trakcie którego (Alter) Rebbe pytał o jego sytuację. Chasyd narzekał z gory...

Aw 8

Sześć Zdarzeń, o których należy pamiętać i recytować każdego dnia, w tym w Szabat, święta, Rosz Haszana i Jom Kippur.   Moje pradziadkowie mawiali: co dobrego wynika z praktykow...

Aw 4

Bez względu na to, jak bardzo się człowiek przykłada, nie może dostać nawet o grosz więcej niż B-g wyznaczył, ile ten człowiek ma dostać. Trzeba robić to, co się powinno robić, ale t...

Tewet 9

9 TewetNaszym zwyczajem jest mówienie w Aleinu (Modlitewnik Tehilat Haszem s. 84) "gdyż kłaniali się próżności i nicości", i dobitne niemówienie "i módl..."1. Powtarzane jest to równ...