Monthly Archives: kwiecień 2019

Nissan 25, 10 Omer

Awoda (służba Bogu) człowieka powinna być w zgodzie z jego charakterem i wrodzonymi atrybutami. Ktoś potrafi obrabiać perły lub polerować kamienie szlachetne, ale pracuje przy pieczeniu chleba (analogia, by wyraz avoda był  bardziej zrozumiały). Aczkolwiek pieczenie chleba jest rzemiosłem i trudem bardzo […]

24 Nisan

Pierwszy Szabat na pustyni: Dwa dni po tym, jak Żydzi przekroczyli Morze Czerwone (21 Nissan), przybyli do Marah. Tam otrzymali szereg przykazań B-skich, a jedno z nich był nakaz przestrzegania Szabatów.  Po raz pierwszy ten nakaz naród żydowski spełnił dnia […]

Nisan 24, 9 Omer

Zwyczajem jest, aby nie odmawiać sze’he’che’janu b’racha w dniach liczenia Omer’u. W każdym z nas tkwi pierwiastek „nie-dobra”. Ale kozioł ofiarny (reprezentujący zło, był wygnany do Azazeil’i)*  faktycznie pełnił służbę w Bejt Hamikdasz!** Fizycznie stworzona istota  nieuchronnie posiada negatywny pierwiastek, […]

Isru Chag

Isru Chag – אסרו חג W judaizmie określenie ISRU CHAG odnosi się do dnia po każdym z trzech świąt pielgrzymich: Pesach, Szawuot i Sukkot, kiedy za czasów świątynnych Żydzi odbywali pielgrzymki do Jerozolimy. Wyrażenie pochodzi z wersetu Techilim 118: 27 […]

Nissan 23, 8 Omer

Obecność Mesjasza objawia się w dniu Aharon Szel Pesach, a to objawienie ma znaczenie dla całego Izraela: Pesach jest 'medaleg’ – „pomijanie” (zamiast prawidłowego toku), a Laila Szimurim, „chronioną noc”.  W ogóle duch Pesach jest duchem wolności. Pesach się kończy, a […]

Nissan 22, 7 Omer

Ostatni dzień Pesach W ciągu dnia dbamy o następujący porządek: Kiddush, potem daven Mincha, a po nim –  świąteczny Jom Tow posiłek. Baal Szem Tow zwykł był mieć trzy świąteczne posiłki w dniu Aharon Szel Pesach. Trzeci posiłek tego dnia […]

Nisan 21, 6 Omer

To był zwyczaj w Lubawicz, aby nie zasypiać w nocy dnia siódmego Pesach, jak również na Szawuot i Hoszana Raba. W wieku dziewięciu lat nie poszedłem spać siódmego dnia Pesach. Trzeba studiować Torę przez całą noc.

Nissan 19, 4 Omer

Mój ojciec pewnego razu rozwinął „Ma nishtana” (te „cztery pytania” na Seder): Jak to ta noc, czyli to przedstawia, ostateczne wygnanie Izraela (wygnania będącego analogią do nocy) różni się od wszystkich innych nocy, czyli wszystkich wcześniejszych emigracji? 1) We wszystkie […]

19 Nisan – śmierć Rabina Zemby

Rabin Ziemba zginął w Warszwskim Getcie 19 Nisan 1943. Był siłą duchową i moralną dla swoich braci w niewoli…. Rabin Menachem Ziemba urodził się na przedmieściach Warszawy w 1883 r. Był wielkim geniuszem i uczonym Tory.   Wstąpił do warszawskiego […]

Nisan 20, 5 Omer

Pewnego razu w Pesach, Reb Chajim Abraham (syn Alter Rebbe) udał się do swojego brata (Mitteler Rebbe) z życzeniami na dzień  „Jom-Tow”. Reb Chayim Abraham nawiązał do tego, co kiedyś powiedział Alter Rebbe:  „Na Pesach nie oferuje się jedzenia ani […]

Nissan 18, 3 Omer

Patach Eliasz powiedział przed Mincha, ale nie Hodu (str. 124/125). W 5608 (1848) Cemach Cedek wygłosił maamar od wersetu „Jeśli pożyczysz pieniądze …” Hebrajskie słowo kessef („pieniądze”) kojarzy się z duszą, bo dusza ma pragnienie i tęsknotę (kosseff) wzniesienia się […]

18 Nissan

Faraon uświadomił sobie – Żydzi wyszli na dobre… (1313 r.p.n.e.)Po Wielkim Exodusie Izraelitów z Egiptu (15 Nissan), Faraon, który udzielił Żydom oficjalnego pozwolenia wyjścia poza granice Egiptu na trzy dni, został poinformowany przez swoich tajnych agentów, których wysłał wraz z […]

Czytanie Tory w Święto Pesach

Czytanie Tory w okresie Święta Pesach. Każdego kolejnego dnia Pesach czytamy inny fragment Tory. Wspólny mianownik tych wszystkich fragmentów stanowi temat wyjścia z Egiptu, prawa dotyczące „chamecu” oraz macy, jak również ofiar pesachowych oraz obowiązku pielgrzymowania do Świątyni. Trzeba zaznaczyć, […]

Nissan 17, 2 Omer

„Ktokolwiek szeroko przedstawia o wyjściu z Egiptu, taka osoba (harei Zeh) ma być czczona” (Haggada). Hebrajskie słowo zeh („to”) wskazuje stan świętości, tak jak w zdaniu: „Tutaj, w tym (zeh) jest B-g” (s. 336). Ten kto wzbogaca narrację o exodusie, […]

Nissan 16, 1 Omer

Nawet ten, kto, uchowaj Boże, pochował ojca, wypowiada przed rozpoczęciem ma nishtana „tateh Ich Vell ba reż freggen FEER kashess” („Ojcze, mam zamiar zadać tobie cztery pytania„). W podobnym duchu, nawet ten, kogo , uchowaj Boże, matka i ojciec już nie […]

Nissan 15

Podczas pierwszego sederu mój ojciec wypowiadał się krótko, tak, by zdążyć na afikoman przed północą. Na drugi dzień, jednak  on mówił znacznie dłużej: Seder zaczynał się przed 9 wieczorem i kończył się około 3 lub 4 nad ranem, trwał tak […]

Nissan 14

Co się tyczy sprzedaży chamec’a jest  zwyczaj w rodzinie Rebbego, by nie wyznaczać rabina jako pośrednika (upoważnionego do sprzedania chamec’a nie-Żydom), ale by sprzedawać chamec wprost do rabina z kablan areiv, jako do trzeciej strony – gwaranta. Mój ojciec osobiście nadzorował pieczenie macy sz’mura […]

14 Nissan – Dzień urodzin Majmonides’a

Dzień urodzin Maimonides’a (1135) Rabin Moses ben Maimon, talmudysta, halachista, lekarz, filozof i przywódca społeczności, znany w świecie żydowskim pod skrótem „Rambam” i na całym świecie jako „Majmonides”, urodził się w Cordova, Hiszpania, 14 dnia Nissana roku 4895 od stworzenia […]

Nisan 13

Jarzeit z Rebbe Cemach Cedek. Zmarł w roku 5626 (1866) w Lubawiczach i został tam pochowany. Mój dziadek opowiadał: W wieku 12 lat Cemach Cedek zaczął pisać rozprawy naukowe w dziedzinie Talmudu i Halachy, jak również w chasydzkich filozofii

Nissan 12

Od czasu wyjścia z Egiptu Żydzi są nazywani: „Armia B-ga.”. Również są nazywani „sługi”. Różnica jest taka: służący wykonuje pracę dla swego pana , które mogą być na różnych poziomach; może on pracować w delikatnej pracowni obróbki pereł, może wykonywać […]

12 Nissan – Król Ezechiasz

Choroba i cudowne wyzdrowienie Króla Ezechiasza Ill (548 r.p.n.e.)W tym dniu Król Ezechiasz, największy ze wszystkich królów Judei, poważnie zachorował i został poinformowany przez proroka Izajasza, że umrze, ponieważ B-g był niezadowolony z faktu, że Ezechiasz nigdy się nie ożenił. […]

12 Nisan

Ezra wraz ze swoimi sprzymierzeńcami wyruszają z Babilonu (rok 348 p.n.e.). W rok po wybudowaniu drugiej Świątyni w Jerozolimie, Ezra zwołał wielu ze społeczności żydowskiej, którzy wciąż pozostawali w Babilonie i rozpoczął podróż do Ziemi Izraela. Chociaż właściwie wcześniej do […]

11 Nisan – Brit Mila na pustyni

Brit Mila synów Israela (1273 r. p.n.e.) Po przejściu narodu żydowskiego przez rzekę Jordan do ziemi Kanaan (patrz wpis „Nissan 10”) i w ramach przygotowań do złożenia Ofiary Pesachowej, wszyscy mężczyźni przystąpili do spełnienia B-żego Przykazania obrzezania, na czele z […]

Nissan 11

Jakiś czas w dniu swoich urodzin, należy spędzić w odosobnieniu. Powinno się przywołać swoje doświadczenia i myślami zagłębić się w nich. Następnie powinno się odprawić pokutę i naprawić te (z przeszłych czynów), które potrzebują naprawy i nawrócenia.

10 Nisan – przejście przez Jordan

Izraelici przeszli przez rzekę Jordan (1273 r. p.n.e.). Izraelici głęboko opłakiwali swego zmarłego przywódcę Mojżesza.  Trzydzieści dni poświęcili na specjalne midlitwy na cześć jego pamięci. Gdy czas żłoby minął, trzy dni po tym, jak dwaj 'szpiedzy’ wysłani przez Joszua – […]

10 Nisan – śmierć Miriam

Miriam – starsza siostra Mojżesza Dnia 10 Nisan roku 2487 od stworzenia świata (1274 r.p.n.e.) , w wieku 126 zmarła Miriam, siostra Mojżesza, zmarła  – 39 lat po wyjściu z Egiptu, a dokładnie rok przed wejściem  narodu Izraela do Ziemi […]

Nissan 8

Każda dusza ma swoją szczególną pracę, w obszarze intelektu i emocji, zgodnie z jej naturą i charakterem. Napisane jest: „Od moich wrogów dałeś mi mądrość” * ze złych skłonności człowiek może wydobyć naturalne pozytywne cechy, może stać się mądry i […]

Nissan 7

Tekst Vay’hi binsoa (str 185, par Al..): V’chirtzon kol amcha Beit Izrael.   Nazwisko Alter Rebbe – Baruchovitch.   Nazwisko rodziny Rebbe Mitteler – Schneuri.   Nazwisko rodziny Cemach Cedek – Schneersohn.

7 Nisan

Żydzi przygotowują się do ostatniego etapu swojej wędrówki przez pustynię – wejścia  do ziemi Kanaan (rok 1273 p.n.e.) Przez trzydzieści dni naród żydowski opłakiwał odejście z tego świata swojego przywódcy – Mojżesza. (W tym czasie Joszua, nowy przywódca narodu żydowskiego, […]

Kolel Tora – 10.04.2019

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6B – powtórzenie materiałuRozstrzygnięcie sporówRola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematuKolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. […]

Kolel Tora – 09.04.2019

Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6B. Rozstrzygnięcie sporówRola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematuKolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, […]

Nissan 6

Doświadczenie pokazuje, że mniej dywagacji, ale praca uporządkowana i sumienna, jak to – „przyjemności” Tory (z „prawicy przynosząc blisko i lewą ręką odrzucającą„) jedno jest pewne, aby osiągnąć wyniki, zwłaszcza w sprawach dotyczących podstaw naszej religii.

Nissan 5

W Birkat Hamazon w Recei (str. 91), mówi się Baal hayeshuot („b” w pierwszym słowie) u’vaal hanechamot („v” w drugim słowie). Mój dziadek wyjaśniał mówiąc: „Miejsce człowieka nie jest po to, by go uhonorować, ale raczej człowiek ma uhonorować miejsce, […]

Nisan 4

Dwa rodzaje „Awody” (tł.: służby B-gu) dla osób nie praktykujących regularnie: 1) Awoda „sam na sam”: gdy, na przykład, się jest w pracy, masz wolną chwilę gdziekolwiek jesteś, trzeba zwyczajnie studiować Misznę lub  też rozdział Tanji. Lub też można przywołać […]

3 Nisan

Zgodnie z nakazem B-żym, dnia 3 Nissan roku 1312 p.n.e. Lewici – potomkowie Lewego (jednego z dwunastu synów  Jakuba) przystąpili do pełnienia służby swojej w Tabernakulum – Przybytku Zboru narodu Izraela, przed Aaaronem – Kapłanem i jego synami. Przed tym […]

Nissan 3

Poprzez regularne sesje studiowania Tory: Parsza Chumasz’a z Raszi codziennie; recytując Tanach z pamięci – każdy rozdział Tory, rozdziały Newi’im i Ketuwim; rozdział Misznajot; regularne dogłębne studiowanie Gemary – dwie rozkładówki tygodniowo; sesja studiowania Gemary – trzy strony dziennie; sesja […]

Nisan 2

Jorcajt (rocznica śmierci) mojego ojca Rebe Raszab, (Rabin Szolom Dowber), który zmarł w sobotę, 2 Nissan 5680 (1920), w Rostowie i jest tam pochowany tam. Pierwszy maamar  Rabina Szoloma Dowber został wydany po śmierci ojca (Rebbe Maharash) był drugiego dnia […]

Nissan 1, Rosh Chodesh

Mój ojciec polecił swojemu szwagrowi – R. Mosze Horenstein, kochen, powiedzieć Yehi Ratzon po Nassi, zauważając, że nawet Kohein lub Leiwi musi to powiedzieć, bo jest to związane ibur.

NASI / 1 Nisan

„NASI” – termin pochodzący z czasów biblijnych, z czasów Wielkiego Wyjścia. W tamtych czasach każde z dwunastu pokoleń Izraelitów miał swojego „Nasim”, był on głową swojego plemienia. W późniejszych pokoleniach, aż do dziś Nasi to lider/przywódca/mistrz „cywilny” i / lub […]

28 Adar – Purim w Kairze

Purim w Kairze (1524) Ahmed Pasza był gubernatorem Egiptu pod rządami Selima II „Wspaniałego”, Sułtana Imperium Osmańskiego. Ahmed zamierzał odłączyć się od Imperium Osmańskiego i ogłosić się Sułtanem Egiptu. Poprosił swojego żydowskiego mincerza Abrahama de Castro o wybicie nowej egipskiej […]

28 Adar

Unieważnienie dekretu zakazującego brit mila (II wiek) W czasach talmudycznych dzień 28 miesiąca Adar był obchodzony w celu upamiętnienia unieważnienia dekretu rzymskiego imperatora, na którego mocy był zakaz rytualnego obrzezania nowonarodzonych chłopców, studiowania Tory i przestrzegania Szabatu. Dekret został odwołany […]

Kolel Tora – 02.04.2019

http:// Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6B. Rozstrzygnięcie sporów Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury […]

Kolel Tora – 01.04.2019

http:// Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6B. O przysięgach – ciąg dalszy ….. Nie kłamać w obliczu B-ga!…. Co na to Miszna i Gemara? Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi – opinię mędrców, ciąg dalszy tematu Kolel lub […]

25 Adar 2

Dzień śmierci Nabuchodonozora, Cesarza Babilońskiego. Zmarł 25 dnia miesiąca Adar w roku 3364 od stworzenia świata (397 r p.n.e.), 26 lat wcześniej podbił Jerozolimę i zniszczył Pierwszą Świątynię. (wg Ks. Jeremiasza, 52:31).

25 Adar – dzień urodzin Rebecin Chaji Muszki

25 Adar  jest dniem urodzin Rebbecin Chaji Muszki Schneerson (1901) Rebecin B”P Chaja Muszka Schneerson (1901-1988), żona Lubawiczer Rebbe, B”P Menachema M. Schneersona, urodziła się w Szabat, dnia 25 Adar, w Babinowiczach, mieścowości leżącej niedaleko rosyjskiego miasta Lubawicz, w roku […]